Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1038293 ΕΞ 2023 Οργανισμός της ΑΑΔΕ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1038293 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 1959/27.03.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μόνιμου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα, τα προσόντα διορισμού σε κλάδους και ειδικότητες αυτής, καθώς και τους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι οργανικών της μονάδων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1014324 ΕΞ 2023/ 01-02-2023 (Β’ 456) πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περί αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 65, 66, 67, 70 και 77 αυτής.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη: α) εναρμόνισης των κλάδων και ειδικοτήτων των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, των προσόντων διορισμού σε ορισμένες εξ αυτών, καθώς και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Αρχής, με τις διατάξεις του π.δ. 85/2022, β) επικαιροποίησης της κατανομής των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Αρχής μεταξύ των κλάδων και ειδικοτήτων αυτής, λόγω αυτοδίκαιων μεταβολών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), και ειδικότερα επικαιροποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις:

Ι.-1. Των άρθρων 65 «Θέσεις Προσωπικού», 66 «Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα» και 67 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα», ύστερα από: α) την έκδοση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1014324 ΕΞ 2023/01-02-2023 (Β’ 456) πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περί αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες, β) την αυτοδίκαιη μετατροπή αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού, σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, επειδή κενώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 ή ύστερα από τη μεταφορά θέσεων από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, λόγω μετάταξης υπαλλήλων εντός της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και γ) τη λύση σύμβασης εργασίας υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

2. Των άρθρων 70 «Προσόντα διορισμού» και 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», προκειμένου αυτές να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)»(Α’ 232).

ΙΙ.Ύστερα από τα ανωτέρω:

1. Αντικαθιστούμε τα άρθρα 65, 66, 67 και 70, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 65

Θέσεις Προσωπικού

Οι θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζονται στις δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα (15.119).

Άρθρο 66

Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Εφοριακών Πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα μία 5.761
2 Τελωνειακών Τελωνειακών Χίλιες εννιακόσιες τριάντα εννέα 1.939
3 Διοικητικού -Οικονομικού Διοικητικού -Οικονομικού Εβδομήντα πέντε 75
4 Οικονομικών Επιθεωρητών Οικονομικών Επιθεωρητών Διακόσιες έξι 206
5 Δημοσιονομικών Δημοσιονομικών Τριάντα πέντε 35
6 Πληροφορικής Πληροφορικής (software-hardware) Τετρακόσιες εξήντα δύο 462
7 Μηχανικών   Δώδεκα 12
8 Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δύο 2
Πολιτικών Μηχανικών Τέσσερις 4
Μηχανολόγων Μηχανικών Μία 1
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μία 1
9 Μεταφραστών - Διερμηνέων Μεταφραστών - Διερμηνέων Δύο 2
10 Ιατρών Ιατρών Μία 1
11 Χημικών Χημικών Τετρακόσιες τριάντα τρεις 433
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ Οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις 8.934
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Εφοριακών Χίλιες εξακόσιες τρεις 1.603
2 Τελωνειακών Τελωνειακών Τετρακόσιες ενενήντα τρεις 493
3 Τελωνειακών Πλοιάρχων Δεκατέσσερις 14
4 Τελωνειακών Μηχανικών Δεκατέσσερις 14
5 Τελωνειακών Ηλεκτρολόγων/ Ηλεκτρονικών Δύο 2
6 Διοικητικού -Λογιστικού Διοικητικού -Λογιστικού Δύο 2
7 Δημοσιονομικών Δημοσιονομικών Δεκατρείς 13
8 Πληροφορικής Πληροφορικής (software ή hardware) Εκατόν ογδόντα επτά 187
9 Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μία 1
Μηχανολόγων Μηχανικών Πέντε 5
Τοπογράφων Μηχανικών Μία 1
Ηλεκτρονικών Μία 1
Πολιτικών Μηχανικών Μία 1
10 Τεχνολόγων   Τρείς 3
11 Τεχνολόγων Τροφίμων Τεχνολόγων Τροφίμων Έντεκα 11
12 Τεχνολόγων Γεωπονίας Γεωπονίας Μία 1
  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ Δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο 2.352
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Εφοριακών Χίλιες εννιακόσιες ενενήντα εννέα 1.999
2 Τελωνειακών Τελωνειακών Οκτακόσιες δέκα επτά 817
3 Τελωνειακών Ναυκλήρων Τέσσερις 4
4 Διοικητικού -Λογιστικού Διοικητικού -Λογιστικού Εξήντα εννέα 69
5 Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ Διακόσιες πενήντα 250
6 Τεχνικού Μηχανολόγων Τρείς 3
Ηλεκτρολόγων Δύο 2
Ψυκτικών Μία 1
Υδραυλικών Δύο 2
Ξυλουργών Μία 1
Ελαιοχρωματιστών Μία 1
7 Τεχνικών   Δύο 2
8 Οδηγών Οδηγών Είκοσι τέσσερις 24
9 Μεταφραστών - Διερμηνέων Μεταφραστών - Διερμηνέων Τρεις 3
10 Γραφικών Τεχνών Γραφικών Τεχνών Τέσσερις 4
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ Τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο 3.182
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Επιμελητών - Κλητήρων Επιμελητών Διακόσιες εξήντα τέσσερις 264
2 Εργατών Γενικών Καθηκόντων Εργατών Γενικών Καθηκόντων Δεκαπέντε 15
3 Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Εβδομήντα οκτώ 78
4 Φυλάκων Φυλάκων -Νυχτοφυλάκων Τριάντα εννέα 39
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ Τριακόσιες ενενήντα έξι 396
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις 14.864

2. Στην κατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των κλάδων και των ειδικοτήτων αυτών του παρόντος άρθρου εμπεριέχονται:

α) οι προσωρινές/προσωποπαγείς οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων αυτών,

β) οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που δεσμεύουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των κλάδων και των ειδικοτήτων αυτών του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 67

Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κλάδο, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της ΑΑΔΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Πληροφορικής (software-hardware) -Βάσεις Δεδομένων Δύο 2
Πληροφορικής (software-hardware) -Δίκτυα Η/Υ Μία 1
Πληροφορικής (software-hardware) -Ασφάλεια Συστημάτων Μία 1
Πληροφορικής (software-hardware) -Προγραμματισμός Λογισμικού Συστήματος Μία 1
2 Εφοριακών Εφοριακών Έξι 6
3 Τελωνειακών Τελωνειακών Μία 1
4 Διοικητικού -Οικονομικού Διοικητικού -Οικονομικού Οκτώ 8
5 Πληροφορικής Πληροφορικής (software - hardware) Τρεις 3
6 Χημικών Χημικών Τρεις 3
  Σύνολο ΠΕ Είκοσι έξι 26
Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Διοικητικού - Διοικητικού - Μία 1
Λογιστικού Λογιστικού
  Σύνολο ΤΕ   Μία 1
Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Εφοριακών Σαράντα δύο 42
2 Τελωνειακών Τελωνειακών Έντεκα 11
3 Διοικητικού - Διοικητικού - Επτά 7
Λογιστικού Λογιστικού
4 Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ Εκατόν πενήντα πέντε 155
  Σύνολο ΔΕ   Διακόσιες δέκα πέντε 215
Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Επιμελητών - Κλητήρων Επιμελητών Πέντε 5
2 Εργατών Γενικών Εργατών Γενικών Δύο 2
Καθηκόντων Καθηκόντων
3 Φυλάκων Φυλάκων -Νυχτοφυλάκων Μία 1
4 Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Τρεις 3
  Σύνολο ΥΕ Έντεκα 11
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Διακόσιες πενήντα τρείς 253

2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των κλάδων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών ομώνυμης ειδικότητας, (ΠΕ) Διοικητικού - Οικονομικού ομώνυμης ειδικότητας, (ΠΕ) και (ΔΕ) Πληροφορικής ειδικότητας software - hardware και Προσωπικού Η/Υ, αντίστοιχα, (ΠΕ) Χημικών ομώνυμης ειδικότητας, (ΠΕ) και (ΔΕ) Τελωνειακών ομώνυμης ειδικότητας, (ΤΕ) και (ΔΕ) Διοικητικού - Λογιστικού ομώνυμης ειδικότητας, (ΥΕ) Επιμελητών - Κλητήρων ειδικότητας Επιμελητών, (ΥΕ) Εργατών Γενικών Καθηκόντων ομώνυμης ειδικότητας, (ΥΕ) Φυλάκων ειδικότητας Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων και (ΥΕ) Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ομώνυμης ειδικότητας του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Εφόσον ήδη, υπάρχει, αντίστοιχος κλάδος και ειδικότητα οι ως άνω μετατρεπόμενες θέσεις προσμετρώνται σε αυτούς.».

«Άρθρο 70

Προσόντα διορισμού

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού της ΑΑΔΕ καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

1. Για τους παρακάτω κλάδους και ειδικότητες της ΑΑΔΕ προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα κατωτέρω:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
1.Εφοριακών ειδικότητας Εφοριακών, Τελωνειακών ειδικότητας Τελωνειακών, Δημοσιονομικών ειδικότητας Δημοσιονομικών

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής:

αα) Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ββ) Οικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Δημοσίων Οικονομικών, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών _ Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης,

γγ) Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικής Επιστήμης, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Ναυτιλιακών Σπουδών,

δδ) Μαθηματικών ή Φυσικής ή Πολυτεχνικών Σπουδών ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας των ως άνω ββ) και γγ) ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή τίτλο αποφοίτησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. -Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστoτε, πρόσκληση-προκήρυξη.

2. Χημικών ειδικότητας Χημικών

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Χημείας ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος- κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Χημικών Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από την άδεια άσκησης επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού.

(β) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

(γ) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
3. Εφοριακών ειδικότητας Εφοριακών, Τελωνειακών ειδικότητας Τελωνειακών, Δημοσιονομικών ειδικότητας Δημοσιονομικών.

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Τ.Ε.Ι. των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης και σχολής με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.

(β) Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

-Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστoτε, πρόσκληση-προκήρυξη.

4. Τελωνειακών, ειδικότητας:

α) Πλοιάρχων

β) Μηχανικών

γ)Ηλεκτρολόγων/ Ηλεκτρονικών

Τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τα προσόντα των ειδικοτήτων Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών.
5. Τεχνολόγων

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Α.Τ.Ε.Ι. των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

- Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστoτε, πρόσκληση-προκήρυξη.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6. Εφοριακών ειδικότητας Εφοριακών, Τελωνειακών ειδικότητας Τελωνειακών, Τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τα προσόντα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
7. Τελωνειακών, ειδικότητας Ναυκλήρων Τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τα προσόντα της ειδικότητας Ναυκλήρων του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών.

2. Αντικαθιστούμε την υποπερ β’ της περ. 11 της παρ. Α’ και την περ γ’ της παρ. Β’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών Αυτής», ως κατωτέρω:

«β) στο Τμήμα Α’Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τεχνολόγων Τροφίμων ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.».

«γ) Στο Τμήμα Γ’ - Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) προΐσταται υπάλληλος της Αρχής ή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.».

B. Οι οργανικές θέσεις: α) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, για τις οποίες δεν καθορίζονται ειδικότητες και β) των κλάδων ΤΕ Τεχνολόγων και ΔΕ Τεχνικών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 66 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), θα αντιστοιχισθούν σε ειδικότητες και σε νέους κλάδους και ειδικότητες, αντίστοιχα, κατά περίπτωση, με την πλήρωση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!