Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 632/2023 Καταβολή ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)»

Αριθμ. 632

ΦΕΚ B' 1855/24.03.2023

Καταβολή ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» και ειδικότερα του υπομέτρου 19.1 του ΠΑΑ 2014- 2022 για την προετοιμασία της παρέμβασης Π3- 77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 69,

β) του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ειδικότερα των άρθρων 6 και 12, με τα οποία ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027, αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, των παρ. 19 και 20 του άρθρου 65, καθώς και του άρθρου 66,

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα του άρθρου 13 και

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220, σύμφωνα με τον οποίον προβλέπεται η συνέχιση της εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 για τα έτη 2021 και 2022.

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

4. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

5. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

6. Την υπ’ αρ. 6309/9-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

7. Την υπ’ αρ. 2618/13-10-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (Β’ 5375).

8. Την υπό στοιχεία C (2022) 8270/21-11-2022 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΓΠ 2023-2027.

9. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

10. Την υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 (Β’ 5361) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027.

11. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020”» (Β’ 1273).

12. Τα υπ’ αρ. 812/6-3-2023 και 14652/7-3-2023 έγγραφα, με τα οποία δίδεται η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίστοιχα.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των απαραίτητων διαδικασιών για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής του υπομέτρου 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του ΠΑΑ 2014- 2022 για την προετοιμασία της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023- 2027, εφεξής «ΣΣ ΚΑΠ».

Άρθρο 2

Αρμόδιοι Φορείς

Για την εφαρμογή των ανωτέρω αρμόδιοι φορείς είναι οι εξής:

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) η οποία σύμφωνα με τον ν. 4914/2022 είναι αρμόδια για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ 2023- 2027 και για το ΠΑΑ 2014-2022.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥE ΠΑΑ) η οποία σύμφωνα με τον ν. 4914/2022 και την υπ’ αρ. 2618/13-10-2022 κοινή υπουργική απόφαση έχει οριστεί ως ενδιάμεσος φορέας και εκχωρούνται αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ο οποίος σύμφωνα με τον ν. 4314/2014 έχει ορισθεί ως ο Οργανισμός Πληρωμών για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ή οι «υπό σύσταση ΟΤΔ» οι οποίες, υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 υπουργικής απόφασης «πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027» ή οποιασδήποτε μεταγενέστερής της και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των Φακέλων Α και Β.

Άρθρο 4

Ένταξη πράξεων

1. Η πρόταση που υποβάλλει η κάθε υποψήφια ΟΤΔ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων για την προγραμματική περίοδο 2023-2027, επέχει θέση αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.1 του ΠΑΑ 2014-2020. Για το σκοπό αυτό, οι ΟΤΔ υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠ- ΣΑΑ), συνοπτικά στοιχεία της πρότασης με διαδικασία ανάλογη με τη Διαδικασία Ι.4.1 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

2. Ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης στήριξης ταυτίζεται με τη συνολική αξιολόγηση της αντίστοιχης πρότασης.

3. Εφόσον η πρόταση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η EYE ΠΑΑ την εντάσσει στο υπομέτρο 19.1, εκδίδοντας σχετική απόφαση ένταξης με διαδικασία ανάλογη με τη Διαδικασία Ι.4.1. του ΣΔΕ.

4. Οι «υπό σύσταση ΟΤΔ», προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, θα πρέπει να έχουν συσταθεί και να διαθέτουν ΑΦΜ. Στις περιπτώσεις «υπο-σύσταση ΟΤΔ» οι οποίες είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αλλά δεν προκριθούν για την υλοποίηση της τοπικής τους στρατηγικής δεν απαιτείται η σύσταση τους και το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί από έναν από τους εταίρους με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων.

Άρθρο 5

Επιλεξιμότητα δαπανών

1. Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων, αφορούν άυλες ενέργειες και μπορούν να είναι οι παρακάτω:

Α. Δράσεις επιμόρφωσης για ΟΤΔ και λοιπούς τοπικούς φορείς (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες) όπως:

1. Διοργάνωση εκδηλώσεων (μίσθωση αιθουσών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων, υλικών, φιλοξενία) ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις τρίτων,

2. σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (φυλλάδια, έντυπα, αφίσες κ.α.),

3. παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ,

4. καταχωρήσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου σε έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κ.λπ.,

5. κάλυψη εξόδων εμπειρογνώμονα ο οποίος δεν ανήκει σε υφιστάμενη ΟΤΔ.

Β. Δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής (Φάκελος Α’ και Β) όπως:

1. Η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία/φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν σε:

i. Διοργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων (μίσθωση αιθουσών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων, υλικών, φιλοξενία) ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις τρίτων,

ii. σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (φυλλάδια, έντυπα, αφίσες κ.α.),

iii. παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ,

iv. καταχωρήσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου σε έντυ- πα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κ.λπ.

2. Μελέτη οικείας περιοχής ή άλλων στοχευμένων μελετών που αφορούν την περιοχή παρέμβασης (π.χ. η διερεύνηση και ανάλυση ενός συγκεκριμένου τομέα ή κλάδου της οικονομίας).

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την ΟΤΔ, για την υποβοήθηση σύνταξης των φακέλων Α και Β.

4. Κάλυψη εξόδων εμπειρογνώμονα ο οποίος δεν ανήκει σε υφιστάμενη ΟΤΔ.

Γ. Λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη με σκοπό την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής.

1. Ακαθάριστες αποδοχές αμοιβές ομάδας έργου και εργοδοτικές εισφορές,

2. δαπάνες μετακίνησης ομάδας έργου,

3. έξοδα αλληλογραφίας και ταχυμεταφορών,

4. ενοίκιο του χώρου στέγασης της ΟΤΔ και δαπάνες καθαρισμού αυτού,

5. λογαριασμοί σταθερών τηλεφώνων,

6. λογαριασμοί οργανισμών παροχής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και κοινόχρηστα.

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των φορέων για ευ- ρεία διαβούλευση στο πλαίσιο κατάρτισης της τοπικής στρατηγικής απαιτείται στο αίτημα πληρωμής να περιλαμβάνονται και σχετικές δαπάνες (1Βα ή/και 1Γα ή/και 1Γβ ή/και 1Γγ).

3. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.

4. Μη επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τοπικών προγραμμάτων είναι οι παρακάτω:

 1. Δαπάνες που έλαβαν χρηματοδότηση από το υπομέτρο 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020,
 2. δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά εξοπλισμού/ παγίων,
 3. δαπάνες που σχετίζονται με τη στήριξη της ΟΤΔ σε δράσεις εκτός της προετοιμασίας.

5. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος της 9ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023 - 2027 (1-11-2021), μέχρι και την ημερομηνία της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του Φακέλου Β. Οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως και την υποβολή των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

6. Σε περίπτωση διενέργειας δράσεων επιμόρφωσης σε εκδηλώσεις τρίτων οι δαπάνες καλύπτονται από τις συμμετέχουσες ΟΤΔ.

7. Στα λειτουργικά έξοδα πρέπει να υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση στον υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών. Η Ομάδα έργου υφιστάμενης ΟΤΔ που θα εργαστεί για την προετοιμασία του τοπικού προγράμματος ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου φορέα που προετοιμάζει την τοπική στρατηγική. Για τις «υπό σύσταση ΟΤΔ» η ομάδα έργου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου φορέα της κάθε οντότητας που διαθέτει το προσωπικό της. Για τις αμοιβές της ομάδας έργου πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα χρονοχρέωσης για την απασχόληση των στελεχών που εργάστηκαν για την προετοιμασία του τοπικού προγράμματος.

8. Για την επιλεξιμότητα των δαπανών μετακινήσεων εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/2016 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (Β’ 2943), όπως κάθε φορά ισχύει. Η επιλέξιμη δαπάνη για το σύνολο των μετακινούμενων είναι αυτή της κατηγορίας II (λοιποί μετακινούμενοι) σύμφωνα με τον ν. 4336/2015.

Άρθρο 6

Παρεχόμενη ενίσχυση

1. Η ενίσχυση χορηγείται με μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης είναι 20.000€ ανά προτεινόμενη στρατηγική. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ, αν είναι επιλέξιμο σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

2. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε μία δόση με την προϋπόθεση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

3. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

4. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 7

Υποβολή αιτήσεων πληρωμής

1. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δύναται να υποβάλει αίτημα πληρωμής μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Φακέλου Β και την εξέταση τυχών ενστάσεων.

2. Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.6.1 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου από το δικαιούχο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).

3. Οι ΟΤΔ, για τις δαπάνες του άρθρου 5 παρ. 1Γ περ. γ, δ, ε και στ (έμμεσες δαπάνες), υποβάλλουν αίτημα πληρωμής με εφαρμογή σταθερού ποσοστού 15% (μέθοδος απλουστευμένου κόστους), επί των επιλέξιμων δαπανών ομάδας έργου (δαπάνες προσωπικού) του άρθρου 5 παρ. 1Γ περ. α. Για τις έμμεσες δαπάνες δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών.

4. Οι «υπό σύσταση ΟΤΔ» δύναται να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.1 για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί είτε από τις ίδιες (μετά την απόκτηση ΑΦΜ), είτε από τα Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές (πριν την απόκτηση ΑΦΜ).

5. Το αίτημα πληρωμής περιλαμβάνει:

 1. Το σύνολο των παραστατικών της δαπάνης,
 2. αποδεικτικά εξόφλησης των δαπανών,
 3. αποδεικτικά τεκμηρίωσης «εύλογου κόστους» της δαπάνης,
 4. όσα παραστατικά δεν μεταφορτώνονται στο ΟΠΣΑΑ.

6. Η ΟΤΔ σφραγίζει όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών που περιλαμβάνονται στο αίτημα πληρωμής με την ένδειξη: «επιχορηγήθηκε από το ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.1 για ποσό...».

7. Για την τεκμηρίωση του «εύλογου κόστους» της δαπάνης, ο δικαιούχος προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία όπως προσφορές προμηθευτών ή έρευνα από διαδίκτυο. Εφόσον το μοναδιαίο κόστος μιας υπηρεσίας ή ενός είδους υπερβαίνει, σε αξία τα 2.500€ (χωρίς ΦΠΑ), ή υπερβαίνει σε συνολικό ποσό τα 5.000€ (χωρίς ΦΠΑ) ανά κατηγορία υπηρεσίας ή είδους, απαιτούνται τρία (3) αποδεικτικά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δύο (2). Ως αποδεικτικό νοείται και η τιμολόγηση της υπηρεσίας ή είδους, με το κατάλληλο κατά περίπτωση φορολογικό παραστατικό. Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδής υπηρεσίες και εφάμιλλα είδη.

Δεν απαιτείται προσκόμιση παραστατικών τεκμηρίωσης του «εύλογου κόστους» για:

 1. Δαπάνες αμοιβών αποδοχών της ομάδας έργου με την προϋπόθεση ότι πληρείται ο περιορισμός της παρ. 12 του άρθρου 60 της υπ’ αρ. 1337/4-5-2022 (Β’ 2310) υπουργικής απόφασης,
 2. μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής,
 3. δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής προσφοράς από την αγορά ή από προσφερόμενες υποδομές. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται τεκμηρίωση,
 4. δαπάνες που έχουν προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία.

8. Τα πρωτότυπα παραστατικά τηρούνται στο αρχείο της ΟΤΔ και η ΕΥΕ ΠΑΑ δύναται να ζητήσει δειγματοληπτικά, κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών.

9. Υπόδειγμα της αίτησης πληρωμής καθώς και τα απαιτούμενα παραστατικά που θα μεταφορτωθούν στο ΟΠΣΑΑ καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο.

10. Τα αιτήματα πληρωμής πρέπει να υποβληθούν εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Ως ημερομηνία υποβολής αίτησης πληρωμής λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δε γίνονται δεκτά και απορρίπτονται.

Άρθρο 8

Διοικητικοί έλεγχοι αιτήσεων πληρωμής - Καταβολή ενίσχυσης

1. Οι διοικητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από την EYE ΠΑΑ σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται σε Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου.

2. Υπόδειγμα του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου θα καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο.

3. Κατά τον διοικητικό έλεγχο γίνεται και επαλήθευση του «εύλογου κόστους» των δαπανών που υποβάλλονται στο αίτημα πληρωμής, εφόσον αυτές δεν έχουν προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την επαλήθευση του «εύλογου κόστους» δαπανών, η ΕΥΕ ΠΑΑ λαμβάνει υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο δικαιούχος, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από διασταυρωτικό έλεγχο αιτήσεων πληρωμής που η ίδια διενεργεί.

4. Δεδομένου ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην προετοιμασία και υποβολή τοπικού προγράμματος αποτελούν άυλες ενέργειες, δεν απαιτείται η διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω διοικητικών ελέγχων. Παρόλα αυτά η ΕΥΕ ΠΑΑ ή άλλος αρμόδιος φορέας δύναται να πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη/δειγματοληπτικό έλεγχο.

5. Η ΕΥΕ ΠΑΑ εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, συνολική για το υπομέτρο 19.1, στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της πίστωσης, η Συλλογική απόφαση Έγκρισης (Σ.Α.Ε.) ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ.

6. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.6.5 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Άρθρο 9

Λογιστική καταχώριση δαπανών και τήρηση στοιχείων

1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για τη διακριτή, αποτελεσματική και ενιαία παρακολούθηση των λογιστικών καταχωρίσεων, με λογιστική αποτύπωση των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας όπως αυτά προβλέπονται από το αντίστοιχο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

2. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι «υπό σύσταση ΟΤΔ» και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες από τα Νομικά Πρόσωπα που τον απαρτίζουν, ως λογιστική καταχώριση νοούνται τα παραστατικά που προβλέπει η νομοθεσία για τα επιμέρους νομικά πρόσωπα.

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην προετοιμασία και στην υποβολή του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που δεν απαιτούνται ως συνημμένα των Φακέλων Α και Β αλλά συνδέονται με άμεσο τρόπο με αυτούς. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι πρωτότυπα.

Άρθρο 10

Δημοσιότητα

Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 19.1 του ΠΑΑ 2014-2020 υποχρεούνται για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014.

Άρθρο 11

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων

Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδέχονται και διευκολύνουν τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα, καθώς και να συμμορφώνονται με τα πορίσματα και αποτελέσματα αυτών.

Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο αρμοδίων οργάνων διαπιστωθεί αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών ενίσχυσης, τα ποσά αυτά θα ανακτώνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12

Διεκπεραίωση καταγγελιών

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ είναι το αρμόδιο όργανο για να αναζητήσει και να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα ώστε να εξετάσει το είδος της καταγγελίας, την σύνδεση της με το αντίστοιχο πρόγραμμα, την εγκυρότητα της, τα πιθανά εμπλεκόμενα μέρη ή να τα διαβιβάζει σε άλλο αρμόδιο όργανο, όπου απαιτηθεί. Μετά και την εξέταση της καταγγελίας η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει σχετικό πόρισμα το οποίο και διαβιβάζει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του οργανισμού πληρωμών.

Άρθρο 13

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταργείται ή τροποποιείται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!