Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Grant Thornton Φοροδοξίες, 03.09.2023

Γνωρίζετε ότι...

Ως κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα λογίζονται για φορολογικούς σκοπούς τα έσοδα από τρεις ομοειδείς συναλλαγές περί ακινήτων, όπως επιβεβαίωσε με πρόσφατη απόφασή της η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή φορολογουμένου φυσικού προσώπου, στον οποίο η φορολογική αρχή είχε επιβάλει πρόστιμο για παράλειψη δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, κύριο φόρο, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος αναφορικά με πραγματοποιηθείσες αγοραπωλησίες ακινήτων στις οποίες προέβη τη διετία 2016 και 2017. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο φορολογούμενος είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές 5 συνολικά ακινήτων, εκ των οποίων είχε αγοράσει και πωλήσει τα 3. Οι εν λόγω τρεις συναλλαγές κρίθηκε ότι πληρούσαν το κανόνα που θέτει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ότι αποτελούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη που προκύπτουν από την πραγματοποίηση εντός διετίας τριών ομοειδών συναλλαγών περί ακινήτων. Επιπρόσθετα, η ΔΕΔ επιβεβαίωσε το σκεπτικό της νομοθετικής ρύθμισης, ότι δηλαδή η πραγματοποίηση τριών τέτοιων συναλλαγών εντός διετίας καθιστά αδιαμφισβήτητη την πρόθεση απόκτησης κέρδους. Διευκρίνισε ωστόσο ότι για τους σκοπούς εφαρμογής της φορολογικής διάταξης, είναι αδιάφορο εάν το προκύπτον κέρδος έχει πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του φορολογουμένου ή συγγενικού του προσώπου (ΔΕΔ 1079/2023).

Με πρόσφατο διάταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανεστάλησαν βασικές διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης (Σ.Α.Δ.Φ.), που είχε συνάψει η Ρωσία με «μη φιλικά» κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου.

Αναλυτικότερα, το διάταγμα εκδόθηκε ως μέτρο αντίδρασης στις «μη φιλικές» προς τη Ρωσία ενέργειες ξένων κρατών, όπως η ένταξη της Ρωσίας στη μαύρη λίστα της ΕΕ. Σε όλες τις συμβάσεις, στις διατάξεις σε αναστολή περιλαμβάνονται τα άρθρα για την μόνιμη εγκατάσταση, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, επιχειρηματικά κέρδη, συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κεφαλαιακά κέρδη, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση, ως απάντηση στη μονομερή απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει συγκεκριμένες διατάξεις της Συνθήκης Κύπρου - Ρωσίας για τη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή επικοινωνία μεταξύ των κυπριακών αρχών και των Ρώσων ομολόγων τους σχετικά με την αναστολή αυτή. Η Ρωσία ανέστειλε τις διατάξει συνολικά 38 διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.

Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης εκπίπτει ως παραγωγική δαπάνη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των υπόχρεων επιχειρήσεων για το φορολογικό έτος 2022.

Ήδη από τα τέλη του 2022, σε συμμόρφωση με σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, θεσπίσθηκε με νόμο η υποχρέωση καταβολής Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (ΠΣΑ) για τις εταιρίες και τις μόνιμες εγκαταστάσεις της Ελλάδας με δραστηριότητες στους τομείς του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και των διυλιστηρίων. Η ΠΣΑ συνιστά ένα μέτρο έκτακτο και αυστηρά προσωρινό (ο νόμος αναφέρει ρητά ότι αφορά μόνο στο έτος 2022) ενώ βασικός της σκοπός είναι η δημιουργία πρόσθετων εσόδων στις δημόσιες αρχές προς παροχή οικονομικής στήριξης στους τελικούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που πλήττονται σοβαρά από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Η ενωσιακή παρέμβαση μέσω Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη θέσπιση ενός τέτοιου είδους μέτρου καθίσταται απαραίτητη, καθώς μόνο αυτή είναι ικανή να εξασφαλίσει τη συντονισμένη και ενιαία εφαρμογή αυτού με ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο (στη διασυνοριακή αγορά ενέργειας της ΕΕ αλλά και στα λοιπά κράτη – μέλη αυτής). Η ΠΣΑ υπολογίζεται επί των πλεοναζόντων κερδών των υπόχρεων επιχειρήσεων, όπως αυτά προκύπτουν βάσει ορισμένης μεθόδου υπολογισμού επί των φορολογητέων κερδών ή ζημιών της υπόχρεης επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης προς την αρμόδια αρχή έχει παρέλθει ήδη από τα τέλη Ιουλίου, ενώ με πρόσφατη εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι το ποσό της ΠΣΑ που υποχρεούται να καταβάλλει η υπόχρεη επιχείρηση, εκπίπτει ως δαπάνη από τα φορολογητέα κέρδη αυτής κατά τον προσδιορισμό τους για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος για το έτος 2022 (Α.1117/2023).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!