Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Grant Thornton Φοροδοξίες 26.11.2023

Γνωρίζετε ότι...

Μείωση του συντελεστή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου από 0,5% σε 0,2% προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε υπό διαβούλευση.

Αυτή είναι η δεύτερη μείωση του συντελεστή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) εντός της τελευταίας πενταετίας, μετά τη μείωσή του από 1% σε 0,5% (που ισχύει σήμερα) το 2021. Χαρακτηριστική περίπτωση γέννησης της εν λόγω φορολογικής υποχρέωσης συνιστά η αύξηση κεφαλαίου κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εμπορικών εταιριών με εισφορά κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων. Ο ΦΣΚ υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων, ενώ σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (έκδοση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας), ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται μόνο επί του μέχρι του αρτίου ποσού, καθώς το ποσό της διαφοράς υπέρ το άρτιο δεν αυξάνει την καθαρή θέση αλλά όχι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Μεταγενέστερη κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού θα συνιστά, ωστόσο, περίπτωση αύξησης κεφαλαίου υπαγόμενη σε ΦΣΚ. Ειδικά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας σημειώνεται επίσης ότι εκτός του ΦΣΚ επιβάλλεται και η καταβολή του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού που υπολογίζεται σε 1‰ επί του ποσού της αύξησης. Η δήλωση ΦΣΚ υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. Σημειώνεται ότι απαλλάσσονται από το ΦΣΚ η σύσταση καθώς και η μετατροπή και συγχώνευση υποκείμενων προσώπων, ενώ αντίθετα, επιβάλλεται ΦΣΚ σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης μη υποκείμενων σε (ή με) υποκείμενα πρόσωπα.

Η εισφορά υποκαταστήματος προς σύσταση θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας απαλλάσσεται από το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου όχι ως μετατροπή αλλά ως σύσταση εταιρίας.

Ειδικότερα, το ΣτΕ σε πρόσφατη απόφασή του έκρινε ότι η «μετατροπή» υποκαταστήματος σε θυγατρική ανώνυμη εταιρία συνιστά απαλλασσόμενη από το ΦΣΚ πράξη ως σύσταση θυγατρικής εταιρίας με εισφορά του υποκαταστήματος από τη μητρική και όχι ως μετατροπή, με δεδομένο ότι το υποκατάστημα, δεν περιλαμβάνεται στα ρητώς απαριθμούμενα από το νόμο υποκείμενα μετατροπής. Σημειώνεται ότι από τη σκοπιά του εταιρικού δικαίου καθώς και για σκοπούς παροχής φορολογικών ευεργετημάτων, ο εν λόγω μετασχηματισμός συνιστά απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρίας, όπου η εισφέρουσα του κλάδου είναι η μητρική του υποκαταστήματος. (ΣτΕ 1283/2022)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για την μη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι υπήκοοι της Ε.Ε. που διαμένουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια μαζί με τα παιδιά τους στην Ελλάδα είναι επιλέξιμοι για να υποβάλουν αίτηση για οικογενειακές παροχές. Συνεπώς, υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι καλύπτονται από τους κανόνες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης της Ε.Ε. (π.χ. επειδή μετακόμισαν στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικογενειακές παροχές μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα έτη διαμονής στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι οι ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας δεν συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ε.Ε., καθώς δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα τους πολίτες της Ε.Ε. οδηγώντας σε διάκριση. Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 883/2004 για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύει οποιαδήποτε προϋπόθεση κατοικίας για τη λήψη παροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως π.χ. το οικογενειακό επίδομα. Όπως προκύπτει από την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τάσσεται προθεσμία 2 μηνών στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Προσφάτως διενεργηθείς έλεγχος έκρινε ότι σε περίπτωση που δεν εντοπίζεται η έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης εντός διαστήματος δύο ωρών μετά την ηλεκτρονική παραγγελία, τότε η ελεγχόμενη επιχείρηση λογίζεται πως δεν έχει προβεί στην έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου.

Τα ανωτέρω προέκυψαν κατά τη διαδικασία επιτόπιου ελέγχου σε επιχείρηση εστίασης και βασίστηκαν στην παραδοχή πως σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας η παραγγελία και η διανομή, εν προκειμένω, για φαγητό έχει πάντοτε εκτελεσθεί στο ως άνω χρονικό διάστημα. Επί του καταλογισμού του ελέγχου η επιχείρηση άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε την εν λόγω προσφυγή, δέχτηκε τον ισχυρισμό του ελέγχου και επικύρωσε την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου, για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!