Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1098/5-4-2012 Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Αριθμ. ΠΟΛ 1098/5-4-2012

ΦΕΚ 1327/Β/23-4-2012

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27-4-2012

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1123/30-4-2014.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α')

2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες προβλέπεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο 1027411/842/ΔΜ/26-2-98 (ΦΕΚ193/Β') «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες απόδοσής του», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 1027319/677/0006Β'/24-2-1998 (ΦΕΚ 194/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί ορισμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων Μητρώου.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

6. Το Π.Δ. 61/1997 περί σύστασης στο Υπουργείο Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ 31/2012 (ΦΕΚ 62/Α') περί Διορισμού Υπουργού Οικονομικών.

8. Την ανάγκη αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη, ηλεκτρονικά, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

9. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία μεταβολής

1. Καθορίζεται διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

2. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Η προβλεπόμενη στη παρούσα απόφαση διαδικασία, είναι προαιρετική.

4. Σε περίπτωση που η κατοικία του φυσικού προσώπου, χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικασία αυτή, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.

5. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες, εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ 1178/7-12-2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚ1916/Β'/9-12-2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερό-μενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

Άρθρο 2

Έλεγχος- Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας, ενημερώνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία αποδέχεται τη δήλωση και καταχωρεί τη νέα διεύθυνση στο Μητρώο του TAXIS.

2. Σε περίπτωση που η νέα διεύθυνση, ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ, η Δ.Ο.Υ παραλαβής της δήλωσης, υποχρεούται μαζί με την αλλαγή της διεύθυνσης, να προβεί και στη μετεγγραφή του υπόχρεου στη νέα αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Οι βεβαιώσεις που παράγονται από το σύστημα με την καταχώριση της μεταβολής, αποστέλλονται από τη Δ.Ο.Υ. στη νέα διεύθυνση του ενδιαφερόμενου, ταχυδρομικά.

Άρθρο 3

Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

χρήστος
01/05/2012 02:59:07

μύπως ξέρει κανένας πως γίνεται η διαδικασία ηλεκτρονικά ? μέσα από τον λογαριασμό του τάχις ως χρήστης ή απο εξωτερικό σύνδεσμο ?
ευχαριστώ