Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 109721/2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88974/10-11-2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» (Β’ 5346).

Αριθμ. 109721

ΦΕΚ B’ 5944/21.11.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88974/10-11-2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» (Β’ 5346).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 174).

2. Το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

3. Το άρθρο 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων - Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας» (Α’ 205).

4. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τον ν. 4314/2014 «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

8. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

11. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

13. Το άρθρο 60 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

14. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 75).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24. 12.2013 σ. 1 έως 8).

16. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, όπως ισχύουν.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ).

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

19. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 20. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

21. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α’ 15).

22. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

23. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

24. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

25. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

26. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

27. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

28. Την υπό στοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014» (Β’ 948).

29. Την υπό στοιχεία C(2014)/10128 final/17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

30. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β’ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: “Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 32492/24.03.2020 (Β’ 1110) υπουργική απόφαση.

31. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/ 08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

32. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

33. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

34. Το υπ’ αριθμ 25030/26-02-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.

35. Την υπ’ αρ. 88974/10-11-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» (Β’ 5346).

36. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» (Β’ 1137).

37. Την υπ’ αρ. 59568/9-6-2022 απόφαση ένταξης για το «Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ 5136160 (ΑΔΑ: 6Φ4Η46ΜΤΛΡΙΧΠ).

38. Την υπ’ αρ. 61898/16-06-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης ένταξης του έργου 2022ΣΕ33410008 στη ΣΑΕ334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΚΜΣ46ΜΤΛΡ-Φ1Α).

39. Την υπ’ αρ. 72256/27-7-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί ανακατανομής πιστώσεων στο ΠΔΕ 2022 του έργου 2022ΣΕ33410008 στη ΣΑΕ334/1 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΥ46ΜΤΛΚ -500).

40. Την υπ’ αρ. 16/2021 Δημόσια Πρόσκληση της δράσης «Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης».

41. Την υπ’ αρ. 3537/21-6-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α..

42. Την υπ’ αρ. 895075/5-10-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α..

43. Την υπ’ αρ. 93523/07-10-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

44. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπό στοιχεία 88974/10-11-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Από τις διατάξεις της παρούσας τροποποιείται η πηγή χρηματοδότησης και η προκαλούμενη δαπάνη της δράσης στον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων του Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών» του Ε.Π. Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ε334/1). Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη, ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000,00€), που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού που τίθενται στο ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και ανακατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: για το έτος 2022: 7.800.000,00 ευρώ. για το έτος 2023: 6.200.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 88974/10-11-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» (Β’ 5346), ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 και 4 αντικαθίστανται, ως εξής:

«1. Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία δύο χιλιάδων (2.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. οι οποίοι κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας), 18-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και είναι απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης σύμφωνα με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).». «4.Το πρόγραμμα αφορά στην προκήρυξη 2.000 θέσεων προεργασίας. Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται με Δημόσια Πρόσκληση μέχρι και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

Η έναρξη και λήξη υποβολής των αιτήσεων δημοσιεύονται με δελτία τύπου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)».

Β. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξηςΧρηματοδότησηΕπιλέξιμες περιοχές - Ρόλος Δ.ΥΠ.Α.

1. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και εμπίπτει:

α) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβαση ς στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»,

β) στον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»,

γ) στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iiΥ «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία» και στον

δ) Ειδικό στόχο i «Αύξηση της Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

2. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια ευρώ (14.000.000,00€) βαρύνει το ΠΔΕ, ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής: 2022: έως 7.800.000 ευρώ, 2023: έως 6.200.000 ευρώ.

3. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του προγράμματος, ορίζονται περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας).

4. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Δικαιούχος του προγράμματος ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α. Είναι αρμόδια για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων, τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις θέσεις προεργασίας των παρόχων/ επιχειρήσεων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους/επιχειρήσεις και την καταβολή των αποζημιώσεων στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

6. Ο Δικαιούχος του προγράμματος (Δ.ΥΠ.Α.), μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της δράσης στο ΕΠ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως εξειδικεύονταν στη σχετική πρόσκληση.

Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την Δ.ΥΠ.Α.».

Γ. Στο άρθρο 3, στην παρ. Β, στην υποπαράγραφο 1, τα εδάφια πρώτο (i), προτελευταίο και τελευταίο (ii), τροποποιούνται ως εξής: (i) «1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 2.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη τη διάρκεια της προεργασίας.». (ii) «Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους. Κατά τη διαδικασία της υπόδειξης από τον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2, οι ωφελούμενοι συμπληρώνουν και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα οριζόμενα στην παρούσα στις υποπεριπτώσεις βi, βii, βiii, βiv και βv της περ. β), αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται με το συστατικό σημείωμα, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος από τον πάροχο/επιχείρηση.

Η ευθύνη ελέγχου των αναφερομένων στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) ανήκει στους παρόχους/επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα». Δ. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 4

Διάρκεια Προγράμματος - Ωράριο - Απουσίες

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος, για αντίστοιχο αριθμό ημερών μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος προεργασίας. Η υποχρέωση επιμήκυνσης για αντίστοιχο αριθμό ημερών ισχύει και

α) για την περίοδο θερινών διακοπών ή αργιών ή/και για εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η επιχείρηση μένει κλειστή (έως 30 ημερολογιακές ημέρες) και

β) για τις εργάσιμες ημέρες που ο ωφελούμενος τυχόν τεθεί σε απομόνωση λόγω επαφής με νοσούντα ή λόγω νόσησης από COVID-19 με την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου/ επιχείρησης.

Δεν είναι δυνατή η προεργασία μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή».

Ε. Στο άρθρο 5, στην παράγραφο 5.1, τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο, αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο πάροχος/επιχείρηση εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων (όπως αλλαγή έδρας), ο πάροχος/επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο αρμόδιο ΚΠΑ2».

ΣΤ. Στο άρθρο 6, στην παράγραφο 6.2., η υποπαράγραφος 3 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο (την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας) και τη λήξη ή την αποχώρηση από το πρόγραμμα (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως), οι οποίες συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. από τους ίδιους τους ωφελούμενους με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθεταν ως άνεργοι.

Στο πλαίσιο αυτό οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρμόδιους φορείς, των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων.

Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί, με ευθύνη του ωφελούμενου, προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη πληρωμή του, όπως αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου, προκειμένου να του καταβληθεί η τελευταία πληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται στον ωφελούμενο το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης που αντιστοιχεί στον πρώτο ή τον τελευταίο μήνα προεργασίας.

Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από τη λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρησή του, προκειμένου να καταβληθεί στον ωφελούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο διάστημα της προεργασίας του.

Η υποχρέωση συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων ισχύει και για τους τυχόν αντικαταστάτες ωφελουμένων».

Ζ. Στο άρθρο 9, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: «5.

α) Η Δ.ΥΠ.Α. και οι πάροχοι/επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο υποχρεούνται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί».

Η. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 11

Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Η Πρόσκληση του προγράμματος αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. αναρτάται και δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. και οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2014-2020.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινάστόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο ότι τοποθετείται μέσω της παρούσας δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΠΑΝ (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων).

Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο/επιχείρηση, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Ειδικού Προγράμματος προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» με τη συγχρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Επιπλέον η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της δράσης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

4. Ο δικαιούχος (Δ.ΥΠ.Α.) υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

5. Ο πάροχος/επιχείρηση αναλαμβάνει να τοποθετήσει αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την δράση σε ορατό σημείο από το κοινό.

6. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται κατάλληλα, από τους αρμοδίους φορείς, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και ενημερώνονται κατάλληλα και σε κάθε περίπτωση πριν τη συλλογή αυτών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις του Καν. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία ΔεδομένωνΓΚΠΔ), του ν. 4624/2019, καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και Καν.1304/2013.

7. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος».

Θ. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 12

Τελικές διατάξεις

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης στην οποία εξειδικεύεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να λήξει και να επαναπροκηρύξει την υποβολή των αιτήσεων, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί μετά την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ή/και υπόδειξης των ανέργων.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τυχόν τεχνικών προβλημάτων του πληροφοριακού συστήματος, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa. gov.gr). Όμοια και τα σχετικά δελτία τύπου τα οποία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 88974/10-11-2021 (Β’ 5346) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Εργασίας και και Επενδύσεων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!