Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2058/2023 Απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού για την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας :106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Email : deef.a@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΔΑ: ΨΘΗ846ΜΠ3Ζ-ΝΙ1

Αθήνα,12.10.2023

Ε. 2058

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

Θέμα: Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β'236) κατά την απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πλωτούς τερματικούς σταθμούς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου αποτελεί η παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 κατά την απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πλωτούς τερματικούς σταθμούς.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την επιβολή του ΦΠΑ, προκειμένου να κρίνει κατά πόσο η απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας ή η εισαγωγή πλωτού τερματικού σταθμού από επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν εργασίες επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, μπορεί να υπαχθεί στην αναστολή καταβολής ΦΠΑ στα πλαίσια της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά επενδυτές οι οποίοι σκοπεύουν να προβούν στην απόκτηση ή εισαγωγή πλωτού τερματικού σταθμού (FSRU) προκειμένου να ιδρύσουν, επεκτείνουν ή να εκσυγχρονίσουν επιχείρηση επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Με αφορμή τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά µε την εφαρμογή της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987, σε περιπτώσεις απόκτησης στο εσωτερικό της χώρας ή στην εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πλωτούς τερματικούς σταθμούς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις διατάξεις της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 μπορούν να υπαχθούν μεταξύ άλλων όλες οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ο χαρακτηρισμός μίας επιχείρησης ως βιομηχανία ή βιοτεχνία, κρίνεται µε βάση τα στοιχεία του φακέλου του υποκειμένου.

Συμπληρωματικό στοιχείο για το αν πρόκειται για βιομηχανική/βιοτεχνική επιχείρηση της παραγράφου 1 της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987, αποτελεί η βεβαίωση του αρμοδίου επιμελητηρίου (βιομηχανικό/βιοτεχνικό) από την οποία θα προκύπτει και η επαγγελματική κατηγορία της επιχείρησης.

2. Εφόσον υποστηρίζεται κατά τα ανωτέρω η βιομηχανική/βιοτεχνική/μεταποιητική δραστηριότητα, αναφορικά με εργασίες επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, στην έννοια των επιχειρήσεων που υπάγονται στην ανωτέρω απόφαση, συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν εργασίες επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πλωτούς τερματικούς σταθμούς (FSRU).

3. Περαιτέρω, στην έννοια του εξοπλισμού για τους σκοπούς της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 περιλαμβάνονται κυρίως μηχανήματα, εξαρτήματα και λοιπά όργανα, καθώς και ανταλλακτικά αυτών, εφόσον εισάγονται ή αγοράζονται μαζί με τα μηχανήματα ή λοιπά όργανα και τα οποία με τη συναρµολόγησή τους και την εγκατάστασή τους, σαν ενιαίο λειτουργικό σύνολο, συνιστούν το μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάγεται στις διατάξεις αυτής της απόφασης.

4. Δεδομένου ότι η ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987, αφορά καινούργιο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, στην περίπτωση των πλωτών τερματικών σταθμών επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου που προκύπτουν από μετασκευή υφιστάμενου πλοίου σε πλωτό ναυπήγημα, κατόπιν εκτεταμένων εργασιών στο πλοίο, ο προμηθευτής τους ή σε περίπτωση εισαγωγής τους, ο εισαγωγέας, οφείλει να βεβαιώνει, ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα αποκτηθεί και θα εγκατασταθεί ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο, (με υπεύθυνη δήλωση) ότι λόγω των εργασιών που έχουν λάβει χώρα επί αυτού, έχει επέλθει αλλαγή της φύσης του αρχικού αγαθού, από πλοίο σε πλωτό ναυπήγημα, ώστε να προορίζεται να εκτελεί αποκλειστικά και μόνο, τις εργασίες που σχετίζονται με την μετατροπή του φυσικού αερίου από υγρή σε αέρια κατάσταση και συνεπώς, επέχει το χαρακτήρα νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την επιβολή του ΦΠΑ.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987.

6. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες αποκτούν ή εισάγουν επενδυτικά αγαθά και δεν επιλέγουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987, έχουν τη δυνατότητα, να ζητήσουν επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ που προέρχεται από την αγορά ή εισαγωγή των επενδυτικών αγαθών, καθώς και του πιστωτικού υπολοίπου που προέρχεται από τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με αυτό, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α 1104/2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!