Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1104264 ΕΞ 2023 Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» και «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης»

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1104264 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 5248/30.08.2023

Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μετονομασία και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Τμήματος, καθώς και Γραφείου του ιδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/ 20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, της παρ. 1, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 14, του άρθρου 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

γ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101) και

δ) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 42Ε και 77 αυτής και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) και ειδικότερα της περ. 25 του Πίνακα του άρθρου 1 αυτής.

3. Τα από 25 και 26/07/2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των εν θέματι αποφάσεων, ενόψει της θέσης σε λειτουργία εφαρμογής σχετικής με τη διαχείριση καταγγελιών/πληροφοριών από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, μετονομάζουμε το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), από «Τμήμα Β’ - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων» σε «Τμήμα Β’ - Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων», καθώς και το Γραφείο Β’ αυτού, από «Γραφείο Β’ - Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων» σε «Γραφείο Β’ - Ταυτοποίησης και Εμπλουτισμού Υποθέσεων», ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτών και ειδικότερα αντικαθιστούμε:

I. στην Ενότητα Β’ «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)» του άρθρου 42Ε αυτής, τα κατωτέρω:

1. Την υποπαρ. (β) της παρ. 2 αυτής, ως εξής:

«(β) Τμήμα Β’ -Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων -Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Γραφεία, ως κατωτέρω:

αα) Γραφείο Α’ -Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης.

ββ) Γραφείο Β’ - Ταυτοποίησης και Εμπλουτισμού Υποθέσεων».

2. Την υποπαρ. ΙΙ. της παρ. 3 της, ως εξής:

«ΙΙ. Τμήμα Β’ -Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:

α) Γραφείο Α’ -Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης

αα) Η συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ και εν γένει με την αποστολή αυτής, των οποίων η λήψη πραγματοποιείται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με φυσική παρουσία ή διαβίβαση από άλλες υπηρεσίες.

ββ) Η διερεύνηση των ως άνω εισερχόμενων καταγγελιών/πληροφοριών και η αναζήτηση τυχόν πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ.

γγ) Η καταχώριση των εισερχόμενων καταγγελιών/ πληροφοριών στο Ο.Π.Σ. Αξιοποίησης Καταγγελιών/ Πληροφοριών της ΑΑΔΕ.

δδ) Η διαβίβαση καταγγελιών/πληροφοριών, που δε σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ στους αρμόδιους Φορείς.

εε) Η διαβίβαση των αξιολογημένων, ως σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.Μ.ΕΠ., ΕΛ.ΚΕ., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της ΑΑΔΕ, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες εντός ή/και εκτός ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους.

στστ) Η διαχείριση των επαναπροσδιοριζόμενων καταγγελιών ως απλών, από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών.

ζζ) Η διαφύλαξη σε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, οι οποίες δεν ταυτοποιήθηκαν έως ότου ταυτοποιηθούν, κατόπιν μελλοντικών συσχετισμών με άλλη καταγγελία/πληροφορία.

ηη) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των ερευνών που διενεργήθηκαν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και προκλήθηκαν από έγγραφα του Γραφείου Β’ του ιδίου Τμήματος.

θθ) Η τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχομένων που διαχειρίζεται το Γραφείο, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση φυσικού αρχείου σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού.

β) Γραφείο Β’ - Ταυτοποίησης και Εμπλουτισμού Υποθέσεων

αα) Η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, στις οποίες η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. έχει πρόσβαση μέσω του Ο.Π.Σ. Καταγγελιών/Πληροφοριών της ΑΑΔΕ, με τη συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων και πληροφοριών από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές και από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της ΑΑΔΕ, για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.

ββ) Η διαβίβαση των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών στη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών, προς αξιολόγηση.

γγ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η άμεση διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες καταγγελιών/πληροφοριών «ειδικού χειρισμού», οι οποίες διέπονται από ειδικές διατάξεις απορρήτου ή απαιτούν άμεση ενέργεια, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αξιολόγησή τους από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών.

δδ) Η προώθηση στο Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης, όσων στοιχείων και πληροφοριών, κρίνεται ότι θα μπορούσαν να περιληφθούν σε επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια.».

II. Την υποπερ. ββ) της περ. α) της υποπαρ. 4 της παρ. Α του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», ως εξής:

«ββ) Β’Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων και»

Β. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, αντικαθιστούμε τη στήλη 2 της περ. 25 αυτού, ως εξής:

«Τα διαβιβαστικά έγγραφα των πληροφοριακών δελτίων, καθώς και των Καταγγελιών/Πληροφοριών, οι οποίες διέπονται από ειδικές διατάξεις απορρήτου ή απαιτούν άμεση ενέργεια, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αξιολόγησή τους από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών, της ΔΙΠΑΕΕ προς τις ΥΕΔΔΕ ή άλλες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή σε άλλους φορείς, κατά περίπτωση.».

Γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Τμήμα «Β’ - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων», καθώς και το Γραφείο αυτού «Β’ - Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων» της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) στο εξής νοείται το «Τμήμα Β’ - Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων» και το «Γραφείο Β’ - Ταυτοποίησης και Εμπλουτισμού Υποθέσεων», αντίστοιχα, της ίδιας Διεύθυνσης.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886).

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!