Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Apostille Εγχειρίδιο για την πρακτική λειτουργία της Σύμβασης αναφορικά με την επισημείωση εγγράφων

Πενήντα χρόνια μετά την υιοθέτησή της, η Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της απαίτησης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση της Σφραγίδας της Χάγης) είναι η πλέον αποδεκτή Σύμβαση που εφαρμόζεται ευρέως σε σχέση με όλες τις διεθνείς συνθήκες που έχουν συναφθεί υπό την αιγίδα της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των δημοσίων εγγράφων παγκοσμίως, η Σύμβαση της Σφραγίδας της Χάγης βρίσκει νέα ζωή σε μια εποχή πρωτοφανούς παγκόσμιας διασύνδεσης, όπου το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις, καθώς και η κυκλοφορία των ατόμων εκατέρωθεν των συνόρων βρίσκουν υποστήριξη στην αμοιβαία αναγνώριση που δίδεται από τα Κράτη σε αυτά τα έγγραφα. Το Εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να συνδράμει τις Αρμόδιες Αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους με βάση τη Σύμβαση, κάτι που είναι θεμελιώδες για τη σωστή λειτουργία της Σύμβασης. Το Εγχειρίδιο δεν έχει σχόλια επί του κειμένου της συνθήκης ανά άρθρο και δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει την Επεξηγηματική Έκθεση που έχει συντάξει ο κύριος Yvon Loussouarn. Το Εγχειρίδιο ασχολείται με την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη σύγχρονη λειτουργία της Σύμβασης, για τα οποία ενδεχομένως δεν υπήρχε πρόβλεψη κατά την οριστικοποίηση της Επεξηγηματικής έκθεσης το 1961. Επίσης επιζητεί την σε βάθος συζήτηση κοινών πρακτικών θεμάτων. 

Το Εγχειρίδιο έχει την κάτωθι δομή : 

To Μέρος 1 περιλαμβάνει επισκόπηση του ιστορικού και του περιεχομένου της Σύμβασης, 

To Μέρος 2 παρέχει πληροφορίες για το ρόλο και τη λειτουργία των Αρμόδιων Αρχών, 

To Μέρος 3 περιγράφει το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς ανάλυσης του ουσιαστικού πεδίου εφαρμογής της (έγγραφα για τα οποία ισχύει), 

Τα Μέρη 4 και 5 περιγράφουν τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας της Επισημείωσης – από τη στιγμή της αίτησης για Επισημείωση σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μέχρι τη στιγμή της επίθεσης της Επισημείωσης σε ένα άλλο –και προσφέρουν συμβουλές καλών πρακτικών στις Αρμόδιες Αρχές. 

To Μέρος 6 εισάγει το Πρόγραμμα ηλεκτρονικής Επισημείωσης και επεξηγεί τη σημασία του για τις Αρμόδιες Αρχές, και τη διεθνή κυκλοφορία δημοσίων εγγράφων στην ηλεκτρονική εποχή. 

Το Γλωσσάριο των βασικών όρων αναφέρεται στην αρχή του Εγχειριδίου, και υλικό αναφοράς είναι διαθέσιμο στα παραρτήματα. 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει συνταχθεί σε συνεννόηση με τα Κράτη Μέλη και τα Συμβαλλόμενα Κράτη μη Μέλη. Προκαταρκτικό σχέδιο του Εγχειριδίου υποβλήθηκε σε ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί ειδικά από τα Μέλη της Συνδιάσκεψης της Χάγης, που συνήλθαν στη Χάγη το Μάιο 2012. Ένα τελικό σχέδιο στο οποίο ενσωματώνονται τα σχόλια και οι προτάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων είχε υποβληθεί στην Ειδική Επιτροπή για την πρακτική λειτουργία της Σύμβασης της Σφραγίδας της Χάγης , που συνήλθε το Νοέμβριο του 2012. Το Εγχειρίδιο χρησίμευε ως βασικό έγγραφο αναφοράς στη συνάντηση και μετά από περαιτέρω προτάσεις για αλλαγές είχε την υποστήριξη της Ειδικής Επιτροπής. Το Εγχειρίδιο κάνει συχνή αναφορά στα Συμπεράσματα και τις Συστά-σεις που υιοθετήθηκαν στις συναντήσεις της Ειδικής Επιτροπής για την πρακτική λειτουργία της Σύμβασης. Τα Συμπεράσματα και οι Συστάσεις είναι σημαντικά και απαραίτητα για την ερμηνεία της Σύμβασης, και ακολουθούνται και εφαρμόζονται ευρέως στην πράξη. Το Εγχειρίδιο κάνει επίσης αναφορά στα Συμπεράσματα και τις Συστάσεις που υιοθετήθηκαν από διάφορα διεθνή φόρα για την ηλεκτρονική Επισημείωση, όπου ορίζονται πρότυπα καλών πρακτικών για Κράτη που έχουν εφαρμόσει ή προτίθενται να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική Επισημείωση.

Παρατίθεται ακολούθως το εγχειρίδιο στο σύνολό του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!