Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1167/28-4-1993 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 2081/1992 και 2084/1992

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ & Β΄

Αρ.Πρωτ.: 1060739/408/0015

ΠΟΛ. 1167/28.4.1993

Αθήνα, 28 Απριλίου 1993

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 2081/1992 και 2084/1992.

ΣΧΕΤ:Εγκύκλιος μας 1132507/1088/0015/ΠΟΛ.1285/23.12.1992.

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις:

α)του δεύτερου εδαφίου (πρότασης) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) "ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" και

β) της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) "αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις" και στα πλαίσια της προσπάθειας για την ορθή εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ύστερα από τα έγγραφα Φ41/131/5-2-1993 και Φ35/299/17-3-1993 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δ/νση Κυρ. Ασφάλισης Αυτ/νων-Τμήμα Α΄) με τα οποία δίνονται πληροφορίες για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεώνονται να ασφαλίζονται στους φορείς κοινωνικής Ασφάλισης και τα έγγραφα Κ1/3642/24-12-1992, Κ1/306/16-2-1993, Κ1/651/4-3-1993 και Κ1/1109/29-3-1993 με τα οποία δίνονται πληροφορίες για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που εγγράφονται στα Επιμελητήρια, διευκρινίζουμε συμπληρωματικά και τα εξής;

Α. Σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 του Ν. 2084/1992, για την υποχρεωτική ασφάλιση σε κύριο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Ασφαλίζονται στο ΙΚΑ εκτός από τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία: οι θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί, χορωδοί, χορευτές και γενικά οι καλλιτέχνες ερμηνευτές (άρθρο 4 N. 1296/1982).

2. Ασφαλίζονται στο ΤΣΑΥ: Οι άμισθοι γιατροί, οδοντίατροι, (φαρμακοποιοί και κτηνίατροι, οι οποίοι εγγράφονται και στους αντίστοιχους συλλόγους (άρθρο 4 Ν. 5945/1934).

3. Ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.:

α) Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί μηχανικοί), καθώς και οι εργολήπτες Δημοσίων Έργων (Α.Ν. 2326/1940).

β) Oι ελεύθερα απασχολούμενοι Υπομηχανικοί σχολών του Ν.Δ. 2194/1943 που ήταν προσαρτημένες στο Ε.Μ.Π. (τέως εργοδηγοί, γεωμέτρες και εργοδηγοί Μηχανουργοί).

γ) Oι απόφοιτοι των σχολών του Ν.Δ. 3971/59, εφόσον είναι αυτοτελώς απασχολούμενοι (πτυχιούχοι υπομηχανικοί, απόφοιτοι των καταργηθεισών σχολών Θεσ/νίκης, Βόλου, Πατρών, Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης, της Βαλλιανείου Σχολή Ληξουρίου, των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών Αθηνών και Θεσ/νίκης).

4. Στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών υπάγονται υποχρεωτικά από τους άμισθους οι εξής:

α) Δικηγόροι β) Συμβολαιογράφοι γ) Υποθηκοφύλακες δ) Ασκούμενοι δικηγόροι ε) Δικαστικοί Επιμελητές και στ) Δικολάβοι, οι οποίοι γράφονται και στους αντίστοιχους συλλόγους (Ν.Δ. 4114/1960).

5. Στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ υπάγονται υποχρεωτικά τα μέλη των παρακάτω εταιρειών των οποίων το αντικείμενο συνιστά επάγγελμα από τα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ (Ν. 1027/1980):

α) Των προσωπικών εταιρειών (Ομορρύθμων,Ετερορρύθμων)

β) Των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Σημειώνεται ότι, όταν μέλη των εταιρειών των προηγουμένων περιπτώσεων α΄ και β΄ είναι επιτηδευματίες νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής ή όταν καθήκοντα διαχειριστών ΕΠΕ, στις οποίες μέλη είναι άλλες εταιρείες, ασκούνται από υπαλλήλους των εταιρειών μελών της ΕΠΕ, δεν προκύπτει υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης από το ΤΕΒΕ των εταιρειών μελών ή των διαχειριστών ΕΠΕ που είναι υπάλληλοι των εταιρειών μελών της.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. εφόσον είναι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφαλαίο τουλάχιστον 5%

δ) Τα μέλη των Κοινοπραξιών των οποίων το αντικείμενο συνιστά επάγγελμα από τα υπαγόμενα στο ΤΕΒΕ. Αν τα μέλη των κοινοπραξιών είναι επιτηδευματίες νομικά πρόσωπα ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην πιο πάνω σημείωση κάτω από τις περιπτώσεις α΄ και β΄. Επίσης, ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ όλοι οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που είναι πάνω από 18 ετών και διατηρούν επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη. Σαν επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη νοείται κάθε χώρος που ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.

Δηλαδή νοείται όχι μόνο το κατάστημα ή το εργαστήριο αλλά και το γραφείο ή κατοικία, κάποιος πάγκος, ή οποιαδήποτε άλλη πρόχειρη εγκατάσταση.

6. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις απαιτείται:

α) Βεβαίωση από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος για τους εκμεταλλευτές.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ και από το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλωνγια το προσωπικό που απασχολούν.

7. Επαγγέλματα με ιδιαιτερότητες:

- Φασόν (άρθρο 22 Ν. 1902/1991). Στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. υπάγονται:

1. Όσοι απασχολούν βοηθητικό προσωπικό

2. Όσοι συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

2α. Αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ κατηγορία).

2β. Είναι γραμμένοι στο Επιμελητήριο του κλάδου τους.

2γ. Διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση εκτός της κατοικίας τους.

Εξαιρούνται όσοι απασχολούνται αυτοπρόσωπα και κατά κύρια απασχόληση σε μία η περισσότερες επιχειρήσεις και εργάζονται στο σπίτι τους ή σε εργαστήρια που βρίσκονται εκτός του χώρου λειτουργίας των επιχειρήσεων του εργοδότη.

- Εργολάβοι, υπεργολάβοι οικοδομικών και τεχνικών εργασιών (Ν. 1880/1990).

1. Εφόσον μετέχουν σε εταιρεία με σκοπό την ανάληψη οικοδομικών και τεχνικών εργασιών ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ και μάλιστα ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι παράλληλα στο ΙΚΑ για αυτοπρόσωπη εργασία που παρέχουν ως οικοδόμοι.

2. Φυσικά πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών που αναλαμβάνουν έργα και δεν απασχολούνται αυτοπρόσωπα σ΄ αυτά υπάγονται επίσης στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ.

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΤΕΒΕ και υπάγονται στο ΙΚΑ αν απασχολούνται αυτοπρόσωπα σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες. Αλλά και στην τελευταία αυτή περίπτωση της αυτοπρόσωπης εργασίας δεν εξαιρούνται, εφόσον διατηρούν επαγγελματική στέγη.

- Μηχανικοί (άρθρο 3 Ν. 1027/1980).

Οι Μηχανικοί, εφ΄ όσον ασχολούνται με την κατασκευή ιδιωτικών έργων ή με δραστηριότητες όπου πρωτεύοντα ρόλο έχει το εμπορικό κέρδος π.χ. ανέγερση οικοδομής, συνεργείο αυτοκινήτων κ.λ.π. ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ.

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΤΕΒΕ αν ασχολούνται αποκλειστικά με την κατάρτιση μελετών ή την ανάληψη Δημοσίων Έργων.

- Υπομηχανικοί Πτυχιούχοι.

Για τα παραπάνω πρόσωπα έχουμε τρεις περιπτώσεις για τις οποίες, ισχύουν αντίστοιχα τα εξής:

α Υπομηχανικοί απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ.

β. Υπομηχανικοί στο πτυχίο των οποίων αναφέρεται ότι η σχολή, από την οποία αποφοίτησαν, είναι προσηρτημένη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εξαιρούνται απότην ασφάλιση του ΤΕΒΕ.

γ. Τέλος, νομιμοποιούν ασφάλιση στο ΤΈΒΕ, εάν δεν έχουν ασφαλιστέο στο ΤΣΜΕΔΕ, οι απόφοιτοι υπομηχανικού των παρακάτω (επιπέδου ΤΈΙ) καταργηθεισών Σχολών: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πατρών, Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης, της Βαλλιανείου Σχολής Ληξουρίου, επίσης των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών Αθηνών και Θεσ/νίκης που ιδρύθηκαν με το Ν.Δ. 3971/59.

- Ερευνητές (`Αρθρο 4 Ν. 1306/1982).

Υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε.. εφόσον προσφέρουν την εργασία τους στον εργοδότη που τους ανέθεσε την έρευνα με μη εξηρτημένη σχέση εργασίας.

Σε περίπτωση εξηρτημένης σχέσης εργασίας υπάγονται στο ΙΚΑ.

- Παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ) (Ν. 1880/1990).

Οι πλασιέ δεν ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ αλλά στο Τ.Α.Ε. ή το Ι.Κ.Α.

Εντελώς πληροφοριακά αναφέρουμε εδώ ότι στο ΙΚΑ ασφαλίζονται, όταν εξυπηρετούν μία επιχείρηση και απασχολούνται αυτοπροσώπως, στο ΤΑΕ δε όταν απασχολούνται με προώθηση διαφόρων προϊόντων περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων.

- Υπαίθριοι πωλητές.

Οι υπαίθριοι πωλητές ή πλανόδιοι μικροπωλητές υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΈΒΕ εφόσον διατηρούν οποιοδήποτε χώρο Επαγγελματικής στέγης.

Σαν επαγγελματική στέγη νοείται οποιοσδήποτε χώρος όπου ασκείται το επάγγελμα (πάγκος, υπαίθρια εγκατάσταση κ.λ.π.).

- Αστικοί Συνεταιρισμοί (Ν. 1759/1988).

Πρόκειται για συνεταιρισμούς που ιδρύονται με βάση το Ν. 1667/86.

Τα μέλη των παραπάνω συνεταιρισμών τότε μόνο απαλλάσσονται από την ασφάλιση στο ΤΈΒΕ όταν προσκομίσουν, βεβαίωση εγγραφής τους στο ΙΚΑ, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, διαφορετικά η εγγραφή τους στο ΤΕΒΕ είναι υποχρεωτική

- Εποχιακά επαγγέλματα.

Οι επιτηδευματίες που ασκούν εποχιακό επάγγελμα (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια) υπάγονται στην ασφάλιση του ΊΈΒΕ γιαόλο το χρόνο και όχι για ορισμένο χρονικό διάστημα του έτους.

- Εκμεταλλευτές κυλικείων Δημοσίων Σχολείων.

Ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλο επάγγελμα.

- Φροντιστήρια - Εκπαιδευτήρια.

Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ είτε πρόκειται για φροντιστήρια μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης ή ξένων γλωσσών.

- Παραγωγοί ασφαλειών.

Οι παραγωγοί ασφαλειών (ασφαλιστές) ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ.

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες όμως. υπάγονται στο Ταμείο Εμπόρων.

- Λογιστές.

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΕΒΕ

- Εκμεταλλευτές τουριστικών γραφείων και λεωφορείων.

Η παραπάνω κατηγορία επαγγελματιών υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ.

- Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων.

Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ.

- Χωματουργικές εργασίες.

α) Αν ο ιδιοκτήτης μηχανήματος είναι συγχρόνως και χειριστής του, τότε ασφαλίζεται στο ΙΚΑ.

β) Εάν είναι ιδιοκτήτης π.χ. 2 ή 3 μηχανημάτων και χειρίζεται μόνο ένα από αυτά τότε πρέπει να ασφαλισθεί και στο ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ, διότι στο πρόσωπο του συντρέχουν οι ιδιότητες και του ιδιοκτήτη και του χειριστή.

γ) Εάν διατηρεί επαγγελματική στέγη (κατάστημα) και αναλαμβάνει εργολαβικά την εκτέλεση εργασιών τότε, έστω και αν δουλεύει προσωπικά (ο ίδιος) το μηχάνημα, δεν ασφαλίζεται στο ΙΚΑ αλλά στο ΤΕΒΕ σαν επαγγελματίας.

8. Προκειμένου να έχετε σχετική εικόνα, ενδεικτική έστω. των συγκεκριμένων επαγγελμάτων που υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε., παραθέτουμε ονομαστικό κατάλογο επαγγελμάτων που ασφαλίζονται στο ταμείο αυτό (παρενθετικά διάφορα άλλα ταμεία κύριας ασφάλισης):

Α
Αγγειοπλάστες, διακοσμήσεις αγγείων
Αεριούχων ποτών, κατασκευή η πώληση
Ανθοπώλες
Άνθη Τεχνητά
Αλλαντοποιοί
Αργυραμοιβοί
Αρτοποιοί-Αρτοπώλες
Αυγοπώλες-Πτηνοπώλες
Αρωματοποιοί
Αιτησιογράφοι
Αλουμινίου-Βιοτεχνία
Απορρυπαντικών Βιοτεχνία
Ασφαλιστές
Αισθητικοί
Αισθητικής Σχολές
Αναψυκτήριο
Ανθρακοπώλες
Αφισσοκολλητές
Ανταλλακτικά Αυτοκίνητων (ΤΑΕ)
Ανθοκαλλιεργητές (ΟΓΑ)
Αγιογράφοι
Ανελκυστήρων Εκμεταλλευτές
Ακουστική Βαρηκοΐας
Απολυμάνσεις
Αποφράξεις

Β
Βαφείς αυτοκίνητων
Βαφείς γενικώς
Βιβλιοδέτες
Βιβλιοχαρτοπώλες
Βουλκανιζατέρ
Βυρσοδέψες
Βιοτεχνία Ελαστικών
Βαπτιστικά Είδη
Βιοτέχνες γενικά
Βίντεο Club
Βενζίνη πρατήριο
Βιολόγος
Βιομηχανία (εκτός τσιμέντου χάλυβα, καπνού, Διυλιστήρια Πετρελαίου)
Βερνισκοπιοιοί
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Baby Sitter
(-ΤΕΒΕ όταν δουλεύουν σπίτι τους)
(-ΙΚΑ όταν δουλεύουν στο σπίτι του εργοδότη)

Γ
Γαλακτοπώλες, πρατήρια
Γάμου Είδη(κατασκευή -πώληση)
Γκαράζ υπαίθρια
Γραφίστες
Γεωτρήσεις
Γραφομηχανών επισκευή
Γεωργικά φάρμακα (λιανική ΤΕΒΕ)
Γεωργικά είδη (λιανική ΤΕΒΕ)
Γυναικείας αμφίεσης κατασκευαστές
Γραφεία
Μεσιτικά, λογιστικά, φορολογικά, δακτυλογραφήσεων, μεταφράσεων, γεωλόγων, Συνοικεσίων, Δημοσίων Σχέσεων, αστυνομικών, καλλιτεχνικών υποθέσεων, διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων - τελετών

Δ
Διακοσμητές
Δωματίων Εκμισθωτές
Δωματίων Υπεκμισθωτές
Δερματίνων Ειδών, Τσαντών κ.λ.π. κατασκευαστές
Δασικά προϊόντα (πώληση)
Διαφημίσεις (Τ.Α.Ε.)
Διερμηνείς, ξεναγοί (ΙΚΑ)
Δημοσιογράφοι (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)
Διαιτολόγοι

Ε
Εστιατόρια
Εγχωρίων Προϊόντων και ξηρών καρπών πωλητές
Ελαιοτριβεία
Εδωδιμοπώλες
Εμποροράπτες
Επαργυρωτές και στιλβωτές επίπλων
Επιπλοποιοί
Εκπαιδευτήρια ιδιωτικά (Τεχν.Σχολές)
Επιδιορθωτές ενδυμάτων
Επιγραφοποιοί-Σφραγιδοποιοί
Εκδόσεις περιοδικών και εφημερίδων
(Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)
Εισπράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Εργολάβοι (Βλέπε παραγρ.3)
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
Εκμεταλλευτές Κυλικείων και συναφών επαγγελμάτων, θαλασσίων Λουτρών, Ια­ματικών πηγών, ανελκυστήρων, Πριονιστηρίου
Είδη γάμου-βαπτιστικά
Ερευνητές αγοράς

Ζ
Ζαχαροπλάστες
Ζυγών και πλαστιγγών κατασκευή
Ζυθοπώλες-ψητοπώλες
Ζυγών εκμεταλλευτές (γεφυροπλάστιγγες)
Ζυμαρικών κατασκευή
Ζωγράφοι

Η
Ηλεκτρολόγοι
Ηλεκτροσυγκολλητές
Ηλεκτρικές συσκευές
Ηλεκτρικών Ειδών κατασκευή, επισκευή
Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων
Ηλεκτρονικοί,
Ηχητικές συσκευές (ενοικίαση)
Ηθοποιοί (Ι.Κ.Α.)
Ηθοποιών εταιρείες και παραγωγοί, ταινιών και video κασετών κ.λ.π. (Τ.Ε.Β.Ε.)

Θ
Θερμαστρών κατασκευή
Θερμοσιφώνων κατασκευαστές
Θεατρικοί επιχειρηματίες (ΙΚΑ)
Θεατρικοί, συγγραφείς (ΙΚΑ)

Ι
Ιχθυοπώλες - Ιχθυοτρόφοι
Ιαματικές Πηγές
Ιδιωτικός Ταχυδρόμος
Ιδιοκτήτες κινηματογράφου (ΤΑΕ)
Ιατρικοί επισκέπτες (ΙΚΑ)

Κ
Κουρείς -Κομμωτές
Κρεοπώλες
Καθαριστήρια - Βαφεία
Κοπτικής Σχολές
Κομβίων κατασκευή
Κλειθροποιοί
Κηροπλάστες
Κεραμοποιοί
Κεντημάτων κατασκευή
Καφεκόπτες-καφεζαχαροπλάστες κλπ.
Καυσίμων υγρών πωλητές
Καρεκλοποιοί
Καλαθοποιοί
Καραμελοποιοί
Καπνοπώλες
Κάμπινγκ
Καμπαρέ-κλάμπ (εκμεταλλευτές)
Καροσερί Αυτ/των
Κατασκευή παιχνιδιών
Κριτικοί (ΙΚΑ)
Κατεψυγμένα
καραγκιοζοπαίχτες (ΙΚΑ)
Καθρεπτοποιοί
Κορδελοποιοί
Κονσερβοποιοί
Κινηματογράφου Ιδιοκτήτες (ΤΑΕ)
Κόπτης κρυστάλλων, ξυλείας
Καλλιεργητής Ανθέων (ΟΓΑ)
Κιγκαλερίας Είδη

Λ
Λατόμοι
Λαχανοπώλες
Λουτρών Εκμεταλλευτές
Λιθογράφοι
Λεβητοποιοί
Λαμαρινοκατασκευές
Λογιστές
Λαχεία

Μ
Μετάλλων Εργαστήρια
Μηχ/των επισκευή
Μηχανουργοί, - Εφαρμοστές
Μεσίτες αστικών συμβάσεων
Μικρέμποροι
Μουσικών οργάνων κατασκευή
Μασέρ
Μοντάρισμα
Μπαχαρικά
Μηχανικοί, αυτοκίνητων
Μπαταρίες -Συσσωρευτές
Μπαμπού εργαστήριο
Μακέτες -
Μουσικοί (ΙΚΑ)
Μεταφραστές
Μουσικής σχολές
Μπαλέτο
Μελισσοκόμοι, μελισσοτρόφοι (Τ.Ε.Β.Ε. εφόσον διατηρούν στέγη πώλησης των προϊόντων)
Μοδίστρα
Μαρμαρογλύπτες
Μακετίστες περιοδικών
Μηχανικοί πολιτικοί (βλ. παρ. 3)
Μεταφορείς ΤΕΒΕ η στο Τ.Α.Ε. όταν κάνουν υπερπόντιες μετα­φορές (Τ.Ι.R.)
Μαίες (εγκ.15/80)

N
Νηματουργοί
Νικελωτές
Ναυπηγοί
Νάϊλον Βιοτεχνία
Νοσοκόμες αποκλειστικές (ΙΚΑ)
Ναυτιλιακός Πράκτωρ (Τ.Α.Ε)
Ναυτιλιακός Εργολήπτης (Τ.Α.Ε.)
Ναυτιλιακός Τροφοδότης (Τ.Α.Ε.)

Ξ
Ξυλουργοί
Ξυλόγλυπτες
Ξενοδόχοι, πανδοχείς(προαιρετική)
Ξεναγοί (ΙΚΑ)
Ξενοδοχειακά μπαρ - κυλικεία

Ο
Οδοντοτεχνίτες
Οινολογικά και αξιοποιητικά εργαστήρια
Οξυγονοκολλητές
Οπλοδιορθωτές - Οπλοπώλες
Οπωροπώλες
Ορθοπεδικών ειδών κατασκευή
Ορειχαλκουργοί
Ομβρελοποιοί
Οικιακών σκευών κατασκευή
Οικοτροφείων εκμεταλλευτές
Οικονομολόγοι

Π
Παιδικών παιχνιδιών, πώληση, κατασκευή
Παλαιοπώλες
Παντοπώλες, εδώδιμα
Πιλοποιεία γενικά
Πλεκτών ενδυμάτων - κατασκευή
Πλυντηρίων επισκευές
Πρατήρια βενζίνης
Πυροτεχνουργοί
Ποτοποιοί
Πριονοκορδέλλαι εκμεταλλευτές
Προικός Είδη
Περιπτερούχοι
Ποδηλάτων πωλήσεις, ενοικιάσεις, επισκευές
Πεζογράφοι (ΙΚΑ)
Πωλητές : Ελαίου, Αυγών, πουλερικών Δασικών Προϊόντων (ξύλα, κάρβουνα) Επίπλων,
Πλαστι­κών Ελαστικών
Περιφράξεις
Περιελίξεις μοτέρ, μετασχηματιστές
Πεντικιούρ μανικιούρ
Πραγματογνώμονες
Πληροφορικής ινστιτούτο
Προγραμματιστές
ΠΡΟΠΟ (ΤΑΕ)
Πλασιέ (ΤΑΕ)
Πρατήριο Σιγαρέτων
Πλυντήρια Αυτοκινήτων
Παιδικών ενδυμάτων κατασκευή
Ποιητές (ΙΚΑ)

Ρ
Ράπτες
Ραπτομηχανών επισκευή
Ραδιοφώνων πώληση-επισκευή
Ραδιοτεχνίτες
Ρεκτιφιέ
Ρυθμικής σχολές

Σ
Συνεργεία αυτοκινήτων
Σταθμών αυτ/των εμετάλ.
Συγκολλητές
Σφραγιδοχαράκτες
Σαπωνοποιοί
Σφαιριστήρια, Λέσχες
Στιλβωτές
Σπόροι, φυτά πώληση
Σιδερωτήριο
Σιγαρέτων πωλητές
Σχολές: κομμωτών, κοπτικής, ραπτικής, μανεκέν, ρυθμικής, μπαλέτου, μουσικής, αισθη­τικής χορού
Σχολές οδηγών (ΤΣΑ)
Σκιτσογράφοι (Τ.Ε.Β.Ε.)
Σχεδιαστές
Σιδηρικά- χρώματα
Σνακ-μπαρ
Συσκευασίας είδη
Στιχουργοί (ΙΚΑ)
Σκηνοθέτες (ΙΚΑ)
Σκηνογράφοι (ΙΚΑ)
Συγγραφείς (που εκδίδουν και πουλάνε τα βιβλία)
Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Τ
Ταπετσιέρηδες
Τορνευτές
Τακονοποιοί
Τροχιστές
Τσιγκογράφοι
Ταχυδρόμοι ιδιωτικοί
Τυροκόμοι
Ταπήτων κατασκευή, επισκευή, φύλαξη
Τραχεία κρυστάλλων
Τροφοδότης πλοίων (Τ.Α.Ε.)
Τουριστικά Είδη (Τ.Ε.Β.Ε.)
Τραγουδιστές (ΙΚΑ)

Υ
Υδραυλικοί,
Υποδημάτων κατασκευή, επισκευή
Υποκαμίσων κατασκευή, επισκευή
Υφαντουργοί, (πλεκτήρια)
Υαλουργικές εργασίες
Υγραερίου πρατήρια
Υπαίθρια γκαράζ
Υλοτόμοι

Φ
Φανοποιοί, Αυτ/των
Φωτογράφοι
Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
Φροντιστήρια Μέσης & Ανωτέρας Εκπαί­δευσης
Φωτοτυπίες - Φωτοαντίγραφα
Φυσικοθεραπευτές
Φορολογικών υποθέσεων γραφεία
Φρεάτια (διάνοιξη)
Φωτορεπόρτερ (ΤΑΙΣΥΤ)

Χ
Χαράκτες
Χρυσοχόοι (κοσμηματοπώλες)
Χρυσωτές
Χυτήρια
Χοροδιδασκαλία
Χορογράφοι (ΙΚΑ)
Χρωματοπώλες
Χημικών Ειδών Εργαστήρια
Χορευτικά Κέντρα
Χειροτέχνες γενικά
Χρυσοχοΐας εργαστήριο
Χωματουργικές εργασίες

Ψ
Ψάθινων Ειδών κατασκευή
Ψυγείων Εκμεταλλευτές (φρούτα κλπ.)
Ψυγείων κατασκευή - πώληση
Ψιλικά
Ψυχολόγος (όχι γιατρός)

Ω
Ωρολογοποιοί
Ωρολογιών και κοσμημάτων κατασκευή

9. Εκτός των ανωτέρω σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2084/92 οι νέοι ασφαλισμένοι, εκείνοι δηλαδή που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993 και δεν έχει προϋπάρξει ασφάλιση σε φορέα Κύριας Ασφάλισης, θα υπάγονται υποχρεωτικά σε ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, σε ένα φορέα ασθενείας και σε ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.

Αν συντρέχουν προϋποθέσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση κάποιου σε περισσότερους του ενός φορείς, λόγω της διπλής απασχόλησης του, θα ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνον στον ένα φορέα, τον οποίον θα επιλέγει με σχετική δήλωση του που θα υποβάλει εντός προθεσμίας τριών μηνών, χωρίς να αποκλείεται να ασφαλισθεί προαιρετικά και στον δεύτερο φορέα. υποβάλλοντας προς αυτόν σχετική δήλωση εντός προθεσμίας τριών μηνών. Κατ΄ εξαίρεση η ασφάλιση στο ΤΣΑΥ και στο ΤΣΜΕΔΕ είναι υποχρεωτική και δεν παρέχεται το δικαίωμα της επιλογής.

10. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι όσοι επαγγελματοβιοτέχνες ασκούν επάγγελμα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή και κάτω των 1000 κατοίκων εφόσον πρόκειται για περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσ/νίκης.) Αχαΐας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Ευβοίας, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η απογραφή του πληθυσμού των περιοχών αυτών προ της έναρξης άσκησης του επαγγέλματος.

11. Τέλος, οι συντ/χοι του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, εφόσον ασκούν επάγγελμα ασφαλιζόμενο στο Τ.Ε.Β.Ε. ή σε ε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης, ασφαλίζονται και έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο του Κλάδου Υγείας.

Β. Σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 περ. α΄ του Ν. 2081/92 για την υποχρεωτική εγγραφή σε οικείο Επιμελητήριο:

ΔΕΝ εγγράφονται σε επιμελητήρια υποχρεωτικά:

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη άλλου Ν.Π.Δ.Δ.

2. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, πλανόδιοι έμποροι (εκτός αν έχουν επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα ή παραγωγική μονάδα με εγκατάσταση).

3. Οι γεωργοί γενικότερα (μελισσοτρόφοι, χοιροτρόφοι, πτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι) εκτός αν πωλούν τα προϊόντα της δικής τους παραγωγής, κατόπιν επεξεργασίας ή μεταποίησης με οργανωμένη επιχείρηση (ΕΠΕ και Α.Ε.)

4. Οι σύνδεσμοι, τα σωματεία, τα ιδρύματα και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον η ιδιότητα αυτή προκύπτει από το καταστατικό τους.

5. Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, όπως κατονομάζονται στο άρθρο 45 παρ. 1 και παρ. 2 του 3323/1955. Ειδικά από τους φυσικοθεραπευτές θα ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, ή στην Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών, κατά περίπτωση.

6. Όσοι παρέχουν κυρίως χειρονακτική εργασία (εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, καθαρίστριες κλπ.)

7. Οι ξεναγοί, αν προκύπτει ότι έχουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής.

8. Οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία με οποιαδήποτε μορφή καιαν λειτουργούν

9. Οι υπαγόμενοι σε κάποιο άλλο Επιμελητήριο δικαιωματικά: εκ του νόμου (Οικονομικό, Ναυτικό Ξενοδοχειακό, Γεωτεχνικό, τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κ.λ.π.), καθώς και τα αντικείμενα των αντίστοιχων καθ΄ ύλη δραστηριοτήτων.

10. Οι συντάκτες, οι εκδότες, οι διευθυντές εφημερίδων) και περιοδικών.

11. Οι εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

12. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εγγράφονται υποχρεωτικά στα εμπορικά ή επαγγελματικά επιμελητήρια και κατά τη συνήθη πρακτική εγγράφονται κυρίως στα επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να ενημερώσουν τα αρμόδια τμήματα και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) των επιτηδευματιών να λαμβάνονται υπόψη όσα αναφέρονται παραπάνω στην εγκύκλιο μας αυτή, αναφορικά με τις κατηγορίες επιτηδευματιών που ασφαλίζονται σε φορείς κύριας Ασφάλισης και εγγράφονται στα Επιμελητήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!