Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Υ.Α. 2/10176/ΔΛΓΚ/2023 Λογιστικές Πολιτικές για τα «Ενσώματα Πάγια», τα «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», την «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δημιουργούν Χρηματοροές», την «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δε δημιουργούν Χρηματοροές» και τις «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία».

Αριθμ. 2/10176/ΔΛΓΚ

ΦΕΚ Β 1329-08.03.2023

Λογιστικές Πολιτικές για τα «Ενσώματα Πάγια», τα «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», την «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δημιουργούν Χρηματοροές», την «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δε δημιουργούν Χρηματοροές» και τις «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό,​ κ.λπ.» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 128).

β) Του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 38 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 128).

γ) Του ν. 4727/2020 (Α'184) και ιδίως του Κεφαλαίου ΙΑ' αυτού (Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

ε) Του π.δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

στ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Την ανάγκη έκδοσης των Λογιστικών Πολιτικών για τα «Ενσώματα Πάγια», τα «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», την «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δημιουργούν Χρηματοροές», την «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δε δημιουργούν Χρηματοροές» και τις «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία».

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την έκδοση της παρούσας, καθώς και τα από 04/10/2022 και 15/11/2022 ηλεκτρονικά μηνύματα του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), τα οποία αποτελούν την προβλεπόμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έκδοση των Λογιστικών Πολιτικών για τα «Ενσώματα Πάγια», τα «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», την «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δημιουργούν Χρηματοροές», την «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων που δε δημιουργούν Χρηματοροές» και τις «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία» που επισυνάπτονται ως παραρτήματα 1, 2, 3, 4 και 5 αντιστοίχως της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!