Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 181218 ΕΞ 2022 Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και καθορισμός των Υπηρεσιών που λαμβάνουν ΚΕΔΣ

Αριθμ. 181218 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 6328/13.12.2022

Καθορισμός των υπηρεσιών, των ποσοτικών στόχων για κάθε υπηρεσία, της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος, του χρόνου και του τρόπου καταβολής του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) του άρθρου 25 ν. 4940/2022 (Α’ 112).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 και της παρ. 10 του άρθρου 62 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

β) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

γ) του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74),

δ) της περ. α της παρ. 3 και της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

στ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

η) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α’ 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 155),

ια) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ιβ) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

ιγ) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

ιδ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ιε) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (Α’ 168),

ιστ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

ιζ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160),

ιη) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ιθ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

κ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),

κα) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

κβ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

κγ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

κδ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

κε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

κστ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

κζ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

κη) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

κθ) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

λ) του ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του» (Α’ 170),

λα) του π.δ. 51/2022 «Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)» (Α’ 123),

λβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

λγ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

λδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

λε) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

λστ) της υπό στοιχεία ΥΠΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (Β’ 3424) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα».

2. Την υπό στοιχεία 180959 ΕΞ 2022/09.12.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ πέραν αυτής που προκλήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός των Υπηρεσιών που λαμβάνουν Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, των λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται στην Υπηρεσιακή Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών, στους υπαλλήλους των Ιδιαίτερων Γραφείων Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου Οικονομικών, στις υπηρεσίες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στους διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Πειραιά και των περιφερειακών Δικαστικών Γραφείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ή του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που τίθενται με την παρούσα, δύναται να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), υπό την προϋπόθεση επίτευξης των στόχων που τίθενται με την παρούσα για κάθε υπηρεσία.

Άρθρο 2

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) στους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) στους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης ως εξής:

Στόχος 1: Διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν τη διατύπωση δημοσιονομικής επίπτωσης στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού ή του Μ.Π.Δ.Σ. της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) εντός μηνός από την εισαγωγή τους στην υπηρεσία.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων εντός μηνός/ Πλήθος αιτημάτων για διατύπωση δημοσιονομικής επίπτωσης

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Έλεγχος και οριστικοποίηση των Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων εντός δεκαπενθημέρου από την οριστική υποβολή της αναφοράς από τον κάθε φορέα.

Δείκτης:

Πλήθος οριστικοποιημένων Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων εντός 15 ημερών/ Πλήθος οριστικοποιημένων Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και εξόφληση αυτών εντός τριάντα ημερών από τη χρέωση του ηλεκτρονικού φακέλου του αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο.

Δείκτης:

Πλήθος εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων εντός 30 ημερών/ Πλήθος εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 4: Διεκπεραίωση τιμολογίων που υποβάλλονται αναφορικά με κάθε είδους δαπάνες εντός μηνός, από την είσοδο στην υπηρεσία του τελευταίου σχετικού εγγράφου.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων τιμολογίων εντός μηνός/ Πλήθος εισερχομένων τιμολογίων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 5: Διεκπεραίωση αιτημάτων προμηθειών και αναθέσεων εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης δέσμευσης πίστωσης.

Δείκτης:

Πλήθος αποφάσεων προμηθειών και αναθέσεων εντός μηνός/ Πλήθος αιτημάτων προμηθειών και αναθέσεων που έχουν ολοκληρωθεί οι λοιπές διαδικασίες και έχει εκδοθεί η απόφαση δέσμευσης πίστωσης

Τιμή Δείκτη: ≥90%

Στόχος 6: Μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων

Δείκτης:

Το ύψος των αθροίσματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων κατά τον Δεκέμβριο του έτους για το οποίο υπολογίζεται το Κ.Ε.Δ.Σ. να είναι ίσο ή μικρότερο (≤) από το ύψος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο ετήσιος μέσος όρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων είναι μικρότερος από τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους θεωρείται ότι ικανοποιήθηκε ο στόχος.

Στόχος 7: Συμμετοχή στο έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (GOV-ERP)».

Δείκτης:

Αριθμός των ενεργειών που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους/αριθμός ενεργειών που ζητήθηκαν από τους αρμόδιους υλοποίησης του έργου και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Τιμή Δείκτη: ≥95%

Άρθρο 3

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) στους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Στους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων οι οποίοι ορίζονται ως ακολούθως:

1. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

Στόχος 1: Διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων εντός δύο (2) μηνών από την είσοδο στη Διεύθυνση για θέματα που αφορούν κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΦΓΚ/ Πλήθος εισερχομένων αιτημάτων για θέματα που αφορούν κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΦΓΚ.

Τιμή Δείκτη ≥ 85%

Στόχος 2: Παροχή στοιχείων σε Διεθνείς οργανισμούς και εγχώριους φορείς, εντός των τιθέμενων προθεσμιών βάσει σχετικών αιτημάτων.

Δείκτης:

Πλήθος απεσταλμένων αρχείων - στοιχείων σε Διεθνείς οργανισμούς και εγχώριους φορείς εντός των τιθέμενων προθεσμιών/Πλήθος ζητούμενων από Διεθνείς οργανισμούς και εγχώριους φορείς αρχείων - στοιχείων βάσει τιθέμενων προθεσμιών.

Στόχος: Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Δείκτης:

Πλήθος απαντήσεων σε αιτήματα για παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο και κανονιστικών διοικητικών πράξεων, εντός μηνός από την εισαγωγή στην υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Β) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων

Στόχος 1: Ακριβής αποτύπωση μηναίου δελτίου στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης

Δείκτης:

Ποσοστό δαπανών φορέων με επικαιροποιημένα στοιχεία στο μηνιαίο δελτίο Γενικής Κυβέρνησης

Στόχος: Τιμή Δείκτη ≥ 90%

Στόχος 2: Παροχή στοιχείων σε Διεθνείς οργανισμούς και εγχώριους φορείς, εντός των τιθέμενων προθεσμιών βάσει σχετικών αιτημάτων.

Δείκτης:

Πλήθος απεσταλμένων αρχείων - στοιχείων σε Διεθνείς οργανισμούς και εγχώριους φορείς εντός των τιθέμενων προθεσμιών/Πλήθος ζητούμενων από Διεθνείς οργανισμούς και εγχώριους φορείς αρχείων - στοιχείων βάσει τιθέμενων προθεσμιών.

Στόχος: Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Δείκτης:

Πλήθος απαντήσεων σε αιτήματα για παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο και κανονιστικών διοικητικών πράξεων, εντός μηνός από την εισαγωγή στην υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Γ) Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης

Στόχος 1: Απρόσκοπτη υλοποίηση μεταρρύθμισης προϋπολογισμού επιδόσεων και επισκόπησης δαπανών

Δείκτης:

Ποσοστό φορέων Κεντρικής Διοίκησης που συλλέχτηκαν στοιχεία και επεξεργάστηκαν αναφορικά με τον προϋπολογισμό επιδόσεων και τις επισκοπήσεις δαπανών πριν την σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Δείκτης:

Πλήθος απαντήσεων σε αιτήματα για παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο και κανονιστικών διοικητικών πράξεων, εντός μηνός από την εισαγωγή στην υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Δ) Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

Στόχος 1: Έγκαιρη διεκπεραίωση υποθέσεων

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων περιπτώσεων εντός δύο (2) μηνών από την είσοδο στην Υπηρεσία/Πλήθος εισερχόμενης αλληλογραφίας (ενέργειες που σχετίζονται με την παροχή οδηγιών προς τους οικείους φορείς για ερμηνεία των μισθολογικών διατάξεων, έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων, εισήγηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών του ΔΣ δημοσίων επιχειρήσεων, τον καθορισμό των εν γένει αποδοχών, αποζημίωσης συλλογικών οργάνων, οδοιπορικών εξόδων και άλλων ειδικών αποζημιώσεων ή παροχών φορέων για τους οποίους ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα ή ειδικά μισθολόγια, καθώς και υπολογισμός σχετικού δημοσιονομικού κόστους με ταυτόχρονη εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση υψηλού δημοσιονομικού κόστους των προτεινόμενων ρυθμίσεων, παροχή απόψεων προς το Ν.Σ.Κ. και απόψεων της διοίκησης επί δικαστικών υποθέσεων μισθολογικού αντικειμένου)

Τιμή Δείκτη ≥80%

Στόχος 2: Παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Δείκτης:

Πλήθος απαντήσεων σε αιτήματα για παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο και κανονιστικών διοικητικών πράξεων, εντός μηνός από την εισαγωγή στην υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Έγκαιρη έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων

Δείκτης:

Έκδοση κανονιστικών και απορριπτικών συνταξιοδοτικών πράξεων και πράξεων απονομής ή απόρριψης της ισόβιας τιμητικής παροχής των διατάξεων του άρθρου 95 του ν. 4714/2020, εντός δύο (2) μηνών από την είσοδο στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Ε) Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων

Στόχος 1: Η έγκαιρη, εντός της ταχθείσας από τη ΓΓΝΚΘ προθεσμίας, επεξεργασία των εισερχομένων νομοθετικών ρυθμίσεων (η αναζήτηση απόψεων των συναρμοδίων Υπηρεσιών και η ενημέρωση της ιεραρχίας για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των εν λόγω ρυθμίσεων).

Δείκτης:

Πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων που έτυχαν επεξεργασίας εντός προθεσμίας/εισερχόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 2: Η επεξεργασία των εισερχομένων που αφορούν σε αποφάσεις και διατάγματα για τα οποία απαιτείται ενέργεια επεξεργασίας, εντός διμήνου από την ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία (αναζήτηση απόψεων και στοιχείων, σύνταξη Υπηρεσιακών Σημειωμάτων προς την ιεραρχία σχετικά με τα προκαλούμενα δημοσιονομικά αποτελέσματα, κατάρτιση εγγράφων στα οποία διατυπώνονται υπηρεσιακές θέσεις για δημοσιονομικά θέματα).

Δείκτης:

Πλήθος αποφάσεων και διαταγμάτων που έτυχαν επεξεργασίας εντός διμήνου/εισερχόμενων αποφάσεων και διαταγμάτων

Τιμή Δείκτη ≥90%

2. Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

Α) Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

Στόχος 1: Σύνταξη του Απολογισμού, του Ισολογισμού (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης έως τον Δεκέμβριο κάθε έτους και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής.

Δείκτης:

Ποσοστό συμφωνίας των τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής κατά το κλείσιμο κάθε έτους

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 2: Προώθηση λογιστικής μεταρρύθμισης

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης και έκδοσης των βασικών Λογιστικών Πολιτικών (Προτύπων) και εγκυκλίων, απαραίτητων για το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης.

Δείκτης:

Αριθμός Προτύπων και Εγκυκλίων που εκδόθηκαν/ Αριθμός Προτύπων και Εγκυκλίων που έχουν προγραμματιστεί για το εκάστοτε έτος

Τιμή Δείκτη =100%

Β) Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Στόχος 1: Έγκαιρη διενέργεια πληρωμών

Δείκτης:

Ποσοστό πληρωμών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού στις προγραμματισμένες, από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων, ημερομηνίες

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 2: Ανασύνταξη του Ταμειακού Προγράμματος για την Κεντρική Διοίκηση σε νέα βάση με στόχο την απλοποίηση της λειτουργίας του και τη συσχέτισή του με τα απολογιστικά δημοσιονομικά στοιχεία

Δείκτης:

Συσχέτιση Ταμειακού Προγράμματος με απολογιστικά δημοσιονομικά στοιχεία

Τιμή Δείκτη >95%

Στόχος 3: Μετάπτωση στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των λογαριασμών μισθοδοσίας των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Δείκτης:

Ποσοστό λογαριασμών μισθοδοσίας των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που έχουν μεταφερθεί στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Τιμή Δείκτη >90%

Γ) Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων

Στόχος 1: Έγκαιρη εξέταση αιτημάτων καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων

Δείκτης:

Αριθμός αιτημάτων καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων που εξετάστηκαν εντός του έτους. σε σχέση με το αριθμό που προβλέπεται στο τελευταίο επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης/Εκκαθάρισης (Clearance Plan).

Τιμή Δείκτη >90%

Στόχος 2: Έγκαιρη εξέταση αιτημάτων παροχής κρατικών εγγυήσεων και λοιπών εγγράφων

Δείκτης:

Ανταπόκριση σε αιτήματα παροχής κρατικών εγγυήσεων και λοιπών εγγράφων εντός δύο (2) μηνών από την εισαγωγή στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη >90%

Δ) Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

Στόχος 1: Παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Δείκτης:

Πλήθος απαντήσεων σε αιτήματα για παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο και κανονιστικών διοικητικών πράξεων, εντός μηνός από την εισαγωγή στην υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 2: Έγκαιρη ανταπόκριση σε πρωτοκολλούμενα έγγραφα με ερωτήματα των Υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και όλων των Ν.Π.Δ.Δ., εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

Δείκτης:

Πλήθος εγγράφων που έτυχαν επεξεργασίας εντός διμήνου/εισερχόμενων εγγράφων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Ε) Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Στόχος 1: Παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Δείκτης:

Πλήθος απαντήσεων σε αιτήματα για παροχή απόψεων επί νομοσχεδίων πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο και κανονιστικών διοικητικών πράξεων, εντός μηνός από την εισαγωγή στην υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 2: Έγκαιρη ανταπόκριση σε εισερχόμενα αιτήματα φορέων Έγκαιρη ανταπόκριση σε πρωτοκολλούμενα έγγραφα με ερωτήματα φορέων, περιλαμβανομένων των ελεγκτικών αρχών και αιτήματα παροχής στοιχείων.

Δείκτης:

Πλήθος εγγράφων που έτυχαν επεξεργασίας εντός διμήνου/εισερχόμενων εγγράφων

Τιμή Δείκτη ≥90%

3. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Α) Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων (ΔΣΜΕΚ)

Στόχος 1: Eπιλογή προς έλεγχο υποθέσεων

Δείκτης:

Εξαγωγή του δείγματος μέχρι την 30.6 εκάστου έτους, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εισροής των απαραίτητων στοιχείων από τις αρμόδιες για τη συλλογή τους Υπηρεσίες.

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 2: Παρακολούθηση - που εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιότητας Δ.Σ.ΜΕ.Κ. - της συμμόρφωσης των φορέων για τους οποίους έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη Γ.Δ.Δ.Ε.

Δείκτης:

Παρακολούθηση των προθεσμιών συμμόρφωσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών και διεκπεραίωση του συνόλου της αλληλογραφίας εντός τριάντα (30) ημερών, από τη εισαγωγή στην Υπηρεσία των σχετικών εγγράφων συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα. Ο δείκτης υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Σύνταξη αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και η έκδοση σχετικών καταλογιστικών πράξεων που εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Δ.Σ.ΜΕ.Κ.

Δείκτης:

Διεκπεραίωση του συνόλου της σχετικής αλληλογραφίας εντός τριάντα (30) ημερών από την εισαγωγή στην Υπηρεσία των σχετικών εγγράφων (ύπαρξη στοιχείων και δικαιολογητικών, άσκηση δικαιώματος ακρόασης, κ.ο.κ.). Ο δείκτης υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Β) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (ΔΠΣΕ)

Στόχος 1: Έγκαιρη κατάρτιση και κατανομή προγράμματος ελέγχων της ελεγκτικής περιόδου

Δείκτης:

Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων μέχρι τις 30.07, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εισροής των απαραίτητων στοιχείων από τις αρμόδιες για τη συλλογή τους Υπηρεσίες.

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 2: Έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων κατανομής ελέγχων

Δείκτης:

Έκδοση των αποφάσεων κατανομής ελέγχων έως 30.09 και έκδοση των αποφάσεων κατανομής για τους ελέγχους πέραν του αρχικού προγραμματισμού της προηγούμενης ελεγκτικής περιόδου έως 30.6. Ο δείκτης υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε. για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και επίλυση ελεγκτικών θεμάτων

Δείκτης:

Ανταπόκριση στα αιτήματα των Δ.Υ.Ε.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Στόχος 1: Παροχή υποστήριξης για νομικά θέματα που προκύπτουν σε όλα τα στάδια των ελέγχων

Δείκτης:

Ανταπόκριση στα αιτήματα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονιστικών διατάξεων και παροχή απόψεων σε σχέδια νόμου και τροπολογίες, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Δείκτης:

Ανταπόκριση στα αιτήματα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Δ) Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης με τρία (3) ή (4) Τμήματα

Στόχος 1: Υποβολή των προσωρινών εκθέσεων ελέγχων της προηγούμενης ελεγκτικής περιόδου

Δείκτης:

Υποβολή των προσωρινών εκθέσεων της προηγούμενης ελεγκτικής περιόδου έως 31.12.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 2: Διενέργεια των κατανεμημένων ελέγχων (επιτόπιες επισκέψεις ή έλεγχοι γραφείου) της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου

Δείκτης:

Διενέργεια των κατανεμημένων ελέγχων (επιτόπιες επισκέψεις ή έλεγχοι γραφείου) της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου έως 30.06.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Παρακολούθηση - που εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιότητας Δ.Υ.Ε.Ε. - της συμμόρφωσης των φορέων για τους οποίους έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη Δ.Υ.Ε.Ε.

Δείκτης:

Παρακολούθηση των προθεσμιών συμμόρφωσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών και διεκπεραίωση του συνόλου της αλληλογραφίας εντός τριάντα (30) ημερών, από τη εισαγωγή στην Υπηρεσία των σχετικών εγγράφων συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα. Ο δείκτης υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 4: Σύνταξη αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και η έκδοση σχετικών καταλογιστικών πράξεων που εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Δ.Υ.Ε.Ε.

Δείκτης:

Διεκπεραίωση του συνόλου της σχετικής αλληλογραφίας εντός τριάντα (30) ημερών από την εισαγωγή στην Υπηρεσία των σχετικών εγγράφων (ύπαρξη στοιχείων και δικαιολογητικών, άσκηση δικαιώματος ακρόασης, κ.ο.κ.). Ο δείκτης υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Ε) Δ.Υ.Ε.Ε. που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης με δύο (2) Τμήματα ή σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος

Στόχος 1: Υποβολή των προσωρινών εκθέσεων ελέγχων της προηγούμενης ελεγκτικής περιόδου.

Δείκτης:

Υποβολή των προσωρινών εκθέσεων της προηγούμενης ελεγκτικής περιόδου έως 31.12.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 2: Διενέργεια των κατανεμημένων ελέγχων (επιτόπιες επισκέψεις ή έλεγχοι γραφείου) της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου

Δείκτης:

Διενέργεια των κατανεμημένων ελέγχων (επιτόπιες επισκέψεις ή έλεγχοι γραφείου) της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου έως 30.06.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Παρακολούθηση - που εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιότητας Δ.Υ.Ε.Ε. - της συμμόρφωσης των φορέων για τους οποίους έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη Δ.Υ.Ε.Ε.

Δείκτης:

Παρακολούθηση των προθεσμιών συμμόρφωσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών και διεκπεραίωση του συνόλου της αλληλογραφίας εντός τριάντα (30) ημερών, από τη εισαγωγή στην Υπηρεσία των σχετικών εγγράφων συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα. Ο δείκτης υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 4: Σύνταξη αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και η έκδοση σχετικών καταλογιστικών πράξεων που εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Δ.Υ.Ε.Ε.

Δείκτης:

Διεκπεραίωση του συνόλου της σχετικής αλληλογραφίας εντός τριάντα (30) ημερών από την εισαγωγή στην Υπηρεσία των σχετικών εγγράφων (ύπαρξη στοιχείων και δικαιολογητικών, άσκηση δικαιώματος ακρόασης, κ.ο.κ.). Ο δείκτης υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.

Τιμή Δείκτη ≥90%

4. Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ΔΣΑΕ)

Στόχος 1: Πακέτα διασφάλισης της Ν Λογιστικής Χρήσης

Δείκτης:

Υλοποίηση του συνόλου των δράσεων για την προετοιμασία, διενέργεια ελέγχων λογαριασμών, κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων ελέγχου και γνωμοδοτήσεων και υποβολή στην ΕΕ δεκατριών πακέτων διασφάλισης της Ν Λογιστικής Χρήσης έως 01.03.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 2: Σχεδιασμός ελέγχων της Ν Λογιστικής Χρήσης

Δείκτης:

Κατάρτιση έντεκα (11) Στρατηγικών Ελέγχου, μίας (1) Στρατηγικής για το ΤΑΑ και Α’ και Β’ Φάσης Δειγματοληψίας της Ν Λογιστικής Χρήσης έως 31.12.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 3: Παρακολούθηση, κλείσιμο των συστάσεων, έκδοση ΑΔΔ (χρηματικοί κατάλογοι και επικοινωνία με ΔΟY) και σύνταξη Δελτίων Παρατυπιών

Δείκτης:

Παρακολούθηση των προθεσμιών συμμόρφωσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών και κλείσιμο των συστάσεων, έκδοση Αποφάσεων Δημοσιονομικής Διόρθωσης (ΑΔΔ) (χρηματικοί κατάλογοι και επικοινωνία με ΔΟY) και σύνταξη Δελτίων Παρατυπιών των ελέγχων συστήματος και πράξεων που διενήργησε η ΓΔΕΣΠ κατά την Ν-1 και Ν Λογιστική Χρήση έως 31.12.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 4: Εκπόνηση και επικαιροποίηση Εγχειριδίων και Κωδικών για την υλοποίηση των ελέγχων της ΕΔΕΛ

Δείκτης:

Επικαιροποίηση και εξειδίκευση των ερωτηματολογίων ελέγχου πράξεων, συστημάτων και δράσεων στο επόμενο εξάμηνο από την εισαγωγή της αίτησης στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 5: Αξιολόγηση Μελετών Διαχειριστικών Φορέων

Δείκτης:

Αξιολόγηση των μελετών υπολογισμού απλοποιημένου κόστους σύμφωνα με το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο, των αιτημάτων των διαχειριστικών φορέων των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου για τα οποία Αρχή Ελέγχου έχει οριστεί η ΕΔΕΛ, εντός του α’ εξαμήνου που υποβάλλονται τα αιτήματα.

Τιμή Δείκτη = 100%

Β) Α’ Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Α’ ΔΕΔΣΠ)

Στόχος 1: Προσωρινές εκθέσεις ελέγχων και εισηγητικά σημειώματα προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων προηγούμενου έτους

Δείκτης:

Εκπόνηση προσωρινών εκθέσεων των διενεργηθέντων ελέγχων και εισηγητικών σημειωμάτων προς την ΕΔΕΛ προηγούμενου έτους, έως 31.01.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 2: Διενέργεια των εγκεκριμένων ελέγχων

Δείκτης:

Διενέργεια των εγκεκριμένων ελέγχων για το α’ εξάμηνο έως 20.07 και για το β’ εξάμηνο έως 31.12.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Προσωρινές εκθέσεις ελέγχων και εισηγητικά σημειώματα προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων α’ εξαμήνου

Δείκτης:

Εκπόνηση προσωρινών εκθέσεων των διενεργηθέντων ελέγχων και εισηγητικών σημειωμάτων προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων α’ εξαμήνου έως 31.12.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 4: Προσωρινές εκθέσεις ελέγχων και εισηγητικά σημειώματα προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων β’ εξαμήνου

Δείκτης:

Εκπόνηση προσωρινών εκθέσεων των διενεργηθέντων ελέγχων και εισηγητικών σημειωμάτων προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων β’ εξαμήνου, έως 31.12 (βλ. και στόχο 1).

Τιμή Δείκτη ≥70%

Γ) B’ Δ/νση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Β’ ΔΕΔΣΠ)

Στόχος 1: Προσωρινές εκθέσεις ελέγχων και εισηγητικά σημειώματα προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων προηγούμενου έτους

Δείκτης:

Εκπόνηση προσωρινών εκθέσεων των διενεργηθέντων ελέγχων και εισηγητικών σημειωμάτων προς την ΕΔΕΛ προηγούμενου έτους, έως 31.01.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 2: Διενέργεια των εγκεκριμένων ελέγχων

Δείκτης:

Διενέργεια των εγκεκριμένων ελέγχων για το α’ εξάμηνο έως 20.07 και για το β’ εξάμηνο έως 31.12.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Προσωρινές εκθέσεις ελέγχων και εισηγητικά σημειώματα προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων α’ εξαμήνου

Δείκτης:

Εκπόνηση προσωρινών εκθέσεων των διενεργηθέντων ελέγχων και εισηγητικών σημειωμάτων προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων α’ εξαμήνου έως 31.12.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 4: Προσωρινές εκθέσεις ελέγχων και εισηγητικά σημειώματα προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων β’ εξαμήνου

Δείκτης:

Εκπόνηση προσωρινών εκθέσεων των διενεργηθέντων ελέγχων και εισηγητικών σημειωμάτων προς την ΕΔΕΛ για οριστικοποίηση εκθέσεων β’ εξαμήνου, έως 31.12 (βλ. και στόχο 1).

Τιμή Δείκτη ≥70%

Δ) Διεύθυνση Γ’ Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Στόχος 1: Κατάρτιση των υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα

Δείκτης:

Κατάρτιση υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα μέσω δράσεων:

α) συμμετοχή σε δύο εκπαιδεύσεις από την ΕΕ τρείς (3) υπάλληλοι ανά εκπαίδευση,

β) συμμετοχή σε μια σύσκεψη της ΕΕ δύο (2) υπάλληλοι,

γ) συμμετοχή σε διαδικτυακή εκπαίδευση από την ΕΕ ένας (1) υπάλληλος,

δ) συμμετοχή σε εφτά (7) ενδοϋπηρεσιακές συναντήσεις δέκα έξι (16) υπάλληλοι ανά συνάντηση,

ε) συμμετοχή σε ένα σεμινάριο έξι (6) υπάλληλοι,

στ) συμμετοχή υπαλλήλων σε είκοσι (20) ελέγχους άλλων Διευθύνσεων, έως 31.12.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 2: Συμμετοχή ως παρατηρητές στο τεχνικό έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δείκτης:

Συμμετοχή ως παρατηρητές στο τεχνικό έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την κατανόηση του ελεγκτικού πληθυσμού, τον εντοπισμό κινδύνων για τον προσδιορισμό επιπέδου εμπιστοσύνης και δειγματοληψίας. Τέσσερις (4) τεχνικές συναντήσεις με συμμετοχή τεσσάρων (4) υπαλλήλων έως 31.12.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Εξειδίκευση εγχειριδίου και κατάρτιση ερωτηματολογίων ελέγχου

Δείκτης:

Εξειδίκευση εγχειριδίου ΕΔΕΛ και κατάρτιση ερωτηματολογίων ελέγχου ως προς τα Γεωργικά Ταμεία έως 31.12.

Τιμή Δείκτη ≥80%

Στόχος 4: Αξιολόγηση κινδύνων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Δείκτης:

Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ανάλυσης δέκα (10) εκθέσεων του εσωτερικού ελέγχου έτους 2021 και τεσσάρων (4) διαχειριστικών εκθέσεων ελέγχου για την Ελλάδα της DGAGRI, έως 31.12.

Τιμή Δείκτη = 100%

Ε) Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΔΕΔΜΑΑ)

Στόχος 1: Έγκριση από την ΕΔΕΛ του προγραμματισμού διενέργειας ελέγχων οροσήμων/στόχων

Δείκτης:

Υποβολή και έγκριση από την ΕΔΕΛ του προγραμματισμού διενέργειας ελέγχων οροσήμων/στόχων που θα συνοδεύει τα αιτήματα πληρωμών σε δύο μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 2: Διενέργεια και Οριστικοποίηση ελέγχων οροσήμων/στόχων

Δείκτης:

Διενέργεια και οριστικοποίηση των ελέγχων οροσήμων/στόχων τα αποτελέσματα των οποίων θα περιληφθούν στη Σύνοψη Ελέγχων η οποία συνοδεύει τα αιτήματα πληρωμής που θα υποβληθούν στην ΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής αιτημάτων.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 3: Κατάρτιση και υποβολή της σύνοψης Ελέγχων

Δείκτης:

Κατάρτιση και υποβολή, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, της Σύνοψης Ελέγχων η οποία θα συνοδεύει τα αιτήματα που θα υποβληθούν στην ΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων.

Τιμή Δείκτη = 100%

ΣΤ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων (ΑΤΕΕΣΠ)

Στόχος 1: Εξέταση παραδεκτού των καταγγελιών

Δείκτης:

Εξέταση παραδεκτού των καταγγελιών εντός δύο (2) μηνών από την εισαγωγή τους στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 2: Υλοποίηση των εντολών εκτάκτων ελέγχων

Δείκτης:

Υλοποίηση των εντολών εκτάκτων ελέγχων (ολοκλήρωση των προσωρινών εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτάκτων ελέγχων του έτους και υποβολή εισηγητικών σημειωμάτων προς την ΕΔΕΛ), εντός 12 μηνών από την ημερομηνία εντολής τους.

Τιμή Δείκτη ≥95%

ΣΤ) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (ΑΤΝΥ)

Στόχος 1: Σύνταξη νομοθετικών/κανονιστικών προτάσεων

Δείκτης:

Δύο μήνες από την εισαγωγή αιτήματος στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Απάντηση σε νομικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τις οργανωτικές μονάδες της ΓΔΕΣΠ

Δείκτης:

Ένας μήνας από την εισαγωγή αιτήματος στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Κωδικοποίηση της νομοθεσίας της ΓΔΕΣΠ

Δείκτης:

Σύνταξη εξαμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου το οποίο θα αφορά την κωδικοποίηση της νομοθεσίας της ΓΔΕΣΠ του προηγούμενου εξαμήνου, μέχρι 30.6 και 31.12 αντίστοιχα.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 4: Ενημέρωση του Μητρώου των απορριπτικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δείκτης:

Ενημέρωση του Μητρώου των απορριπτικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επεξεργασία/ανάλυση των αποφάσεων, 31.07. και 31.01. για αποφάσεις που παραλαμβάνονται μέχρι 30.6. και 31.12. αντίστοιχα.

Τιμή Δείκτη = 100%

Ζ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (ΑΤΔΥ)

Στόχος 1: Διεκπεραίωση αποφάσεων ελέγχου

Δείκτης:

Διεκπεραίωση αποφάσεων ελέγχου εντός 3 ημερών από την εισαγωγή του αιτήματος στην Υπηρεσία.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 2: Κοινοποίηση των εκθέσεων πραγματοποιηθέντων ελέγχων και τήρηση προθεσμίας υποβολή αντιρρήσεων

Δείκτης:

Κοινοποίηση των εκθέσεων ελέγχων που αφορούν σε προσωρινές εκθέσεις (Κ1) και σε οριστικές εκθέσεις (Κ4) εντός 3 ημερών από την υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία. Τήρηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (Κ2) από τους ελεγχόμενους.

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 3: Κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση των ετήσιων προϋπολογισμών προγραμμάτων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Δείκτης:

Κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση των ετήσιων προϋπολογισμών προγραμμάτων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας σε ετήσια βάση.

Τιμή Δείκτη = 100%

5. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

Στόχος 1: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (GOVERP)».

Δείκτης:

Αριθμός των ενεργειών που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους/αριθμός ενεργειών που ζητήθηκαν από τους αρμόδιους υλοποίησης του έργου.

Τιμή Δείκτη: ≥95%

Άρθρο 4

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους ανά Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής (ΓΔΟΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους τους Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Α) Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων

Στόχος 1: Έγκαιρη και αξιόπιστη παραγωγή μακροοικονομικών προβλέψεων (ανάπτυξη μακροοικονομικών σεναρίων εκτίμησης μακροοικονομικών μεγεθών), για την αξιοποίησή τους στον οικονομικό και δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Δείκτης:

Πλήθος παραγόμενων σεναρίων μακροοικονομικών προβλέψεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών/ Πλήθος εισερχομένων αιτημάτων για παροχή μακροοικονομικών προβλέψεων.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Έγκαιρη και ενδελεχής μακροοικονομική ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας για την ενσωμάτωσή της στα κείμενα δημοσιονομικού προγραμματισμού της χώρας [κρατικός προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Σταθερότητας και Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)].

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτωνθεμάτων εντός των τιθέμενων προθεσμιών που σχετίζονται με την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, του προγράμματος σταθερότητας και του Μ.Π.Δ.Σ./Πλήθος των αντίστοιχων εισερχομένων αιτημάτωνθεμάτων.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Έγκαιρη επεξεργασία και ανάλυση δεικτών του τομέα ενέργειας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στον καθορισμό δημοσιονομικών παρεμβάσεων και εν γένει στον οικονομικό και δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Δείκτης:

Πλήθος δελτίων επισκόπησης των τιμών ενέργειας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, που δημοσιοποιούνται σε ημερήσια βάση/ετήσιο πλήθος δελτίων.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 4: Έγκαιρη, σύνταξη, ανάλυση και επεξεργασία νομοθετικών, κανονιστικών και λοιπών πράξεων και εγγράφων της διοίκησης, καθώς και τήρηση και διαρκή επικαιροποίηση των Μητρώων Πιστοποιημένων Εκτιμητών, Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Αστικών Συνεταιρισμών και των Δεικτών Παρακολούθησης Επαγγελμάτων, στο πλαίσιο της θεσμικής οικονομικής πολιτικής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που σχετίζονται με τον οικονομικό και δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων-θεμάτων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, που αφορούν σε νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές πράξεις της διοίκησης, καθώς και σε τήρηση των μητρώων και των δεικτών θεσμικής οικονομικής πολιτικής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με τον οικονομικό και δημοσιονομικό προγραμματισμό/Πλήθος των αντίστοιχων προς διεκπεραίωση αιτημάτων-θεμάτων.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Β) Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων

Στόχος 1: Ενίσχυση της συνεργασίας δικτύου SOLVIT και Εθνικών Αρχών στο πλαίσιο της διαχείρισης υποθέσεων πιθανής παραβίασης της Ενωσιακής νομοθεσίας από Εθνικές Αρχές.

Δείκτης:

Πλήθος υποθέσεων που επεξεργάζονται και διαβιβάζονται στις Eλληνικές Aρχές εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής τους από το Ελληνικό Κέντρο Solvit ως «Επικεφαλής Κέντρο»/Πλήθος υποθέσεων που αποδέχεται το Ελληνικό Κέντρο Solvit ως «Επικεφαλής Κέντρο».

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 2: Επεξεργασία, διαμόρφωση και αποστολή θέσεων και απόψεων προς την ΜΕΑ ΕΕ κατά τη διαδικασία κατάρτισης, εκτέλεσης και έγκρισης του Προϋπολογισμού Ε.Ε. καθώς και εξέτασης ζητημάτων Ιδίων Πόρων.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων προς την ΜΕΑ ΕΕ και Εθνικές Αρχές/Πλήθος αιτημάτων ΜΕΑ ΕΕ και Εθνικών Αρχών εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ελληνικού Δημοσίου, στις οποίες συμβαλλόμενος ως δανειζόμενος είναι το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.

Δείκτης:

Πλήθος υπογεγραμμένων συμβάσεων εντός των οριζόμενων από την ΕΤΕπ προθεσμιών/Πλήθος αιτημάτων για υπογραφή συμβάσεων

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 4: Προετοιμασία και διαμόρφωση του Φακέλου του Υπουργού Οικονομικών για το Συμβούλιο ECOFIN (Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων).

Δείκτης:

Πλήθος φακέλων Συμβουλίου ECOFIN (τακτικών, έκτακτων και ειδικής σύνθεσης) που καταρτίζονται και υποβάλλονται στο γραφείο Υπουργού Οικονομικών/ Πλήθος Συμβουλίων ECOFIN (τακτικών, έκτακτων και ειδικής σύνθεσης).

Τιμή Δείκτη = 100%

Γ) Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

Στόχος 1: Σύνταξη νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα και είτε σχετίζονται με την προώθηση μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων, είτε αποσκοπούν στον περιορισμό των ροών μαύρου χρήματος.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων υποθέσεων - αιτημάτων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών/πλήθος εισερχομένων υποθέσεων - αιτημάτων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Διαχείριση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για την ενίσχυση της διαφάνειας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην επικράτεια, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων - θεμάτων εντός των τιθέμενων προθεσμιών/Πλήθος των προς διεκπεραίωση αντίστοιχων εισερχομένων αιτημάτων-θεμάτων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Συμβολή στη διαμόρφωση και προώθηση εθνικών θέσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα χρηματοοικονομικής πολιτικής για την προστασία του χρηματοοικονομικού συστήματος και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

Δείκτης:

Πλήθος διαμορφωμένων θέσεων - απαντήσεων σε ερωτηματολόγια ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών/ Πλήθος αιτημάτων για διαμόρφωση - αποστολή θέσεων.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 5: Έλεγχος και προώθηση δικαιολογητικών δικαιούχων αποζημίωσης από θεομηνίες που έλαβαν χώρα μέχρι την 31η/5/2020 στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών προς εκκαθάριση.

Δείκτης:

Πλήθος φακέλων Δικαιούχων με πλήρη δικαιολογητικά που διαβιβάστηκαν στη ΓΔΟΥ εντός των τιθέμενων προθεσμιών/Πλήθος φακέλων Δικαιούχων με πλήρη δικαιολογητικά

Τιμή Δείκτη ≥90%

Άρθρο 5

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους ανά Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους τους Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Α) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ)

Στόχος 1: Διαπίστωση συμμόρφωσης ή μη με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων επί σχεδίων νόμων, υπουργικών αποφάσεων και προσκλήσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα μέσω διατύπωσης γνωμοδότησης εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

Δείκτης:

Πλήθος γνωμοδοτήσεων εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών (από την πληρότητα του φακέλου) επί σχεδίων νόμων, υπουργικών αποφάσεων και προσκλήσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα/πλήθος των εισερχόμενων αιτημάτων για διατύπωση γνωμοδότησης επί σχεδίων νόμων, υπουργικών αποφάσεων και προσκλήσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Διαπίστωση συμμόρφωσης ή μη με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων επί επειγόντων, προς άμεση θέσπιση, σχεδίων νόμων και υπουργικών αποφάσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα που προωθούνται από την ιεραρχία, με ορισμένη προθεσμία απάντησης, μέσω διατύπωσης απόψεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Δείκτης:

Πλήθος απόψεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών επί επειγόντων, προς άμεση θέσπιση, σχεδίων νόμων και υπουργικών αποφάσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα που προωθούνται από την ιεραρχία/πλήθος των εν λόγω εισερχόμενων αιτημάτων για διατύπωση απόψεων επί επειγόντων προς θέσπιση σχεδίων νόμων και υπουργικών αποφάσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες.

Τιμή Δείκτη ≥80%

Στόχος 3: Υπογραφή ή απόρριψη οριστικοποιημένων σχεδίων κρατικών ενισχύσεων προς κοινοποίηση ή γνωστοποίηση στο ΠΣ SANI2 της ΕΕ, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση του φακέλου κοινοποίησης/ γνωστοποίησης.

Δείκτης:

Πλήθος υπογεγραμμένων ή απορριφθεισών κοινοποιήσεων ή γνωστοποιήσεων σχεδίων κρατικών ενισχύσεων στο ΠΣ SANI2 της ΕΕ, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών/πλήθος των οριστικοποιημένων κρατικών ενισχύσεων προς κοινοποίηση/γνωστοποίηση στην ΕΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 4: Εμπρόθεσμη συλλογή και αποστολή δημοσιονομικών στοιχείων (δαπανών) μέτρων κρατικών ενισχύσεων για αιτούμενες υποθέσεις από την ΕΕ μέσω πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ.

Δείκτης:

Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στοιχεία δαπανών για μέτρα κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ/πλήθος υποθέσεων επί των οποίων ζητήθηκαν στοιχεία δαπανών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 5: Συντονισμός υλοποίησης υποθέσεων ανακτήσεων κατόπιν αιτημάτων της DG Comp σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων παροχής πληροφοριών προς την DG Comp επί υποθέσεων ανακτήσεων/ πλήθος αιτημάτων παροχής πληροφοριών από την DG Comp επί υποθέσεων ανάκτησης για τις οποίες παρασχέθηκαν στοιχεία από τις αρμόδιες επισπεύδουσες αρχές. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Β) Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής

Στόχος 1: Σύνταξη νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών πράξεων που έχουν δημοσιονομικό περιεχόμενο και αποσκοπούν στη διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς και τη στήριξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Δείκτης:

Πλήθος επεξεργασμένων θεμάτων για νομοθεσία και κανονιστικών πράξεων προς έγκριση στην ιεραρχία/ πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων - θεμάτων, βάσει εισηγήσεων της ΚΕΚΑ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Έκδοση κανονιστικών πράξεων (αποφάσεις επιχορήγησης) που έχουν δημοσιονομικό περιεχόμενο και αποσκοπούν στον καθορισμό επιχορήγησης σε δικαιούχους του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

Δείκτης:

Πλήθος επεξεργασμένων αποφάσεων προς έγκριση στην ιεραρχία/πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων από Περιφέρειες (πλήρεις συγκεντρωτικές καταστάσεις). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Έκδοση κανονιστικών πράξεων (αποφάσεις προκαταβολής) που έχουν δημοσιονομικό περιεχόμενο και αποσκοπούν στην προκαταβολή επιχορήγησης σε δικαιούχους του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

Δείκτης:

Πλήθος επεξεργασμένων αποφάσεων προς έγκριση στην ιεραρχία/πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων από Περιφέρειες (πλήρεις συγκεντρωτικές καταστάσεις). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 4: Αιτήματα επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

Δείκτης:

Πλήθος επεξεργασμένων αιτημάτων/πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων.

Τιμή Δείκτη ≥80%

Άρθρο 6

Καθορισμός λοιπών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και των ποσοτικών τους στόχων για την καταβολή του ΚΕΔΣ

Καθορίζουμε τις λοιπές Υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τους ποσοτικούς στόχους ανά Υπηρεσία, με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους τους ΚΕΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Α) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ΜΑΔΚΑΕΣ) που συνδέεται με την άσκηση Δημοσιονομικής Πολιτικής

Στόχος 1: Επεξεργασία και σύνταξη απόψεων για τα θέματα της έγκρισης του στρατηγικού σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, της εφαρμογής του μηχανισμού συντονισμού ΔημοσίουΕΕΣΥΠ-Θυγατρικής, των μεταβολών σε κεφάλαια του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ, και των υπολοίπων ζητημάτων που προκύπτουν από την μετοχική σχέση του Υπουργού Οικονομικών στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε και τις θυγατρικές της εταιρείες.

Δείκτης

Πλήθος επεξεργασμένων ενημερωτικών σημειωμάτων και λοιπών εγγράφων που αφορούν θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, μηχανισμού συντονισμού, Γ.Σ., νομοθετικών και λοιπών θεμάτων και αιτημάτων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε και των θυγατρικών της εταιρειών/αριθμό αιτημάτων με πλήρη στοιχεία.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 2: Επεξεργασία των θέσεων της χώρας για τα θέματα που αφορούν την ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πρακτικές δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων.

Δείκτης

Πλήθος επεξεργασμένων ενημερωτικών σημειωμάτων και λοιπών εγγράφων που αφορούν την ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πρακτικές δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων/έγγραφα εργασίας που απαιτούν απάντηση.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 3: Διαχείριση, επικαιροποίηση και λειτουργία του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείκτης

Πλήθος επεξεργασιών αιτήσεων υποψηφίων προς ένταξη, Πρακτικών Συνεδρίασης Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων, σχεδίων Υ.Α. και λοιπών εγγράφων για το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών/αιτήματα ένταξης ή ενστάσεις.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 4: Επεξεργασία γενικότερων αιτημάτων και θεμάτων νομικής φύσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Δείκτης

Πλήθος επεξεργασμένων νομικών απόψεων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών για Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, ΝΣΚ, κ.λπ., καθώς και λοιπών θεμάτων για σχέδια νομοθετικών και λοιπών ρυθμιστικών πράξεων/ αριθμό αιτημάτων.

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 5: Αρχικός έλεγχος και προετοιμασία φακέλων εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, αιτήματα για συμπλήρωση δικαιολογητικών

Δείκτης

πλήθος αιτημάτων για συμπλήρωση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση των φακέλων προς εκκαθάριση/ αριθμός εισερχομένων φακέλων με ελλιπή δικαιολογητικά

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 6: Εκκαθαρίσεις εσόδων από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου

Δείκτης

Διεκπεραιωμένες εκκαθαρίσεις μετά την εισαγωγή στην ΜΑΔΚΑΕΣ όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών/αριθμό φακέλων με πλήρη στοιχεία

* *Η διαδικασία εκκαθάρισης εσόδων ενός περιουσιακού στοιχείου απαιτεί την διάθεση όλων των απαιτούμενων (εκ του νόμου) δικαιολογητικών. Πιθανή έλλειψη έστω κι ενός εξ αυτών, παγώνει τη διαδικασία εκκαθάρισης μέχρι τη διάθεσή του.

Επιπροσθέτως, λαμβάνεται υπόψη η «βαρύτητα» κάθε περίπτωσης, αν πχ σε κάποια εκκαθάριση απαιτείται περισσότερος χρόνος εργασίας, λόγω πχ του ελέγχου πολύ περισσοτέρων δικαιολογητικών και πιο περίπλοκων πληρωμών/συμψηφισμών, σε σύγκριση με πιο απλές περιπτώσεις.

Τιμή Δείκτη ≥80%

Στόχος 7: Παροχή στοιχείων σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, εντός των τιθέμενων προθεσμιών βάσει σχετικών αιτημάτων

Δείκτης

Πλήθος απεσταλμένων αρχείων στοιχείων/αριθμό αιτημάτων

Τιμή Δείκτη 100%

Στόχος 8: Εισήγηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων των δημοσίων επιχειρήσεων, των οποίων τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται και από τον Υπουργό Οικονομικών. Σκοπός του στόχου είναι η ενημέρωση του μετόχου Ελληνικό Δημόσιο επί της χρηματοοικονομικής κατάστασης των Α.Ε. κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους, ώστε να προληφθούν ή να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν χρηματοοικονομικές ανάγκες των Α.Ε. που έχουν δημοσιονομική επίπτωση, καθότι οι δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν φορείς Γενικής Κυβέρνησης, να επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή των κρατικών πόρων και η συνετή διαχείριση, καθώς και η τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των κανόνων διαφάνειας.

Δείκτης

Αριθμός εισηγήσεων/Αριθμός αιτημάτων για διενέργεια γενικών συνελεύσεων

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 9: Επεξεργασία των κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον διορισμό και την παύση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοσίων επιχειρήσεων. Σκοπός του στόχου είναι ο διορισμός στελεχών που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και τα οποία θα φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην οικονομική διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων.

Δείκτης

Αριθμός εισηγήσεων/Αριθμός κοινών υπουργικών αποφάσεων

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 10: Επεξεργασία και σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων για τα πορίσματα των εσωτερικών ελεγκτών των δημοσίων επιχειρήσεων. Σκοπός του στόχου είναι ο εντοπισμός μη νόμιμων δαπανών που πραγματοποιούνται από τις δημόσιες επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση των προϋπολογισμών τους και κατ’ επέκταση η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθότι οι δημόσιες επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης με κύρια πηγή χρηματοδότησης τον κρατικό προϋπολογισμό

Δείκτης

Αριθμός εισηγήσεων/Αριθμός πορισμάτων εσωτερικού ελέγχου

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 11: Υποστήριξη αναφορικά με θέματα αποκρατικοποιήσεων που διενεργούνται μέσω ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τον ν. 3986/2011.

Δείκτης

Πλήθος ενημερωτικών εισηγήσεων προς την πολιτική ηγεσία/Πλήθος εισερχομένων αιτημάτων από ΤΑΙΠΕΔ και λοιπούς φορείς

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, όπου ο βαθμός απόκλισης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες ή σε περιπτώσεις έλλειψης σχετικής τεχνογνωσίας

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 12: Έκδοση απαιτούμενων από πλευράς δημοσίου πράξεων, αναφορικά με αποκρατικοποιήσεις που διενεργούνται μέσω ΤΑΙΠΕΔ

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων πράξεων

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 13: Παροχή πληροφοριών αναφορικά με αποκρατικοποιήσεις που είχαν διεξαχθεί σύμφωνα με τον ν. 3049/2002.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων εντός των τιθέμενων προθεσμιών

Τιμή Δείκτη ≥90%

Β) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ)

Στόχος 1.

Έγκαιρη και αξιόπιστη ανταπόκριση επί ερωτημάτων προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων, που υποβάλλονται σε διαρκή βάση από συμβολαιογράφους όλης της Επικράτειας μέσω της πύλης «atepaa@minfin.gr».

Δείκτης

Πλήθος απαντημένων ερωτημάτων*/Πλήθος των αντίστοιχων εισερχομένων αιτημάτωνερωτημάτων.

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 2: Έγκαιρη και αξιόπιστη παροχή απαντήσεων/ οδηγιών επί της ορθής εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος και των ισχυουσών διατάξεων, επί αιτημάτων που υποβάλλονται εγγράφως από πολίτες/φορολογουμένους, υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Δήμους, κ.λπ.) και φορείς.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτωνθεμάτων* εντός των τιθέμενων προθεσμιών/Πλήθος των προς διεκπεραίωση αντίστοιχων εισερχομένων αιτημάτωνθεμάτων.

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 3: Έγκαιρη επεξεργασία και απάντηση σε ερωτήματα-αναφορές βουλευτών επί θεμάτων του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων και αποστολή σχεδίων μέσω Κοινοβουλευτικού ελέγχου

Δείκτης

Ανταπόκριση απαντήσεων, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ως προς τον αριθμό των υποβληθέντων ερωτημάτων-αναφορών

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 4: Έγκαιρη επεξεργασία και αποστολή εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς το Σ.τ.Ε. επί εκδίκασης αιτήσεων ακυρώσεως υπουργικών αποφάσεων καθορισμού τιμών του αντικειμενικού συστήματος.

Δείκτης

Ανταπόκριση σύνταξης και αποστολής εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ως προς τον αριθμό των υποβληθέντων αιτήσεων ακυρώσεως.

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 5: Έγκαιρη επεξεργασία-σύνταξη νομοθετικών, κανονιστικών και λοιπών πράξεων της Διοίκησης που αφορούν επικαιροποίηση των ισχυουσών διατάξεων/ αναβάθμιση του συστήματος/αναπροσαρμογή των τιμών και αποσκοπούν σε διεύρυνση της φορολογικής βάσης, εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες, διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του πολίτη και διασφάλιση δημοσίων εσόδων

Δείκτης

Ανταπόκριση στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων ως προς τις οριζόμενες από την πολιτική ηγεσία προθεσμίες

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 6: Ψηφιοποίηση των ζωνών, πινάκων, τιμών, συντελεστών και εντύπων του αντικειμενικού συστήματος και μέριμνα διαμόρφωσης και λειτουργίας της διαδικτυακής πληροφοριακής πλατφόρμας/ιστοσελίδας «valuemaps.gov.gr» σε συνεργασία με την ΓΓΠΣΔΔ.

Δείκτης

Ανταπόκριση στο πλήθος των ψηφιοποιημένων στοιχείων αιτήματα ως προς το πλήθος των στοιχείων και τις τιθέμενες προθεσμίες.

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 7: Έλεγχος παραδοτέων και παρακολούθηση υλοποίησης των μελετών αναβάθμισης του αντικειμενικού συστήματος που ανατέθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ε.Ε. στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας της Χώρας.

Δείκτης

Ανταπόκριση στο πλήθος των ελέγχων ως προς το πλήθος των υποβληθέντων παραδοτέων και τις τιθέμενες προθεσμίες.

Τιμή Δείκτη =100%

Άρθρο 7

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, καθώς και των Κτηματικών Υπηρεσιών της αυτής Γενικής Διεύθυνσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους ανά Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, καθώς και των Κτηματικών Υπηρεσιών της αυτής Γενικής Διεύθυνσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους τους Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Α) Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

Στόχος 1: Υποβολή στην ιεραρχία σχεδίου υπουργικής ή κοινής υπουργικής απόφασης ή απόφασης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος υποβληθέντων σχεδίων υπουργικών αποφάσεων εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών/ πλήθος εισερχόμενων υποθέσεων

Τιμή δείκτη: ≥80

Στόχος 2: Διαβίβαση στοιχείων προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου για τη διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητάς της, εντός δέκα (10) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος διαβιβασθέντων στοιχείων εντός δέκα (10) ημερών/πλήθος εισερχόμενων υποθέσεων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 3: Έγκαιρη διεκπεραίωση εισερχόμενων αιτημάτων πολιτών για τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων διαγραμμάτων που τηρούνται στον φάκελο της κάθε υπόθεσης.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωθέντων αιτημάτων εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος στη Διεύθυνση/πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων

Τιμή δείκτη: ≥85

Β) Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Στόχος 1: Ολοκλήρωση δωρεών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Δείκτης

Πλήθος των υποθέσεων δωρεών υπέρ του Δημοσίου που ολοκληρώνονται/πλήθος νέων υποθέσεων δωρεών υπέρ του Δημοσίου που δημιουργήθηκαν μέσα στο ίδιο εξάμηνο.

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 2: Έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για κοινωφελή ιδρύματα

Δείκτης

Πλήθος προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται μέσα στο εξάμηνο για την έγκριση σύστασης ιδρυμάτων, τροποποίησης των οργανισμών τους, συγχώνευση ή διάλυση αυτών/πλήθος αιτημάτων που υποβλήθηκαν μέσα στο ίδιο εξάμηνο.

Τιμή δείκτη: ≥85 %

Στόχος 3: Χορήγηση υποτροφιών και επιχορήγηση φορέων από τα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

Δείκτης

Πλήθος υποτροφιών και λοιπών ενισχύσεων που θα χορηγήσουν οι κοινωφελείς περιουσίες που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών σε ένα εξάμηνο/Πλήθος των προκηρυχθησομένων χορηγήσεων των κοινωφελών περιουσιών που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδιο εξάμηνο.

Τιμή δείκτη: ≥85 %

Στόχος 4: Υποβολή φακέλου στην ιεραρχία για την αποστολή στο Ν.Σ.Κ. των απαραίτητων δικαιολογητικών για να ζητηθεί η βεβαίωση κατά το άρθρο 1868 Α.Κ. του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επι σχολαζουσών κληρονομιών εντός είκοσι (20) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος υποβληθέντων φακέλων εντός είκοσι (20) ημερών/πλήθος εισερχομένων υποθέσεων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 5: Αριθμός βελτιώσεων στο πληροφοριακό σύστημα που τηρούνται τα Μητρώα του ν. 4182/2013.

Δείκτης

Πλήθος νέων λειτουργικοτήτων και των διαλειτουργικοτήτων που θα αναπτυχθούν σε ένα εξάμηνο στο Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. για τα Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, καθώς και για το Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών των Μητρώων/Πλήθος των βελτιώσεων που προγραμματίζει η Υπηρεσία για το ίδιο εξάμηνο.

Τιμή δείκτη: ≥90 %

Γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στόχος 1: Διεκπεραίωση φακέλων επί τεχνικών θεμάτων Δημόσιας Περιουσίας εντός είκοσι (20) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος παρασχεθέντων οδηγιών εντός είκοσι (20) ημερών/πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 2: Η σύνταξη κτιριολογικών μελετών και μελετών εκτέλεσης έργων για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών εντός είκοσι (20) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος μελετών εντός είκοσι (20) ημερών/πλήθος εισερχομένων υποθέσεων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 3: Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων σε κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Δείκτης

Πλήθος εκτελεσθέντων εργασιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών/πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων

Τιμή δείκτη: ≥90

Στόχος 4: Η διεκπεραίωση εισερχομένων αιτημάτων υποστήριξης χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος της Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων εντός δέκα (10) ημερών από την εισαγωγή του αιτήματος.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωθέντων αιτημάτων χρηστών εντός δέκα (10) ημερών/πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων

Τιμή δείκτη: ≥90

Δ) Κτηματικές Υπηρεσίες

Στόχος 1: Η αξιολόγηση αιτημάτων, πληροφοριών και καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας Δημοσίων κτημάτων και αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού από δραστηριότητές φυσικών ή νομικών προσώπων και η διαβίβαση όταν απαιτείται των σχετικών εγγράφων στις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους, εντός είκοσι (20) ημερών από την είσοδο στη Κτηματική Υπηρεσία του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος πράξεων εξέτασης ή διαβίβασης εντός είκοσι (20) ημερών/πλήθος εισερχομένων στοιχείων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 2: Διεκπεραίωση αιτημάτων για την εξέταση λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας περιουσίας και της κοινόχρηστης περιουσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, που διαβιβάζονται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τις κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια αυτοψίας ή ελέγχου για την διαπίστωση της παράβαση.

Δείκτης

Πλήθος ληφθέντων μέτρων προστασίας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών/πλήθος διαπιστωθεισών παραβάσεων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 3: Έγκαιρη διεκπεραίωση εισερχομένων υποθέσεων και φακέλων για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωθέντων υποθέσεων και φακέλων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στην υπηρεσία του τελευταίου σχετικού εισερχομένου/πλήθος εισερχόμενων υποθέσεων και φακέλων

Τιμή δείκτη: ≥80

Ε) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας

Στόχος 1: Ενημέρωση, έκδοση αναφορών και στατιστικών στοιχείων από το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στο Τμήμα του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος υποβληθέντων εγγράφων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών/πλήθος εισερχομένων αιτημάτων

Τιμή δείκτη: ≥85

Άρθρο 8

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους ανά Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους τους Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Α) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών

Στόχος 1: Η αξιολόγηση αιτημάτων και πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η διαβίβαση όταν απαιτείται των σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους, εντός είκοσι (20) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος πράξεων αρχειοθέτησης ή διαβίβασης εντός είκοσι (20) ημερών/πλήθος εισερχομένων στοιχείων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 2: Η διαχείριση και η προώθηση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων, μετά την αξιολόγησή τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες εντός είκοσι (20) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος πράξεων αρχειοθέτησης ή διαβίβασης εντός είκοσι (20) ημερών/πλήθος εισερχομένων στοιχείων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 3: Η ενημέρωση των αρμόδιων εθνικών αρχών, των υπηρεσιών και των οργάνων της Ε.Ε. για τα αποτελέσματα των ερευνών και των ελέγχων, καθώς και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις εντός είκοσι εργάσιμων (20) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος ενημερωτικών εγγράφων εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών/πλήθος σχετικών υποθέσεων

Τιμή δείκτη: ≥90

Στόχος 4: Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής από και προς τις ομόλογες υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και τρίτες χώρες εντός είκοσι εννέα (29) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωθέντων αιτημάτων εντός είκοσι εννέα (29) ημερών/πλήθος εισερχομένων αιτημάτων

Τιμή δείκτη: ≥85

Β) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Στόχος 1: Μέριμνα για την έγκαιρη και προσήκουσα διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας.

Δείκτης

Πλήθος απαντημένων, διεκπεραιωμένων και διαβιβασθέντων υποθέσεων εντός δεκαπέντε (15) ημερών/ πλήθος εισερχομένων υποθέσεων στη Διεύθυνση

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 2: Η παροχή οδηγιών, συμβουλών και κατευθύνσεων νομικής φύσεως στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων, γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων θεμάτων και διασφάλιση του νομότυπου των ενεργειών εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος απαντημένων υποθέσεων εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών/πλήθος εισερχομένων υποθέσεων

Τιμή δείκτη: ≥85

Στόχος 3: Μέριμνα για την ενίσχυση των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. με μέσα δίωξης και τηλεπικοινωνιακό υλικό, πέραν αυτών που διαθέτουν, όταν ζητηθεί από τους Προϊσταμένους τους, για τις ανάγκες αντιμετώπισης εκτάκτων και ειδικών περιπτώσεων δίωξης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος και την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων/διαβιβασθέντων αιτημάτων εντός δεκαπέντε (15) ημερών/πλήθος εισερχόμενων αιτημάτων

Τιμή δείκτη: ≥85

Γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας

Στόχος 1: Διαβίβαση διεκπεραιωμένων υποθέσεων (όπου διεκπεραιωμένες υποθέσεις νοούνται αυτές που αφορούν στην αλληλογραφία, διαχείριση αιτημάτων πολιτών και υπηρεσιών, έκδοση εντολών, διαχείριση Πληροφοριακών Δελτίων και Εισαγγελικών Παραγγελιών, κ.λπ.), καθώς και διαβίβαση υποθέσεων με παραβάσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή στο Τμήμα Δικαστικού της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης για περαιτέρω ενέργειες, εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων υποθέσεων εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών/πλήθος εισερχομένων υποθέσεων

Τιμή δείκτη: ≥90

Στόχος 2: Διαβίβαση διεκπεραιωμένων υποθέσεων (όπου διεκπεραιωμένες υποθέσεις νοούνται όχι μόνο αυτές που αφορούν την διαβίβαση μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αλλά αφορούν και στην αποστολή πορισματικών αναφορών και εκθέσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, τη λήψη απολογιών, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων, τις επιδόσεις εγγράφων, τις απαντήσεις επί διοικητικών προσφυγών κ.λπ.) στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων υποθέσεων εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών/πλήθος εισερχομένων υποθέσεων

Τιμή δείκτη: ≥90

Στόχος 3: Σύνταξη και παράδοση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας, στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας για περαιτέρω ενέργειες, πορισματικών αναφορών, εκθέσεων ελέγχου, πληροφοριακών δελτίων και λοιπών αναφορών (π.χ. αναφορές στο ξέπλυμα, αναγγελία αξιόποινης πράξης στον αρμόδιο εισαγγελέα, κ.λπ.).

Δείκτης

Πλήθος συνταχθέντων και προδοθέντων, στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας, πορισματικών αναφορών, εκθέσεων ελέγχου, πληροφοριακών δελτίων και λοιπών αναφορών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας/πλήθος ολοκληρωμένων ερευνών

Τιμή δείκτη: ≥85

Άρθρο 9

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους τους Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Στόχος 1: Σύνταξη πορισματικής έκθεσης μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης, σύμφωνα με τα άρθρα 66 και επόμενα του ΚΦΔ, φοροδιαφυγής, η οποία γνωστοποιείται προς τον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και ακολούθως διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. μαζί με τον φάκελο της υπόθεσης, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας.

Στόχος 2: Σύνταξη πορισματικής αναφοράς μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εφόσον δεν προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης, σύμφωνα με τα άρθρα 66 και επόμενα του ΚΦΔ, φοροδιαφυγής, στην οποία αναφέρονται, εφόσον διαπιστώθηκαν, πιθανολογούμενες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και ακολούθως διαβίβαση μετά του συνόλου της δικογραφίας, στον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας

Δείκτης:

Για τους Στόχους 1 και 2 συνολικά: Πλήθος γνωστοποιηθέντων και διαβιβασθέντων πορισματικών εκθέσεων και αναφορών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας/πλήθος ολοκληρωμένων ερευνών

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 3: Μέριμνα για την έγκαιρη και προσήκουσα διεκπεραίωση κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, σύνταξη και έγκαιρη διεκπεραίωση εγγράφων σχετικών με τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας, εγγράφων που αφορούν τις υποθέσεις που χειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και εγγράφων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Υπηρεσίας.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωθέντων εγγράφων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση αυτών στη Διεύθυνση/πλήθος εισερχομένων εγγράφων

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 4: Έγκαιρη διεκπεραίωση υποβληθέντων αιτημάτων και υπομνημάτων πολιτών για υποθέσεις που χειρίζεται η Υπηρεσία.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωθέντων εγγράφων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση αυτών στη Διεύθυνση/πλήθος εισερχομένων αιτημάτων και υπομνημάτων

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 5: Συλλογή, τήρηση και ενημέρωση του αρχείου της Υπηρεσίας σχετικά με Εγκυκλίους, Αποφάσεις, διοικητική και ποινική νομολογία.

Δείκτης:

Πλήθος αρχειοθετημένων εγγράφων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση αυτών στη Διεύθυνση

Τιμή Δείκτη ≥85%

Άρθρο 10

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους τους Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Στόχος 1: Διατύπωση απόψεων προς διαμόρφωση σχεδίων νομοθετικών ρυθμίσεων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την είσοδό τους στην υπηρεσία.

Δείκτης:

Πλήθος διατυπωθεισών απόψεων εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών/Πλήθος αιτημάτων διατύπωσης απόψεων

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 2: Εισήγηση για επικαιροποίηση φορολογικών βάσεων δεδομένων (M.I.S.), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την δημιουργία δημοσιονομικών και άλλων αναφορών (φορολογικών εισπράξεων, φόρου εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π., Φ.Π.Α, ΕΝ.Φ.Ι.Α., ληξιπρόθεσμων οφειλών) της Διεύθυνσης.

Δείκτης:

Πλήθος επικαιροποιημένων φορολογικών βάσεων (M.I.S.) για αναφορές/Πλήθος φορολογικών βάσεων (M.I.S.) για αναφορές

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 3: Υποβολή περιοδικών φορολογικών δελτίων προς το Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και τον Υπουργό Οικονομικών, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της εκάστοτε εξεταζόμενης περιόδου και ανάρτηση αυτών στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών κατόπιν έγκρισης από την πολιτική ηγεσία.

Δείκτης:

Πλήθος υποβληθέντων και αναρτημένων περιοδικών Φορολογικών δελτίων/Πλήθος περιοδικών Φορολογικών δελτίων

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 4: Αποστολή σχεδίων απαντήσεων σε μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές), που αφορούν φορολογικά μέτρα με δημοσιονομικό αντίκτυπο, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του σχετικού μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Δείκτης:

Πλήθος σχεδίων απαντήσεων σε μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχουν αποσταλεί, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών/Πλήθος εισερχόμενων μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 5: Ενέργειες και αποτύπωση θέσεων της χώρας για φορολογικά ζητήματα με ισχυρό δημοσιονομικό αντίκτυπο στο πλαίσιο της Ε.Ε. που αφορούν: α) Ecofin, β) Ομάδες Φορολογικών Θεμάτων (ΟΦΘ) Άμεσης και Έμμεσης Φορολογίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του σχετικού αιτήματος - υπόθεσης.

Δείκτης:

Πλήθος επεξεργασμένων αιτημάτων - υποθέσεων που έχουν αποσταλεί, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών/Πλήθος σχετικών αιτημάτων - υποθέσεων

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 6: Ενέργειες και αποτύπωση θέσεων της χώρας για φορολογικά ζητήματα με ισχυρό δημοσιονομικό αντίκτυπο στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ που αφορούν: α) Έμμεση φορολογία, β) Άμεση Φορολογία, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του σχετικού αιτήματος - υπόθεσης.

Δείκτης:

Πλήθος επεξεργασμένων αιτημάτων - υποθέσεων που έχουν αποσταλεί, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών/Πλήθος σχετικών αιτημάτων - υποθέσεων

Τιμή Δείκτη ≥85%

Άρθρο 11

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών

Α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης

Στόχος 1: Παραγωγή απολογιστικών αναφορών σε μηνιαία βάση.

Δείκτης:

Πλήθος παραγόμενων αναφορών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του μήνα αναφοράς/Πλήθος παραγόμενων αναφορών

Τιμή Δείκτη = 95 %

Στόχος 2: Έλεγχος πληρότητας και συμβατότητας του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για έργα αρμοδιότητας ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών εντός των τιθέμενων προθεσμιών.

Δείκτης:

Κατάρτιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για έργα αρμοδιότητας ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών εντός των τιθέμενων προθεσμιών

Τιμή Δείκτη = 100%

Στόχος 3: Παραγωγή στατιστικών αναφορών σε σχέση με το Ιδιωτικό Χρέος σε εξαμηνιαία βάση.

Δείκτης:

Στατιστικές αναφορές 30 ημέρες μετά την λήξη του εξαμήνου

Τιμή Δείκτη = 100 %

Στόχος 4: Απάντηση ερωτημάτων εντός 2 ημερών από την ημερομηνία υποβολής.

Δείκτης:

Πλήθος ερωτημάτων που απαντώνται εντός 2 ημερών από την ημερομηνία υποβολής/Συνολικό πλήθος ερωτημάτων

Τιμή Δείκτη = 90 %

Στόχος 5: Παροχή συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης στις υπόλοιπες μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Δείκτης:

Πλήθος παρεχόμενων συμβουλών εντός 30 ημερών/ Πλήθος παρεχόμενων συμβουλών

Τιμή Δείκτη ≥92 %

Στόχος 6: Διατύπωση απόψεων προς διαμόρφωση σχεδίων νομοθετικών ρυθμίσεων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων εντός 10 εργασίμων ημερών από την είσοδό τους στην υπηρεσία.

Δείκτης:

Πλήθος διατυπωθεισών απόψεων επί σχεδίων νομοθετικών ρυθμίσεων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων, εντός 10 εργάσιμων ημερών/ Πλήθος αιτημάτων διατύπωσης απόψεων επί σχεδίων νομοθετικών ρυθμίσεων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 7: Διεκπεραίωση επίκαιρων ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της ΕΓΔΙΧ, εντός 5 ημερών από την παραλαβή της επίκαιρης ερώτησης

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων επίκαιρων ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της ΕΓΔΙΧ εντός 5 ημερών/Πλήθος εισερχομένων επίκαιρων ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της ΕΓΔΙΧ

Τιμή Δείκτη ≥90%

Β) Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού

Στόχος 1: Διεκπεραίωση των αιτημάτων της Διεύθυνσης που αφορούν την έκδοση αποφάσεων αρμοδιότητάς της εντός είκοσι ημερών από την εισαγωγή τους.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων για την έκδοση αποφάσεων εντός 20 ημερών/Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων για την έκδοση αποφάσεων

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 2: Κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες και φορείς.

Δείκτης

Πλήθος εισηγήσεων για προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εντός 90 ημερών/Πλήθος εισηγήσεων για προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 3: Έγκαιρη διεκπεραίωση εισερχομένων υποθέσεων και φακέλων για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική λειτουργία της ΕΓΔΙΧ.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων εγγράφων και φακέλων εντός 20 ημερών από την είσοδο τους στην Υπηρεσία/ Πλήθος εισερχόμενων εγγράφων και φακέλων.

Τιμή δείκτη ≥95%

Στόχος 4: Έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών προς εκκαθάριση ενταλμάτων και διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού φακέλου

Δείκτης:

Πλήθος απεσταλμένων φακέλων προς εκκαθάριση και πληρωμή εντός 10 ημερών/ Πλήθος απεσταλμένων φακέλων προς εκκαθάριση και πληρωμή

Τιμή Δείκτη ≥95%

Στόχος 5: Σύνταξη και αποστολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών του ετήσιου προϋπολογισμού, των τριμηνιαίων ενημερώσεων και αιτημάτων δεσμεύσεων

Δείκτης:

Πλήθος ενημερώσεων-αιτημάτων εντός 5 ημερών/ Πλήθος ενημερώσεων-αιτημάτων

Τιμή Δείκτη =100 %

Στόχος 6: Έλεγχος και οριστικοποίηση των Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων εντός δεκαημέρου από την οριστική υποβολή της αναφοράς

Δείκτης:

Πλήθος οριστικοποιημένων Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων εντός 10 ημερών/ Πλήθος οριστικοποιημένων Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων

Τιμή Δείκτη =100%

Στόχος 7: Διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και την εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

Δείκτης:

Πλήθος προτάσεων για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, εντός 30 εργάσιμων ημερών/ Πλήθος προτάσεων για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 8: Διερεύνηση και σύνταξη εισηγήσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, την επέκταση, τη βελτίωση των Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, καθώς και των Συστημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Ελέγχου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και την παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών.

Δείκτης:

Πλήθος εισηγήσεων για τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, εντός 30 εργάσιμων ημερών/Πλήθος εισηγήσεων για τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων

Τιμή Δείκτη ≥95%

Γ) Διεύθυνση Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών

Στόχος 1: Απάντηση ερωτημάτων εντός 2 ημερών από την ημερομηνία υποβολής.

Δείκτης:

Πλήθος ερωτημάτων που απαντώνται εντός 2 ημερών από την ημερομηνία υποβολής/Συνολικό πλήθος ερωτημάτων

Τιμή Δείκτη = 95%

Στόχος 2: Απάντηση σε ερωτήματα πολιτών μέσω του help desk των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. εντός 5 εργάσιμων ημερών

Δείκτης:

Πλήθος απαντήσεων σε ερωτήματα πολιτών μέσω του help desk των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., εντός 5 εργάσιμων ημερών/ Συνολικό πλήθος ερωτημάτων πολιτών μέσω του help desk των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Παρακολούθηση της λειτουργίας και υποστήριξη των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΓΔΙΧ.

Δείκτης:

Πλήθος επίλυσης προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία των περιφερειακών Υπηρεσιών, εντός 30 εργάσιμων ημερών/Πλήθος αναφορών προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία των περιφερειακών Υπηρεσιών

Τιμή Δείκτη ≥90%

Άρθρο 12

Καθορισμός λοιπών Υπηρεσιών που υπάγονται στον/στην Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και των ποσοτικών τους στόχων για την καταβολή του ΚΕΔΣ

Καθορίζουμε τις λοιπές Υπηρεσίες που υπάγονται στον/στην Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τους ποσοτικούς στόχους ανά Υπηρεσία, με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους τους ΚΕΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Α) Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα

Στόχος 1: Έγκαιρη διεκπεραίωση εισερχομένων υποθέσεων και φακέλων για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Υπουργείου.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων από το Γραφείο Υ.Γ. εγγράφων και φακέλων εντός είκοσι (20) ημερών από την είσοδό τους στην Υπηρεσία/Πλήθος εισερχόμενων εγγράφων και φακέλων των υποκείμενων οργανικά υπηρεσιών.

Τιμή δείκτη ≥85%

Στόχος 2: Έλεγχος, συντονισμός και συμφωνία των υποθέσεων στις οποίες ο/η Υπηρεσιακή Γραμματέας έχει την ιδιότητα του αποφαινόμενου οργάνου (στο πλαίσιο διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων) και σύμφωνα με την μοναδική ιδιότητά της ως διατάκτης του προϋπολογισμού και εκκαθάρισης δαπανών του Υπουργείου.

Δείκτης

Πλήθος ελεγμένων υποθέσεων και διαδικασιών εντός δέκα (10) ημερών/Πλήθος εισερχόμενων υποθέσεων

Τιμή δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Μέριμνα για την έγκαιρη και προσήκουσα επικοινωνία του/της Υπηρεσιακής Γραμματέως με τις εκτός ιδίου Υπουργείου υπηρεσίες και τους πολίτες, υποβοηθώντας την Υ.Γ στην άσκηση των καθηκόντων της.

Δείκτης

Αριθμός Απαντημένων και διεκπεραιωμένων υποθέσεων πολιτών -υπηρεσιών εντός τριάντα (30) ημερών/Συνολικό αριθμό εισερχομένων υποθέσεων στο Γραφείο Υ.Γ.

Τιμή δείκτη ≥85%

Β) Υπηρεσία Συντονισμού

Στόχος 1: Διεκπεραίωση επίκαιρων ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της επίκαιρης ερώτησης από την Υπηρεσία Συντονισμού

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων επίκαιρων ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών εντός 5 ημερών/Πλήθος εισερχομένων επίκαιρων ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 2: Έλεγχος πληρότητας και συμβατότητας του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών με την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, εντός των τιθέμενων προθεσμιών από τις διατάξεις του ν. 4622/2019.

Δείκτης:

Κατάρτιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών, σε συντονισμό με την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Πολιτικής εντός των τιθέμενων προθεσμιών από τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4622/2019.

Τιμή Δείκτη = 100%

Γ) Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

Στόχος 1: Η ορθή συμπλήρωση του ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης) με τα απαιτούμενα στοιχεία και η αποστολή του στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, προκειμένου να εκκινήσει εγκαίρως η καταβολή προκαταβολής σύνταξης και να αποφευχθεί ο κίνδυνος να καταβληθούν τυχόν νόμιμοι τόκοι.

Δείκτης

Πλήθος συμπληρωμένων και απεσταλμένων ΔΑΥΚ εντός 40 ημερών/ Πλήθος συμπληρωμένων και απεσταλμένων ΔΑΥΚ

Τιμή Δείκτη ≥85%

Στόχος 2: Διεκπεραίωση αιτημάτων προς τη Διεύθυνση που αφορούν την έκδοση αποφάσεων αρμοδιότητάς της εντός είκοσι (20) ημερών από την εισαγωγή τους στην υπηρεσία.

Δείκτης

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων για την έκδοση αποφάσεων εντός είκοσι ημερών/Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων για την έκδοση αποφάσεων

Τιμή Δείκτη ≥85%

Δ) Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ)

Στόχος 1: Έλεγχος πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο ΕΠΑ (ΤΠΑ και υποπρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών) εντός ενός μηνός από την υποβολή της πρότασης χρηματοδότης στο ΟΠΣ του ΕΠΑ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το υποβληθέν τεχνικό δελτίο παρουσιάζει ελλείψεις και απαιτείται επανυποβολή της πρότασης (τεκμαίρεται από σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας για την παροχή των επιπλέον στοιχείων). Το δεκαπενθήμερο της ανωτέρω στοχοθεσίας μετράται από την ημερομηνία επανυποβολής της πρότασης χρηματοδότησης.

Δείκτης

Πλήθος αποφάσεων ένταξης ή απορριπτικών απαντήσεων στα αιτήματα χρηματοδότησης από δυνητικούς δικαιούχους εντός 1 μήνα/Πλήθος υποβαλλόμενων τεχνικών δελτίων έργων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Παροχή οικονομικών στοιχείων που αφορούν έργα που διαχειρίζεται η Υπηρεσία προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και παροχή πληροφόρησης και διευκρινήσεων επί του ΣΔΕ του ΕΠΑ στις διάφορες Υπηρεσίες εντός και εκτός Υπουργείου εντός είκοσι ημερών από την εισαγωγή του αιτήματος πληροφόρησης στην Υπηρεσία.

Δείκτης

Πλήθος εγγράφων της Υπηρεσίας με τα οποία παρέχονται πληροφορίες και διευκρινήσεις εντός 20 ημερών/ Πλήθος υποβληθέντων αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων

Τιμή δείκτη ≥90%

Ε) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Στόχος 1: Έκδοση αποφάσεων διαβάθμισης εντός δέκα ημερών.

Δείκτης

Πλήθος αποφάσεων διαβάθμισης εντός δέκα ημερών/ Πλήθος αποφάσεων διαβάθμισης

Τιμή δείκτη ≥90%

ΣΤ) Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στόχος 1: Απάντηση σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με θέματα εφαρμογής Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εντός δέκα ημερών.

Δείκτης

Πλήθος απαντήσεων επί θεμάτων GDPR εντός δέκα ημερών/Πλήθος απαντήσεων επί θεμάτων GDPR

Τιμή δείκτη ≥90%

Άρθρο 13

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους των Ιδιαίτερων Γραφείων Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου Οικονομικών

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους των Ιδιαίτερων Γραφείων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου Οικονομικών Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Στόχος 1: Έλεγχος και άμεση προώθηση των προς υπογραφή φακέλων (που αφορούν έκδοση κανονιστικών πράξεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών, ερωτήματα και αναφορές στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εισηγήσεις, απόψεις υπηρεσιών για δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές και Ν.Σ.Κ. κ.ά.).

Δείκτης:

Πλήθος προωθούμενων προς υπογραφή φακέλων στο Γραφείο Υπουργού/Αναπληρωτή Υπουργού/ Υφυπουργού/Γενικού Γραμματέα/Ειδικού Γραμματέα - Πλήθος εισερχομένων φακέλων

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Έγκαιρη επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών πράξεων, υπομνημάτων, πρακτικών, καθώς και άμεση διαχείριση και επίλυση θεμάτων νομικής φύσεως, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργού/Αναπληρωτή Υπουργού/Υφυπουργού ν/Γενικού Γραμματέα/Ειδικού Γραμματέα.

Δείκτης:

Εκδοθείσες νομοθετικές και λοιπές κανονιστικές πράξεις και πλήθος υποθέσεων νομικής φύσεως που επιλύονται/πλήθος σχετικών υποθέσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Έγκαιρη ανταπόκριση στις υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και σε Εθνικές-Ευρωπαϊκές Αρχές για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων προς την Προεδρία της Κυβέρνησης και Εθνικές-Ευρωπαϊκές Αρχές/Πλήθος αιτημάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικών-Ευρωπαϊκών Αρχών εντός των οριζομένων προθεσμιών.

Τιμή Δείκτη ≥90%

Άρθρο 14

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) στους υπαλλήλους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Στόχος 1: Βελτίωση εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείκτης:

Ετήσια αύξηση του ποσοστού των εισπράξεων ληξιπροθέσμων οφειλών ως προς το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Τιμή δείκτη ≥3%

Στόχος 2: Προώθηση ψηφιακού μετασχηματισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Δείκτης:

Ετήσια αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών δικτύου (web services) ή/και των ψηφιακών ροών (e-services) προς τους πολίτες

Τιμή δείκτη ≥3

Άρθρο 15

Καθορισμός ποσοτικών στόχων για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) στους διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Πειραιά και των περιφερειακών Δικαστικών Γραφείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Καθορίζουμε τους ποσοτικούς στόχους για τους διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ., του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Πειραιά και των περιφερειακών Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ., με βάση την επίτευξη των οποίων θα καταβάλλεται στους διοικητικούς υπαλλήλους τους, Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), ως εξής:

Στόχος 1: Η μείωση κατά 15% σε ετήσια βάση στον προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ. των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για πληρωμή αποζημιώσεων και δικαστικών εξόδων, που αφορούν υποθέσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), με στόχο την αποφυγή επιβάρυνσης του Ελληνικού Δημοσίου με τόκους υπερημερίας και τη συμμόρφωση της χώρας σε διεθνή υποχρέωσή της, η οποία ελέγχεται από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (άρθρο 46 της Ε.Σ.Δ.Α).

Δείκτης 1:

Ποσό απλήρωτων υποχρεώσεων στη λήξη του Α’ και Β’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους/ Ποσό απλήρωτων υποχρεώσεων στη λήξη του αντίστοιχου Α’ και Β’ εξαμήνου προηγούμενου έτους

Τιμή δείκτη ≥90%

Δείκτης 2:

Ποσό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στη λήξη του Α’ και Β’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους/ Ποσό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στη λήξη του αντίστοιχου Α’ και Β’ εξαμήνου προηγούμενου έτους

Τιμή δείκτη ≥90%

Στόχος 2: Ολοκλήρωση της καταβολής των δικαστικών δαπανών σε εκτέλεση αποφάσεων ημεδαπών δικαστηρίων εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβαλλόμενη αίτηση των δικαιούχων, με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω δημοσιονομικής επιβάρυνσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων καταβολών για πληρωμή δικαστικής δαπάνης εντός 15 ημερών/ Πλήθος εισερχομένων αιτήσεων για πληρωμή δικαστικής δαπάνης

Τιμή Δείκτη ≥90%

Στόχος 3: Σύνταξη χρηματικών καταλόγων δικαστικών δαπανών σε εκτέλεση αποφάσεων ημεδαπών δικαστηρίων και αποστολή αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προς βεβαίωση των καταλογιζόμενων ποσών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εντός δεκαπέντε ημερών, από την ημερομηνία εισαγωγής των εισερχομένων προς διεκπεραίωση δικαστικών αποφάσεων στο Ν.Σ.Κ., με στόχο την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την έγκαιρη είσπραξη εσόδων του Τακτικού προϋπολογισμού μέσω της βεβαίωσης των ποσών αυτών.

Δείκτης:

Πλήθος διεκπεραιωμένων χρηματικών καταλόγων εντός 15 ημερών/ Πλήθος εισερχομένων δικαστικών αποφάσεων

Τιμή Δείκτη ≥88%

Στόχος 4: Μείωση του Βασικού Δείκτη Επίδοσης/Απόδοσης (Key Performance Indicator KPI) στις εμπορικές συναλλαγές, που αφορούν στο σύνολο των δαπανών του Ν.Σ.Κ. κατά 30% από το προβλεπόμενο ανώτατο χρονικό όριο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου με αυτό εγγράφου, με στόχο την αποφυγή δημοσιονομικής επιβάρυνσης, σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, από την καταβολή τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων είσπραξης.

Δείκτης:

(Μέσος όρος Δείκτη KPI όλων των τριμήνων του έτους ≤21) Πλήθος εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων εντός 21 ημερών/ Πλήθος εισερχομένων τιμολογίων και λοιπών παραστατικών στην Υπηρεσία προς εξόφληση

Τιμή Δείκτη ≥90%

Άρθρο 16

Καθορισμός της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, του ύψους, του χρόνου και του τρόπου καταβολής του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

1. Το Κ.Ε.Δ.Σ. καταβάλλεται ετησίως, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, κατόπιν αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων ανά υπηρεσία, σύμφωνα με την παρούσα.

2. Επιπλέον των στόχων που τίθενται στα άρθρα 2 έως 15 και ειδικά για τα έτη 2022 και 2023, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Κ.Ε.Δ.Σ. σε οποιοδήποτε υπηρεσία, είναι να έχει οριστεί διοικητικός υπεύθυνος για τις εγκαταστάσεις του φορέα όπου εργάζονται οι υπάλληλοι που καταβάλλεται το Κ.Ε.Δ.Σ. και να έχουν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 (Β' 3424/2022) απόφασης.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης των άρθρων 2 έως και 15 ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Διεύθυνσης, του Τμήματος ή Μονάδας ή Γραφείου των άρθρων 2 έως και 15, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των ποσοτικών στόχων, που τίθενται με την παρούσα, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ.. Επιπλέον ο Προϊστάμενος ορίζει το ύψος του Κ.Ε.Δ.Σ. για κάθε υπάλληλο, ως ποσοστό του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 4 του παρόντος και με την επιφύλαξη της τήρησης των ορίων δαπανών για κάθε υπηρεσία της παρ. 5 του παρόντος. Συντάσσει την ως άνω έκθεση επίτευξης στόχων, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση του έτους αναφοράς της αξιολόγησης. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμοδίου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Οι σχετικές εκθέσεις με τους επιλέξιμους υπαλλήλους, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου της κάθε υπηρεσίας, κατά αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης των πρόσθετων αποδοχών, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τον τελικό υπολογισμό και την καταβολή του ΚΕΔΣ οικονομική υπηρεσία της παρ. 6 του παρόντος, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση του έτους αναφοράς, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου, από τους Διευθυντές ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Διευθυντή του προϊστάμενου κάθε υπηρεσίας.

4. Το Κ.Ε.Δ.Σ. υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Σε περίπτωση επιλέξιμων υπαλλήλων που έχουν υπηρετήσει στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, ή έχουν λάβει σχετική άδεια άνευ ή μειωμένων αποδοχών, το Κ.Ε.Δ.Σ καταβάλλεται αναλογικά. Το Κ.Ε.Δ.Σ. δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ή του τρέχοντος έτους της καταβολής του Κ.Ε.Δ.Σ. και έως την ημερομηνία καταβολής του Κ.Ε.Δ.Σ., κάποια από τις ανταμοιβές των άρθρων 23 ή 24 ή 26 ή 27 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

5. Το ύψος της συνολικής ετήσιας δαπάνης τουΚ.Ε.Δ.Σ δεν δύναται να υπερβαίνει τα εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ και συγκεκριμένα τα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι (2.220.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, το ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.980.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, τις τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, τις τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) για τους υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τις επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (777.000) για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και τις λοιπές υπηρεσίες, μονάδες, γραφεία και ιδιαίτερα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών, τις διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ευρώ για τους υπαλλήλους του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) ευρώ για τους υπαλλήλους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τις ογδόντα έξι χιλιάδες (86.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, τις τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (317.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (226.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες (133.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τις εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, τις εκατόν δέκα επτά χιλιάδες (117.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (437.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τις σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τις διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (279.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τις ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τις εκατόν δέκα έξι χιλιάδες (116.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις εκατόν εβδομήντα ένα χιλιάδες (171.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τις διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (213.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τις ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις εβδομήντα τρεις χιλιάδες (73.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, τις εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τις είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τις είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

6. Σε περίπτωση που το ύψος της ετήσιας δαπάνη για το Κ.Ε.Δ.Σ. υπερβαίνει για κάποια υπηρεσία το όριο της παρ. 5 του παρόντος, το ύψος του Κ.Ε.Δ.Σ. ανά υπάλληλο περιορίζεται αναλόγως για όλους τους δικαιούχους της εν λόγω υπηρεσίας, και καταβάλλεται αναλογικά επί του αρχικά προσδιοριζόμενου Κ.Ε.Δ.Σ. ανά υπάλληλο, όπως έχει οριστεί από τους Προϊσταμένους σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος, έτσι ώστε η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία να περιορίζεται στα όρια της παρ. 5 του παρόντος. Την αρμοδιότητα για τυχόν περικοπές λόγω υπέρβασης των ορίων της παρ. 5, την εκκαθάριση και καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ. για κάθε υπηρεσία έχουν οι οικονομικές υπηρεσίες του κάθε φορέα που υπάγεται η εν λόγω υπηρεσία.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!