Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 41391 ΕΞ 2023 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» στο Π.Σ. «Άτλας»

Αριθμ. 41391 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 5607/22.09.2023

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» στο Π.Σ. «Άτλας» του ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, τις παρ. 50 και 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

6. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

7. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 69 «Πρακτική άσκηση φοιτητών» παρ. 2.

Β. Την υπ’ αρ. 4216/05.04.2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΙΘ και ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

Γ. Την υπ’ αρ. 1753/12-10-2021 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Επέκταση ΑΤΛΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Δ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Ε. Το υπ’ αρ. 10629/2-12-2021 αίτημα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 3895/4-2-2022 έγγραφο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1Β περ. α’ και β’ του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα:

i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:

 • Α.Φ.Μ.
 • Δ.Ο.Υ.
 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Ονοματεπώνυμο πατρός
 • Ονοματεπώνυμο μητρός
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τόπος γέννησης
 • Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
 • Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:

 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
 • Επωνυμία
 • Διακριτικός τίτλος
 • Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
 • Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

στο πληροφοριακό σύστημα «Άτλας - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, με σκοπό την άντληση στοιχείων μέσω του ΑΦΜ των Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που πιστοποιήθηκαν με OAUTH στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για τη δημιουργία και ενημέρωση των στοιχείων του προφίλ των ως άνω νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4957/2022, την υπ’ αρ. 4216/05.04.2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΙΘ και ΕΔΥΤΕ ΑΕ και την υπ’ αρ. 1753/12-10-2021 απόφαση ένταξης.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο φορέας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος υποχρεούνται να κάνουν χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 20 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!