Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ελεκτικό Συνέδριο ΦΓ8/12682/2023 Ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 178 παρ. 1 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης.

Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/12682

ΦΕΚ B’ 1074/24.02.2023

Ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 178 παρ. 1 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης.

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής δημόσιας υπηρεσίας epresence.gov.gr, στις 22 Φεβρουαρίου 2023, με την ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική Μαυρουδή, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουμπίνη και Βασιλική Ανδρεοπούλου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Γεωργία Τζομάκα, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασημίνα Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυρομμάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Γεωργία Παπαναγοπούλου, Νεκταρία Δουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση, Αικατερίνη Μποκώρου, Βασιλική Πέππα, Κωνσταντίνα Σταμούλη, Δημήτριος Κοκοτσής, Ευφροσύνη Παπαδημητρίου, Χριστίνα Κούνα, Ιωάννα Ρούλια, Ιωάννης Καλακίκος, Ιωάννης Βασιλόπουλος, Άννα Παπαπαναγιώτου, Ελένη Σκορδά και Νικόλαος Βόγκας, Σύμβουλοι (η Αντιπρόεδρος Άννα Λιγωμένου και οι Σύμβουλοι Ελένη Λυκεσά, Αγγελική Μυλωνά, Αντιγόνη Στίνη, Γρηγόριος Βαλληνδράς και Γεώργιος Παπαϊσιδώρου απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ η Σύμβουλος Ευαγγελία Πασπάτη αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4820/2021), με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας Σταματίου Πουλή και της Γραμματέως Ελένης Αυγουστόγλου, Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Γραμματεία" του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τη διάταξη της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του ν. 5016/2023 «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ρυθμίσεις για η λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 21), σύμφωνα με την οποία με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «ορίζεται ο ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος ή στον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο ή στον αιτούντα, όπου αυτές προβλέπονται, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος».

2. Την εισήγηση των Συμβούλων Κωνσταντίνου Εφεντάκη, Νεκταρίας Δουλιανάκη και Βασιλικής Πέππα, που διατυπώθηκε στα πρακτικά της 7ης Γενικής Συνεδρίασης της 22ας Φεβρουαρίου 2023 (Θέμα Α’) της πλήρους Ολομέλειας του Δικαστηρίου.

3. Τη σύμφωνη γνώμη του παριστάμενου Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει την ακόλουθη κανονιστική απόφαση:

«Ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 178 παρ. 1 του ν. 4820/2021 “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις” (Α’ 130) και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης».

Άρθρο 1

Κοινοποίηση του σημειώματος του Παρέδρου

1. Το σημείωμα του Παρέδρου που προβλέπεται στις περ. γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021, αφού πρωτοκολληθεί από τη γραμματεία του Τμήματος, κοινοποιείται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος ή στον υπογράφοντα την αίτηση ή στον ίδιο τον αιτούντα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) Με τηλεφωνική ειδοποίηση, όταν ο αριθμός τηλεφώνου των ανωτέρω έχει δηλωθεί από αυτούς σε έγγραφο της δικογραφίας. (β) Με την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ανωτέρω που έχει δηλωθεί από αυτούς σε έγγραφο της δικογραφίας ή ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία της γραμματείας με αυτούς. (γ) Με παραλαβή του σημειώματος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος ή τον υπογράφοντα την αίτηση ή τον διάδικο, όταν αυτοί προσέλθουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου για να το παραλάβουν. (δ) Με αποστολή συστημένης επιστολής στη διεύθυνση των ανωτέρω που έχει δηλωθεί από αυτούς σε έγγραφο της δικογραφίας, εφόσον μπορεί να επιβεβαιωθεί από τη γραμματεία η παραλαβή της επιστολής με απόδειξη παραλαβής ή βεβαίωση της ταχυδρομικής υπηρεσίας. (ε) Με επίδοση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 79 του ν 4700/2020 (Α’ 127).

2. Αν έχει οριστεί αντίκλητος, η κοινοποίηση του σημειώματος μπορεί να γίνει αυτοτελώς σε αυτόν με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 1.

3. Ο γραμματέας του Τμήματος σημειώνει, με πράξη του στο εσωτερικό του εξωφύλλου του φακέλου της δικογραφίας, τον τρόπο και την ημερομηνία της κοινοποίησης του σημειώματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτού. Η πράξη του γραμματέα φέρει την ημερομηνία σύνταξής της, την υπογραφή του γραμματέα και τη σφραγίδα της υπηρεσίας. Αντίγραφο του σημειώματος προστίθεται στη δικογραφία. Αν η γραμματεία του Τμήματος πληροφορήθηκε την ηλεκτρονική διεύθυνση εκείνου προς τον οποίο διενεργήθηκε η κοινοποίηση ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με αυτόν, τούτο βεβαιώνεται επίσης στην πράξη του γραμματέα.

4. Η κοινοποίηση του σημειώματος του Παρέδρου στο Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, όπου προβλέπεται, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 79 του ν. 4700/2020.

Άρθρο 2

Κοινοποίηση της οριστικής απόφασης του Παρέδρου

Η οριστική απόφαση του Παρέδρου που προβλέπεται στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021 κοινοποιείται στους διαδίκους ή στους αντικλήτους, ή στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με επιμέλεια της γραμματείας του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 80 και 340 παρ. 1 του ν. 4700/2020.

Άρθρο 3

Θέση στο αρχείο της αίτησης εισαγωγής της υπόθεσης για συζήτηση στο ακροατήριο

1. Αν, μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο, δεν έχει προσκομισθεί στη γραμματεία του

Τμήματος το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου που προβλέπεται στη διάταξη της περίπτωσης η’ της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021, η γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο του

Τμήματος, ο οποίος διαπιστώνει, με σημείωμά του επί του εγγράφου της γραμματείας, το απαράδεκτο της αίτησης και διατάσσει τη θέση της στο αρχείο.

2. Παράβολο που κατατίθεται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν παραλαμβάνεται από τη γραμματεία. Αν αυτό, για οποιονδήποτε λόγο, παραληφθεί, επιστρέφεται σε αυτόν στο όνομα του οποίου εκδόθηκε εφόσον το ζητήσει, άλλως τοποθετείται εντός του φακέλου της αίτησης, πριν ή μετά τη θέση της στο αρχείο.

Άρθρο 4

Κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο

Η κλήση για συζήτηση στο ακροατήριο, όταν, σύμφωνα με τις περ. η και θ της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021, επιλαμβάνεται η τριμελής σύνθεση του

Τμήματος, επιδίδεται στους διαδίκους με επιμέλεια της γραμματείας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 80 του ν. 4700/2020, το αργότερο οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η κλήτευση μπορεί να γίνει και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4700/2020.

Άρθρο 5

Κοινοποίηση της απόφασης της τριμελούς σύνθεσης του Τμήματος

Η απόφαση της τριμελούς σύνθεσης του Τμήματος που αποφαίνεται όπως ορίζεται στις περ. η’ και θ’ της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021 κοινοποιείται στους διαδίκους ή στους αντικλήτους, ή στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με επιμέλεια της γραμματείας του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 80 και 340 παρ. 1 του ν. 4700/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!