Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/004/000/485/2022 Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008» (L137).

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ι. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΙΙ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΑΔΑ:
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
Διεύθυνση Ενεργειακών
Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Διεύθυνση Στρατηγικής
Τελωνειακών Ελέγχων
και Παραβάσεων
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διεύθυνση Διαχείρισης
Αποβλήτων
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
και Υγιεινής Περιβάλλοντος

Αρ. ΦΕΚ:

Αθήνα: 31 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρ.: 30/004/000/485/2022

Θέμα: Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008» (L137).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (L137) και ειδικότερα το άρθρο 16, σύμφωνα με το οποίο τα Κράτη Μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβιάσεων του Κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εκτελούνται,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α' 34),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),

δ) του Κεφαλαίου Α' “Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων” του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2, της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 14 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41,

ε) του ν. 2960/2001 ‘Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’ (Α' 265),

στ) της υπ’ αρ. 30/004/000/3021/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (L137/24.5.2017)» (B' 2868),

ζ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119),

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 & Α'126 για διόρθωση σφάλματος),

ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'2),

ιβ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155),

ιγ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

ιδ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148),

ιε) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160), ιστ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133)

ιζ) της υπ. αρ’ 339/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051),

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Μέτρα Ελέγχου

Για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 διενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι ως εξής:

α) από τις Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την παραγωγή, διάθεση και αποθήκευση στην αγορά προϊόντων που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε περιορισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού. Οι διαδικασίες δειγματοληψίας και εξέτασης των προϊόντων διενεργούνται κατά τρόπο ανάλογο προς εκείνες που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης και οι διαδικασίες επιθεώρησης διενεργούνται σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Εποπτείας, Ελέγχου και Επιθεώρησης που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

β) από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων υδραργύρου,

γ) από τους οδοντιατρικούς συλλόγους για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ και από α) τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων και β) τους οδοντιατρικούς συλλόγους, για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 4 και 6 του ίδιου άρθρου δ) από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Κεφαλαίου ΙΙΙ και του Κεφαλαίου IV του εν λόγω Κανονισμού.

Άρθρο 2

Κυρώσεις

1. Το εμπόριο, η παραγωγή, η χρήση και η αποθήκευση υδραργύρου, ενώσεων υδραργύρου, μειγμάτων υδραργύρου και προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, καθώς και η διάθεση αποβλήτων και αποβλήτων υδραργύρου επιτρέπεται εφόσον είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

«για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (L137). Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 2.

2. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 επιβάλλονται ειδικότερα οι κάτωθι κυρώσεις:

α) Για τις παραβάσεις που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου του άρθρου 5 του Κεφαλαίου ΙΙ καθώς και για παραβάσεις των άρθρων 7 και 8 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 έως 3.500 ευρώ και απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων.

Τα πρόστιμα της περ. α επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας όπου έγινε η δειγματοληψία ή/και ο έλεγχος ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήσης προϊόντος επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., με έκδοση σχετικής Απόφασης.

β) Για τις παραβάσεις του Κεφαλαίου ΙΙ, που αφορούν σε εξαγωγή ή σε εισαγωγή η οποία υπόκειται σε απαγόρευση και πραγματοποιείται χωρίς τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ανωτέρω Κανονισμός, επιβάλλονται από την ελέγχουσα τελωνειακή υπηρεσία οι κυρώσεις του ν. 2960/2001 ‘Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’ (Α 265).

γ) Για τις παραβάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 1.500 ευρώ, ενώ για τις παραβάσεις των παρ. 4 και 6 του ίδιου άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 3.000 ευρώ, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 30 του ν. 1650/1986, και αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου/πολυοδοντιατρείου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμμόρφωση του υπόχρεου.

Τα πρόστιμα των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ επιβάλλονται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο και των παρ. 4 και 6 του ίδιου άρθρου επιβάλλονται

α) κατά δέσμια αρμοδιότητα από τον Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση των Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων ή

β) από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο. Η αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου/πολυοδοντιατρείου αποφασίζεται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο.

δ) Για τις παραβάσεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου ΙΙΙ και των άρθρων του Κεφαλαίου IV επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

3. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την ποσότητα του προϊόντος που παρήχθη, χρησιμοποιήθηκε, αποθηκεύτηκε ή διατέθηκε ως απόβλητο κατά παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852, καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης.

4. Άρνηση πρόσβασης στους επιθεωρητές/ελεγκτές στις εγκαταστάσεις επιχείρησης/φορέα για διενέργεια επιθεώρησης/ελέγχου ή/και άρνηση παροχής πληροφοριών κατά την επιθεώρηση/έλεγχο συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Άρθρο 3

Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!