Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3051/2023 Tροποποίηση και συμπλήρωση του υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1011849 ΕΞ2022/10-02-2022 εγγράφου, με θέμα: “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ.”, ως προς την πρόσθετη υποχρέωση κατάρτισης και επικαιροποίησης εμπλουτισμένης έκδοσης του Κανονισμού, με προσθήκη υπερσυνδέσμων/παραπομπών στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών της εκάστοτε Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2103222386
E-Mail : dorganosis@aade.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: Ο. 3051

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση και συμπλήρωση του υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1011849 ΕΞ2022/10-02-2022 εγγράφου, με θέμα: “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ.”, ως προς την πρόσθετη υποχρέωση κατάρτισης και επικαιροποίησης εμπλουτισμένης έκδοσης του Κανονισμού, με προσθήκη υπερσυνδέσμων/παραπομπών στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών της εκάστοτε Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία που αφορά στην τροποποίηση και συμπλήρωση του υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1011849 ΕΞ2022/10-02-2022 εγγράφου παροχής Οδηγιών του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα: “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ.”, ως προς την πρόσθετη υποχρέωση κατάρτισης και επικαιροποίησης εμπλουτισμένης έκδοσης του Κανονισμού, με προσθήκη υπερσυνδέσμων που θα παραπέμπουν στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών της εκάστοτε Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο της τροποποιητικής Οδηγίας αφορά στη πρόβλεψη πρόσθετης υποχρέωσης, για κατάρτιση και επικαιροποίηση εμπλουτισμένης έκδοσης των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού που συντάσσονται από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, πέραν της κανονιστικής απόφασης που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, η οποία θα περιέχει υπερσυνδέσμους/παραπομπές στις αντίστοιχες λειτουργικές διαδικασίες της εν λόγω Υπηρεσίας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών της εκάστοτε Υπηρεσίας που βρίσκεται αναρτημένο στον Εσωτερικό Ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Οδηγία αφορά στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που έχουν την υποχρέωση κατάρτισης Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού, σύμφωνα με την αρχική Οδηγία, προκειμένου να ενημερωθούν, σχετικά με τον ορθό τρόπο κατάρτισης αυτών.

Α. Σχετικά με την πρόβλεψη πρόσθετης υποχρέωσης κατάρτισης και επικαιροποίησης εμπλουτισμένου με υπερσυνδέσμους, Κανονισμού Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το εν θέματι έγγραφο παροχής Οδηγιών του Διοικητή, ως εξής:

α) Προσθέτουμε νέα παράγραφο «Δ1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ», η οποία έπεται της υφιστάμενης παρ. Δ, ως κατωτέρω:

«Δ1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η Υπηρεσία, στην οποία αφορά ο Κανονισμός, υποχρεούται να μεριμνήσει για:

  • την κατάρτιση του Κανονισμού ως κανονιστικής απόφασης, δημοσιευτέας στο Φ.Ε.Κ., που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και ένα διακριτό άρθρο με τίτλο «Υποχρέωση Κατάρτισης και Επικαιροποίησης Εμπλουτισμένου Κανονισμού», πριν από το άρθρο με την έναρξη ισχύος αυτού, όπως αυτό αποτυπώνεται ενσωματωμένο στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» της περ. β του παρόντος και
  • την κατάρτιση μιας επιπλέον εμπλουτισμένης έκδοσης του ίδιου κειμένου του Κανονισμού που θα χρησιμεύει ως διοικητικό εγχειρίδιο/»εργαλείο» και η οποία θα περιέχει υπερσυνδέσμους/παραπομπές στις αντίστοιχες λειτουργικές διαδικασίες της εν λόγω Υπηρεσίας. Σε όποιες διατάξεις του κειμένου του Κανονισμού κρίνεται σκόπιμο από την ίδια την Υπηρεσία θα δημιουργείται ένας υπερσύνδεσμος, η επιλογή του οποίου θα «ανοίγει» ένα αρχείο με την καταγραφή και ανάλυση της σχετικής λειτουργικής διαδικασίας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών της εκάστοτε Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που βρίσκεται αναρτημένο στον Εσωτερικό Ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
  • Περαιτέρω, το ως άνω εμπλουτισμένο κείμενο του Κανονισμού θα αναρτάται, με μέριμνα της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, στον Εσωτερικό Ιστότοπο της ΑΑΔΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη προσβασιμότητα των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε αυτό και θα πρέπει να επικαιροποιείται σε κάθε περίπτωση θέσπισης νέας διαδικασίας/λειτουργίας ή τροποποίησης ή κατάργησης υφιστάμενης διαδικασίας/λειτουργίας αυτής. Παράλληλα, όλες οι αντίστοιχες λειτουργικές διαδικασίες της Υπηρεσίας, στην οποία αφορά ο Κανονισμός και περιλαμβάνονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών αυτής που είναι αναρτημένο στον ίδιο Ιστότοπο, θα πρέπει να επικαιροποιούνται, με μέριμνα αυτής.».

β) Αντικαθιστούμε το Υπόδειγμα του παραρτήματος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» αυτού, το οποίο διαμορφώνεται, ως κατωτέρω:

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1011849 ΕΞ2022/1002-2022 έγγραφο παροχής Οδηγιών του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Γ. α) Επίσης, θέτουμε υπόψη σας, προς διευκόλυνσή σας, ότι εκτός των, αναφερομένων στην παρ. Α του αρχικού εγγράφου Παροχής Οδηγιών, εκδοθέντων Κανονισμών, έχουν επίσης δημοσιευτεί:

αα) Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος» με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081529 ΕΞ 2023/22-06-2023 (B’ 4212/29-06-2023 & B’ 4388/07-07-2023) απόφαση του Διοικητή και

αβ) ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος», με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1090045 ΕΞ 2023/12-072023 (Β’ 4584/17-07-2023) όμοια απόφαση.

β) Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούνται, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να λάβουν γνώση, προκειμένου, εφόσον απαιτηθεί η κατάρτιση του Κανονισμού της Υπηρεσίας τους, να μεριμνήσουν για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των αναφερομένων σε αυτό, σχετικά με τον ορθό τρόπο σύνταξης των υπό έκδοση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού, του τομέα αρμοδιότητάς τους.

Συνημμένα: Το αρχικό έγγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!