Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 49598 ΕΞ 2022 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» και «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αριθμ. 49598 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B’ 6162/05.12.2022

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» και «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119),

4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),

7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και

8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Ε. To Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021/29-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).

ΣΤ. Την υπ’ αρ. 4091/6.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της χρονικής διάρκειας της δράσης, του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4936/2022 (Α’ 105), των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, των κατηγοριών των δικαιούχων, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της αίτησης και του περιεχομένου αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού και της διαδικασίας χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της διαδικασίας ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 2827).

Ζ. Τα αιτήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ: υπ’ αρ. 12580/4-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», υπ’ αρ. 12582/4-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0-oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων», υπ’ αρ. 12583/4-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μεταφορές - Οχήματα/Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου (Α.Α.Δ.Ε.)», υπ’ αρ. 12584/4-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μεταφορές - Οχήματα/Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)», υπ’ αρ. 12590/4-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μεταφορές - Οχήματα/ Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης)», υπ’ αρ. 12644/6-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος/Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων - Fuel Pass», υπ’ αρ. 12743/12-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Τράπεζες - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» και υπ’ αρ. 14079/27-2022 «Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας/ Παροχή πληροφοριών μοτοποδηλάτων (ΕΛΑΣ)», στην Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για το πληροφοριακό σύστημα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr».

Η. Το υπ’ αρ. 12581/4-4-2022 αίτημα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για τη διαδικτυακή υπηρεσία "Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0", στην Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για το πληροφοριακό σύστημα «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων».

Θ. Τα έγγραφα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ: υπ’ αρ. 5670/5-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0», υπ’ αρ. 5668/ 5-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0/oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων», υπ’ αρ. 5666/5-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μεταφορές - Οχήματα/Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου (Α.Α.Δ.Ε.)», υπ’ αρ. 5665/5-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μεταφορές - Οχήματα/Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)», υπ’ αρ. 5667/5-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μεταφορές - Οχήματα/Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης)», υπ’ αρ. 11375/29-6-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος/Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων - Fuel Pass», υπ’ αρ. 6345/14-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Τράπεζες - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» και υπ’ αρ. 13262/277-2022 «Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας/Παροχή πληροφοριών μοτοποδηλάτων (ΕΛΑΣ)», προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, για το πληροφοριακό σύστημα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr».

Ι. Το υπ’ αρ. 5671/5-4-2022 έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ και υπ’ αρ. 5670/5-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0», προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, για το πληροφοριακό σύστημα «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων». ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με τον ν. 4916/2022:

i) «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0»,

ii) «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0-oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων»,

iii) «Μεταφορές - Οχήματα/Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου (Α.Α.Δ.Ε.)»,

iv) «Μεταφορές - Οχήματα/Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)»,

v) «Μεταφορές - Οχήματα/Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης)»,

vi) «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος/ Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων - Fuel Pass», vii) «Τράπεζες - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ», viii) «Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας/Παροχή πληροφοριών μοτοποδηλάτων (ΕΛΑΣ)».

2. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth

2.0», με σκοπό τη χρήση από το Διαχειριστή της Πλατφόρμας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στην Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

4. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

6. Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ως υπηρεσία-λήπτης των διαδικτυακών υπηρεσιών, έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!