Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Α.Π.Φ.711ΓΕΝ/10425/2023 Καθορισμός Προξενικών Βιβλίων

Αριθμ. Α.Π.Φ.711ΓΕΝ/10425

ΦΕΚ B’ 1623/17.03.2023

Καθορισμός Προξενικών Βιβλίων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 243),

β) του π.δ. 16/2014 «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» (Α’ 24),

γ) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

στ) του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Την υπό στοιχεία 013-7373/ΑΣ 3118/28.03.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός Προξενικών Βιβλίων» (Β’ 420).

3. Την ανάγκη προσαρμογής της ισχύουσας προξενικής νομοθεσίας και πρακτικής στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εξωτερικών με την ονομασία «Σύστημα Οικονομικών Λειτουργιών» που υλοποιείται με το Έργο «Εκσυγχρονισμός της Οικονομικής Διαχείρισης Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ μέσω Απλοποίησης Διαδικασιών και Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος» με Κωδικό Ο.Π.Σ.: 5091738, του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

4. Την υπό στοιχεία Α.Π. 9455/14.02.2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του ΣΤ-Β’ Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, από την οποία προκύπτει ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πρεσβείες άνευ Προξενικών Γραφείων και Μόνιμες Αντιπροσωπείες

1. Τον καθορισμό των βιβλίων που τηρούν οι Πρεσβείες στις οποίες δεν υφίσταται Προξενικό Γραφείο, καθώς και οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες, για την ενάσκηση των εκ του Νόμου προβλεπόμενων καθηκόντων τους, ως εξής:

Α. ΒΙΒΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

α. Βιβλίο Γραμματίων Είσπραξης.

2. Το υπό στοιχείο α’ βιβλίο τηρείται σε ηλεκτρονική/ ψηφιακή μορφή, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Σύστημα Οικονομικών Λειτουργιών» του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 2

Έμμισθες Προξενικές Αρχές

Ι. Τον καθορισμό των βιβλίων που τηρούν οι Έμμισθες

Προξενικές Αρχές (Γενικά Προξενεία, Προξενεία, Προξενικά Γραφεία των Πρεσβειών), για την ενάσκηση των εκ του Νόμου προβλεπόμενων καθηκόντων τους, ως εξής:

Α. ΒΙΒΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

α. Βιβλίο Ελέγχου.

β. Βιβλίο Γραμματίων Είσπραξης.

γ. Βιβλίο Αποδείξεων Παραλαβής Ενσήμων κ.λπ. Αξιών.

δ. Βιβλίο Αποθήκης Ενσήμου.

ε. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διαβατηρίων.

στ. Βιβλίο τριπλότυπων αποδείξεων εισπράξεως τελών έκδοσης διαβατηρίων.

ζ. Βιβλίο Αποθήκης Αυτοκόλλητων Θεωρήσεων (Έντυπα αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου).

η. Βιβλίο Ταμείου.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

θ. Προξενικό Μητρώο Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό μόνιμα ή προσωρινά.

ι. Βιβλίο Πρωτοκόλλου.

ια. Βιβλίο χορήγησης θεωρήσεων σε διαβατήρια αλλοδαπών.

ιβ. Ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων.

ιγ. Βιβλίο (ευρετήριο) Συμβολαιογραφικών Πράξεων.

ιδ. Βιβλίο Παρακαταθηκών και Καταθέσεων.

ιε. Βιβλίο δημοσίευσης Διαθηκών.

2. Τα υπό στοιχεία α’, β’, γ’, δ’, η’ και ιδ’ βιβλία (Βιβλίο Ελέγχου, Βιβλίο Γραμματίων Είσπραξης, Βιβλίο Αποδείξεων Παραλαβής Ενσήμων κ.λπ. Αξιών, Βιβλίο Αποθήκης Ενσήμου, Βιβλίο Ταμείου και Βιβλίο Παρακαταθηκών και Καταθέσεων) τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Σύστημα Οικονομικών Λειτουργιών» του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Το υπό στοιχείο ζ’ βιβλίο (Βιβλίο Αποθήκης Αυτοκόλλητων Θεωρήσεων) τηρείται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με το κείμενο οδηγιών της Γενικής Επιθεώρησης «Τελική Παρουσίαση και Οδηγίες Λειτουργίας Παραμετρικών Αναφορών του Συστήματος EL-VIS» από 31/10/2015.

4. Το υπό στοιχείο ια’ βιβλίο (Βιβλίο χορήγησης θεωρήσεων σε διαβατήρια αλλοδαπών) τηρείται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή μέσω του Συστήματος Πληροφοριών για τις θεωρήσεις - VIS, σύμφωνα με το κείμενο οδηγιών της Γενικής Επιθεώρησης «Τελική Παρουσίαση και Οδηγίες Λειτουργίας Παραμετρικών Αναφορών του Συστήματος EL-VIS» από 31/10/2015.

5. Τα υπό στοιχείο ιβ’ Ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων, αποτελούνται από σύνολο ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και του Προξένου εκτυπώσεων των ληξιαρχικών πράξεων και εκθέσεων, οι οποίες καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών». Κάθε βιβλίο βιβλιοδετείται και κλείνεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).

6. Τα υπόλοιπα βιβλία τηρούνται σε έντυπη μορφή και τα προμηθεύονται οι Έμμισθες Προξενικές Αρχές ως εξής:

α) Τα υπό στοιχεία στ’, θ’ και ιγ’ βιβλία (Βιβλίο τριπλότυπων εισπράξεως τέλους για τα νέα ελληνικά διαβατήρια, Προξενικό Μητρώο Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό μόνιμα ή προσωρινά και Βιβλίο Συμβολαιογραφικών Πράξεων) από τη Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Τα υπό στοιχεία ε’ και ι’ βιβλία (Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διαβατηρίων και Βιβλίο Πρωτοκόλλου) από τη ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών (Τμήμα Ι) του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ) Το υπό στοιχείο ιε’ βιβλίο (Βιβλίο δημοσίευσης Διαθηκών) από το ελεύθερο εμπόριο.

Άρθρο 3

Άμισθες Προξενικές Αρχές

1. Τον καθορισμό των βιβλίων που τηρούν οι Άμισθες Προξενικές Αρχές (Γενικά Προξενεία και Προξενεία) για την ενάσκηση των εκ του Νόμου προβλεπόμενων καθηκόντων τους, ως εξής:

Α. ΒΙΒΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

α. Βιβλίο Ελέγχου.

β. Βιβλίο Αποδείξεων Παραλαβής Ενσήμων.

γ. Βιβλίο Αποθήκης Ενσήμου.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

δ. Προξενικό Μητρώο Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό μόνιμα ή προσωρινά.

ε. Βιβλίο (ευρετήριο) Συμβολαιογραφικών Πράξεων.

στ. Βιβλίο δημοσίευσης Διαθηκών.

2. Τα ανωτέρω βιβλία τηρούνται σε έντυπη μορφή και τα προμηθεύονται οι Άμισθες Προξενικές Αρχές ως εξής:

α) Τα υπό στοιχεία α’, β’, γ’, δ’ και ε’ βιβλία (Βιβλίο Ελέγχου, Βιβλίο Αποδείξεων Παραλαβής Ενσήμων, Βιβλίο Αποθήκης Ενσήμου, Προξενικό Μητρώο Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό μόνιμα ή προσωρινά και Βιβλίο Συμβολαιογραφικών Πράξεων) από τη Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Το υπό στοιχείο στ’ βιβλίο (Βιβλίο δημοσίευσης Διαθηκών) από το ελεύθερο εμπόριο.

Άρθρο 4

Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων

1. Τον καθορισμό των βιβλίων που τηρούν οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων για την ενάσκηση των εκ του Νόμου προβλεπόμενων καθηκόντων τους, ως εξής:

Α. ΒΙΒΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

α. Βιβλίο Ελέγχου.

β. Βιβλίο Αποδείξεων Παραλαβής Ενσήμων.

γ. Βιβλίο Αποθήκης Ενσήμου.

δ. Βιβλίο Διπλότυπων Γραμματίων Είσπραξης.

Β. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ε. Βιβλίο Κατάπλου και Απόπλου Ελληνικών εμπορικών πλοίων.

2. Τα ανωτέρω βιβλία τηρούνται σε έντυπη μορφή και τα προμηθεύονται οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων ως εξής:

α) Τα υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ βιβλία (Βιβλίο Ελέγχου, Βιβλίο Αποδείξεων Παραλαβής Ενσήμων, Βιβλίο Αποθήκης Ενσήμου και Βιβλίο Διπλότυπων Γραμματίων Είσπραξης), από τη Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Το υπό στοιχείο ε’ βιβλίο (Βιβλίο Κατάπλου και Απόπλου Ελληνικών εμπορικών πλοίων) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 5

Υποχρέωση τήρησης λοιπών βιβλίων

Οι Αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 1-4 οφείλουν, επίσης, να τηρούν και κάθε άλλο βιβλίο ή έντυπο το οποίο προβλέπεται από άλλες διατάξεις ή που έχει οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 6

Τρόπος τήρησης και συμπλήρωσης βιβλίων

Η Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών, με εγκυκλίους προς τις Αρχές των άρθρων 1-4, δύναται να παρέχει οδηγίες για τον τρόπο τήρησης και συμπλήρωσης των προξενικών βιβλίων.

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 013-7373/ΑΣ 3118/28.3.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός Προξενικών Βιβλίων» (Β’ 420).

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!