Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135293/4708/2022 Τροποποίηση της υπό στοιχείαΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135293/4708

ΦΕΚ Β 6534 - 20.12.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχείαΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022 (Β’ 603) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επέκταση χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) .

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομιών» (Α’181).

10. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013).

11. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 (Β’ 2307) απόφαση της ΡΑΕ.

12. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 (Β’ 304) απόφαση της ΡΑΕ.

13. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 395/2016 (Β’ 78/2017) απόφαση της ΡΑΕ.

14. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/ 09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’603).

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/21941/817/04.03.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

17. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/128052/4565/ 05.12.2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/131089/ 2895/12.12.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

19. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 18 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης απαιτείται συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 300.000.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2390904003 του Ε. Φ. 1031-204-0000000 του ΥΠΕΝ. Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/124611/8530/09-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΧΞ4653Π8-ΥΗΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 2 «Δικαιούχοι της επιδότησης» προστίθεται έβδομο εδάφιο ως εξής:

«Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, καθώς και οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του έτους 2022.»

2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής: «2Α. Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), χορηγείται επιδότηση ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, επετεύχθη ο στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για το τρίτο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι (386) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, δεν επετεύχθη ο στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι (386) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για το τρίτο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι (336) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.»

3. Στην παρ. 3 προστίθεται δέκατο εδάφιο ως εξής: «Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 και για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται μοναδιαία επιδότηση, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με τετρακόσια ογδόντα πέντε (485) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας».

Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 4 «Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης και διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους» προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 και 6 ως εξής:

«4. Από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 το ύψος της μοναδιαίας επιδότησης που χορηγείται στους οικιακούς καταναλωτές, πλην αυτών που είναι δικαιούχοι ειδικών τιμολογίων ΚΟΤ και ΤΥΑ, συναρτάται από την επίτευξη ή μη ενός ποσοστιαίου στόχου εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 ο στόχος αυτός ορίζεται ίσος με 15%.

5. Για τους μήνες εφαρμογής του μέτρου της χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών, για τους οποίους ορίζεται στόχος εξοικονόμησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), ορίζεται για ημερολογιακό μήνα 30 ημερών πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 0 kWh έως και 500 kWh, δεύτερο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 501 kWh έως και 1000 kWh και τρίτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 1000 kWh. Τα παραπάνω διαστήματα κατανάλωσης για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου αναπροσαρμόζονται αναλογικά με βάση τις ημέρες κάθε μήνα.

6. Για τον προσδιορισμό της επίτευξης ή μη του στόχου εξοικονόμησης για κάθε παροχή, ο αρμόδιος διαχειριστής υπολογίζει για κάθε ημέρα μιας χρονικής περιόδου καταμέτρησης A την Ημερήσια Κατανάλωση κάθε 9-ψήφιου αριθμού παροχής ΑΠ (ΗΚΑΠA). Ως περίοδος καταμέτρησης νοείται το διάστημα που άρχεται την επομένη μιας μέτρησης του Διαχειριστή και ολοκληρώνεται την ημέρα της αμέσως επόμενης μέτρησης που λαμβάνεται από αυτόν. Για την εύρεση της ΗΚΑΠA, ο αρμόδιος διαχειριστής αφαιρεί την πιστοποιημένη από αυτόν καταμέτρηση της κατανάλωσης που λήφθηκε την προηγούμενη από την ημέρα έναρξης της περιόδου Α από αυτήν που λήφθηκε στο τέλος της περιόδου Α και το αποτέλεσμα διαιρείται με τον αριθμό ημερών που μεσολάβησε μεταξύ των δύο παραπάνω συνεχόμενων μετρήσεων της κατανάλωσης κάθε παροχής. Το αποτέλεσμα διατηρείται με ακρίβεια πέντε (5) δεκαδικών ψηφίων.

Σε περίπτωση που η περίοδος καταμέτρησης Α περιλαμβάνει χρονικά διαστήματα για τα οποία ισχύουν διαφορετικοί στόχοι εξοικονόμησης, ο αρμόδιος διαχειριστής υπολογίζει το ανηγμένο ποσοστό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕΞ(%)) ως σταθμισμένο μέσο όρο των ποσοστών αυτών (ΠΕΞ(%)). Ενδεικτικά, αν για μια περίοδο καταμέτρησης 120 ημερών, για διάστημα 90 ημερών δεν υπήρχε στόχος εξοικονόμησης (ΠΕΞ=0%) και για διάστημα 30 ημερών υπήρχε στόχος εξοικονόμησης 15% (ΠΕΞ=15%), τότε το ΑΠΕΞ υπολογίζεται ως (90*0%+30*15%)/120. Για την περίοδο πριν την 01.10.2022 η ΠΕΞ=0%.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του μέτρου της χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών με στόχο εξοικονόμησης, δικαιούχοι αυξημένης επιδότησης, καθίστανται οι οικιακοί καταναλωτές για τους οποίους επιτυγχάνεται ποσοστιαία εξοικονόμηση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης σε σχέση με τη μέση ημερήσια κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, τουλάχιστον ίση με το ανοιγμένο ποσοστό εξοικονόμησης της προηγούμενης παραγράφου (ΑΠΕΞ%).»

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 5 «Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης Γνωστοποιήσεις Έλεγχοι» προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου της χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών με στόχο εξοικονόμησης και για περίοδο 12 μηνών μετά τη λήξη του, ο αρμόδιος διαχειριστής επεξεργάζεται σε ημερήσια βάση τα μετρητικά δεδομένα και αποστέλλει στους Προμηθευτές, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την καταγραφή της μέτρησης, Αρχείο Δεδομένων Εξοικονόμησης στο οποίο αποτυπώνονται για κάθε παροχή, η περίοδος καταμέτρησης και η αντίστοιχη συνολική κατανάλωση, η περίοδος εφαρμογής του μέτρου που περιλαμβάνεται στην περίοδο καταμέτρησης και η αντίστοιχη μέση ημερήσια κατανάλωση, η μέση ημερήσια κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, το ποσοστό μεταβολής, το ΑΠΕΞ, η κλίμακα κατανάλωσης και σήμανση για την επίτευξη ή μη του στόχου εξοικονόμησης.

Μετά το πέρας εκάστου μήνα εφαρμογής του μέτρου αποστέλλονται στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. τα ανωτέρω δεδομένα για τον μήνα αναφοράς, για κάθε προμηθευτή».

Άρθρο 5

Ισχύς

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!