Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 51/2023/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321/2023 Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων από σεισμούς

Αριθμ. 51/2023/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321

ΦΕΚ B' 12/09.01.2023

Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς στις: α) 26.01.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, β) 07.08.2013 και 06.02.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, γ) 24.05.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, δ) 17.11.2015 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ε) 12.06.2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στ) 21.07.2017 στα νησιά Κω και Κάλυμνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 3, της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 19 της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 867/1979 (Α’ 24).

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.03.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203).

3. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114).

4. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

5. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)».

7. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης και πιστωτικών διευκολύνσεων, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

12. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Της υπ’ αρ. 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-06-2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και ιδίως το άρθρο 50.

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 01-07-2014, p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

16. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, p. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 44.

17. Του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».

18. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/Α321/09.04.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β’ 1395, ΑΔΑ: ΤΨ465ΧΘΞ-Χ64).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/Α321/ 17.05.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτηρίων από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β’ 2201, ΑΔΑ: Ψ5Θ8465ΧΘΞ-ΚΒΤ).

3. Την υπό στοχεία 88571/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/23.03.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς στις: α) 26.01.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης και β) 07.08.2013 και 06.02.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας» (Β’ 1476, ΑΔΑ: Ψ076465ΧΘΞ-41Λ).

4. Το υπ’ αρ. 202025/27.06.2022 αίτημα για παράταση της ισχύος των αδειών επισκευής που εκδόθηκαν μετά τον σεισμό του 2015 στις Περιφερειακές ενότητες Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ιθάκης (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 262778/ 25.08.2022).

Και επειδή:

  • Με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 9240/Α321/ 17.05.2021 (Β’ 2201) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την 01.03.2011 και είχαν λήξει ή έληγαν εντός του 2021, παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021.
  • Με την υπό στοιχεία 88571/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/ 23.03.2022 (Β’ 1476) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών έχει παραταθεί η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς στις: α) 26.01.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης και β) 07.08.2013 και 06.02.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, μέχρι 31.12.2022.
  • Έχουν υποβληθεί αιτήματα πολιτών για χορήγηση παράτασης της ισχύος των αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό στις 24.05.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και από τον σεισμό στις 12.06.2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  • Η οικονομική κρίση και η καθυστέρηση, κατά καιρούς, της καταβολής της δωρεάν κρατικής αρωγής, είχαν ως αποτέλεσμα, ιδιοκτήτες να απολέσουν τις προθεσμίες για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή των κτιρίων τους.
  • Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στα κτίρια από τους εν θέματι σεισμούς.
  • Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτιρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά ή σε εταιρείες) η Άδεια Επισκευής του πληγέντος κτιρίου πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 651/2014. Επίσης εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου. Ειδικά στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού 702/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 44 του Κανονισμού 1388/2014,

αποφασίζουμε:

Α. Η ισχύς των Αδειών Επισκευής κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς στις:

α) 26.01.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

β) 07.08.2013 και 06.02.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας,

γ) 24.05.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

δ) 17.11.2015 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ε) 12.06.2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

στ) 21.06.2017 στα νησιά Κω και Κάλυμνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες έχουν λήξει ή θα λήξουν εντός του έτους 2023, παρατείνεται έως την 31.12.2023.

Οι αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών για χορήγηση β’ δόσης στεγαστικής συνδρομής, γ’ δόσης στεγαστικής συνδρομής (όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις) και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.

Επισημαίνεται ότι για τα πληγέντα, από τους εν θέματι σεισμούς κτίρια που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτίρια που ιδιοκτησιακά ανήκουν ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά ή σε εταιρείες), η ισχύς των αδειών επισκευής δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι περιορισμοί που ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) αρ. 651/2014, υπ’ αρ. 702/2014 και υπ’ αρ. 1388/2014 και συγκεκριμένα στην παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 651/2014, στην παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού 702/2014 και στην παρ. 4 του άρθρου 44 του Κανονισμού 1388/2014.

Β. Δεν παρατείνεται η ισχύς των Αδειών Επισκευής κτιρίων πληγέντων από τους εν θέματι σεισμούς στις περιπτώσεις που η αρχική τους ισχύ είχε καθοριστεί από τις κείμενες διατάξεις σε ένα (1) έτος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!