Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1140270 ΕΞ 2022 Οργανισμός της ΑΑΔΕ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1140270 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 7188/31.12.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιότητας Τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Τμήματος της υφιστάμενης Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και κατόπιν της παύσης λειτουργίας αυτής, Τμήματος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 25 και 37 αυτής.

3. Τα από 29/12/2022 (τρία) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη αποσαφήνισης της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μελέτη και εισήγηση προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου και κατάρτισης κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα, που αφορούν στη χρήση Φ.Η.Μ., καθώς και στον καταλογισμό και στην επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβιάσεων ή παραβάσεων επί των Φ.Η.Μ. ή μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση χρήσης τους.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Ανακαθορίζουμε αρμοδιότητα του Τμήματος «Ε’ - Συστημάτων Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών και Λοιπών Συστημάτων» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και του Τμήματος «Α’ - Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων» της υφιστάμενης Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και κατόπιν της παύσης λειτουργίας αυτής, του ομώνυμου Τμήματος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.). Β. Ύστερα από τα ανωτέρω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, ως κατωτέρω:

1) Από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) Στο άρθρο 25 «Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την περ. (η) της υποπαρ. «V. Τμήμα Ε’ - Συστημάτων Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών και Λοιπών Συστημάτων» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(η) Η εξυπηρέτηση εξειδικευμένων τεχνικής φύσεως ερωτημάτων που αφορούν στους Φ.Η.Μ.»

β) Στο άρθρο 37 «Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)» αυτής, όπως αυτό ισχύει μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022/22-11-2022 απόφασης (Β’ 6002), αντικαθιστούμε την περ. (α) της υποπαρ. «Ι. Τμήμα Α’ - Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα, που αφορούν στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και έκδοση στοιχείων) και στη χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και στον καταλογισμό και στην επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις:

αα) παραβιάσεων ή παραβάσεων επί των Φ.Η.Μ. ή μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση χρήσης τους και ββ) μη συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις, περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, με βάση τις διαμορφούμενες συνθήκες, τάσεις, μεταβολές και απαιτήσεις του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και η μέριμνα για την ερμηνεία αυτών»

2) Από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022/22.11.2022 απόφασης (Β’ 6002), στο άρθρο 37 «Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)» της ανωτέρω απόφασης, αντικαθιστούμε την περ. (α) της υποπαρ. «Ι. Τμήμα Α’ - Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα, που αφορούν στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και έκδοση στοιχείων) και στη χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και στον καταλογισμό και στην επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις: αα) παραβιάσεων ή παραβάσεων επί των Φ.Η.Μ. ή μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση χρήσης τους και ββ) μη συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις, περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, με βάση τις διαμορφούμενες συνθήκες, τάσεις, μεταβολές και απαιτήσεις του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και η μέριμνα για την ερμηνεία αυτών.»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!