Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2242.5-4/17657/2023 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, έτους 2023.

Αριθμ. 2242.5-4/17657

ΦΕΚ B’ 1450/13.03.2023

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, έτους 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 5 του​ α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α’ 24),

β) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/ 1973, Α’ 261),

γ) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

δ) του άρθρου 49 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

ε) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α’ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α’ 268),

στ) του ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α’ 179),

ζ) της υπ’ αρ. 3522.2/08/2013 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Β’ 1671),

η) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

θ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 3522.2/09/2014/29.04.2014 εγκύκλιο ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).

3. Το υπ’ αρ. 08/20.02.2023 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 09.02.2023 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, έτους 2023 το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 09η Φεβρουαρίου 2023 από τους νόμιμους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών - Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων Άγιος Νικόλαος (Π.Ε.Π.Ε.Ρ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»), της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων και της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.). Η παρ. 1 του άρθρου 13 κυρώνεται υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, «Περί οργανικής σύνθεσης ρυμουλκών πληρώματος λιμένος και ρυμουλκών - ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης [π.δ. 232/2005 (Α’ 280)]» και περί δικαιωμάτων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. Το άρθρο 17 κυρώνεται εφόσον αφορά «… την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και της εργασίας …», ως αναφέρεται σε αυτό και οι όροι που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για ένα (01) ακόμη χρόνο, εάν δεν καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτής.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Στον Πειραιά σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 2023, οι κάτωθι αναφερόμενοι:

1. A) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ

Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

B) ΠΑΥΛΟΣ M. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΖΟΥΡΟΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ και ΜΙΧΕΛΗΣ Ε. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Ναυτεργατικού Σωματείου της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ», ειδικά προς τούτο άπαντες εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν τα ακόλουθα ως προς τους όρους και τις αμοιβές των πληρωμάτων ρυμουλκών.

Άρθρο 1ο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των πάσης φύσεως Ελληνικών Ρυμουλκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανά την Ελληνική επικράτεια, καθορίζονται σε ευρώ κατά μήνα ως κατωτέρω κατά ειδικότητα:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Από 01/01/2023 έως 30/09/2023 Από 01/10/2023 έως 31/12/2023
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ 2214,6 1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ 2269,97
2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2169,14 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2223,37
3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 2014,47 3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 2064,83
4. ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α' 1583,51 4. ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α' 1623,1
5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ 1583,51 5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ 1623,1
6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β' - ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1487,2 6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β' - ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1524,38
7. ΝΑΥΤΗΣ 1470,31 7. ΝΑΥΤΗΣ 1507,07
8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ 929,45 8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ 952,69

2. Επίδομα - Δώρο εορτών.

Το επίδομα - δώρο εορτών, το οποίο αντιπροσωπεύει αποδοχές ίσες με { 1/25 του Βασικού Μισθού επί δύο ημερομίσθια (2,00)} για κάθε μήνα υπηρεσίας, καταργήθηκε από 01.01.2003 με την υπ’ αρ. 3525.09.01.2005 - 30 Νοεμβρίου 2005 απόφαση κύρωσης του ΥΕΝ, της Τροποποίησης και Συμπλήρωσης της Σ.Σ.Ε πληρωμάτων Ρυμουλκών έτους 2003 και ενσωματώθηκε στην Άδεια η οποία καθορίζεται από το άρθρο 8 της παρούσης Σ.Σ.Ε. Διευκρινίζεται ότι με την κύρωση της παραπάνω τροποποίησης, στους Βασικούς Μισθούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. δεν έχει ενσωματωθεί κανένα απολύτως επίδομα.

3. Τα Ρυμουλκά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Δ.Ν.Δ. - ν.δ. 187/73 είναι εμπορικά πλοία που εκτελούν πλόες, προς παροχή υπηρεσιών «ρυμούλκησης» πλοίων άλλων κατηγοριών, «επιθαλλάσια αρωγή» κ.λπ.

4. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να προβαίνουν στην αντίστοιχη με τις αποδοχές τους εκχώρηση συναλλάγματος στα πληρώματα των ρυμουλκών τους, με βεβαιώσεις που να πιστοποιούν, ότι οι αποδοχές τους προέρχονται από την αλλαγή του ελευθέρου συναλλάγματος σε ευρώ, το οποίο εκχώρησαν σε αυτούς (τους εργοδότες) οι διαχειριστές των πλοιοκτητών ή οι πράκτορες των πλοίων που εξυπηρέτησαν κατά το διάστημα που καλύπτει η χορηγούμενη βεβαίωση, εφόσον ο εργοδότης έχει λογαριασμό ελευθέρου συναλλάγματος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της άδειας, της αποζημίωσης και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη παρούσα Σ.Σ., καθορίζεται στο 1/25 του βασικού μισθού.

Άρθρο 2ο

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα πληρώματα των Ρυμουλκών δικαιούνται επιδόματα κατά μήνα, ως κατωτέρω:

1. Επίδομα μερικής τροφοδοσίας που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) το μήνα επί των βασικών μισθών για τους αξιωματικούς (Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ, Μηχανικό, Ανθυποπλοίαρχο,​ κ.λ.π.) και σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) το μήνα επί των βασικών μισθών για το υπόλοιπο πλήρωμα.

2. Επίδομα Εξειδικευμένης εργασίας που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών μισθών το μήνα για όλο το πλήρωμα γενικά.

3. Ειδικό επίδομα (I.S.M.) που ορίζεται, για το έτος 2023 για τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ σε εκατόν επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (107,87) και για τον Α’ Μηχανικό σε ενενήντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (90,62) μόνο Τεύχος B’ 1450/13.03.2023 για όσα πλοία εφαρμόζουν το INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT.

Τα ανωτέρω επιδόματα θα καταβάλλονται και στις άδειες, αποζημίωση, ασθένεια ή ατύχημα.

Άρθρο 3ο

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Καθημερινή εργασία:

α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών θα εργάζονται επί οκτώ (8) συνεχείς ώρες την ημέρα σε βάρδιες (φυλακές) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας.

β) Σε περίπτωση μίας ή περισσότερων βαρδιών (φυλακές) σε κάθε ρυμουλκό η αλλαγή των βαρδιών (φυλακών) είναι υποχρεωτική κάθε εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και του Σαββάτου και της Κυριακής, ώστε να γίνεται δίκαιη κατανομή ημερήσιας και νυκτερινής εργασίας.

γ) Οι πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών δικαιούνται να προσλαμβάνουν για εργασία μόνιμα σε κάθε Ρυμουλκό τους μία ή δύο ή τρεις βάρδιες (φυλακές) πληρώματος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.

δ) Όταν το Ρυμουλκό είναι επανδρωμένο με μία βάρδια (φυλακή), γεννάται υποχρέωση του πλοιοκτήτη να προσθέσει και δεύτερη βάρδια (φυλακή) σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανάγκης προς τούτο. Τεκμήριο υπέρ της ανάγκης αυτής αποτελεί το γεγονός, ότι το πλήρωμα του Ρυμουλκού λαμβάνει μηνιαίως λιγότερες από 260 ώρες ανάπαυσης εκτός αυτού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος, Η υποχρέωση αυτή του πλοιοκτήτη επανεξετάζεται μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα.

ε) Ειδικά η εταιρεία ή πλοιοκτησία ή κοινοπραξία ή συνεργασία Ρυμουλκών ανεξάρτητα από τον αριθμό των Ρυμουλκών που διαθέτει ή διαχειρίζεται, εφόσον αναλαμβάνει δια συμβάσεως με εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, L.P.G., ναυπηγείων κ.λπ., την συνεχή εκτέλεση 24ωρων συνεχόμενων επιφυλακών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένη για το διάστημα αυτό να επανδρώνει το Ρυμουλκό που θα εκτελεί τις επιφυλακές αυτές μόνιμα με τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος ή δύο (2) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες εργασίας του ρυμουλκού και κατόπιν διαβούλευσης του πλοιοκτήτη με το σωματείο των εργαζομένων.

Την υποχρέωση μόνιμης επάνδρωσης με τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος έχουν και οι εταιρείες πετρελαιοειδών, L.P.G., ναυπηγείων κ.λπ., για ένα τουλάχιστον εκ των Ρυμουλκών, ιδιοκτησίας ή υπό την διαχείρισή τους όταν τα Ρυμουλκά τους αυτά πέραν των ρυμουλκήσεων εκτελούν και 24ωρες επιφυλακές στις εγκαταστάσεις αυτές.

στ) Οι επιπλέον βάρδιες (φυλακές) συμφωνήθησαν για να μειωθεί η υπερεργασία υπεραπασχόληση - υπερωρία, προς αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας της εργασίας.

Οι ώρες εργασίας της κάθε βάρδιας (φυλακής) υποχρεωτικά θα καθορίζονται από αρχής της εβδομάδος ημέρα Δευτέρα και θα εναλλάσσονται σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους, από ώρες 06:00-14:00 σε 14:00-22:00 σε 22:00-06:00 κατά το καλοκαίρι ή μία ώρα αργότερα κατά τον χειμώνα.

2. Εργασία κατά το Σάββατο:

Τα πληρώματα δεν θα εργάζονται τα Σάββατα. Αναγνωρίζεται όμως η υποχρέωσή τους να εργάζονται κατ’ απόλυτη σειρά τα Σάββατα επί 8ωρον από 00:01 έως 24:00 σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας, εφ’ όσον τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας της προηγουμένης ημέρας, αμειβόμενα υπερωριακώς ως στο άρθρο 4 ορίζεται, μη δικαιουμένων αντιστοίχου ημέρας αναπαύσεως.

3. Εργασία κατά τις Κυριακές:

α) Tα πληρώματα των Ρυμουλκών από 01.01.2003 και στο εξής θα εργάζονται τις Κυριακές κατ’ απόλυτη σειρά σε βάρδιες επί 8ώρο λόγω της φύσεως της εργασίας, εφ’ όσον τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδος και όχι μετά από αυτήν και θα αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Σ.Σ.Ε.

β) Στην περίπτωση που λόγω της φύσεως της εργασίας ή έκτακτης ανάγκης ο εργαζόμενος απασχοληθεί επί δύο συνεχείς Κυριακές, για την απασχόλησή του κατά τη δεύτερη Κυριακή, επιπλέον της ιδιαίτερης αμοιβής που ορίζει το άρθρο 7, δικαιούται και μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυση (ρεπό). Διευκρινίζεται ότι δικαιούται μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης για κάθε Κυριακή που θα απαιτηθεί να απασχοληθεί, εφόσον έχει απασχοληθεί και την προηγούμενη Κυριακή. Το ρεπό θα δίδεται κατά τις επόμενες δέκα πέντε ημέρες.

γ) Και στην περίπτωση του άρθρου 17 (παρ. α και β), μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυση (ρεπό) θα δίδεται στους εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί επί δύο συνεχείς Κυριακές.

Και στις δύο περιπτώσεις το ρεπό θα δίδεται κατά τις επόμενες δέκα πέντε ημέρες.

δ) Στην μεμονωμένη περίπτωση που δεν δοθεί εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ως άνω περιπτώσεις, στη διάρκεια των επόμενων δέκα πέντε ημερών, η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 15ημέρου θα αμείβεται υπερωριακώς με προσαύξηση της υπερωρίας όπως ορίζει το (παρ. β του άρθρο 4) για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επιπλέον της οριζόμενης ιδιαίτερης αμοιβής του (άρθρου 7).

4. Εργασία κατά τις Εορτές:

α) Tα πληρώματα των Ρυμουλκών δεν θα εργάζονται τις Εορτές. Αναγνωρίζεται όμως ότι είναι υποχρέωση τους λόγω της φύσεως της εργασίας να εργάζονται κατ’ απόλυτη σειρά σε βάρδιες τις Εορτές επί 7ώρον, εφ’ όσον τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας και όχι μετά από αυτήν. Για κάθε αργία που εργάζονται πέραν της οριζόμενης κατωτέρω έξτρα αμοιβής, δικαιούται και μία εργάσιμη ανάπαυσης (ρεπό) που θα δίδεται υποχρεωτικά κατά τις επόμενες δέκα πέντε ημέρες.

β) Στην μεμονωμένη περίπτωση που δεν δοθεί εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ως άνω περιπτώσεις στη διάρκεια των επόμενων δέκα πέντε ημερών, η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα θα αμείβεται υπερωριακώς με προσαύξηση της υπερωρίας όπως ορίζει το (παρ. β του άρθρου

4) για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επιπλέον της οριζόμενης έξτρα αμοιβής.

γ) Οι κατωτέρω αναφερόμενες εορτές είναι αργίες και οι εργαζόμενοι κατ’ αυτές δικαιούνται έξτρα αμοιβής.

1) Η 1η του έτους.

2) Των Θεοφανίων

3) Καθαρά Δευτέρα

4) Η 25η Μαρτίου

5) Η Μεγάλη Παρασκευή

6) Η ημέρα του Πάσχα

7) Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα

8) Του Αγίου Γεωργίου

9) Η 1η Μαΐου

10) Η εορτή της Αναλήψεως

11) Η 15η Αυγούστου

12) Η 14η Σεπτεμβρίου

13) Η 28η Οκτωβρίου

14) Του Αγίου Νικολάου

15) Η ημέρα των Χριστουγέννων

16) Η Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και

17) Η αναγνωρισμένη ως ημέρα αργίας, τοπική του Ελληνικού λιμένος που ευρίσκεται το Ρυμουλκό.

δ) Διευκρινίζεται ότι εάν οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω αργιών συμπέσει ημέρα Κυριακή ο ναυτικός θα αμείβεται επιπλέον αυτών που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. για της Κυριακές με ρεπό και με έξτρα 75%.

ε) Διευκρινίζεται ότι εάν οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω αργιών συμπέσει ημέρα Σάββατο ο ναυτικός θα αμείβεται επιπλέον αυτών που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. για το Σάββατο και με έξτρα 75%.

5. Υπερωριακή εργασία:

α) Τα πληρώματα εκτελούν υπερωριακή εργασία αμειβόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4.

Ως υπερωριακή εργασία κατά την διάρκεια της παραμονής στο ρυμουλκό ανεξάρτητα αν εκτελούν καθήκοντα ή αναπαύονται εντός πλοίου θεωρείται ο χρόνος κατά μεν τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά την 8ώρη κανονική εργασία, κατά τις Κυριακές μετά την 8ωρη εργασία και τις Εορτές μετά την 7ωρη έξτρα εργασία, ενώ κατά τα Σάββατα όλες οι ώρες εργασίας από 00:01 έως 24:00.

β) Η υπερωριακή εργασία που αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της 8ωρης κανονικής εργασίας τις καθημερινές δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες ημερησίως, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων δηλαδή όταν δεν δύναται να γίνει διακοπή λόγω ρυμούλκησης και στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης για παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πλοία, κ.λπ.

γ) Σε εξαιρετική περίπτωση που θα ζητηθεί από τα πληρώματα που έχουν σχολάσει να επανέλθουν να εργασθούν κατά τις ώρες ανάπαυσης, δηλαδή στο διάστημα από τη λήξη της 8ωρης κανονικής εργασίας και έως την έναρξη της εργασίας της επομένης ημέρας, εφ’ όσον το επιθυμούν και συμφωνούν, θα αμείβονται υπερωριακώς υποχρεωτικά από την λήξη της 8ωρης κανονικής εργασίας έως τη λήξη της εργασίας που εκτέλεσαν.

δ) Συμφωνείται ότι, εάν ζητηθεί από τα πληρώματα των ρυμουλκών που έχουν εργασθεί Σάββατο Κυριακή ή αργία και έχουν σχολάσει, να επανέλθουν να εργασθούν και έχει παρέλθει 8ωρη ανάπαυση από την λήξη της προηγούμενης εργασίας τους, δεν θα αμείβονται υπερωριακώς συνεχόμενα από την λήξη της προηγούμενης εργασίας τους, αλλά θα αμείβονται με το ελάχιστον τέσσερις (4) ώρες υπερωρία ανεξαρτήτως αν έχουν εργασθεί λιγότερο.

Εάν όμως η εργασία ξεπερνά τις τέσσερις ώρες θα αμείβονται υπερωριακώς για όσες ώρες έχουν εργασθεί.

ε) Για το διάστημα που τα πληρώματα των Ρυμουλκών εκτελούν επιφυλακή ως Ρυμουλκά Ασφαλείας Λιμένος Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την απόφαση του ΥΝΑΝΠ θα αμείβονται υπερωριακώς ως ορίζει το άρθρο 4 (παρ. γ), ανεξάρτητα εάν η επιφυλακή πραγματοποιείται, Σάββατο, Κυριακή, αργία ή καθημερινή.

στ) Όταν τα πληρώματα των Ρυμουλκών απασχολούνται σε εκτέλεση επιφυλακής, σε πλοία που είναι αγκυροβολημένα πλησίον εγκαταστάσεων και σε περιπτώσεις μεταφόρτωσης φορτίου πετρελαιοειδών (λίμπο), καθώς και σε πλοία που φορτοεκφορτώνουν σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και LΡG, στις προβλήτες (Πάχης Μεγάρων, Ρεβυθούσας, Αγίων Θεοδώρων, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Περάματος κ.λπ. και γενικά όλες τις προβλήτες και τα αγκυροβόλια Θεσσαλονίκης) οι οποίες είναι ιδιοκτησίας των εταιρειών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Δ.Ε.Π.Α., MOTOROIL, EKO, SΗELL, MOBIL, ΕΤΕΚΑ, ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ κ.λπ.) θα αμείβονται υπερωριακώς ως κάτωθι.

Για το διάστημα και μόνο από την έναρξη έως το πέρας της επιφυλακής για φορτοεκφόρτωση ή άλλη αιτία, που τα Ρυμουλκά δεν απασχολούνται ταυτόχρονα σε άλλη εργασία, τα πληρώματα θα αμείβονται υπερωριακώς με 1,075 της μονής βασικής ώρας υπερωρίας από 00:01 - 24:00 της ημέρας ως ορίζει το άρθρο 4 (παρ.

γ) ανεξάρτητα εάν η επιφυλακή πραγματοποιείται, Σάββατο, Κυριακή, αργία.

ζ) Από την παραπάνω ειδική ρύθμιση της υπερωριακής αμοιβής της (υποπαρ. ζ της παρ.​ 5) εξαιρούνται τα Ρυμουλκά που είναι ιδιοκτησίας, υπό την διαχείριση ή ιδίων συμφερόντων, των ως άνω αναφερομένων εταιρειών, τα πληρώματα των οποίων κατά την εκτέλεση των επιφυλακών θα αμείβονται υπερωριακώς σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 4 της παρούσης Σ.Σ.Ε.

η) Στην περίπτωση που η έναρξη και η λήξη εργασίας συμπέσει μεταξύ των ωρών 24:00 έως 05.00 θα καταβάλλονται σε κάθε μέλος του πληρώματος οδοιπορικά. Επίσης σε έκτακτες περιπτώσεις, οι εργοδότες μπορούν να ζητήσουν την έναρξη της πρωινής βάρδιας και μόνο αυτής την 04:00, τα δε πληρώματα δικαιούνται αναλόγου υπερωριακής αμοιβής για τις πλέον του κανονικού ωραρίου ώρες, καθώς επίσης και οδοιπορικά.

θ) Το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της εργασίας έως την έναρξη της επόμενης βάρδιας δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 8 ώρες. Εάν είναι λιγότερο οι ώρες αυτές θα αμείβονται με ωριαίο επίδομα ίσο με την ωριαία υπερωριακή αμοιβή που δικαιούτο εάν εργαζόταν.

6. Ώρες φυλακής και ανάπαυσης προσωπικού:

α) Οι εκτελούντες φυλακή δηλαδή (8ωρη κανονική εργασία συν υπερωρία όπως προβλέπει το άρθρο​ 3) στα Ρυμουλκά τα οποία είναι επανδρωμένα με (1) βάρδια (φυλακή) πληρώματος και απασχολούνται σε εργασίες εντός και πέριξ λιμένος (εργασίες λιμένα ή επιφυλακές) θα λαμβάνουν ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης εκτός πλοίου τουλάχιστον εξήντα δύο (62) ώρες μέσα σε περίοδο επτά (7) ημερών, σε περίπτωση που δεν έχουν 62 ώρες ανάπαυσης εκτός ρυμουλκού εντός της εβδομάδας, οι ώρες αυτές θα προστίθενται στις επόμενες 15 ημέρες.

β) Συμφωνείται ότι στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης άμεσης ασφάλειας του πλοίου και των επιβαινόντων, παροχή βοηθείας σε άλλα πλοία, συγκράτηση πλοίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή βλάβης, στις οποίες η περίοδος ανάπαυσης του προσωπικού θα διαταράσσεται από έκτακτες κλήσεις για εργασία ή δεν θα μπορεί να δοθεί περίοδος ανάπαυσης εκτός πλοίου, σε χρονικό διάστημα όμως που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες, οι ώρες ανάπαυσης των εργαζομένων, θα χορηγούνται όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, με αντισταθμιστική περίοδος ανάπαυσης (ή ρεπό), έτσι ώστε να λαμβάνουν ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης εκτός πλοίου τουλάχιστον εξήντα δύο (62) ώρες μέσα σε περίοδο επτά (7) ημερών.

γ.1) Συμφωνείται επίσης ότι μόνο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ως ρυμουλκού ασφαλείας ή ρυμουλκού επιφυλακής για πυρασφάλεια σε διάφορες εγκαταστάσεις, καθώς και επιφυλακή σε πλοία που φορτοεκφορτώνουν, πέραν του 8ώρου της έναρξης εργασίας δύναται να πραγματοποιούνται επιφυλακές έως 40ωρών, μετά το πέρας της επιφυλακής και την κάλυψη της εβδομαδιαίας βάρδιας του συγκεκριμένου ρυμουλκού θα δίνεται τουλάχιστον ανάπαυση 10 ωρών εκτός του πλοίου εφόσον συμπληρωθεί συνεχόμενη παραμονή πενήντα έξη ωρών (56) εντός πλοίου. Σε περίπτωση που η λήξη της επιφυλακής συμπίπτει με την εβδομαδιαία βάρδια του συγκεκριμένου ρυμουλκού η προαναφερόμενη ανάπαυση θα δίδεται μετά το πέρας της βάρδιας.

Το σύνολο ωρών επιφυλακής στην διάρκεια της εβδομάδας δεν θα υπερβαίνει τις 112 ώρες.

Το προσωπικό καταστρώματος και μηχανής θα αναλαμβάνει μόνο καθήκοντα φυλακής εκ περιτροπής βάσει του πίνακα που καταρτίζεται από τον πλοίαρχο για να γίνεται δίκαιη κατανομή των ωρών εργασίας και ανάπαυσης και με την προϋπόθεση ότι η ανάπαυση του πλοιάρχου και του πληρώματος δεν πρέπει να είναι λιγότερη από δώδεκα (12) ώρες εντός του εικοσιτετραώρου (24).

γ.2) Συμφωνείται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί το ρυμουλκό να απασχοληθεί έως δύο φορές σε εργασίες λιμένα επί 32 ώρες αρχής γενομένης από την έναρξη της βάρδιας του και μετά το πέρας της βάρδιας της επομένης ημέρας έως 6 ώρες εάν υπάρχουν έκτακτες περιπτώσεις για τις οποίες θα γίνεται αναφορά στο ημερολόγιο και οι ώρες αυτές θα προστίθενται στις 62 ώρες ανάπαυσης εκτός ρυμουλκού και θα δίδονται υποχρεωτικά μέσα στο επόμενο 15ημερο. Συμφωνείται ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδος το ρυμουλκό μπορεί να απασχοληθεί από μία φορά σε εργασία λιμένος και επιφυλακής σύμφωνα με τους όρους των προηγουμένων παραγράφων.

γ.3) Σε εβδομαδιαία βάση ένα ρυμουλκό μπορεί να λειτουργεί περισσότερες ώρες από την κανονική διάρκεια της βάρδιας και των 6 ωρών υπερωρίας, σε έως δύο επιφυλακές, σε έως δύο διαστήματα για εργασίες εντός λιμένα ή σε ένα διάστημα επιφυλακής και ένα διάστημα εργασίας στο λιμάνι.

Κατά την ως άνω λειτουργεία του ρυμουλκού θα παρέχονται οι ώρες ανάπαυσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 3522.2/08/2013 υπουργικής απόφασης με την οποία κυρώθηκε ο Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της ΣΝΕ, 2006 της ΔΟΕ (Β’ 1671) οι οποίες θα αμείβονται με ωριαίο επίδομα ίσο με το υπερωριακό. Διευκρινίζεται ότι για τις ώρες επιφυλακής ή εργασίας στο λιμάνι ή ανάπαυσης εντός ρυμουλκού που συμπίπτουν με τους χρόνους υπερωριακής εργασίας (άρθρο 3.5.α.) του πλοιάρχου και του πληρώματος θα αμείβονται με ωριαίο επίδομα ίσο με το υπερωριακό που θα δικαιούτο εάν εργαζόταν όπως προβλέπεται για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ανεξάρτητα αν εκτελούν ή όχι καθήκοντα ή αν αναπαύονται.

Αν το πλήρωμα από αρχή έως το πέρας της εβδομάδας (από Δευτέρα 06:00 ή 07:00 έως Δευτέρα 06:00 ή 07:00) έχει χρόνο ανάπαυσης εκτός πλοίου λιγότερο από 65 ώρες, δικαιούται ρεπό μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης. Το ρεπό θα δίνεται στις αμέσως δέκα πέντε (15) επόμενες ημέρες σε ημέρα που δεν θα είναι Σάββατο, Κυριακή ή εορτή.

δ) Με μέριμνα του Πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη Ρ/Κ θα τηρείται αρχείο (πίνακας) των καθημερινών ωρών ανάπαυσης προσωπικού καθώς και κατάσταση με τις ώρες ανάπαυσης εκτός ρυμουλκού η οποία θα υπογράφεται από τον πλοίαρχο και τον ναυτικό. Για το περιεχόμενο της θα δικαιούται να ενημερώνεται το πλήρωμα ενώ θα είναι πάντα διαθέσιμη για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

ε) Η παραπάνω ρύθμιση της (παρ. 6 του άρθρου

3) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα άρθρα, 13ο, 16ο και 17ο της παρούσης Σ.Σ.Ε., ενώ ειδικά για το άρθρο 13ο εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Άρθρο 4ο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

α) Δια την 7ώρο εργασία στο λιμάνι κατά τις Εορτές (και οι Εορτές που συμπίπτουν με Κυριακή ή Σαββάτο), καταβάλλεται και έξτρα αμοιβή ίση με το 75% του 1/25 του βασικού μισθού, της ημέρας υπολογιζόμενης από 00:01 μέχρι 24:00.

β) Η αποζημίωση για κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας ορίζεται σε 1/173 του βασικού μισθού, προσαυξημένου κατά 32,5% για τις ώρες υπερωριακής εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά 57,5% για όλες τις ώρες εργασίας του Σαββάτου, για πέραν του 8ώρου ώρες εργασίας των Κυριακών, και τις πέραν του 7ωρου ώρες εργασίας των Εορτών.

Στην μεμονωμένη περίπτωση που αναφέρει το άρθρο 3 (υποπαρ. δ της παρ. 3), (υποπαρ. β της παρ. 4), και το άρθρο 13 (υποπαρ. δ της παρ. 2) δεν δοθεί εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ως άνω περιπτώσεις, η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 15ημέρου θα αμείβεται υπερωριακώς με προσαύξηση της υπερωρίας κατά 100%.

Στην περίπτωση που αναφέρει την υποπαρ. γ της παρ. 6 του άρθρου 3 συμφωνείται ότι βασική επιδίωξη είναι η χορήγηση του χρόνου της 24ωρης ανάπαυσης εκτός του πλοίου (εργάσιμη ημέρα - ρεπό), σε εξαιρετική δε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 15ημέρου θα αμείβεται υπερωριακώς με προσαύξηση της υπερωρίας κατά 100%.

γ) Οι ώρες υπερωριακής εργασίας που αναφέρει το άρθρο 3 (υποπαρ. ε, ζ της παράγρ. 5) θα υπολογίζονται με το 1/173*1,075 του βασικού μισθού της Σ.Σ.Ε.

δ) Για την νυκτερινή εργασία από 22:00 - 06:00 το βασικό ωρομίσθιο (Βασικού Μισθού/173) θα προσαυξάνεται κατά 32,5%.

ε) Σε περίπτωση που συμπίπτουν περισσότερες της μίας προσαυξήσεις, θα υπολογίζονται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο.

στ) Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων α, β, γ, δ και ε, του παρόντος άρθρου καταχωρείται ο παρακάτω πίνακας, υπερωριακής και έξτρα αμοιβής σε ευρώ.

Πίνακας υπερωριακής και έξτρα αμοιβής έτους 2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (Από 1.1.2023 έως 30.09.2023)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΜ/173 ΒΜ/173*107,5% ΒΜ/173*132,5% ΒΜ/173*157,5% ΒΜ/173*207,5% ΒΜ/ 25*75%
1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ 2214,6 12,8 13,76 16,96 20,16 26,56 66,44
2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2169,14 12,54 13,48 16,62 19,75 26,02 65,07
3. ΑΝΘΥΠ/ΑΡΧΟΣ 2014,47 11,64 12,51 15,42 18,33 24,15 60,43
4. ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α 1583,51 9,15 9,84 12,12 14,41 18,99 47,51
5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ 1583,51 9,15 9,84 12,12 14,41 18,99 47,51
6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1487,2 8,6 9,25 11,4 13,55 17,85 44,62
7. ΝΑΥΤΗΣ 1470,31 8,5 9,14 11,26 13,39 17,64 44,11
8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ 929,45 5,37 5,77 7,12 8,46 11,14 27,88

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ (Από 01.10.2023 έως 31.12.2023)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΜ/173 ΒΜ/173*107,5% ΒΜ/173*132,5% ΒΜ/173*157,5% ΒΜ/173*207,5% ΒΜ/ 25*75%
1.ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ 2269,97 13,12 14,1 17,38 20,66 27,22 68,1
2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2223,37 12,85 13,81 17,03 20,24 26,66 66,7
3. ΑΝΘΥΠ/ΑΡΧΟΣ 2064,83 11,94 12,84 15,82 18,81 24,78 61,94
4. ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1623,1 9,38 10,08 12,43 14,77 19,46 48,69
 
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣΑ
5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ 1623,1 9,38 10,08 12,43 14,77 19,46 48,69
6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1524,38 8,81 9,47 11,67 13,88 18,28 45,73
7. ΝΑΥΤΗΣ 1507,07 8,71 9,36 11,54 13,72 18,07 45,21
8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ 952,69 5,51 5,92 7,3 8,68 11,43 28,58

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 32,5% της νυκτερινής εργασίας, όπως ορίζει η (παρ. δ), υπολογίζεται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο σύμφωνα με την (παράγραφο ε) και είναι ίση με 2,6 μονής ώρας υπερωρίας ανά 8ωρο εργασία.

ζ) Το σύνολο της αμοιβής των υπερωριών και έξτρα αμοιβών του μηνός, υπολογίζεται στο ατύχημα και στην αποζημίωση.

Άρθρο 5ο

ΕΔΡΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

α) Έδρα των Ελληνικών Ρυμουλκών δια την εφαρμογή των όρων της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης, ορίζεται ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.

β) Όλοι οι άλλοι λιμένες εκτός περιοχής λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, θεωρούνται βάσεις.

γ) Η περιοχή λιμένος Πειραιώς, ορίζεται σε ακτίνα 35 Ν/Μ από το Κεντρικό λιμένα με όλους τους εντός αυτής συμπεριλαμβανομένους λιμένες, ακτές, εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, ναυπηγεία, L.P.G, καρνάγια, επισκευαστική ζώνη κ.λπ. Για όλα τα άλλα λιμάνια της χώρας, ορίζεται ως περιοχή του λιμένα της βάσεως σε ακτίνα 30 Ν/Μ.

δ) Σε περίπτωση αλλαγής της βάσεως του Ρυμουλκού, το συνδεόμενο με την αλλαγή ταξίδι θεωρείται συνέχεια της εργασίας του λιμένα.

ε) Προκειμένου περί του λιμένος Πειραιώς και των πέριξ αυτού λιμένων και εγκαταστάσεων σε ακτίνα 35 Ν/Μ, δια την μεταφορά των πληρωμάτων κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας των, μεταξύ του αγκυροβολίου των Ρυμουλκών και της Κεντρικής αγοράς του λιμένος Πειραιώς προκυμαίας, οι ιδιοκτήτες των Ρυμουλκών υποχρεούνται όπως διαθέτουν κατάλληλο πλωτό ή χερσαίο μέσο.

Άρθρο 6ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

α) Οι κυβερνήτες των Ρυμουλκών, έχουν υποχρέωση να κινούν τα Ρυμουλκά σύμφωνα και αποκλειστικά με τις εντολές που λαμβάνουν από την Διεύθυνση.

Στα πλαίσια δε αυτών των εντολών να παίρνουν πρωτοβουλία για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση της εργασίας, έχουν την ευθύνη για την συντήρηση των σκαφών κατά τις ώρες της απραξίας γενικά ασκούν εποπτεία επί του πληρώματος έχοντας βαρύνουσα γνώμη για την επιλογή.

β) Η καλή συντήρηση του Μηχανοστασίου, είναι έργο του Προϊσταμένου αυτού κατά τα αναφερόμενα και σε συνεννόηση με τον Κυβερνήτη. Το προσωπικό της μηχανής όταν του ζητηθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία να κάνει την επισκευή των κυρίων μηχανών, ηλεκτρομηχανών, αντλιών, κομπρεσέρ

κ.λπ. ή το καθαρισμό ψυγείων ή δεξαμενών, δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή που καθορίζεται με κοινή συμφωνία.

γ) Γενικά υποχρέωση όλου του πληρώματος είναι η σωστή εκτέλεση της εργασίας και η πρόθυμη εκτέλεση των εντολών της Διεύθυνσης για την κάλυψη των αναγκών των λιμένων όλο το 24ωρο για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών (παροχή βοηθείας - πυρκαγιάς κ.λπ.) και φυσικά πάντοτε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σ.Σ.

δ) Δεν υπάρχει ευθύνη του Κυβερνήτη για την ασφάλεια του Ρυμουλκού μετά τη λήξη εργασίας, αφού φυσικά δεν παραλείψει να δέσει αυτό καλά και να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του. Στα Ρυμουλκά με βάρδιες οι ευθύνες για την καλή συντήρηση τόσο του σκάφους όσο και της μηχανής είναι κοινές για τους υπεύθυνους όλων των βαρδιών.

ε) Στη περίπτωση απρόβλεπτου ακινητοποίησης Ρυμουλκού λόγω ζημίας ή άλλης αιτίας ή λόγω ανάγκης κίνησης άλλων ρυμουλκών από τα προγραμματισμένα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητήσουν και τα πληρώματα πρέπει να δεχτούν να μετατεθούν από Ρυμουλκό σε Ρυμουλκό της ιδίας εταιρείας το οποίο θα εργάζεται στο ίδιο λιμάνι, χωρίς να θίγονται τα μέχρι μεταθέσεως δικαιώματά των, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της εργασίας. Οι εν λόγω μεταβολές πρέπει να νομιμοποιούνται το ταχύτερο.

Άρθρο 7ο

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

Από 01.01.03 και στο εξής για όλες τις Κυριακές εκάστου μηνός και μέχρι 8 ώρες εργασίας στο λιμάνι και εν πλω, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή υπό τύπον επιδόματος ανερχόμενη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί των βασικών μισθών (του άρθρου

1) της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανά ειδικότητα. Διευκρινίζεται ότι το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλα τα μέλη του πληρώματος και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτών ή μη υπηρεσίας.

Εάν η σύμβαση ναυτολογήσεως του εργαζόμενου λυθεί πριν την 30η του μήνα, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/30 του 22% του επιδόματος Κυριακών για την κάθε ημέρα που έχει εργασθεί έως την ημερομηνία απόλυσής του. Επίσης θα λαμβάνεται η μέριμνα από τους πλοιοκτήτες ώστε, η εργασίας των φυλακών (βαρδιών) των ρυμουλκών τις Κυριακές να γίνεται κατά δίκαιο τρόπο, εναλλάξ και κατά απόλυτη σειρά και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της εργασίας.

Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται και στην αποζημίωση, ασθένεια ή ατύχημα.

Άρθρο 8ο

ΑΔΕΙΕΣ

α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και στο εξής, άδεια ίση με οκτώ (8) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας, δηλαδή ετήσια άδεια ενενήντα έξι (96) ημέρες συνυπολογιζόμενων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.

β) Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της αποζημίωσης της κάθε ημέρας της Άδειας είναι ίσο με το 1/25, του συνόλου του Βασικού Μισθού του άρθρου 1 και των Επιδομάτων του άρθρου 2.

γ) Οι άδειες θα δίδονται κατά την κρίση των εργοδοτών ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και σε συνεργασία με την επαγγελματική οργάνωση των εργαζομένων (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) για την απορρόφηση των ανέργων.

δ) Η χορήγηση της άδειας θα γίνεται σε δύο τμήματα, ένα το Καλοκαίρι και ένα τον Χειμώνα. Στον κάθε εργαζόμενο θα χορηγούνται μόνο οι ημέρες της άδειας που του αναλογούν σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, όπως αναφέρει η (παράγραφος α) του ίδιου άρθρου.

ε) Κατά την απόλυση θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο η αποζημίωση που αναλογεί για την κάθε ημέρα της άδειας που του χορηγείται. Οι απολύσεις στις περιπτώσεις αυτές γίνονται με το αιτιολογικό «Λόγω Αδείας» και θα αναγράφεται στο ναυτικό φυλλάδιο του εργαζόμενου ο αριθμός των ημερών της άδειας που του έχουν χορηγηθεί.

στ) Γενικά απαγορεύεται η μη χορήγηση της ετήσιας άδειας έναντι μόνο καταβολής χρηματικής αποζημίωσης. Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο στον εργαζόμενο δεν έχει χορηγηθεί έως το τέλος του έτους η ετήσια άδειά που του αναλογεί σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει σ’ αυτόν μόνο τον ανάλογο μισθό του χρόνου αδείας που δικαιούται σύμφωνα με τη (παρ.

β). Σε κάθε όμως περίπτωση με την απόλυση του Ναυτικού εξοφλείται η τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν άδεια. Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της άδειας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο για εργασία. Σε περίπτωση όμως μη επαναπρόσληψης του εργαζόμενου, αυτό θα θεωρείται «Απόλυση» με ευθύνη του πλοιοκτήτη και ο εργαζόμενος θα δικαιούται αποζημίωση, η οποία θα καταβάλλεται σ’ αυτόν από τον πλοιοκτήτη παρουσία της αρμόδιας Λιμενικής αρχής.

ζ) Για κάθε αυθαίρετη απουσία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΙΝΔ.

Άρθρο 9ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στις περιπτώσεις που λύεται η σύμβαση ναυτολόγησης και οφείλεται αποζημίωση απόλυσης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, το ύψος της αποζημίωσης ισούται με 15/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών. Μετά τη συμπλήρωση συνεχούς υπηρεσίας πέντε (5) ετών στον ίδιο εργοδότη και για κάθε έτος υπηρεσίας σε αυτόν στην ανωτέρω αποζημίωση προστίθεται ποσό ίσο με 2/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών.

Το Ημερομίσθιο της αποζημίωσης, είναι ίσο με το 1/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών, ήτοι του βασικού μισθού, των επιδομάτων, την αναλογία της άδειας και του μέσου όρου των υπερωριών και έξτρα αμοιβών του προηγουμένου χρόνου εργασίας.

Άρθρο 10ο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

α) Προκειμένου περί προσώπων που δεν ανήκουν στην οργάνωση που αναφέρει η προηγούμενη παράγραφος, η οργάνωση αυτή με αίτηση των ενδιαφερομένων, υποχρεούται στην εγγραφή αυτών ως μελών της, εφ’ όσον έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης.

β) Οι ατομικές Συμβάσεις ναυτολόγησης συνάπτονται για αόριστον χρόνο και με όρους εργασίας και αμοιβής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η σύναψη ατομικών Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, επιτρέπεται μόνο σε μεμονωμένες ή ομαδικές ναυτολογήσεις όταν πρόκειται για παραλαβή - τραβερσάδα.

γ) Όλα τα πληρώματα των Ρυμουλκών είναι Ναυτικοί και υπόκεινται στις διατάξεις του ΚΙΝΔ και στα άρθρα της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κανείς δεν θα ναυτολογείται στα Ρυμουλκά αν δεν είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και το ανάλογο Πτυχίο - Δίπλωμα - ’Άδεια. Η οργανική σύνθεση των πληρωμάτων των Ρυμουλκών ορίζεται από το Π. Διάταγμα που ισχύει σήμερα.

δ) Οι πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών έχουν την υποχρέωση να ναυτολογούν άμεσα για την ανανέωση των «Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας», τους κατόχους των κατάλληλων πιστοποιητικών Α’, Β’, Γ’, Πλοιάρχου και Μηχανικού πριν τη λήξη της προβλεπόμενης διάρκειας ισχύος τους, σύμφωνα με το (π.δ. 141/2014), για όσο χρόνο απαιτείται για την ανανέωση, (α) τουλάχιστον 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα αντίστοιχη ή ανώτερη του κατεχόμενου πιστοποιητικού, ή (β) θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών (στο αμέσως προηγούμενο διάστημα) σαν υπεράριθμοι, με ειδικότητα αντίστοιχη ή μιας θέσης κατώτερης του κατεχόμενου πιστοποιητικού, χωρίς να διαφοροποιούνται οι αποδοχές που ελάμβαναν σύμφωνα με την παρούσα Σ.Σ.Ε. πριν την υποχρεωτική ως άνω ναυτολόγηση.

Άρθρο 11ο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ κ.λπ. - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

α) Οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων (ΝΑΤ - ΤΠΕΝ - ΚΕΑΝ -ΕΛΟΕΝ - ΕΣΤΙΑ), θα βαρύνουν τον εργοδότη και τον εργαζόμενο κατά την νόμιμη αναλογία. Στις προσαυξήσεις του Ν.Α.Τ. επί του Βασικού Μισθού της Σ.Σ.Ε. συμπεριλαμβάνεται και η προσαύξηση για την άδεια.

β) Συμφωνείται ότι οι εισφορές υπέρ της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων των Ρυμουλκών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) θα παρακρατούνται από τις παροχές και θα αποδίδονται ανάλογα από τους εργοδότες βάση του 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο ΥΝΑ/ΚΝΠ/ ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).

γ) Σε περίπτωση ασθένειας ή εργατικό ατύχημα για τους ασφαλισμένους του Ν.Α.Τ. εφαρμόζεται ο ΚΙΝΔ και γενικά η ναυτική νομοθεσία. Ο μισθός ασθενείας ή ατυχήματος ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

δ) Οι απολυόμενοι της εργασίας για κάθε διαφορά θα διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση, νόμους και διατάγματα.

ε) Οι αποδοχές των πληρωμάτων θα εκκαθαρίζονται και θα εξοφλούνται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου μηνός αυτού που αφορούν, θα χορηγείται δε σε κάθε ναυτικό αντίγραφο του λογαριασμού μισθοδοσίας. Στο τέλος του δεκαπενθημέρου κάθε μηνός θα προκαταβάλλεται προκαταβολή ισόποση με το ήμισυ των τακτικών αποδοχών.

Άρθρο 12ο

ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

α) Ο μισθός των πληρωμάτων των Ρυμουλκών σε περίπτωση ασθενείας ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του συνόλου των τακτικών αποδοχών. Σε περίπτωση νοσηλείας εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής πλέον του οριζομένου ως άνω μισθού, θα καταβάλλεται και αντίτιμο τροφής το έτος 2023 σε εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (9,36) την ημέρα,

β) Σε περίπτωση ατυχήματος ή χειρουργικής επέμβασης θα καταβάλλεται ως μισθός, το σύνολο των ενεργείας αποδοχών καθώς και το αντίτιμο τροφής.

Άρθρο 13ο

ΤΑΞΙΔΙ

1. Αναγνωρίζεται υποχρέωση των πληρωμάτων των

Ρυμουλκών να συμμετέχουν σε εκτέλεση ταξιδιών στο εσωτερικό για ρυμουλκήσεις ή ναυαγοσωστικές εργασίες με την προβλεπόμενη σύνθεση λιμένος.

α) Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τα πληρώματα θα παίρνουν πέραν του συνόλου των τακτικών αποδοχών της παρούσης Σ.Σ.Ε. ειδικό επίδομα ταξιδιού εσωτερικού που θα υπολογίζεται στα 21/24 του 1/173*1,075 των βασικών αποδοχών για κάθε ώρα ταξιδιού από την ώρα αναχωρήσεως του Ρυμουλκού από τον Πειραιά ή την Θεσσαλονίκη ή το λιμάνι της βάσης του και μέχρι επιστροφής εις αυτό, δηλαδή ειδικό επίδομα ταξιδιού ίσο με 21 ώρες προσαυξημένες με 1,075 ή 22,575 ωρομίσθιες (ήτη 22,575/173XΒασικό Μισθό) το 24ωρο, καθώς και τροφοδοσίας που ορίζεται το έτος 2023 σε εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (9,36) την ημέρα κατ’ άτομο ή σε είδος κατά την κρίση του ιδιοκτήτη και ανάλογα με την εργασία.

β) Το ειδικό επίδομα ταξιδιού υπολογίζεται επί των βασικών αποδοχών και είναι σταθερό χωρίς προσαυξήσεις λόγω Σαββάτου και Κυριακών εξαιρετέων ή άλλων λόγων, μη δικαιουμένων οιασδήποτε άλλης υπερωριακής αμοιβής.

2. Ειδικά για τα Ρυμουλκά που εκτελούν πλόες εκτός λιμένος (οι περιοχές εντός και πέριξ λιμένος ορίζονται από το άρθρο 5ο της παρούσης Σ.Σ.Ε.) τα οποία,

α) έχουν μόνιμη σύνθεση πληρώματος αυτή που προβλέπεται από το άρθρο (2) του π.δ. «περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος ρυμουλκών λιμένος και ρυμουλκών - ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης», ή

β) διατηρούν σε ισχύ πιστοποιητικά αξιοπλοίας «Διεθνών πλόων» και υπό την βασική προυπόθεση να διαθέτουν «άδεια ρυμουλκού» θα αμοίβονται ως εξής:

α) Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του πλού (ρυμουλκήσεις ή απασχόληση σε ναυαγοσωστικές εργασίες) τα πληρώματα θα λαμβάνουν πέραν του συνόλου των τακτικών αποδοχών της παρούσης Σ.Σ.Ε. ειδικό επίδομα πλου, ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) την ημέρα επί των βασικών μισθών ανά ειδικότητα. Για κλάσμα ημέρας το ποσόν του επιδόματος θα υπολογίζεται αναλογικά. Οι λαμβάνοντες το παραπάνω επίδομα, δεν δικαιούνται και την ταυτόχρονη λήψη του ειδικού επιδόματος της ανωτέρω παρ. 1α του ιδίου άρθρου.

β) Οι πλοιοκτήτες έχουν την υποχρέωση κατά τη διάρκεια του πλου να παρέχουν και τροφοδοσία που ορίζεται για το έτος 2023 σε εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (9,36) την ημέρα κατ’ άτομο ή σε είδος στο πλοίο κατά την κρίση του ιδιοκτήτη και ανάλογα με την εργασία.

γ) Το ειδικό επίδομα πλου είναι σταθερό χωρίς προσαυξήσεις λόγω Σαββάτου, Κυριακών, αργιών εξαιρετέων ή άλλων λόγων μη δικαιουμένων οιασδήποτε άλλης υπερωριακής αμοιβής.

δ) Τα πληρώματα θα δικαιούνται επιπλέον μία (1) ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) μετά την εκτέλεση ταξιδιού άνω των δέκα ημερών και 1 ρεπό επιπλέον για κάθε επόμενο 20ημερο ταξιδίου που θα δίδονται υποχρεωτικά το 15ήμερο που ακολουθεί μετά τη λήξη του ταξιδίου. Στη περίπτωση που δεν δοθεί εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) το ως άνω χρονικό διάστημα, η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 15ήμερου θα αμείβεται υπερωριακώς με προσαύξηση υπερωρίας όπως ορίζει το (παρ. β του άρθρου

4) για κάθε ένα ρεπό.

Άρθρο 14ο

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών τα εργαζόμενα στις βάσεις (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης) εάν η εταιρεία στη βάση που εργάζεται έχει ένα μόνο Ρυμουλκό χωρίς βάρδιες έχουν υποχρέωση να διατηρούν επαφή με αυτό μετά τη λήξη της κανονικής ημερήσιας εργασίας και να επανέρχονται όποτε τους ζητηθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών και του σκοπού των Ρυμουλκών.

β) Οι κατά τα ανωτέρω απασχολούμενοι δικαιούνται πέραν του βασικού μισθού του άρθρου 1, τα επιδόματα, 100 ευρώ για όλα τα μέλη του πληρώματος και κατ’ αποκοπή αμοιβή που θα υπολογίζεται στα 14/24 του βασικού μισθού για τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ και τον Μηχανικό και στα 17/24 του βασικού μισθού για το υπόλοιπο πλήρωμα.

γ) Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή δεν είναι εκτός έδρας επίδομα, αλλά κατ’ αποκοπή αμοιβή για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά Σάββατα, αργίες, (τις Κυριακές πέραν του 8ωρου) και νυκτερινή ως και κάθε άλλη έξτρα αμοιβή προβλεπομένη από τη παρούσα Συλλογική Σύμβαση.

Αυτονόητο είναι ότι ο τόπος καταγωγής του ναυτικού ή ο λιμήν νηολογίου του Ρυμουλκού δεν έχουν καμία επίδραση για την καταβολή της παραπάνω κατ’ αποκοπή αμοιβής.

δ) Φυσικά και στην περίπτωση που τα πληρώματα θα απασχολούνται με το ανωτέρω σύστημα, θα εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας Σ.Σ. που δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο.

ε) Σε περίπτωση που σε βάση υπάρχουν περισσότερα από ένα (1) Ρυμουλκό της ιδίας εταιρείας ή πλοιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να μην αποδεχθεί την κατά το ανωτέρω κατ’ αποκοπή ρύθμιση των έξτρα αμοιβών, υπό τον όρο όμως ότι θα εφαρμόζονται όλοι οι όροι εργασίας και αμοιβών που περιέχονται στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση και ισχύουν για την έδρα των Ελληνικών Ρυμουλκών.

Άρθρο 15ο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΟΛΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ, ΣΗΡΑΓΓΕΣ, ΓΕΦΥΡΕΣ, ΔΙΩΡΥΓΕΣ κ.λπ.)

Τα πληρώματα των Ρυμουλκών που απασχολούνται αποκλειστικά και προσφέρουν βοηθητικές υπηρεσίες στην κατασκευή ή την εκμετάλλευση σε έργα (κατασκευές λιμένων, προσχώσεις, μόλοι, προβλήτες, σήραγγες, γέφυρες, διώρυγες

κ.λπ.) τα οποία ανήκουν ή διαχειρίζονται διάφορες ιδιωτικές εργοληπτικές, τεχνικές εταιρείες, εργάζονται και αμείβονται ως κάτωθι:

1. Εργασία των πληρωμάτων Οκτώ (8) συνεχείς ώρες ημερησίως.

Οι ώρες της καθημερινής εργασίας των πληρωμάτων των Ρυμουλκών αυτών κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος, από 01.01.2001 και στο εξής ορίζονται σε οκτώ (8) ημερησίως και θα εφαρμόζονται όλοι οι όροι εργασίας και αμοιβών που περιέχονται στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση και ισχύουν για τις έδρες των Ελληνικών Ρυμουλκών.

2. Πρόσθετες ρυθμίσεις.

α) Οι εργοδότες υποχρεούνται να προσφέρουν στους εργαζόμενους στέγη μετά και των πάγιων εξόδων αυτής (κοινόχρηστα, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) και μέσον μεταφοράς στην εργασία τους, ή θα καταβάλλουν σε κάθε μέλος του πληρώματος το ποσόν του ενοικίου που ορίζεται σε διακόσια τριάντα ευρώ (230,00) το μήνα, επίσης πενήντα πέντε ευρώ (55,00) οδοιπορικά.

β) Το πλήρωμα του ρυμουλκού όταν διαμένει σ’ αυτό μετά το πέρας της εργασίας, δεν έχει καμία ευθύνη για την φύλαξη του ρυμουλκού και δεν υποχρεούται να ευρίσκεται παρά τη θέληση του εντός αυτού.

Διευκρινίζεται ότι, όταν το πλήρωμα διαμένει μόνιμα εντός του Ρυμουλκού δεν δικαιούται το ως άνω ποσόν του ενοικίου.

γ) Σε περίπτωση που το Ρυμουλκό εκτελέσει ταξίδι για οποιοδήποτε λόγο θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 της παρούσας Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμφωνείται ανεπιφύλακτα ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των Ρυμουλκών, ειδικά για την περιοχή λιμένος Πειραιώς και προς καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και της εργασίας, να απασχολούν τα πληρώματα κατά τρόπο διαφορετικό του άρθρου 3 της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης. Οι όροι του οποίου αναφέρονται κατωτέρω:

α) Απασχόληση επί δώδεκα (12) συνέχεια ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες, ανάπαυση κατά τις επόμενες τριάντα έξι (36) ώρες, χωρίς η πέρα του προβλεπομένου και καθοριζομένου συμβατικά δια της Συλλογικής Σύμβασης ημερησίου ωραρίου εργασία, να θεωρείται υπερεργασία ή υπερωρία από τον εργαζόμενο, με την αντίστοιχη υποχρέωση των εργοδοτών να μην απαιτούν τις υπολειπόμενες για την συμπλήρωση της εβδομαδιαίας απασχόλησης ώρες εργασίας.

β) Η πέραν του 12ωρου απασχόληση των πληρωμάτων είναι υπερωριακή εργασία και αμείβεται με το 1/173 των βασικών μισθών της Σ.Σ., προσαυξημένου κατά 57,5% για κάθε ώρα απασχόλησης πέραν του 12ώρου.

γ) Κατά τις Κυριακές και εορτές θα απασχολούνται με απόλυτη σειρά επί 7ωρον με έξτρα αμοιβή που θα υπολογίζεται στο ένα και εβδομήντα πέντε (1.75) των 1/25 των βασικών μισθών της Σ.Σ. για κάθε Κυριακή ή εορτή που θα εργασθούν, χωρίς να υπάρχει απαίτηση αντίστοιχης επιπλέον ανάπαυσης.

Η πέραν του 7ώρου απασχόληση κατά τις Κυριακές και εορτές είναι υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του βασικού μισθού ωρομισθίου (1/173) κατά 107,5% για τις επόμενες πλέον και 32,5% για τις νυχτερινές ώρες (22.00 - 06.00).

Η Κυριακή ή αργία στην περίπτωση των εργαζομένων 12 - 36 θα υπολογίζεται από 06.00 - 06.00 της επομένης.

δ) Ώρα έναρξης εργασίας ορίζεται η αναφερομένη στο άρθρο 3 της παρούσης με υποχρέωση των πληρωμάτων να προσφέρουν κατά απόλυτη σειρά και νυχτερινή εργασία από 18.00 - 06.00 υπό τις ίδιες προϋποθέσεις (12) εργασία (36) ανάπαυση ή 18.00 - 01.00 κατά τις Κυριακές και εορτές. Εάν η εργασία συνεχισθεί και μετά τη λήξη νυχτερινής βάρδιας καταβάλλεται υπερωρία για τις επί πλέον ώρες απασχόλησης που υπολογίζεται κατά περίπτωση ως ανωτέρω.

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα πληρώματα θα απαιτηθεί να επανέλθουν να εργασθούν κατά την ημέρα που συμπεριλαμβάνεται στο 36ώρο της ανάπαυσης και εφ’ όσον το επιθυμούν και συμφωνούν, θα απασχολούνται τουλάχιστον επί 7ώρο αμειβόμενοι υπερωριακώς για κάθε ώρα με το 1/173*1,075 του βασικού μισθού, με τις ανάλογες κατά περίπτωση προσαυξήσεις.

στ) Φυσικά και στην περίπτωση που τα πληρώματα θα απασχολούνται με το ανωτέρω σύστημα, θα εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας Σ.Σ. που δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο και η αλλαγή συστήματος εργασίας θα είναι δυνατή μόνο στην αρχή κάθε εβδομάδος.

Άρθρο 17ο

ΔΙΠΛΕΣ - ΤΡΙΠΛΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των ρυμουλκών τα οποία είναι επανδρωμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης Σ.Σ. με δύο (2) ή τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος, ειδικά για την περιοχή του λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και της εργασίας, να απασχολούν τα πληρώματα αυτά κατά τρόπον διαφορετικό του άρθρου 3 της παρούσης Σ.Σ. Οι όροι του οποίου αναφέρονται κατωτέρω:

α) Για τα ρυμουλκά που απασχολούν δύο (2) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος:

Απασχόληση για κάθε μία φυλακή πληρώματος επί δέκα έξι (16) συνεχείς ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος και ανάπαυση τις επόμενες τριάντα δύο (32) ώρες. Με την βασική προϋπόθεση ότι οι ώρες της κανονικής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ήτοι οκτώ (8) ώρες για κάθε εργάσιμη ημέρα.

Οι πέραν του 16ωρου ώρες απασχόλησης τις καθημερινές, η νυκτερινή εργασία, όλες οι ώρες απασχόλησης του Σαββάτου, η απασχόληση των Κυριακών ή εορτών, είναι υπερωριακή ή έξτρα εργασία, αντίστοιχα όπως ορίζει για την κάθε περίπτωση το άρθρο 3 και θα αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 7 αντίστοιχα, της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Η υπερωριακή εργασία που αρχίζει πριν τη έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη, της 16ωρης κανονικής εργασίας τις καθημερινές δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (4) ώρες ημερησίως, για την κάθε βάρδια (φυλακή) πληρώματος. Οι ώρες έναρξης της 16ωρης απασχόλησης της κάθε βάρδιας (φυλακής) πληρώματος υποχρεωτικά θα καθορίζονται από αρχής της εβδομάδος ημέρα Δευτέρα και θα εναλλάσσονται σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους 06:00 - 22:00, σε 14:00 - (06:00 της επομένης), και σε 22:00 - (14:00 της επομένης) κατά το καλοκαίρι ή μία ώρα αργότερα κατά τον χειμώνα.

β) Για τα ρυμουλκά που απασχολούν τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος:

Απασχόληση για κάθε μία φυλακή πληρώματος επί είκοσι τέσσερις (24) συνεχείς ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος και ανάπαυση υποχρεωτικά τις επόμενες σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Η απασχόληση πέραν των σαράντα (40) ωρών κανονικής εργασίας την εβδομάδα της κάθε βάρδιας (φυλακής) πληρώματος ή, η πέραν των οκτώ (8) ωρών απασχόληση για κάθε εργάσιμη ημέρα όταν υπάρχει αργία, η νυκτερινή εργασία, όλες οι ώρες απασχόλησης του Σαββάτου, η απασχόληση των Κυριακών ή εορτών, είναι υπερωριακή ή έξτρα εργασία, αντίστοιχα όπως ορίζει για την κάθε περίπτωση το άρθρο 3 και θα αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 7 αντίστοιχα, της παρούσας Σ.Σ.Ε. Η ώρα έναρξης της 24ωρης απασχόλησης της κάθε βάρδιας (φυλακής) πληρώματος ορίζεται η 06:00 και το πέρας η 06:00 της επομένης κατά το καλοκαίρι και μία ώρα αργότερα κατά τον χειμώνα.

Φυσικά και στην περίπτωση που τα πληρώματα θα απασχολούνται με το ανωτέρω σύστημα (α, και

β), θα εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας Σ.Σ. που δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο και η αλλαγή συστήματος εργασίας θα είναι δυνατή μόνο στην αρχή κάθε εβδομάδας.

Άρθρο 18ο

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

α) Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν δύο φορές ετησίως στα πληρώματα τον απαραίτητο ιματισμό (φόρμες, υποδήματα, μπουφάν, γάντια)για την προσήκουσα και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας τους. Τα πληρώματα υποχρεούνται να φέρουν καθ’ όλες τις ώρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους την παρεχόμενη από τους εργοδότες στολή.

β) Κάθε μήνα θα διατίθεται σε κάθε ρυμουλκό το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120) για αγορά εμφιαλωμένου νερού.

γ) Κάθε μέλος του πληρώματος που θα απασχοληθεί συνεχόμενα από δεκατέσσερις έως είκοσι τρείς ώρες θα δικαιούται αντίτιμο τροφής πέντε (5) ευρώ και σε περίπτωση που θα απασχοληθεί συνεχόμενα πλέον των εικοσιτεσσάρων ωρών θα δικαιούται δέκα (10) ευρώ. Το εν λόγω αντίτιμο δεν αφορά ώρες ταξιδιού.

Άρθρο 19ο

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι όροι εργασίας και οι αμοιβές των πληρωμάτων των Βιομηχανικών Ρυμουλκών, ρυθμίζονται από την Σ.Σ.Ε. Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

Άρθρο 20ο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού.

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει οικονομική επιβάρυνση για τους πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών.

Συμφωνείται η από κοινού αναγνώριση του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφού, βαρέως και ανθυγιεινού και η κοινή προσπάθεια προς την Πολιτεία για το νομοθετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη νομοθεσία του ΝΑΤ, για την προστασία των υφισταμένων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

Άρθρο 21ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Οι παραβάτες της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης θα διώκονται κατά τις διατάξεις του

α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων στη ναυτική εργασία» όπως αυτός ισχύει σήμερα.

β) Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2023 και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για ένα ακόμη χρόνο εάν δεν καταγγελθεί είτε από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, είτε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, είτε από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

γ) Η καταγγελία πρέπει να γίνει 6 μήνες προ της λήξεως της (31.06.23) ώστε να υπάρχει χρόνος συνεννοήσεων. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση, συνετάγει σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται. έλαβε δε έκαστος των συμβαλλομένων μερών ανά ένα αντίτυπο, το δε τέταρτο θα υποβληθεί στο ΥΝΑΝΠ προς κύρωση.

δ) Σ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της συμβάσεως και για το χρονικό διάστημα της παρατάσεως, συνομολογείται η ύπαρξη εργασιακής ειρήνης.

Οι Συμβαλλόμενοι Πρόεδροι

Ελληνική Ένωση

Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών - Ρυμουλκών

Πλοιοκτητών - Ναυαγοσωστικών

Εφοπλιστών Ρυμουλκών Αντιρρυπαντικών και Ναυαγοσωστικών και Πλοίων Υποστήριξης πλοίων Άγιος Νικόλαος Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων Κ. Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ Π. M. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ

Πανελλήνια Ένωση πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών

Ε. Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Οι Γενικοί Γραμματείς

Ι. Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Ν. Ε. ΖΟΥΡΟΣ Γ.Ε. ΜΙΧΕΛΗΣ

Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης

Συλλογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!