Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2014/2022 Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018. Τροποποίηση εγκυκλίου

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1204/2018 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι΄
Ταχ. Δ/νση :Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 18345 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2104802907
E-Mail : d.eleg@aade.gr

ΑΔΑ: ΩΔΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΘΞΚ

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022

Ε. 2014

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1204/2018 με θέμα «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της εγκυκλίου που αφορά ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του ως άνω νόμου, καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τροποποίηση της εγκυκλίου ΠΟΛ.1204/2018 με θέμα: «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές», ως προς την πρόβλεψη περιόδου έξι μηνών για τη συμμόρφωση των υπόχρεων με τις διατάξεις του ν.4557/2018.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 και της περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4557/2018 υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 (Διοικητικές κυρώσεις –άρθρο 46 του ν.4557/2018) του κεφαλαίου IV (κυρώσεις) της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1204/2018 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«Στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του Ν.4557/2018, επιβάλλεται με απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σωρευτικά ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτές, εντός τακτού χρονικού διαστήματος που ορίζεται με την παρούσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή της Απόφασης λήψης διορθωτικών μέτρων, για τα εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα, είτε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω κυρώσεις:»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!