Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 30/004/000/325/2023 Ορισμός αρμοδίων Εθνικών αρχών για την εκτέλεση του ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α') «Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους» - Ορισμός αρμοδίων αρχών και καθορισμός κυρώσεων για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘για τους έμμονους οργανικούς ρύπους’ (L 169)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α. Γραφείο Υφυπουργού
β. Γραφείο Υπουργού
2. ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Γραφείο Υπουργού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ3ΤΚ46ΜΠ3Ζ-9ΤΘ

Αρ. ΦΕΚ:

Αθήνα: 1 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρ.: 30/004/000/325

Θέμα: Ορισμός αρμοδίων Εθνικών αρχών για την εκτέλεση του ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α') «Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους» - Ορισμός αρμοδίων αρχών και καθορισμός κυρώσεων για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘για τους έμμονους οργανικούς ρύπους’ (L 169)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του τρίτου άρθρου του ν. 3447/2006 «Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants – POPs)» (Α' 52),

β) των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34),

γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘για τους έμμονους οργανικούς ρύπους’ (L 169) και ειδικότερα των άρθρων 14 και 19, σύμφωνα με τα οποία κάθε Κράτος Μέλος, θεσπίζει τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβάσεων του Κανονισμού και διορίζει μία ή περισσότερες αρχές αρμόδιες για την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων που απαιτούνται βάσει του Κανονισμού,

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133)

ε) του Κεφαλαίου Α' “Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων” του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), και ειδικότερα τα άρθρα 2 παρ. 1, 14 παρ. 2 εδάφ. Γ, και 41 παρ. 2 και 3,

στ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738),

ζ) του π.δ. 81/2019 (Α'119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

η) του π.δ. 84/2019 (Α'123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

θ) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α' 156), ιδίως δε του άρθρου 4 αυτού,

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και Α' 126 για διόρθωση σφάλματος)

ια) π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιγ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138),

ιδ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160),

ιε) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 19)

ιστ) της υπ. αριθ. 339/18-07-2019 (Β' 3051/26-07-2019) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο»

2. Ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή της Σύμβασης της Στοκχόλμης περί έμμονων οργανικών ρύπων

1. Αρμόδια Αρχή Συντονισμού για την εφαρμογή της Σύμβασης της Στοκχόλμης ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ. Κατά την εκτέλεση του έργου της συνεργάζεται με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες των Υπουργείων και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ιδιαίτερα για τα ακόλουθα:

α) για την πιθανή υποβολή πρότασης συμπερίληψης ουσίας στα Παραρτήματα Α, Β, ή/και Γ (άρθρο 8 της Σύμβασης),

β) για την ανταλλαγή πληροφοριών (εθνικό σημείο επικοινωνίας), (άρθρο 9, παρ. 3 της Σύμβασης),

γ) για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την υποβολή αναφορών στη Γραμματεία της Σύμβασης καθώς και για τις γενικές διατάξεις της Σύμβασης,

δ) για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής από εκπροσώπους των συναρμόδιων και άλλων αρχών, εφόσον κριθεί απαραίτητο και τη σύγκλησή της όταν κάποια από τις συναρμόδιες αρχές το ζητήσει.

2. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης της Στοκχόλμης ορίζονται οι εξής:

α) Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους Γ.Χ.Κ. της ΑΑΔΕ και η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης, καθώς και για τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτής, εκτός της διαχείρισης αποθεμάτων ως απόβλητα.

β) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διατάξεις διαχείρισης των αποθεμάτων ως αποβλήτων του άρθρου 6 και για τα άρθρα 5 και 7 της Σύμβασης. Για την εφαρμογή των άρθρων 5 και 7 συνεργάζεται, εφόσον χρειάζεται, με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες των Υπουργείων και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

γ) Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 της Σύμβασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 και 15, η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος υποβάλλουν τις πληροφορίες των άρθρων αρμοδιότητάς τους στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, η οποία συντάσσει συνολική πρόταση ή αναφορά, και επικοινωνεί με τη Γραμματεία της Σύμβασης.

Άρθρο 2

Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘για τους έμμονους οργανικούς ρύπους’ (L 169)

1. Αρμόδια Αρχή Συντονισμού για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ. Κατά την εκτέλεση του έργου της συνεργάζεται με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες των Υπουργείων και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ιδιαίτερα για τα ακόλουθα:

α) για την ανταλλαγή πληροφοριών (εθνικό σημείο επικοινωνίας), (άρθρο 11 του Κανονισμού),

β) για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή και τον Οργανισμό Χημικών, καθώς και για τις γενικές διατάξεις του Κανονισμού,

γ) για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής από εκπροσώπους των συναρμόδιων και άλλων αρχών, εφόσον κριθεί απαραίτητο και την σύγκλησή της όταν κάποια από τις συναρμόδιες αρχές το ζητήσει.

2. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού ορίζονται οι εξής:

α) Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού, καθώς και για τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού, εκτός της διαχείρισης αποθεμάτων ως αποβλήτων.

β) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διατάξεις διαχείρισης των αποθεμάτων ως αποβλήτων του άρθρου 5 και για τα άρθρα 6, 7, 9 και 10 του Κανονισμού. Για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 9 συνεργάζεται, εφόσον χρειάζεται, με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες των Υπουργείων και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

γ) Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού κατά λόγο αρμοδιότητας.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Κανονισμού, η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος υποβάλλουν τις πληροφορίες των άρθρων αρμοδιότητάς τους στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, η οποία καταρτίζει συνολική έκθεση και επικοινωνεί με την Επιτροπή και τον Οργανισμό Χημικών.

Άρθρο 3

Κυρώσεις για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘για τους έμμονους οργανικούς ρύπους’ (L 169 /20. 6. 2019)

1. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες των Υπουργείων και του Γ.Χ.Κ. της ΑΑΔΕ, στα οποία υπάγονται οι Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

2. Η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά, η χρήση και η αποθήκευση των ουσιών, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε αυτούσια μορφή ή σε μείγματα ή σε αντικείμενα, του Παραρτήματος Ι και ΙΙ επιτρέπεται εφόσον είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 έως 3.500 € και απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήσης.

Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται από τις περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήσης επιβάλλεται από τη Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ. και από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

3. Η διαχείριση των αποθεμάτων και των αποβλήτων γίνονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

4. Άρνηση πρόσβασης στους επιθεωρητές/ελεγκτές στις εγκαταστάσεις επιχείρησης/φορέα για διενέργεια επιθεώρησης/ελέγχου ή/και άρνηση παροχής πληροφοριών κατά την επιθεώρηση/έλεγχο συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

5. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την ποσότητα του προϊόντος καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης.

Άρθρο 4

Καταργούμενες διατάξεις

Από δημοσιεύσεως της παρούσας Απόφασης η υπ’ αριθμ. 3009634/1937/2007 Κ.Υ.Α. με θέμα: Ορισμός αρμοδίων Εθνικών αρχών για την εκτέλεση του ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α') «Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους» (Β' 774) καταργείται.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας

O Yφυπουργός Οικονομικών
Απόστολος Βεσυρόπουλος

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωνσταντίνος Σκρέκας

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γεώργιος Γεωργαντάς

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!