Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 113794/2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99).

Αριθμ. 113794

ΦΕΚ B' 2525/18.04.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 88, της παρ. 2 του άρθρου 90 και το άρθρο 54 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α’ 57),

β) της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/1968 “περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972» (Α’ 84), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 για διόρθωση σφάλματος),

η) της υπό στοιχεία Υ1/1.3.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 1181), ιδίως της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής,

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) της υπ’ αρ. 102555/2.4.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 2133),

ια) του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101),

ιβ) της υπό στοιχεία Α33824/2683/2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. υπό στοιχεία L138/1-6-1999, σελ 5765) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων» (Β’ 1514),

ιγ) της υπ’ αρ. 23784/2891/14-04-2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Συμπλήρωση στοιχείων επί του νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας οχημάτων».

2. Το άρθρο 81 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αρ. 2805/2021 υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99) τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Ο

1. Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) Το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.

2. Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

2.1. Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.

γ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

2.2. Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος.

2.3. Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/78 (Β’ 524) υπουργική απόφαση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

3. Για τη μορφή και τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Α33824/2683/04 (Β’ 1514) κοινή υπουργική απόφαση. Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός με τα εξής δικαιολογητικά:

3.1. Για τα καινούργια οχήματα από:

α) Το δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή

β) το δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή

γ) το δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δ) το πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29949/1841/2009 (Β’ 2112) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2007/46/ΕΚ, την υπ’ αρ. 5299/406/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την 29949/1841/2009 κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 2112) ή του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και της υπ’ αρ. 54795/2971/2020 (Β’ 5946) υπουργικής απόφασης.

3.2. Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα από:

3.2.1. την ξένη άδεια κυκλοφορίας, και στην περίπτωση ελλιπών τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13700/1978 (Β’ 401) υπουργικής απόφασης.

3.2.2. Ειδικότερα, για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 που δεν διαθέτουν ξένη άδεια κυκλοφορίας, απαιτείται, κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος ή,

β) Βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στη χώρα μας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση των πεδίων της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Η ανωτέρω βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της Συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά ή,

γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

3.3. Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα:

3.3.1. Για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 από το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (ΕΣΡ), το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 (Β’ 524) υπουργικής απόφασης.

3.3.1.1. Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις για το ΕΣΡ:

α) Το ΕΣΡ συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23780/1978 (Β’ 642) υπουργική απόφαση πριν την τροποποίησή της από την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 (Β’ 2117) υπουργική απόφαση.

β) Το ΕΣΡ ταυτίζεται με την υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 (Β’ 2117) υπουργική απόφαση.

γ) Το ΕΣΡ εκδόθηκε βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του οχήματος ή ξένης άδειας κυκλοφορίας.

3.3.1.2 Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει ΕΣΡ της περ. α της παρ. 3.3.1.1., τότε απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.

3.3.2. Για οχήματα κατηγορίας Ο2 από:

α) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

β) ειδικότερα, στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, αλλά έχει εκδοθεί ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 (Β’ 524) υπουργικής απόφασης και δεν διαθέτουν έγκριση τύπου, τότε θα πρέπει για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας να υποβληθεί τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Δ (Απαιτούμενα στοιχεία και Διαδικασίες για την Έγκριση Κατασκευής Ρυμουλκούμενων ή Ημιρυμουλκούμενων Οχημάτων) της υπό στοιχεία ΣΤ-29900/1977 (Β’ 1318) κανονιστικής απόφασης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον και τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

3.3.3. Για οχήματα κατηγορίας Ο3 και Ο4 από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Απαίτηση ύπαρξης χαραγμένου αριθμού αναγνώρισης στα μεταχειρισμένα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2

4.1. Όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα καθώς και τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν αριθμό αναγνώρισης που να προκύπτει είτε από την έγκριση τύπου (εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ του οχήματος), ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος, είτε από την ξένη άδεια κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση της έγκρισης τύπου στην αρμόδια, για την ταξινόμηση του οχήματος, Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας

Για την ταυτοποίηση του ανωτέρω αριθμού αναγνώρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία:

α) Το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, ή

β) την άδεια κυκλοφορίας,

β1) για το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 23784/2891/14-04-2008 εγκυκλίου, αναγράφεται από το πεδίο [Ε]

β2) για το παλαιό έντυπο άδειας κυκλοφορίας, δηλ. πριν την εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, από το πεδίο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, ή

γ) τη βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή του αντιπροσώπου αυτού στη χώρα μας, ή

δ) την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ, εφόσον βεβαιώνει επί αυτής ότι υπάρχει χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης επί του πλαισίου του οχήματος ή/και επί του πινακιδίου αυτού, συνοδευόμενη από έγχρωμη φωτογραφία του οχήματος με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, στην οποία φαίνεται ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης επί του πλαισίου καθώς και αντίστοιχη φωτογραφία, στην περίπτωση ύπαρξης πινακιδίου, που να φαίνεται ο αριθμός πλαισίου επί αυτού. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

4.2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού αναγνώρισης που προκύπτει είτε από την έγκριση τύπου (εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ του οχήματος), ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος, είτε την ξένη άδεια κυκλοφορίας, τότε απαιτείται η χάραξη νέου αριθμού αναγνώρισης, δεκαεπταψήφιου (17ψήφιου), και ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, ο οποίος χαράσσει στο ρυμουλκούμενο τον νέο αριθμό αναγνώρισης δεκαεπτά (17) ψηφίων, της μορφής «*ΥΥΗΗΜΜΕΕΕΕΑΑΑΑΑΑΑ*», όπου:

i) Πριν και μετά την χάραξη του δεκαεπταψήφιου αριθμού αναγνώρισης χαράσσεται αστερίσκος.

ii) ΥΥ: ο διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στον κωδικό της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που θα εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου.

iii) ΗΗΜΜΕΕΕΕ: ο οκταψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε από την Υπηρεσία η αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου, όπου (ΗΗ): η ημέρα (2ψήφιος αριθμό), (ΜΜ): ο μήνας (2ψήφιος αριθμός) και (ΕΕΕΕ): το έτος (4ψήφιος αριθμός).

iv) ΑΑΑΑΑΑΑ: ο επταψήφιος (7ψήφιος) αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετά την αφαίρεση όλων των γραμμάτων και χαρακτήρων που ενδεχομένως αυτός περιέχει. Ο αριθμός αυτός, εάν υπολείπεται των επτά ψηφίων, συμπληρώνεται με μηδενικά ισάριθμα των ψηφίων που λείπουν, τοποθετημένα στην αρχή της ακολουθίας των επτά ψηφίων. Στην περίπτωση που τα ψηφία υπερβαίνουν τα επτά, αφαιρούνται τα υπερβάλλοντα από την αρχή του αριθμού (π.χ. για τον υπό στοιχεία Γ4/45764/2345 αριθμό πρωτοκόλλου, σημειώνεται 0045764).

Ο υπάρχων αριθμός αναγνώρισης διαγράφεται με διακριτή γραφή (είτε βρίσκεται επί του πλαισίου είτε/και επί του πινακιδίου του οχήματος).

β) Για τα οχήματα της περίπτωσης αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, επιπλέον, νέα έγχρωμη φωτογραφία του οχήματος με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, στην οποία φαίνεται ο νέος χαραγμένος δεκαεπταψήφιος (17ψήφιος) αριθμός αναγνώρισης καθώς και επιπλέον, νέο αποτύπωμα του νέου εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

5. Απαίτηση ύπαρξης πινακιδίου του κατασκευαστή στα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2.

5.1 Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 πρέπει να διαθέτουν πινακίδιο του κατασκευαστή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΣΤ/29852/1977 υπουργική απόφαση (Β’ 1288).

5.2 Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα καθώς και τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα:

α) Τα οποία δεν διαθέτουν πινακίδιο κατασκευαστή ή

β) για τα οποία χαράχθηκε, νέος, δεκαεπταψήφιος (17ψηφιος) αριθμός αναγνώρισης βάσει της παρ. 4.2. ανεξάρτητα αν διαθέτουν πινακίδιο κατασκευαστή ή όχι, τότε ο μηχανικός της ανωτέρω περ. α) της παρ. 4.2. προσαρτά στο ρυμουλκούμενο νέο πινακίδιο με το νέο αριθμό αναγνώρισης δεκαεπτά (17) ψηφίων και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΣΤ/29852/1977 (Β’ 1288) υπουργική απόφαση, και κατ’ ελάχιστον αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:

i) Ο τίτλος του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος (αν υφίσταται) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας υπουργικής απόφασης,

ii) ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος,

iii) η τεχνικά επιτρεπόμενη, από την κατασκευαστή, μέγιστη μάζα του οχήματος,

iv) η τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη στατική κατακόρυφη μάζα στο σημείο ζεύξης.

v) η τεχνικά επιτρεπόμενη, από τον κατασκευαστή, μέγιστη μάζα για καθένα από τους άξονες του οχήματος,

6. Για τα μεταχειρισμένα οχήματα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού: επιπλέον των κατά περίπτωση των παρ. 3.2 και 3.3 δικαιολογητικών και των αναφερόμενων στις παρ. 4 και 5 (για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2), απαιτείται η έγκριση ταξινόμησης, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3763/111/2015 (Β’ 1163) υπουργική απόφαση. Διαφορετικά, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 80255/4693/2019 (Β’ 61) υπουργικής απόφασης.

7. Ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 που διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.

7.1. Για την ταξινόμηση των οχημάτων της παρ. 7 ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά, πέραν των προβλεπομένων από λοιπές διατάξεις:

α) Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

β) Για τα Ο1: το πρωτότυπο ΕΣΡ, επιπροσθέτως, όταν το ΕΣΡ είναι της περ. α της παρ. 3.3.1.1., καταθέτει επιπλέον την δήλωση της παρ. 3.3.1.2, ενώ για τα Ο2: τα δικαιολογητικά της περ. α ή β της παρ. 3.3.2. ανά περίπτωση. Μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία σφραγίζει αντίγραφα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα το ρυμουλκούμενο.

γ) Τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή.

δ) Αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (είτε εγχάρακτος στο πλαίσιο του οχήματος είτε/και επί του πινακιδίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης. Η ταυτοποίηση αυτή γίνεται μέσω του αποτυπώματος ή/ και των αντίστοιχων φωτογραφιών.

7.2. Η Υπηρεσία αρχικά ελέγχει αν τηρούνται οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 καθώς και αν τα αναγραφόμενα στο ΕΣΡ τεχνικά στοιχεία ταυτίζονται με τα αποτυπωμένα στις φωτογραφίες που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος και αν συμφωνούν χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας στο εν λόγω όχημα.

7.2.1 Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που:

α) Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών διαπιστώσει ότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρ. 4.1 σχετικά με τον αριθμό αναγνώρισης, τότε πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος λαμβάνει τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τμήμα του νέου αριθμού αναγνώρισης που πρέπει να χαραχτεί στο ρυμουλκούμενό του, βάσει των αναγραφομένων στην παρ. 4.2. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μηχανικό της περ. α) της παρ. 4.2., ο οποίος ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ 4.2.

β) Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών διαπιστώσει ότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρ. 5 σχετικά με το πινακίδιο του κατασκευαστή, τότε ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος απευθύνεται σε μηχανικό της περ. α) της παρ. 4.2., ο οποίος ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 5.

γ) Η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι τα αναγραφόμενα στο ΕΣΡ τεχνικά στοιχεία δεν ταυτίζονται με αυτά που αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος, αναφορικά με τις διαστάσεις του οχήματος (μήκος, ύψος, πλάτος), τον τύπο αμαξώματος (π.χ. επίπεδη κλίνη, επίπεδη κλίνη με παραπέτια, κλειστό, μεταφοράς οχημάτων, μεταφοράς σκαφών, μεταφοράς αλόγων κ.λπ.), αλλαγή στα μέγιστα βάρη/μάζες, προσθήκη άξονα και λοιπές αλλαγές που μπορεί να προβλέπονται από την υπ’ αρ. ΣΤ/20270/1973 (Β’ 884) υπουργική απόφαση, τότε ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ότι απαιτείται μελέτη μηχανικού σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην περ. γ) της παρ. 3 της υπ’ αρ. 13700/1978 (Β’ 401) υπουργικής απόφασης , στην οποία συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον και τα στοιχεία που αναγράφονται στο πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μηχανικό της περ. α της παρ. 4.2., ο οποίος διενεργεί την ανωτέρω μελέτη, κατά κατηγορία οχήματος. Για οχήματα κατηγορίας Ο1, η ανωτέρω μελέτη απαιτείται στην περίπτωση αλλαγής κύριου χαρακτηριστικού, σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η δήλωση του παραρτήματος ΙΙ με τα νέα τεχνικά στοιχεία.

7.2.2. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που κατέθεσε την αίτησή του αρχικά, τα επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ήτοι:

α) Για τις περ. α και β της παρ. 7.2.1,

i) βεβαίωση μηχανικού ότι χάραξε τον νέο αριθμό αναγνώρισης,

ii) νέες έγχρωμες φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης),

iii) το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

β) για την περ. γ της παρ. 7.2.1, τη νέα μελέτη μηχανικού.

7.2.3. Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα.

8. Ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 κατασκευασμένων σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησή τους που εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα.

8.1. Για την ταξινόμηση των οχημάτων της παρ. 8 ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά, πέραν των προβλεπομένων από λοιπές διατάξεις:

α) Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας,

β) την πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας ή σε περίπτωση που δεν διαθέτει κάποιο από τα δικαιολογητικά της παρ. 3.2.2.,

γ) τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή,

δ) αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος).

8.2. Η Υπηρεσία αρχικά ελέγχει αν τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 5 καθώς και αν τα αναγραφόμενα στην ξένη άδεια κυκλοφορίας ή σε περίπτωση που δεν διαθέτει σε κάποιο από τα δικαιολογητικά της παρ. 3.2.2 τεχνικά στοιχεία ταυτίζονται με τα αποτυπωμένα στις φωτογραφίες που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος και αν συμφωνούν χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας στο εν λόγω όχημα. Εν αντιθέσει, ακολουθείται η διαδικασία των περ. β και γ της παρ. 7.2.1. κατά περίπτωση.

8.3. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που κατέθεσε την αίτησή του αρχικά, τα επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ήτοι:

i) Νέες έγχρωμες φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, στις οποίες φαίνεται το νέο πινακίδιο του κατασκευαστή,

ii) νέα μελέτη μηχανικού εφόσον απαιτείται,

και η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω ρυμουλκούμενο.

9. Οχήματα κατηγορίας Ο1, καθώς και οχήματα κατηγορίας Ο2 μεταφοράς αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, σκαφών αναψυχής και αλόγων, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών, τα οποία ήταν ήδη στην κατοχή και την ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου πριν τις 30/6/2022 και δεν διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης μπορούν να ταξινομηθούν μέχρι και τις 18/12/2023.

9.1. Για την ταξινόμηση των οχημάτων της παρ. 9 ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά, πέραν των προβλεπομένων από λοιπές διατάξεις:

α) Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή αντίστοιχα δικαιολογητικά αγοράς υλικών/εξαρτημάτων (πχ. άξονες, ρυμός κ.λπ.) κατασκευής του οχήματος σε περίπτωση ιδιοκατασκευής ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου περί κατοχής και ιδιοκτησίας του οχήματος πριν από την ημερομηνία 30/6/2022.

γ) Υπεύθυνη δήλωση/μελέτη του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

δ) Τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή.

ε) Αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Στην περίπτωση που ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος δεν προκύπτει από εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ ή ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.

4. για τον αριθμό αναγνώρισης και στην παρ. 5 το πινακίδιο του κατασκευαστή.

9.2. Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών και λαμβανομένου υπόψη του αν απαιτήθηκε η εφαρμογή των παρ. 4 και 5, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω ρυμουλκούμενο. Η ανωτέρω διαδικασία ταξινόμησης, εφαρμόζεται ανά κάτοχο μόνο μια φορά ανά είδος αμαξώματος της κατηγορίας Ο1 και Ο2, όπως αυτά καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

10. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου, για τη γνησιότητα του κατατιθέμενου ΕΣΡ και των στοιχείων που αναγράφονται επί αυτού, τότε η Υπηρεσία αυτή δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία έκδοσης του σημειώματος (στην περίπτωση που οι δυο Υπηρεσίες δεν ταυτίζονται) για ταυτοποίηση στοιχείων καθώς και να επιθεωρήσει το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 29820/83 (Β’ 512) υπουργικής απόφασης.

11. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων των κατηγοριών Ο1 και Ο2 με ΕΣΡ που έχει εκδοθεί βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ, ότι με τον ίδιο δεκαεπταψήφιο αριθμό αναγνώρισης έχει ήδη εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας άλλου οχήματος, τότε η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η οποία επρόκειτο να εκδώσει την νέα άδεια του ρυμουλκούμενου επικοινωνεί με την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας που έχει ήδη εκδώσει άδεια ρυμουλκούμενου με το αυτό αριθμό αναγνώρισης και στη συνέχεια ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Διασφαλίζεται ότι δεν υφίσταται σφάλμα στην καταχώριση που υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα και ότι οι πληροφορίες καταχώρισης είναι πλήρεις και ορθές.

β) Ελέγχονται τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη κατατεθεί στους φακέλους και των δυο οχημάτων και εάν κριθεί απαραίτητο ζητούνται πρόσθετα στοιχεία από τον κατασκευαστή των οχημάτων.

γ) Εάν δεν έχει επέλθει επίλυση της υπόθεσης στα προηγούμενα βήματα, τότε διενεργείται υποχρεωτικά επιθεώρηση για κάθε όχημα στην Υπηρεσία ταξινόμησής του. Η επιθεώρηση διενεργείται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους εκ των οποίων ο ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν προσέλθει με το όχημα για επιθεώρηση κατόπιν προσκλήσεώς μέσα σε ένα (1) μήνα, τότε ανακαλείται προσωρινά η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι την επιθεώρηση του οχήματος.

δ) Όταν από το αποτέλεσμα του ελέγχου προκύψει αμφισβήτηση της ταυτότητας του οχήματος εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 85 του ΚΟΚ (ν. 2696/1999, Α’ 57).

ε) Όταν κατόπιν του παραπάνω ελέγχου ανακαλείται ή χορηγείται με την επιφύλαξη του άρθρου 85 του ΚΟΚ η άδεια κυκλοφορίας ενός οχήματος, τότε η Υπηρεσία ταξινόμησης χαράσσει υποχρεωτικά αναγνωριστικό αριθμό ελέγχου, για μεν το όχημα που έχει ήδη ταξινομηθεί τον αριθμό κυκλοφορίας του, για δε το αταξινόμητο όχημα, δεκαεπταψήφιο (17-ψήφιο) αριθμό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 4.2. Και στις δυο περιπτώσεις λαμβάνεται έγχρωμη φωτογραφία του σημείου που χαράχθηκε ο αναγνωριστικός αριθμός, με ανάλυση τουλάχιστον 640 x 480 p, διαστάσεων 7 x 10 cm.

Ο αναγνωριστικός αριθμός ελέγχου αναγράφεται και αποτυπώνεται στο πρακτικό επιθεώρησης, το οποίο μαζί με τις φωτογραφίες τίθενται στον φάκελο του κάθε οχήματος. Στην περίπτωση που το ελεγχόμενο όχημα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί, η χάραξη αναγνωριστικού αριθμού ελέγχου αναγράφεται στις παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας και ειδικά για το αταξινόμητο όχημα χρησιμοποιείται ως αριθμός αναγνώρισης στο μηχανογραφικό σύστημα έως την επίλυση της υπόθεσης.

στ) Σε περίπτωση που προκύπτει υπαιτιότητα του κατασκευαστή του οχήματος ενημερώνεται απαραίτητα η εγκριτική αρχή του Υπουργείου Μεταφορών.»

2. Η περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οχήματα υποκατηγορίας Ο2 για την μεταφορά αλόγων, σκαφών, οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, την μεταφορά λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου του Ε.Ι.Χ., καθώς και εκπαιδευτικά οχήματα, και τροχόσπιτα.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όλα τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, υποχρεούνται μέχρι τις 18/12/2023 να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη μέχρι τις 30/9/2023».

5. Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ο1 και Ο2 (μόνο για τα οχήματα της παρ. 9 του άρθρου 3 της παρούσας) 

1. Ο υπογράφων …………………………………. (ονοματεπώνυμο), …………………………. (ιδιότητα) με ΑΦΜ ……………………., κάτοικος στην πόλη ….……………, οδός ….…………… αριθ ….……………, ΤΚ………, Δήμου ….……………, δηλώνω υπευθύνως ότι:

το όχημα με τα κάτωθι στοιχεία: .............................................................................................................................................................

Εργοστάσιο κατασκευής (εάν δεν υπάρχει, αναγράφεται «ιδιοκατασκευή»): .......................................................................

Εργοστασιακός τύπος (εάν δεν υπάρχει, αναγράφεται «ιδιοκατασκευή»): .............................................................................

Μικτό βάρος: ..................................................................................................................................................................................................

Απόβαρο: .......................................................................................................................................................................................................

Απόσταση άξονα/ων από σημείο ζεύξης: ..........................................................................................................................................

Γενικές εξωτερικές διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος): ..................................................................................................................

Τύπος συνδέσμου ζεύξης μετά του ρυμουλκού: .............................................................................................................................

Το υλικό και η διατομή των δοκών του πλαισίου: ...........................................................................................................................

Το υλικό και η διατομή του άξονα: ........................................................................................................................................................

Το σύστημα ανάρτησης (άνοιγμα ελατηρίων, πλάτος, πάχος, αριθμός φύλλων): ............................................................... 

Αριθμός και διαστάσεις ελαστικών: ......................................................................................................................................................

Νέος Αριθμός αναγνώρισης: ...................................................................................................................................................................

Θέση στο αμάξωμα του νέου αριθμού αναγνώρισης: ...................................................................................................................

Παλαιός αριθμός αναγνώρισης (όπως αναφέρεται στο σημείωμα ρυμούλκησης): ............................................................ 

Σύστημα φωτισμού και οπτικής σήμανσης: .......................................................................................................................................

Σύστημα πέδησης: ......................................................................................................................................................................................

Σύστημα πρόσδεσης και ασφάλισης των μεταφερομένων πραγμάτων: ................................................................................

Λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία: .............................................................................................................................................................

είναι τεχνικά άρτιο και κατάλληλο για κυκλοφορία, πληροί τους όρους της ασφαλούς από πάσης απόψεως κυκλοφορίας, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ….…………… (ΦΕΚ ….……………), όπως κάθε φορά ισχύει που αφορούν στην έλξη ρυμουλκούμενου από οχήματα κατηγορίας Μ και Ν.». 

Άρθρο 2

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η υπ’ αρ. 5771/2023 (Β’ 107) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 10 Απριλίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!