Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. Γ.Π. οικ. 12024/2023 Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 80277/23.12.2021 (Β’ 6247) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ. 43696/27.07.2022 (Β’ 3985)».

Αριθμ. Γ.Π. οικ. 12024

ΦΕΚ B’ 1190/03.03.2023

Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 80277/23.12.2021 (Β’ 6247) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ. 43696/27.07.2022 (Β’ 3985)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4052/2012 ’’Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 41) και ειδικότερα το άρθρο 11 αυτού.

β) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4712/2020 (Α’ 146) και ειδικότερα τα άρθρα 22Α και 23 αυτού.

γ) Του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 161) και ειδικότερα το άρθρο 20 αυτού.

δ) Του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ζ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

η) Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α’ 15).

θ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ι) Του π.δ. 68/2021 (Α’ 155) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών».

ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ιβ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ιγ) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

3. Την υπό στοιχεία 120141/ΕΞ2021 απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Το άρθρο τρίτο του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

5. Την υπό στοιχεία 109343/12/29.6.2017 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β’ 2351).

6. Την υπ’ αρ. 100335/28.06.2019 κοινή υπουργική απόφαση και τίτλο: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» (Β’ 2600) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 79230/26.07.2021 (Β’ 3293) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία ΓΠ.οικ.80277/23.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής» (Β’ 6247) ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ.43696/27.07.2022 (Β’ 3985)».

8. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2β/οικ.9453/14 -02-2023 εισήγηση του ΓΔΟΥ της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, και, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας, εκτιμάται ότι «δεν θα επέλθει επιπλέον επιβάρυνση σε σχέση με την ήδη προσδιορισθείσα στην αρχική εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση (Β' 6247/2021) για τους προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Από την εν λόγω ρύθμιση δύναται να προκληθεί απώλεια εσόδων για τα Νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback και συμψηφισμό με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες» με κωδικό 2021ΤΑ09100011. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ, είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΤΑ 091 του ΠΔΕ του Υπουργείου υγείας, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 250.000.000 €.», αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 1 περί ορισμών της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 80277/23.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής» (Β’ 6247), ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ.43696/27.07.2022 (Β’ 3985), συμπληρώνεται με την προσθήκη νέου ορισμού υπ’ αρ. 5, ως εξής:

«5. Ως ποσό υποκείμενο σε συμψηφισμό με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και δαπάνες επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, σύμφωνα με την παρούσα, θεωρείται και η έκπτωση, την οποία χορηγούν οι Κ.Α.Κ. ή οι φαρμακευτικές εταιρείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών τους με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ’ αρ. 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και η οποία αντιστοιχεί έως το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) που καταλογίζεται σε βάρος τους.».

2. Η παρούσα καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις συμψηφισμού των Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτικών εταιρειών με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και δαπάνες επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, σύμφωνα με την τροποποιούμενη/συμπληρούμενη με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!