Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 121/2023 Κίνητρο επίτευξης στόχων για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στον ΟΔΔΗΧ για το 2022

Αριθμ. 121

ΦΕΚ B' 919/22.02.2023

Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) το οποίο χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), για το έτος 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 9 του άρθρου 75 του ν. 4941/2022 (Α’ 113), σύμφωνα με τις οποίες, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., καθορίζεται το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.), το οποίο χορηγείται στο προσωπικό του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,

β) του άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) των ν. 2628/1998 (Α’ 151), ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113) και του ν. 4223/2013 (Α’ 287),

δ) του ν. 4941/2022 «Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 113),

ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

στ) του άρθρου 80 ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Την υπ’ αρ. (ΔΣ) 20/17-6-2022 (Β’ 3352) παροχή εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού να υπογράφει «Με εντολή του Δ.Σ.».

3. Την υπ’ αρ. 2/11543/0004/6-4-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)» (ΥΟΔΔ 125).

4. Το υπ’ αρ. 287/18-01-2023 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

5. Την υπ’ αρ. 326/13-02-2023 (ΑΔΑ 9ΦΠ1469Η1Χ-908) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης/έγκριση δαπάνης του Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00) € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του ΟΔΔΗΧ οικονομικού έτους 2023 και ΚΑΕ 02.01.0225 «Κίνητρο Απόδοσης»,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.), το συνολικό ύψος του οποίου για το έτος 2022, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κόστους των ετήσιων βασικών μισθών και επιδομάτων ευθύνης των τριάντα (30) υπηρετούντων υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

Το ποσοστό για κάθε υπάλληλο καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.Δ.Η.Χ.

Στο Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) δύνανται να μετέχουν πλέον του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού, οι υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν στον Οργανισμό.

Το Κ.Ε.Σ. θα καταβληθεί, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2023 και δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 ενώ υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Την αρμοδιότητα για την εκκαθάριση και καταβολή του Κ.Ε.Σ. καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας που θα προκύψει κατά την διαδικασία, έχει ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!