Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 24762 ΕΞ 2023 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου

Αριθμ. 24762 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 3481/24.05.2023

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη,

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206).

3. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

4. Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως το άρθρο 84 και την παρ. 51 του άρθρου 107.

6. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

8. Της υπ’ αρ. 26460/18-3-2022 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την Δράση “Νταντάδες της Γειτονιάς”» (Β’ 1328).

9. Της υπ’ αρ. 6457/27.1.2022 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης “Νταντάδες της Γειτονιάς”» (Β’ 205).

10. Του ν. 4837/2021 με θέμα "Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία” και άλλες διατάξεις» άρθρο 43 «Πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων γονέων και υποψήφιων Επιμελητών/τριών» (Α’ 178).

11. Της υπ’ αρ. 313739/2021 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 κοινής υπουργικής απόφασης “Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.” (Β’ 1099)» (Β’ 5403).

12. Του ν. 4954/2022 (Α’ 136) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις». και ιδιαίτερα το άρθρο 82 «Ψηφιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977».

13. Του ν. 4765/2021 και ιδίως τα άρθρα 12 «Προσαυξήσεις Γραπτού Διαγωνισμού βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας», 13 «Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων», 29 «κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας», 32 «κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία», 55 «Υποχρεώσεις υπηρεσιών - λοιπών φορέων» και 56 «Τήρηση αρχείου/μητρώου - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Θέματα ανάρτησης στο Διαύγεια».

14. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

15. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

17. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Τα αιτήματα υπό στοιχεία 4301/4-9-2020 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 11545/21-2-2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (Ε.Δ.Α.) της ΓΓΠΣΔΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Το αίτημα υπ’ αρ. 853/20-10-2017 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (Ε.Δ.Α.) της ΓΓΠΣΔΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου».

Το υπ’ αρ. 13370/24-5-2022 αίτημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (Ε.Δ.Α.) της ΓΓΠΣΔΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης».

Ε. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

ΣΤ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 57793/21-2-2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 50316/305-2022 και 24554/7-3-2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς τη ΓΓΠΣΔΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Τα έγγραφα υπ’ αρ. 1754/26-1-2023 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), προς τη ΓΓΠΣΔΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου».

Το υπ’ αρ. 55951/2-2-2023 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προς τη ΓΓΠΣΔΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης».

Ζ. Το υπ’ αρ. 2917/12-1-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αίτημα παροχής επιπλέον πεδίων για την υπηρεσία Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)».

To υπό στοιχεία ΥΨηΔ 1668/16-1-2023 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα «Αίτημα 11545 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για διάθεση επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου”».

Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1012499/27-1-2023 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας από την Α.Α.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για διάθεση επιπλέον πεδίων στη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Η. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α) Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της Α.Α.Δ.Ε:

1. Στο πληροφοριακό σύστημα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας" του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό την αναβάθμιση των υφιστάμενων ψηφιακών εφαρμογών για τη μεταβίβαση οχήματος και τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω απώλειας/κλοπής/φθοράς (https:// drivers-vehicles.services.gov.gr/) προκειμένου να γίνει δυνατή η χρήση τους και από νομικά πρόσωπα (για να καταστεί εφικτό απαιτούνται πληροφορίες όπως επωνυμία, φορολογική διεύθυνση κ.λπ. στοιχεία νομικού προσώπου ή τόπο κατοικίας και θάνατο φυσικού προσώπου), καθώς και για την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας, της ορθότητας και της εγκυρότητας των στοιχείων των πολιτών που χρησιμοποιούν τις παραπάνω εφαρμογές, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 313739/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5403) και τον ν. 4954/2022 (Α’ 136) άρθρο 82.

2. Στο πληροφοριακό σύστημα «ntantades» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό τον έλεγχο για την χορήγηση της αξίας τοποθέτησης (voucher) των ωφελουμένων γονέων/κηδεμόνων στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης Νταντάδες της Γειτονιάς, σύμφωνα με το ν. 4837/2021 άρθρο 43 και τις υπ’ αρ. 6457/27.1.2022 και 26460/18-3-2022 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Επιπλέον σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1012499/27-1-2023 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε., χορηγούνται και τα επιπλέον αιτηθέντα στοιχεία.

Β) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» της Α.Α.Δ.Ε. στο πληροφοριακό σύστημα «Α.Σ.Ε.Π. - Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με σκοπό την επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ για την εγγραφή στο site του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το ν. 4765/2021 άρθρα 12, 13, 29, 32, 55 και 56 και το ν. 4624/2019 άρθρο 5.

Γ) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης» της Α.Α.Δ.Ε., «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) Ε.Φ.Κ.Α.» του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), με σκοπό την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης των Μη Μισθωτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τον ν. 4892/2022, άρθρο 39 Α.

Η λειτουργία Λήψη στοιχείων αναγγελίας έναρξης ατομικής επιχείρησης με βάση χρονικό διάστημα από/έως -getFirmStartupAnnouncementInfo, καλείται με παραμέτρους ένα χρονικό διάστημα (ημερομηνίες από/έως) και επιστρέφει από το Φορολογικό Μητρώο εγγραφές/ στοιχεία (ΑΦΜ Φυσικού Προσώπου, ημερομηνίες αίτησης, έναρξης ή/και λήξης) αναγγελίας έναρξης ατομικής επιχείρησης για το δοθέν χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2

Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που ορίζεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του ΚΕ.Δ. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 19 Μαΐου 2023

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!