Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 510148/2022 Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»

Αριθμ. 510148
ΦΕΚ B’ 5937/21.11.2022
Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

β) της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101),

γ) της περ. ιβ) του άρθρου 20 και της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) των άρθρων 55,56,57,58 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

ε) του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και

η) του άρθρου 85 του ν. 4954/2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 52272/2-6-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός του Διοικητή στην Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας» (ΥΟΔΔ 455) και την υπ’αρ. 67759/18-7-2022 απόφαση του ίδιου Υπουργού « Έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”» (Β’3795)

4. Το από 26-10-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας.

5. Την υπ’ αρ. α.π. 107101/23-12-2021 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 9ΞΑΨ46ΜΤΛΚ-Ε25).

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια επιπλέον δαπάνη ύψους 345.500 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί διαχρονικά από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στους ανάλογους ΑΛΕ μισθοδοσίας και εισφορών του Ε.Φ. 1033-208-0000000 (και από 1-1-2023 του Φορέα 1033-801-0000000) και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού που έχουν τεθεί στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ενώ για το έτος 2022 προκαλείται δαπάνη ύψους 515 ευρώ περίπου, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 103186/ 2-11-2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αποστολή - Όργανα Διοίκησης - διάρθρωση

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Μορφή - Αποστολή - Λειτουργική Ανεξαρτησία

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας», στο εξής Αρχή ή Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συνιστάται με τις διατάξεις του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» (Α’ 101) - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», έχει έδρα την Αθήνα και είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα.

Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας δύνανται να λειτουργούν και εκτός της έδρας αυτής (παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4808/2021).

2. Η Επιθεώρηση Εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Μέρους V (άρθρα 102-125) του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από τον ανωτέρω νόμο, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και αυτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), ως ισχύει και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

3. Έργο της Επιθεώρησης Εργασίας είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, η έρευνα της κατά νόμο ασφαλιστικής κάλυψης και απασχόλησης των εργαζομένων, η πρόληψη των παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσής τους, η επίλυση των ατομικών εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων. Συγκεκριμένα ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή:

α) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και τις συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων, ενδεικτικά ανηλίκων, νέων, γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων.

β) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

γ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση.

δ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

ε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης ή γενετήσιου προσανατολισμού λαμβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις πολλαπλής διάκρισης, καθώς και της καταπολέμησης διακρίσεων με βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

στ) της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία,

ζ) των διατάξεων για την προστασία της μητρότητας και των διατάξεων περί ισορροπίας επαγγελματικού, οικογενειακού και προσωπικού βίου.

η) της ίσης μεταχείρισης έναντι των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, παρέχοντας συμβουλές προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους σχετικά με τους όρους της ίσης μεταχείρισης και διασφαλίζοντας ότι οι εργοδότες προχωρούν σε όλες τις εύλογες προσαρμογές με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων, κατά περίπτωση, μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστούν ιδίως η πρόσβαση και η παραμονή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, καθώς και η συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατάρτιση.

θ) της κείμενης νομοθεσίας περί απαγορεύσεως του καπνίσματος, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

4. Για την εκτέλεση του έργου της, η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις, όπως της παρ. 5 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 (Α’ 84).

β) Ερευνά, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες Αρχές, όσους παραβιάζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 2.

γ) Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις ελλείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

δ) Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει αντίγραφα και έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, λαμβάνει φωτογραφίες ή μαγνητοσκοπεί και προβαίνει σε μετρήσεις επιβλαβών φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και τον εντοπισμό νέων και αναδυόμενων κινδύνων που προκαλούνται από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας. Στον εργοδότη ή οποιονδήποτε τρίτο που αρνείται την κατά τα προηγούμενα εδάφια είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της υποπαρ. 1Α του άρθρου 24 του ν. 3996/2011.

ε) Ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, προτείνει μέτρα για την πρόληψή τους, συντάσσει σχετικές εκθέσεις με επισήμανση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που συνδέονται με αυτά και σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων με σκοπό την αποφυγή επανάληψής τους και υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά όταν προκύπτουν ευθύνες.

στ) Εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτημα και παρεμβαίνει άμεσα στους χώρους εργασίας.

ζ) Αναπτύσσει δράσεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία της, να υποστηρίζεται αποτελεσματικότερα το έργο της και να διευκολύνονται εργοδότες και εργαζόμενοι στις συναλλαγές τους μαζί της.

η) Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους και εργοδότες, κατόπιν αιτήματός τους, για την επίλυση συλλογικών και ατομικών διαφορών εργασίας.

θ) Υποστηρίζει τους εργοδότες και εργαζομένους με την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων προς αυτούς, σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων.

ι) Συντάσσει και αποστέλλει στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας την ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Χώρας που απορρέουν από την υπ’ αρ. 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας.

ια) Προβαίνει, στο πλαίσιο του έργου της, στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή μεθοδολογία και νομοθεσία και κατά τα πρότυπα και τα πορίσματα της EUROSTAT.

ιβ) Συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, επιστημονικούς φορείς στον τομέα της εργασίας, καθώς και συναφείς υπηρεσίες του εξωτερικού.

ιγ) Ενημερώνει και συνεργάζεται με τον Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 (Α’ 10), με το Τμήμα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για θέματα ίσης μεταχείρισης, βίας και παρενόχλησης στην εργασία, και με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την ενημέρωση και για την εφαρμογή από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων των ρυθμίσεων της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση, τη βία και την παρενόχληση στην εργασία. Για τον σκοπό αυτόν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία τηρούνται ανά φύλο.

ιδ) Προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή ενέργεια και πράξη για την εκτέλεση του έργου της.

ιε) Τηρεί πλήρες μητρώο των εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στο οποίο αναγράφεται κάθε μεταβολή αυτής, συνέπεια δικαστικής απόφασης, και εκδίδει μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου που έχει ειδικό έννομο συμφέρον σχετικά πιστοποιητικά. ιστ) Διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις κατά τομείς δραστηριότητας και κατά παντός εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις που τον διέπουν, προκειμένου να ελεγχθεί η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, με βάση κυρίως ανάλυση κινδύνου.

5. Η Επιθεώρηση Εργασίας απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές και υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 2

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης της Αρχής είναι ο Διοικητής και το Συμβούλιο Διοίκησης,

Άρθρο 3

Διάρθρωση Υπηρεσιών

Η Επιθεώρηση Εργασίας, οι αρμοδιότητες της οποίας ασκούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, διαρθρώνεται ως εξής:

1. Γραφείο Διοικητή

2. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

3. Αυτοτελές Τμήμα για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην Εργασία

4. Νομική Υπηρεσία

5. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

6. Διεύθυνση Υποστήριξης

7. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

8. Γενική Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχων

Άρθρο 4

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Διοικητή

Οι οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή είναι: (α) Γραφείο Διοικητή (β) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (γ) Αυτοτελές Τμήμα για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην Εργασία (δ) Νομική Υπηρεσία (ε) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας (στ) Διεύθυνση Υποστήριξης

Άρθρο 5

Γραφείο Διοικητή

1. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί αυτόν στο έργο του και έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) Η μελέτη θεμάτων και συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης. (β) Η επιμέλεια της αλληλογραφίας. (γ) Η τήρηση του προσωπικού πρωτοκόλλου. (δ) Η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία με βουλευτές, πολίτες, εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και δημόσιους γενικά λειτουργούς. (ε) Η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών υποχρεώσεων.

2. Στο Γραφείο Διοικητή συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των μετακλητών του υπαλλήλων. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και συγκεκριμένα κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων όσοι υπηρετούν σε αυτό και φροντίζει για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του γραφείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον εφαρμόζεται η παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4622/2019.

Άρθρο 6

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδια για όλες τις Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι: (α) Ο έλεγχος των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη της Αρχής για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται. (β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον Διοικητή της Αρχής είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. (γ) Η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων και η ευθυγράμμιση τους με τις λειτουργίες της Αρχής. (δ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων της Αρχής βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως εξής: (α) Τμήμα Ελέγχου Υπηρεσιών (β) Τμήμα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα Ελέγχου Υπηρεσιών

αα) Η σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής.

αβ) Η κατάρτιση Ετήσιου ή Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της Αρχής καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών της Αρχής.

αγ) Ο σχεδιασμός και η διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών της Αρχής, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτής, των διαδικασιών της και των εκτελούμενων έργων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του.

αδ) Η παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών της Αρχής, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτής, των διαδικασιών της και των εκτελούμενων έργων.

αε) Ο έλεγχος και η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής και η εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

αστ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

αζ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας της Αρχής βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

αη) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας της Αρχής για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν η Αρχή αναπτύσσει κατάλληλες δικλείδες για την αποτροπή τους στο μέλλον.

αθ) Ο έλεγχος και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών της Αρχής.

αι) Η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων της Αρχής.

αια) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης της Αρχής προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία της.

αιβ) Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Αρχής σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.

αιγ) Η κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη.

αιδ) Η γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεων απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων.

αιε) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

αιστ) Ο έλεγχος της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα προγράμματα της Αρχής.

αιζ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των οργανικών μονάδων και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους.

αιη) Η σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η αποστολή τους στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Αρχής για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών.

αιθ) Η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

β) Τμήμα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων.

βα) Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων της Αρχής.

ββ) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής, η καταγραφή και η αξιολόγηση των ευρημάτων και η εισήγηση στον Διοικητή της Αρχής για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

βγ) Η παροχή συμβουλευτικών έργων επί των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής.

βδ) Η αξιολόγηση και η διασφάλιση της επάρκειας και ευθυγράμμισης των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων και των σχεδίων ανάπτυξης με τους στόχους και τη στρατηγική της Αρχής.

βε) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς και αποτελεσματικές ασφαλιστικές δικλείδες ελέγχου.

βστ) Ο έλεγχος συμμόρφωσης των Υπηρεσιών της Αρχής με τα πρότυπα, σχέδια και τους κανονισμούς και πολιτικές ασφάλειας που υιοθετούνται στα πληροφοριακά του συστήματα.

βζ) Ο έλεγχος για την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των συστημάτων παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών.

βη) Η αξιολόγηση του επιπέδου αλλά και η παροχή διαβεβαίωσης σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κινδύνων των συστημάτων πληροφορικής της Αρχής.

βθ) Ο έλεγχος για τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

βι) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, όπου απαιτείται, για τη συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά στη διαμόρφωση του πλαισίου ασφαλείας σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής.

Άρθρο 7

Αυτοτελές Τμήμα για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην Εργασία

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία είναι:

α) Η παρακολούθηση της πορείας των καταγγελιών και των αιτήσεων για την επίλυση εργατικών διαφορών σχετικών με βία και παρενόχληση που υποβάλλονται στην Αρχή.

β) Η σύνταξη και υποβολή ετήσιων εκθέσεων με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία επί των καταγγελιών, της διαχείρισής τους, της συνεργασίας με τον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της διεξαγωγής και της έκβασης των ελέγχων και των εργατικών διαφορών, της συμφιλίωσης των μερών ή της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Οι ετήσιες εκθέσεις κοινοποιούνται στο Τμήμα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον Συνήγορο του Πολίτη.

γ) Η ενημέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας για τις νομοθετικές εξελίξεις, τις καλές πρακτικές και τα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τη βία και παρενόχληση και η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε αυτές, σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της Αρχής.

δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων, με το Τμήμα Ισότητας των Φύλων στην Εργασία της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων και με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εκπόνηση οδηγών και πρωτοκόλλων για τις διαφορές που σχετίζονται με βία και παρενόχληση, καθώς και με τον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων από τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας και από τις αιτήσεις για την επίλυση εργατικών διαφορών σχετικών με τη βία και την παρενόχληση και η χρήση σχετικών δεικτών μέτρησης.

στ) Η τήρηση μητρώου των εργοδοτών, κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία, στο οποίο αναγράφεται κάθε μεταβολή αυτής, συνεπεία τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 8

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται στον Διοικητή της Αρχής και αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας ανήκει η νομική υπεράσπιση των συμφερόντων της Αρχής ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, ιδίως:

α) Η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση της Αρχής ενώπιον των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς και ενώπιον των εθνικών και διεθνών δικαστηρίων, Αρχών και Διαιτητικών Οργάνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με εξαίρεση των οριζομένων στις περ. αι) και βη) της παρ. 3 του άρθρου 20 και στις περ. αιβ) και βια) της παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος.

β) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν την Αρχή, όταν αυτή ζητείται από τον Διοικητή, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων που αφορούν στην εργατική νομοθεσία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού.

γ) Η γνωμοδότηση για περιπτώσεις συμβιβασμού, παραιτήσεως από δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ένδικα μέσα.

δ) Ο νομικός έλεγχος και η εν γένει νομοτεχνική υποστήριξη της Αρχής κατά την κατάρτιση πάσης φύσεως συμβάσεων, όταν ζητείται από τον Διοικητή.

ε) Ο νομικός έλεγχος και η τελική νομική διατύπωση των προκηρύξεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, όταν ζητείται από τον Διοικητή.

στ) Η επεξεργασία από νομοτεχνικής πλευράς των σχεδίων κανονισμών/οργανισμών που καταρτίζουν οι Υπηρεσίες της Αρχής, καθώς και η νομική γνωμοδότηση επί των εγκυκλίων, τις οποίες εκδίδουν οι Υπηρεσίες της Αρχής, όταν ζητείται από τον Διοικητή.

ζ) Η παραλαβή δικογράφων και εξωδίκων που αφορούν την Αρχή και η αντίκρουσή τους, όπου τούτο καθίσταται αναγκαίο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αρχής.

η) Η κατάρτιση και ενημέρωση δικαστικών φακέλων, παράδοση αυτών στους δικηγόρους, κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και αρχειοθέτησή τους σε ηλεκτρονικό ή/και φυσικό αρχείο.

θ) Η εμπρόθεσμη υποβολή εισήγησης, σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις, σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη ιεραρχικών προσφυγών.

Άρθρο 9

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

1. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας υπάγεται στον Διοικητή της Αρχής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Η συνοπτική, διαφανής, έγκαιρη και πλέον ενδεδειγμένη πληροφόρηση του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για θέματα αρμοδιότητας της Αρχής.

β) Η δημιουργία και η διαχείριση λογαριασμών για την παρουσία της Αρχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις λοιπές αρμόδιες καθ’ ύλην οργανικές μονάδες της Αρχής.

γ) Η ενημέρωση της ιστοσελίδας της Αρχής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Αρχής.

δ) Η δημοσιοποίηση της δραστηριότητας της Αρχής, η προβολή του ρόλου της και η ενημέρωση του κοινού στους τομείς αρμοδιότητάς της, με την παραγωγή ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού και τη διοχέτευσή τους στον ενδεδειγμένο κατά περίπτωση αποδέκτη.

ε) Η συστηματική παρακολούθηση της επικαιρότητας, των ΜΜΕ και η αποδελτίωση για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Αρχής.

στ) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Αρχής, όταν ανακύπτουν ζητήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα, η ενημέρωση των υπηρεσιών αυτής για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα και απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας της, η μέριμνα για την ανάλυση αυτών και για την απάντησή τους.

ζ) Η παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο της Αρχής.

η) Η επιμέλεια της οργάνωσης εκδηλώσεων.

θ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Γραφείου (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 10

Διεύθυνση Υποστήριξης

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υποστήριξης είναι η διοικητική, οικονομική, τεχνική και νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Αρχής, η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της και των δεδομένων και των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτά.

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: (α) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης (β) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων (γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

αα) Η τήρηση πρωτοκόλλου, γενικού αρχείου και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Αρχής.

αβ) Η τήρηση δυναμολογίου προσωπικού των υπηρεσιών της Αρχής, η τήρηση βοηθητικού Μητρώου φακέλων των υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων και η εισήγηση για τις ανάγκες στελέχωσης της.

αγ) Η υποστήριξη του έργου των Υπηρεσιών της Αρχής με την παροχή συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

αδ) Η καταγραφή των αναγκών για τον προϋπολογισμό των εξόδων όλων των υπηρεσιών της Αρχής και η υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

αε) Η μέριμνα για την υποστήριξη της όλων των Υπηρεσιών της Αρχής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την καταγραφή, τον προγραμματισμό, την προμήθεια, τη μελέτη και επίβλεψη ορθής διαχείρισης, συντήρησης και κατανομής κάθε είδους εξοπλισμού, τεχνικών μέσων, οχημάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και την κίνηση των οχημάτων της Διεύθυνσης.

αστ) Η υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που στόχο έχουν την αναβάθμιση και βελτίωση των Υπηρεσιών της Αρχής στο πλαίσιο της αποστολής της και των επιχειρησιακών της στόχων.

αζ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

β) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων

βα) Η διαχείριση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ), του Συστήματος Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Σ.Ε.Ο.Μ.) και οποιουδήποτε άλλου πληροφοριακού συστήματος αναπτυχθεί στο μέλλον, του οποίου φορέας λειτουργίας θα είναι η Αρχή.

ββ) Η εκπόνηση εγκυκλίων που θα περιλαμβάνουν κανόνες και οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων, ο έλεγχος της εφαρμογής τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αρχής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η επικαιροποίηση των κανόνων και των μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων.

βγ) Η διαχείριση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αρχής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

βδ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την τεχνική συντήρηση και υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και για τη συνεχή διασύνδεση των Υπηρεσιών της Αρχής στο δίκτυο.

βε) Η υποστήριξη των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών στο πλαίσιο της χρήσης των εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων και η υποβολή προτάσεων για την αναγκαία σχετική εκπαίδευση του προσωπικού της Αρχής.

βστ) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τη νόμιμη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων, την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση των εφαρμογών, την απλούστευση διαδικασιών της Αρχής μέσω του σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Αρχής.

βζ) Η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αρχής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τον έλεγχο τήρησης της εργατικής νομοθεσίας μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων.

βη) Η μέριμνα σχετικά με τη μελέτη, ανάλυση, προγραμματισμό, συντήρηση και υποστήριξη των εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Αρχής να εξυπηρετείται μηχανογραφικά.

βθ) Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διενέργεια προκηρύξεων και την ανάθεση μελετών και έργων που κρίνονται αναγκαία για την ορθή λειτουργία, αναβάθμιση και επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Αρχής.

βι) Η υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας της Αρχής στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του.

βια) Η μελέτη, ανάλυση και προγραμματισμός για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων και διασύνδεσης τους με Πληροφοριακά Συστήματα ή τράπεζες πληροφοριών άλλων Φορέων και Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. ή/και Ν.Π.Ι.Δ.

βιβ) Η υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Portal) και η ανανέωση του περιεχομένου της σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αρχής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

βιγ) Η σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση Σχεδίου Ασφάλειας των δεδομένων που υποβάλλονται, καταχωρούνται, τηρούνται και υφίστανται επεξεργασία στα Πληροφοριακά Συστήματα.

βιδ) Η μέριμνα για τη νόμιμη και ασφαλή χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που τηρούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα.

βιε) Ο προσδιορισμός των αναγκών προμήθειας εξοπλισμού για την υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αρχής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις προδιαγραφές του εξοπλισμού αυτού.

βιστ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

γα) Η παροχή συμβουλών και απόψεων προς τις υπηρεσίες της Αρχής σε θέματα λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας και η έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων.

γβ) Η παροχή συμβουλών και απόψεων σχετικά με τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Αρχής και η έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων και τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού.

γγ) Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση ή τη βελτίωση νόμων και κανονιστικών πράξεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού.

γδ) Η συγκέντρωση και μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στις επιβληθείσες από τις υπηρεσίες της Αρχής διοικητικές κυρώσεις και η αξιοποίηση τους για τη βελτίωση της δράσης των υπηρεσιών της Αρχής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

γε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης και η μέριμνα για την αποτελεσματική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των υποθέσεων, οι οποίες παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία της Αρχής και η μέριμνα για την αποτελεσματική υποστήριξη τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

γστ) Η μέριμνα για την υποστήριξη των Επιθεωρητών Εργασίας σε δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους ενώπιον πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

γζ) Η υποβολή εισήγησης προς τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη ιεραρχικών προσφυγών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού.

γη) Η διατύπωση προτάσεων προς το Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του Έργου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και το Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του Έργου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για την αναγκαία εκπαίδευση των Επιθεωρητών Εργασίας σε θέματα που αφορούν στην ορθή άσκηση των καθηκόντων τους.

γθ) Η παροχή εγγράφων απαντήσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην εργατική νομοθεσία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

γι) Η υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας της Αρχής, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του.

για) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 11

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

α) Η επιδίωξη της αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών της Αρχής και η βελτίωση της λειτουργίας τους.

β) Η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, της ορθολογικής και της αποδοτικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής.

γ) Η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Αρχής.

δ) Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Μ.Π.Δ.Σ) της Αρχής και η αξιόπιστη παροχή σχετικών οικονομικών στοιχείων.

ε) Η ορθολογική διαχείριση και η βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού και των υποδομών της Αρχής.

στ) Η μέριμνα για τη διασφάλιση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων της Αρχής.

ζ) Η διαρκής υποστήριξη της στρατηγικής, επιχειρησιακής και οργανωτικής λειτουργίας της Αρχής, μέσω της ανάπτυξης αλλά και της ορθολογικής και βέλτιστης διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, ως εξής: (α) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 12

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών της Αρχής, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους. (β) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή ή ανακατανομή του μεταξύ αυτών. (γ) Η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση, αξιοποίηση και εξέλιξη των υπαλλήλων στην υπηρεσία. (δ) Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών και της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχής. (ε) Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και διαχείριση των προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών και έργων για τις ανάγκες της Αρχής.

2. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, ως εξής: (α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (γ) Τμήμα Γραμματείας (δ) Τμήμα Προμηθειών (ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Υποδομών

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

αα) Η διαχείριση των θεμάτων διορισμού, λύσης της σχέσης εργασίας, τήρησης της υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών, καθώς και η τήρηση του προσωπικού μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής με αντίστοιχη ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

αβ) Ο έλεγχος τήρησης του χρόνου εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής.

αγ) Η μέριμνα για τη χορήγηση των πάσης φύσεως προβλεπόμενων αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής, καθώς και η μέριμνα για την παρακολούθηση και την ορθή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας επί των κανονικών και των λοιπών προβλεπόμενων αδειών του προσωπικού όλων των οργανικών μονάδων της Αρχής.

αδ) Η μέριμνα για την αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών της Αρχής σε προσωπικό, τον προγραμματισμό των προσλήψεων, την ορθολογική κατανομή και ανακατανομή του προσωπικού αυτής και την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων.

αε) Η επιμέλεια για την έκδοση της ετήσιας απόφασης καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Αρχής.

αστ) Η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης για το πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής εκθέσεις αξιολόγησης), καθώς και η υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στην Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης.

αζ) Η υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στα Πειθαρχικά Συμβούλια για το πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής.

αη) Ο διορισμός συνεργατών του Διοικητή και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής, καθώς και η πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

αθ) Η μέριμνα για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Αρχής.

αι) Η μέριμνα για τη σύνταξη των οικείων καταλόγων υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης ΔΠΚ) και υπόχρεων σε Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων ΔΟΣ) και η υποβολή τους στις αρμόδιες Αρχές.

αια) Η μέριμνα για την κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Αρχής.

αιβ) Η μέριμνα για την αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Υπεύθυνων Δηλώσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1256/1982 Α’ 65).

αιγ) Η εφαρμογή της διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής.

αιδ) Η υλοποίηση αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων και η εκτέλεση των πειθαρχικών ποινών.

αιε) Η διαδικασία κλήσης σε απολογία του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής ενώπιον του Διοικητή και η έκδοση πειθαρχικών αποφάσεων.

αιστ) Η τήρηση, η ενημέρωση και η επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Αρχής, καθώς και η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις μεταβολές, κατά λόγο αρμοδιότητας.

αιζ) Η μέριμνα για τη μετακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

αιη) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγου και η εισήγηση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για τη μετακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

αιθ) Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχής, η μελέτη και η εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας αυτών.

ακ) Η μέριμνα για την κατάρτιση και την τροποποίηση του Οργανισμού και των λοιπών εσωτερικών κανονισμών της Αρχής και την κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων και μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής.

ακα) Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας της Αρχής. και η τήρηση και επικαιροποίηση του ψηφιακού οργανογράμματος της Αρχής.

ακβ) Η κατάρτιση σχεδίων κατανομής και ανακατανομής θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες της Αρχής.

ακγ) Η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών των συλλογικών οργάνων και των πάσης φύσεως ομάδων εργασίας και επιτροπών της Αρχής, καθώς και η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού μητρώου αυτών.

ακδ) Η μέριμνα για την υπόδειξη εκπροσώπων της Αρχής σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλλων φορέων.

ακε) Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η διεξαγωγή των εκλογών αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής.

ακστ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Αρχής.

ακζ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

βα) Η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Αρχής, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

ββ) Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Κ.Π.Α.) που παρέχει τη δυνατότητα στις Δημόσιες Οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διοίκησης ολικής ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

βγ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO.

βδ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Αρχής.

βε) Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και την δια βίου επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων της Αρχής.

βστ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ειδικής εκπαίδευσης Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αντίστοιχα.

βζ) Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού.

βη) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

γ) Τμήμα Γραμματείας

γα) Η τήρηση γενικού και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Αρχής.

γβ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, όπως προβλέπεται στην παρ. 2γ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 Α’ 45).

γγ) Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών μέσων επικοινωνίας.

γδ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

δ) Τμήμα Προμηθειών

δα) Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών της Αρχής, για την υποστήριξη της ομαλής παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων και των εκτελούμενων στο πλαίσιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ και διεθνών οργανισμών και η παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης των συμβάσεων.

δβ) η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου της Αρχής.

δγ) Η κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών της Αρχής.

δδ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τους προμηθευτές της Αρχής.

δε) Η κοστολόγηση των πάσης φύσεως προμηθειών της Αρχής, ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογή στοιχείων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες.

δστ) Η μέριμνα σύνταξης προδιαγραφών για τις πάσης φύσεως προμήθειες της Αρχής, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες.

δζ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες.

δη) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής κάθε είδους δαπάνης της Αρχής και η υποβολή τους στο αρμόδιο Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών, για την εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή τους.

δθ) η παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων που αναλαμβάνει η Αρχή, καθώς και η μέριμνα για τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και ανάθεσης μελετών, έργων και εργασιών.

δι) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγου και η εισήγηση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

δια) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Υποδομών

εα) Η διαχείριση του συνόλου των αναλώσιμων, των τυχόν παραχωρούμενων ακινήτων και δωρεών, καθώς και μη υλικών και η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση αυτών.

εβ) Η διαχείριση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσης εξοπλισμού, καθώς και η μέριμνα για τη συντήρηση και διάθεση αυτών.

εγ) Η δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση του αρχείου των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Αρχής.

εδ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση καθαριότητας, φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων της Αρχής.

εε) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η μέριμνα για την κίνηση και φύλαξη των υπηρεσιακών οχημάτων της Αρχής, καθώς και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση αυτών, καθώς και η τήρηση σχετικού αρχείου.

εστ) Η λήψη μέτρων για ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης των οχημάτων και κτηριακών εγκαταστάσεων της Αρχής.

εζ) Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας της Αρχής.

εη) Η μέριμνα προμήθειας και εγκατάστασης τηλεφωνικών συνδέσεων στις υπηρεσίες της Αρχής.

εθ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγου και η εισήγηση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

ει) Η εκπόνηση μελετών και ο καθορισμός προδιαγραφών για τον εξοπλισμό και την παροχή υπηρεσιών συντήρησής του.

εια) Η επίβλεψη εργασιών που σχετίζονται με τη στέγαση, καθαριότητα, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των υπηρεσιών της Αρχής.

ειβ) Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τις πάσης φύσεως προμήθειες της Αρχής.

ειγ) Η πρόταση προμήθειας, εφοδιασμού, διακίνησης, διαλογής και επισκευής των πάσης φύσεως υλικών, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες.

ειδ) η από τον καιρό της ειρήνης, οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας και η συμμετοχή στην συναφή επιχειρησιακή σχεδίαση για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εν καιρώ έντασης, κρίσης ή πολέμου, για την συμβολή στην Εθνική Άμυνα της Χώρας, όπως αυτά καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ειε) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 13

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η αξιόπιστη παροχή πληροφοριών. (β) Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, διαχείριση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Αρχής. (γ) Η ορθολογική διαχείριση και υλοποίηση της μισθολογικής πολιτικής, ο έλεγχος, η οικονομική εποπτεία και η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών που ασκούνται από την Αρχή, καθώς και η παραγωγή δημοσιονομικών αναφορών για το σύνολο των υπηρεσιών της. (δ) Η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων της Αρχής σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. (ε) Η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των δημοσιολογιστικών κανόνων.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, ως εξής: (α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (β) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών (γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών (δ) Τμήμα Πληρωμής Δαπανών

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

αα) Η κατάρτιση και παρακολούθηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Μ.Π.Δ.Σ.) της Αρχής εντός των οριζόμενων χρόνων και η συμμόρφωση και παρακολούθηση εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το Μ.Π.Δ.Σ.

αβ) Η συνδρομή στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων της Αρχής.

αγ) Η διασφάλιση της εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού της Αρχής, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης και των μηνιαίων προγραμμάτων στοχοθεσίας.

αδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων του ετήσιου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των έργων της Αρχής και ο συντονισμός των ενεργειών για την κατάρτιση και την υποβολή, αρμοδίως, της αρχικής ή της αναθεωρημένης χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε.) της Αρχής.

αε) Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και πληρωμών.

αστ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των έργων και των μελετών των προγραμμάτων και η πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης.

αζ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα ανώτατα όρια και τους στόχους του ετήσιου προγραμματισμού εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του καθώς και η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για το σκοπό αυτό.

αη) Η συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων αναφορικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής, για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και τη σύνταξη και υποβολή των προβλεπόμενων από διατάξεις νόμων και εγκυκλίων, δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων.

αθ) Η υλοποίηση της απαιτούμενης διαδικασίας για πληρωμή των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Αρχής, για τα οποία έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση.

αι) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποτίμηση προτάσεων για πολιτικές εξοικονόμησης πόρων.

αια) Η διατύπωση εισήγησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε σχέδια κανονιστικών πράξεων, εφόσον έχουν επίπτωση στον ετήσιο Προϋπολογισμό ή στο Μ.Π.Δ.Σ. της Αρχής.

αιβ) Οι Εκτιμήσεις Πληρωμών τρέχοντος έτους και προβλεπόμενων δαπανών στα πλαίσια του Μ.Π.Δ.Σ. και συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση για τη διαμόρφωση των συνολικά απαιτούμενων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε.)

αιγ) Η κατάρτιση, μέριμνα για την έγκριση, παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του ετήσιου Π.Δ.Ε. και η αναθεώρησή του.

αιδ) Η απόφαση κατανομής Πιστώσεων Προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. ανά ΑΛΕ και μεταβολές του.

αιε) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του τακτικού Π/Υ και του Π.Δ.Ε. για τη μηνιαία ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσω του Portal.

αιστ) Η παρακολούθηση μέσω του Διαχειριστή Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων.

αιζ) Η έκδοση αιτημάτων χρηματοδότησης - κατανομών και αποφάσεων κατανομής σε έργα του Π.Δ.Ε.

αιη) Η κατανομή του οριζόμενου ποσοστού που εισπράττεται ως έσοδο του Π/Υ της Επιθεώρησης Εργασίας, επί των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται από την Αρχή.

αιθ) Η κατάρτιση σχεδίων μεταβολών του κρατικού Π/Υ και η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων.

ακ) Η εισήγηση, έγκριση, έκδοση και υπογραφή τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που χρηματοδοτεί η Αρχή μέσω του προϋπολογισμού της.

ακα) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

β) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών

βα) Η κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων από τους διατάκτες και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

ββ) Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαιώσεων επί των σχεδίων των σχετικών διοικητικών πράξεων για την ύπαρξη απαιτούμενων πιστώσεων και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

βγ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών της Αρχής, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, πλην αυτών για τις οποίες είναι αρμόδιο το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών.

βδ) Η έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών της Αρχής, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

βε) Η μέριμνα για την έγκριση έκδοσης και η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

βστ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

βζ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

βη) Η εισήγηση κατά λόγο αρμοδιότητας για τον καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

βθ) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

βι) Η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Αρχής.

βια) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος.

βιβ) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

βιγ) Η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

βιδ) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

βιε) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

βιστ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

βιζ) Η παρακολούθηση του έργου των υπολόγων - διαχειριστών - υπευθύνων λογαριασμών και η έκδοση σχετικών οδηγιών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των πληρωμών και την επίλυσή τους.

βιη) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των πληρωμών των έργων του Π.Δ.Ε. από τους υπολόγους - διαχειριστές - υπεύθυνους λογαριασμών.

βιθ) Η έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής προς τακτοποίηση των υπολόγων - διαχειριστών - υπεύθυνων λογαριασμών των έργων.

βκ) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων.

βκα) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

γα) Η εκκαθάριση κάθε είδους αποδοχών/πρόσθετων αμοιβών/αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για το πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής, καθώς και των δαπανών εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, κατά λόγο αρμοδιότητας.

γβ) Η έκδοση του τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

γγ) Η τήρηση του μισθολογικού μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής, καθώς και η υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

γδ) Η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας της Αρχής, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό της.

γε) Η παροχή βεβαιώσεων κάθε είδους αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και κρατήσεων καθώς και η έκδοση βεβαιώσεων ετήσιων αποδοχών για φορολογική χρήση και η ηλεκτρονική υποβολή ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών.

γστ) Η μέριμνα για την αποστολή στοιχείων ασφάλισης του προσωπικού προς τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Α.Π.Δ.) στον αρμόδιο φορέα.

γζ) Η αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων και δικαιολογητικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και οικονομικών στοιχείων προς τους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης των προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων.

γη) Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το πάσης φύσεως μισθοδοτούμενο από την Αρχή προσωπικό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

γθ) Η παροχή στοιχείων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις και λοιπά σχετικά θέματα, για το πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής.

γι) Η έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

για) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

γιβ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

γιγ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

γιδ) Η εισήγηση κατά λόγο αρμοδιότητας για τον καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

γιε) Η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γιστ) Η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Αρχής.

γιζ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

δ) Τμήμα Πληρωμής Δαπανών

δα) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων τακτικών και προ πληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

δβ) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

δγ) Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

δδ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

δε) Η έκδοση και η ηλεκτρονική υποβολή Βεβαιώσεων Φορολογικών Στοιχείων.

δστ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 14

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

α) Η διαρκής υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και των επιχειρησιακών σχεδίων της Αρχής, μέσω της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης για τον καθορισμό στρατηγικής Πληροφορικής της Αρχής.

γ) Η δημιουργία νέων εφαρμογών και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αλλαγών σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

δ) Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση.

ε) Η αξιόπιστη και ασφαλής διαχείριση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής, η στατιστική επεξεργασία τους, καθώς και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας.

στ) Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών άντλησης και εξόρυξης στοιχείων, για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας των Υπηρεσιών της Αρχής, μέσω της ηλεκτρονικής παραγωγής και επεξεργασίας διοικητικής πληροφόρησης.

ζ) Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Αρχή μέσω της απρόσκοπτης συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς για θέματα ψηφιακής πολιτικής και με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, ως εξής: (α) Τμήμα Διαχείρισης Εφαρμογών και Αξιοποίησης Δεδομένων (β) Τμήμα Διαχείρισης Υποδομών και Ασφάλειας Δεδομένων

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Διαχείρισης Εφαρμογών και Αξιοποίησης Δεδομένων

αα) Η διαρκής υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και των στόχων της Αρχής, μέσω της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης των ΤΠΕ.

αβ) Η μελέτη των αναγκών της Αρχής σε ΤΠΕ και η μέριμνα για την ανάλυση των απαιτήσεων, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την τεκμηρίωση και τον έλεγχο νέων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού, καθώς και τη συντήρηση και τη βελτίωση των υπαρχόντων.

αγ) Η συνεχής αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση, μέσω σύγχρονων ΤΠΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ενίσχυση ακεραιότητας και διαφάνειας.

αδ) Η αποτελεσματική διαχείριση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και η αξιολόγηση λειτουργίας τους, με στόχο τη βελτίωσή τους.

αε) Η υποστήριξη των Υπηρεσιών της Αρχής και των συναλλασσόμενων με την Αρχή, σε θέματα χρήσης, τεχνικά και επιχειρησιακά, των παρεχόμενων από την Αρχή εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω:

i) εκπαιδευτικών δράσεων για τους εσωτερικούς χρήστες,

ii) εκπόνησης και διάθεσης εγκυκλίων, εγχειριδίων χρήσης, και απαντήσεων συχνών ερωτήσεων και

iii) επικοινωνίας με κάθε μέσο με τους χρήστες προς επίλυση ζητημάτων.

αστ) Η μελέτη, ο συντονισμός, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της προόδου των έργων και των σε ισχύ δημόσιων συμβάσεων που αφορούν στα έργα ΤΠΕ της Αρχής και η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτής, για την έγκαιρη υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, όπως, ενδεικτικά, για την ανανέωση ή την παράτασή τους.

αζ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη νέων και τη συντήρηση και την αδιάλειπτη λειτουργία υφιστάμενων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας.

αη) H μέριμνα μέσω της παροχής αυτοματοποιημένων διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου, διοικητικής πληροφόρησης, παραγωγή στατιστικών στοιχείων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών πρωτογενών στοιχείων, δεικτών μέτρησης απόδοσης, αναφορών-ελέγχων και άλλων στοιχείων, με σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση των Υπηρεσιών της Αρχής και την παρακολούθησης της προόδου επίτευξης των επιχειρησιακών τους στόχων.

αθ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

β) Τμήμα Διαχείρισης Υποδομών και Ασφάλειας Δεδομένων

βα) Η μέριμνα για τη διασφάλιση διαθεσιμότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων και παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Αρχής.

ββ) Η σύνταξη μελετών που στοιχειοθετούν την ανάγκη:

i) αντικατάστασης του υφιστάμενου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, και η τεκμηρίωση των προτεινόμενων λύσεων, και

ii) προμήθειας νέου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, τόσο για τις τρέχουσες ανάγκες, όσο και για τον μελλοντικό σχεδιασμό της Αρχής.

βγ) Η διαχείριση της λειτουργίας των εσωτερικών τοπικών δικτύων και η υποστήριξη της απρόσκοπτης εξωτερικής τους επικοινωνίας με το διαδίκτυο.

βδ) Η μέριμνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πλαισίου ασφάλειας πληροφορικής για τα πληροφοριακά συστήματα, τις υποδομές και τον εξοπλισμό πληροφορικής που χρησιμοποιούνται από την Αρχή.

βε) Η καθοδήγηση και υποστήριξη των Υπηρεσιών της Αρχής για την ορθή εφαρμογή του πλαισίου ασφάλειας πληροφορικής καθώς και για την συμμόρφωση των λύσεων πληροφορικής με αυτό.

βστ) Η μέριμνα για τη σύνταξη μελετών ανάλυσης κινδύνου για τα Πληροφοριακά Συστήματα, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, τις υποδομές και τον εξοπλισμό πληροφορικής της Αρχής, και την εισήγηση των μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων.

βζ) Ο συντονισμός των έργων της Αρχής που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και των δράσεων της Αρχής με αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές Αρχές Ασφαλείας, καθώς και η εκπροσώπηση της Αρχής σε οριζόντιες δράσεις ασφαλείας με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

βη) Ο καθορισμός των διαδικασιών και η εισήγηση των κανόνων ασφάλειας και των τεχνικών μέτρων για την επεξεργασία και τη διάθεση των δεδομένων

έντυπων ή ηλεκτρονικών) αρμοδιότητας της Αρχής, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αρχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα, καθώς και η ιδιωτικότητα των υποκειμένων των δεδομένων.

βθ) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση της Αρχής σε δράσεις που διοργανώνονται από εθνικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την προστασία των δεδομένων.

βι) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 15

Γενική Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχων

1. Ο στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων είναι η επιδίωξη της αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών της Αρχής, η βελτίωση της λειτουργίας τους, ο σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσης των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου τους, η αξιολόγηση του απολογισμού της δράσης τους, η συγκέντρωση και αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, η διαχείριση και η παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το έργο της.

2. Η Γενική Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχων συγκροτείται από: (α) Τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (β) Τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (γ) Την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας (δ) Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διαχείρισης Καταγγελιών (ε) Έντεκα (11) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (στ) Πέντε (5) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Άρθρο 16

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Ε.Ε.Σ.)

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων είναι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου τους, η συγκέντρωση και αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, η αξιολόγηση του απολογισμού της δράσης τους, η διαχείριση και παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Ε.Ε.Σ.), η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης για τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, η επιμόρφωση των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και η υποστήριξη του έργου τους.

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: (α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. (β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

αα) Η εκπόνηση προγραμμάτων δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και προγραμμάτων κοινών ελέγχων με συναρμόδιες υπηρεσίες, η παρακολούθηση της υλοποίησης τους και η σύνταξη σχετικών αναφορών, σύμφωνα με το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο.

αβ) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον συντονισμό και τη βελτίωση του τρόπου δράσης των υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

αγ) Η υποστήριξη του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να εισηγηθεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων νομοθετικές ρυθμίσεις σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, καθώς και την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις οποίες ο Υπουργός εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητα.

αδ) Η ενημέρωση του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας για τα ζητήματα που αφορούν στο έργο των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων.

αε) Η ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εργασιακών Σχέσεων της Επιθεώρησης Εργασίας για τις εξελίξεις, τροποποιήσεις και θέματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

αστ) Η μέριμνα για την αναζήτηση καλών πρακτικών στα συστήματα Επιθεώρησης Εργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η υιοθέτηση και διάδοση τους σε εθνικό επίπεδο.

αζ) Η σύνταξη εγγράφων απαντήσεων που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο για θέματα αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων προς το Γραφείο του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και η παροχή εγγράφων απαντήσεων επί ερωτημάτων, που αφορούν στην εργατική νομοθεσία, σε συνεργασία, όταν κρίνεται απαραίτητο με τη Νομική Υπηρεσία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

αη) Η παροχή απαντήσεων και στοιχείων προς τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας ή άλλα θέματα αρμοδιότητάς της.

αθ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

αι) Η συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για την εξέταση και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

αια) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος

(άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων

βα) Η συγκέντρωση και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν στο έργο των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και η περιοδική ενημέρωση του Διοικητή της Αρχής και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με συγκεντρωτικά στοιχεία που απαιτούνται για το έργο της Επιθεώρησης Εργασίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

ββ) Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

βγ) Η αξιολόγηση του απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

βδ) Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στον κλάδο των οδικών μεταφορών σχετικά με τις διατάξεις της Ε.Ε. περί Μεταφορών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

βε) Η συγκέντρωση και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν στο ΠΣ Εργάνη και ΕΣ ΑΡΤΕΜΙΣ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

βστ) Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

βζ) Η σύνταξη εγχειριδίων και ενημερωτικού υλικού που θα απευθύνονται τόσο στους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, όσο και στους λοιπούς εμπλεκόμενους.

βη) Η διαχείριση και διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με το έργο των υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

βθ) Η διατύπωση αιτημάτων στην αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, για την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντικείμενο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και άλλα θέματα σχετικά με το αντικείμενο των Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών.

βι) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος

(άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 17

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.)

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της δράσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου τους, η συγκέντρωση και αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, η αξιολόγηση του απολογισμού της δράσης τους, η διαχείριση και παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.), η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτισης για τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η επιμόρφωση των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και η υποστήριξη του έργου τους.

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.) συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: (α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. (β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων και Υποστήριξης του Έργου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

αα) Η εκπόνηση στοχευμένων προγραμμάτων ενημέρωσης και ελέγχου για τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και προγραμμάτων κοινών ελέγχων με συναρμόδιες υπηρεσίες, η παρακολούθηση της υλοποίησης τους και η σύνταξη σχετικών αναφορών, σύμφωνα με το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο.

αβ) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για το συντονισμό και τη βελτίωση του τρόπου δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

αγ) Η υποστήριξη του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να εισηγηθεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων νομοθετικές ρυθμίσεις σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, καθώς και την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις οποίες ο Υπουργός εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητα.

αδ) Η ενημέρωση του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας για ζητήματα που αφορούν στο έργο των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

αε) Η ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις εξελίξεις, τροποποιήσεις και θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

αστ) Η σύνταξη εγγράφων απαντήσεων που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο για θέματα αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων προς το Γραφείο του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και η παροχή εγγράφων απαντήσεων επί ερωτημάτων, που αφορούν στην εργατική νομοθεσία, σε συνεργασία, όταν κρίνεται απαραίτητο με τη Νομική Υπηρεσία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

αζ) Η παροχή απαντήσεων και στοιχείων προς τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας ή άλλα θέματα αρμοδιότητας της.

αη) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

αθ) Η συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για την εξέταση και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

αι) Η ανάλυση και επεξεργασία των συλλεχθέντων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας ή άλλα πληροφοριακά συστήματα στοιχείων, σχετικά με επιβλαβείς παράγοντες στους χώρους εργασίας, με σκοπό την αξιοποίησή τους για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση στοχευμένων ελέγχων στους χώρους εργασίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

αια) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος

(άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων και Υποστήριξης του Έργου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

βα) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελεγκτικής δράσης, η συγκέντρωση και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν στο έργο των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στα εργατικά ατυχήματα και στις επαγγελματικές ασθένειες και η περιοδική ενημέρωση του Διοικητή της Αρχής και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με συγκεντρωτικά στοιχεία που απαιτούνται για το έργο της Επιθεώρησης Εργασίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

ββ) Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

βγ) Η αξιολόγηση του απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

βδ) Η τήρηση αρχείου εκθέσεων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και η μέριμνα για την αξιοποίηση του περιεχομένου τους.

βε) Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

βστ) Η σύνταξη εγχειριδίων και ενημερωτικού υλικού που θα απευθύνονται, τόσο στους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, όσο και στους λοιπούς εμπλεκόμενους.

βζ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

βη) Η διαχείριση και διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με το έργο των υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

βθ) Η διατύπωση αιτημάτων προς την αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντικείμενο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και άλλα θέματα σχετικά με το αντικείμενο της στην Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών.

βι) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος

(άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 18

Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας είναι η διενέργεια τακτικών τεκμηριωμένων ελέγχων της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας και η υποβολή στον Διοικητή και στον Γενικό Διευθυντή Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας σχετικών αναφορών για τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου, προκειμένου να διατυπωθούν έγγραφες συστάσεις στις υπό έλεγχο υπηρεσίες, η διενέργεια ελέγχων σε χώρους εργασίας, ανά την επικράτεια και η υποβολή του σχετικού πορίσματος και η εκτέλεση κάθε άλλου έργου που τους ανατίθεται από τον Διοικητή και τον Γενικό Διευθυντή Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας.

2. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας εκτείνονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις λοιπές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας συγκροτείται από Επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίοι είναι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Προϊστάμενοι Τμήματος. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επιθεωρητών της Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Οι θέσεις της Υπηρεσίας των Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας κατανέμονται σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: (α) Δώδεκα (12) θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης, εκ των οποίων: (αα) οκτώ (8) θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και (αβ) τέσσερις (4) θέσεις Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. (β) Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, εκ των οποίων: (βα) δεκαπέντε (15) θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και (ββ) εννέα (9) θέσεις Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Άρθρο 19

Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διαχείρισης Καταγγελιών

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διαχείρισης Καταγγελιών υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχων.

2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διαχείρισης Καταγγελιών είναι: (α) Η ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων. (β) Η υποδοχή, καταγραφή και αξιολόγηση καταγγελιών. (γ) Η εσωτερική διαβίβαση καταγγελιών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ή στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας. (δ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 20

Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

1. Ο επιχειρησιακός στόχος των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων είναι η διενέργεια ελέγχων σε κάθε χώρο εργασίας για την επίβλεψη και εφαρμογή της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τους όρους και τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, τους ειδικούς όρους εργασίας των ευπαθών ομάδων και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, η έρευνα της αδήλωτης εργασίας και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και η επίλυση των εργατικών διαφορών (πρώτου και δευτέρου βαθμού), η δίωξη των παραβατών και η επιβολή κυρώσεων, η παρακολούθηση της στοχοθεσίας, καθώς και η ενημέρωση και παροχή συμβουλών στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για την αποτελεσματική εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων:

α) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

αα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

αβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

αγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

αδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γλυφάδας-Δάφνης, με έδρα τον Δήμο Ηλιούπολης.

αε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλλιθέας, με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας.

αστ)Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νέας Ιωνίας, με έδρα τον Δήμο Νέας Ιωνίας.

αζ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αγίας Παρασκευής, με έδρα τον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς και Δυτικής Αττικής με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς και Δυτικής Αττικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

βα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς - Δυτικής Αττικής, με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

ββ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιώς, με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

βγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με έδρα τον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

βδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιώς, με έδρα τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

βε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ελευσίνας, με έδρα τον Δήμο Ελευσίνας.

βστ)Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Περιστερίου, με έδρα τον Δήμο Περιστερίου.

βζ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανω Λιοσίων, με έδρα τον Δήμο Φυλής.

γ) Περιφερειακή Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Αττικής με έδρα τον Δήμο Παλλήνης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Αττικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

γα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Αττικής, με έδρα τον Δήμο Παλλήνης.

γβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης, με έδρα τον Δήμο Παλλήνης.

γγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λαυρεωτικής, με έδρα τον Δήμο Λαυρεωτικής.

γδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνοιξης, με έδρα τον Δήμο Διονύσου.

γε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Βοιωτίας, με έδρα τον Δήμο Θηβαίων.

γστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ευβοίας, με έδρα τον Δήμο Χαλκιδέων.

δ) Περιφερειακή Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου με έδρα τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

δα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου, με έδρα τη νήσο Σύρο.

δβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σύρου - Μήλου, με έδρα τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης.

δγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νάξου, με έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

δδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ρόδου, με έδρα τον Δήμο Ρόδου.

δε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κω - Καλύμνου, με έδρα τον Δήμο Κω.

δστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνδρου, με έδρα τον Δήμο Άνδρου.

δζ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λέσβου, με έδρα τον Δήμο Μυτιλήνης.

δη) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χίου, με έδρα τον Δήμο Χίο.

δθ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σάμου, με έδρα τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.

ε) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

εα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

εβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

εγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

εδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

εε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας, με έδρα τον Δήμο Βέροιας.

εστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κιλκίς, με έδρα τον Δήμο Κιλκίς.

εζ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πέλλας, με έδρα τον Δήμο Έδεσσας.

εη) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πιερίας, με έδρα τον Δήμο Κατερίνης.

εθ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών, με έδρα τον Δήμο Σερρών.

ει) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής, με έδρα τον Δήμο Πολυγύρου.

στ) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

στα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

στβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πρέβεζας - Λευκάδας, με έδρα τον Δήμο Πρέβεζας.

στγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κέρκυρας, με έδρα τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

στδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζάνης, με έδρα τον Δήμο Κοζάνης.

στε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς, με έδρα τον Δήμο Καστοριάς.

στστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φλώρινας, με έδρα τον Δήμο Φλώρινας.

στζ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άρτας, με έδρα τον Δήμο Αρταίων.

στη) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ιωαννίνων, με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

στθ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θεσπρωτίας, με έδρα τον Δήμο Ηγουμενίτσας.

στι) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών, με έδρα τον Δήμο Γρεβενών.

ζ) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

ζα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων.

ζβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λάρισας, με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων.

ζγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μαγνησίας, με έδρα τον Δήμο Βόλου.

ζδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Τρικάλων, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων.

ζε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καρδίτσας, με έδρα τον Δήμο Καρδίτσας.

ζστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φθιώτιδας - Ευρυτανίας, με έδρα τον Δήμο Λαμιέων.

η) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με έδρα τον Δήμο Πατρέων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

ηα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με έδρα τον Δήμο Πατρέων.

ηβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας, με έδρα τον Δήμο Πατρέων.

ηγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ακαρνανίας, με έδρα τον Δήμο Αγρινίου.

ηδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιτωλίας με έδρα τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

ηε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηλείας, με έδρα τον Δήμο Πύργου.

ηστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ζακύνθου, με έδρα τον Δήμο Ζακύνθου.

ηζ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεφαλληνίας - Ιθάκης, με έδρα τον Δήμο Αργοστολίου.

ηη) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φωκίδας, με έδρα τον Δήμο Δελφών.

θ) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πελοποννήσου, με έδρα τον Δήμο Τρίπολης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πελοποννήσου συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

θα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πελοποννήσου, με έδρα τον Δήμο Τρίπολης.

θβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αρκαδίας, με έδρα τον Δήμο Τρίπολης.

θγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αργολίδας, με έδρα τον Δήμο Ναυπλιέων.

θδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κορινθίας, με έδρα τον Δήμο Κορινθίων.

θε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λακωνίας, με έδρα τον Δήμο Σπάρτης.

θστ)Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μεσσηνίας, με έδρα τον Δήμο Καλαμάτας.

ι) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης, με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

ια) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου.

ιβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου, με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου.

ιγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λασιθίου με έδρα τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

ιδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ρεθύμνου, με έδρα τον Δήμο Ρεθύμνης.

ιε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χανίων, με έδρα τον Δήμο Χανίων.

ια) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τον Δήμο Κομοτηνής.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

ιαα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τον Δήμο Κομοτηνής.

ιαβ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης, με έδρα τον Δήμο Κομοτηνής.

ιαγ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Έβρου, με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

ιαδ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας, με έδρα τον Δήμο Καβάλας.

ιαε) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ξάνθης, με έδρα τον Δήμο Ξάνθης.

ιαστ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας, με έδρα τον Δήμο Δράμας.

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

αα) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της και η υποστήριξη του έργου τους με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους, με τη συνεργασία με λοιπές Υπηρεσίες, την παροχή συμβουλών και υποδείξεων, την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και τη συνδρομή για την αρτιότερη επιθεώρηση των επιχειρήσεων της περιοχής τους.

αβ) Η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων όλο το 24ωρο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με το αντικείμενο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η παροχή υποδείξεων προς τους εργοδότες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.

αγ) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση/αξιολόγηση της ελεγκτικής δράσης των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

αδ) Η κύρωση, έγκριση ή απόρριψη των εσωτερικών κανονισμών εργασίας επιχειρήσεων, η έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας και η επέκταση υποχρέωσης κύρωσης εσωτερικών κανονισμών σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες κατά τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 Α’ 210).

αε) Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για τις ελλείψεις ή παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

αστ) Η εισήγηση για τη στελέχωση των τμημάτων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης με το αναγκαίο προσωπικό στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

αζ) Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και υποβολή στατιστικών στοιχείων των τμημάτων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης, στο Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού ΕΕΣ της Επιθεώρησης Εργασίας.

αη) Η τήρηση δυναμολογίου προσωπικού των τμημάτων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης καθώς και η μέριμνα τήρησης βοηθητικού Μητρώων φακέλων) με τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτών.

αθ) Ο σχεδιασμός ή η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή συμβάσεων κατά την έννοια των περ. 5, 6, 8 και 9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 Α’ 147).

αι) η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή υπάλληλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των προσφυγών κατά των πράξεων επιβολής προστίμων της Υπηρεσίας.

αια) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος

(άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

β) Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

βα) Η επιθεώρηση των χώρων εργασίας όλο το 24ωρο και ο έλεγχος για την τήρηση διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Ιδίως, των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τους όρους και τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, τους ειδικούς όρους εργασίας των ευπαθών ομάδων την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των κανονισμών εργασίας, των διατάξεων των σχετικών με την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση και των διατάξεων της νομοθεσίας για την προώθηση και εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη, των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών, των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.

ββ) Η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

βγ) Η εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

βδ) Η συνδρομή σε συμβουλευτικό επίπεδο εργαζομένων και εργοδοτών για τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων και η επίλυση συλλογικών και ατομικών διαφορών εργασίας.

βε) Η παροχή σχετικών υποδείξεων και πληροφοριών προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους που αφορούν στην τήρηση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

βστ) Η υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες του τμήματος στο Τμήμα Συντονισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων.

βζ) Η συμφιλιωτική παρέμβαση σε εργοδότες-εργαζόμενους για την αποτροπή ή επίλυση ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών.

βη) η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας από τον Προϊστάμενό της ή υπάλληλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των προσφυγών κατά των πράξεων επιβολής προστίμων της Υπηρεσίας.

βθ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος

(άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 21

Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

1. Ο επιχειρησιακός στόχος των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι η διενέργεια ελέγχων σε κάθε χώρο εργασίας για την επίβλεψη εφαρμογής της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, η έρευνα των αιτίων των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, η υπόδειξη στους εργοδότες μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας και την προστασία και προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η παροχή ενημέρωσης και συμβουλών στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για τα θέματα αυτά, η προαγωγή κουλτούρας πρόληψης στους χώρους εργασίας στην περιοχή ευθύνης τους, η δίωξη των παραβατών και η επιβολή κυρώσεων.

2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία:

α) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών - Ανατολικής Αττικής - Κρήτης, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών - Ανατολικής Αττικής - Κρήτης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

αα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών - Ανατολικής Αττικής - Κρήτης με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

αβ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α Τομέα Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

αγ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β Τομέα Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

αδ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα τον Δήμο Παλλήνης.

αε) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα τον Δήμο Παλλήνης.

αστ)Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ηρακλείου Κρήτης, με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου.

αζ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Χανίων Κρήτης, με έδρα τον Δήμο Χανίων.

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς - Δυτικής Αττικής - Αιγαίου, με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς - Δυτικής Αττικής - Αιγαίου συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

βα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΠειραιώςΔυτικής Αττικής - Αιγαίου, με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

ββ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιά, με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

βγ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα τον Δήμο Ελευσίνας.

βδ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα τον Δήμο Ελευσίνας.

βε) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σύρου, με έδρα τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης.

βστ)Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Άνδρου, με έδρα τον Δήμο Άνδρου.

βζ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κορινθίας, με έδρα τον Δήμο Κορινθίων.

βη) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Χίου - Λέσβου, με έδρα τον Δήμο Χίου.

γ) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας - Θράκης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

γα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

γβ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α Τομέα Θεσσαλονίκης με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

γγ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β Τομέα Θεσσαλονίκης - Πέλλας με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

γδ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Καβάλας με έδρα τον Δήμο Καβάλας.

γε) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Δράμας - Ξάνθης με έδρα τον Δήμο Δράμας.

γστ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ροδόπης - Έβρου, με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

γζ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κοζάνης - Γρεβενών, με έδρα τον Δήμο Κοζάνης.

γη) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Καστοριάς, με έδρα τον Δήμο Καστοριάς.

γθ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σερρών, με έδρα τον Δήμο Σερρών.

γι) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πιερίας, με έδρα τον Δήμο Κατερίνης.

για) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ημαθίας, με έδρα τον Δήμο Βέροιας.

γιβ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Χαλκιδικής, με έδρα τον Δήμο Πολυγύρου.

δ) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων, με έδρα τον Δήμο Πατρέων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

δα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων, με έδρα τον Δήμο Πατρέων.

δβ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας, με έδρα τον Δήμο Πατρέων.

δγ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ηλείας, με έδρα τον Δήμο Πύργου.

δδ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αργολίδας - Αρκαδίας, με έδρα τον Δήμο Ναυπλιέων.

δε) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μεσσηνίας - Λακωνίας, με έδρα τον Δήμο Καλαμάτας.

δστ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

δζ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ιωαννίνων, με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

δη) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Άρτας, με έδρα τον Δήμο Αρταίων.

ε) Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

εα) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων.

εβ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Λάρισας, με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων.

εγ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μαγνησίας, με έδρα τον Δήμο Βόλου.

εδ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τρικάλων - Καρδίτσας, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων.

εε) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Βοιωτίας - Φωκίδας, με έδρα τον Δήμο Λεβαδέων.

εστ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ευβοίας, με έδρα τον Δήμο Χαλκιδέων.

εζ) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Φθιώτιδας - Ευρυτανίας, με έδρα τον Δήμο Λαμιέων.

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κατανέμονται σε αυτά ως ακολούθως:

α) Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία:

αα) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης και των Τμημάτων της και η υποστήριξη του έργου τους με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους, η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, η παροχή συμβουλών και υποδείξεων, η εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και η συνδρομή για την αρτιότερη επιθεώρηση των επιχειρήσεων της περιοχής τους.

αβ) Η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων όλο το 24ωρο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η παροχή υποδείξεων προς τους εργοδότες για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.

αγ) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της ελεγκτικής δράσης των τμημάτων της Διεύθυνσης.

αδ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις ελλείψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

αε) Η εισήγηση, προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, για τη στελέχωση των τμημάτων της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης με το αναγκαίο προσωπικό.

αστ) Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και υποβολή στατιστικών στοιχείων των τμημάτων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης, στο Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

αζ) Η τήρηση δυναμολογίου προσωπικού των τμημάτων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης καθώς και η μέριμνα τήρησης βοηθητικού Μητρώου

φακέλων) με τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτών.

αη) Ο σχεδιασμός ή η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή συμβάσεων κατά την έννοια των περ. 5, 6, 8 και 9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 Α’ 147).

αθ) Η πραγματοποίηση δειγματοληψιών και αναλύσεων δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, η λήψη φωτογραφιών και μαγνητοσκοπήσεων, καθώς και η πραγματοποίηση μετρήσεων επιβλαβών φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και τον εντοπισμό νέων και αναδυόμενων κινδύνων που προκαλούνται από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας.

αι) Η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό του Τμήματος καθώς και η παρακολούθηση των αναγκών του Τμήματος σε τεχνικά μέσα και όργανα και η εισήγηση για την ανανέωση, συμπλήρωση, συντήρηση και διακρίβωση αυτών.

αια) Η συνεργασία, με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ιδίως μέσω της παροχής στοιχείων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συγκρότησης κοινών κλιμακίων μετρήσεων.

αιβ) η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή υπάλληλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των προσφυγών κατά των πράξεων επιβολής προστίμων της Υπηρεσίας.

αιγ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος

(άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

β) Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία:

βα) Η επιθεώρηση των χώρων εργασίας όλο το 24ωρο, ο έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης και η επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων κυρώσεων.

ββ) Η παροχή υποδείξεων και πληροφοριών προς τους εργοδότες, εργαζομένους, εμπλεκόμενα πρόσωπα και οργανισμούς για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, την πρόληψη των κινδύνων και την προστασία και προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

βγ) Η έρευνα των αιτίων και των συνθηκών των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων έρευνας με σκοπό την αποφυγή επανάληψής τους.

βδ) Η εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος που υποβάλλεται στις Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

βε) Η συμμετοχή σε προβλεπόμενες μικτές επιτροπές και κλιμάκια ελέγχου με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

βστ) Η δειγματοληψία και οι μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στους χώρους εργασίας.

βζ) Η υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες του τμήματος στο Τμήμα Συντονισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

βη) Η απάντηση σε ερωτήματα και η παροχή πληροφόρησης και συμβουλών που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

βθ) Η εκπροσώπηση, εισήγηση στη Νομαρχιακή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων

ΝΕΥΑΕ) για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος και η συμμετοχή στις αρμοδιότητες της ΝΕΥΑΕ.

βι) Η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων Επιθεωρήσεων Εργασιακών Σχέσεων για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές τους.

βια) η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας από τον Προϊστάμενό της ή υπάλληλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των προσφυγών κατά των πράξεων επιβολής προστίμων της Υπηρεσίας.

βιβ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος

(άρθρο 2 του ν. 3996/2011, άρθρο 103 του ν. 4808/2021 και σε κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας).

Άρθρο 22

Κατά τόπον αρμοδιότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας

Α. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Αρχής καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών και Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών, με τοπική αρμοδιότητα στα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων: 1ο πρώτο), εκτός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ερμού-Αιόλου-Πατησίων-ΙουλιανούΦιλαδελφείας-Δεληγιάννη-Ανδρομάχης-Λένορμαν-Κολοκυνθούς Παναγή Τσαλδάρη Πλατείας Ελευθερίας-Τομπάζη-Λεωκορίου-Σαρρή-Ωγύγου-Λεπενιώτου-Ηβης-Ναυάρχου Αποστόλη, 2ο δεύτερο), 6ο έκτο) της περιοχής που περικλείεται ανατολικά της οδού Πατησίων), και 7ο έβδομο) Δημοτικό Διαμέρισμα.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών, με τοπική αρμοδιότητα στα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων: 1ο πρώτο) της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς ΕρμούΑιόλου-Πατησίων-ΙουλιανούΦιλαδελφείας-Δεληγιάννη-Ανδρομάχης-Λένορμαν-Κολοκυνθούς-Παναγή ΤσαλδάρηΠλατείας Ελευθερίας-Τομπάζη-ΛεωκορίουΣαρρήΩγύγου-Λεπενιώτου-Ηβης-Ναυάρχου Αποστόλη, 3ο τρίτο), 4ο τέταρτο), 5ο πέμπτο) και 6ο έκτο) της περιοχής που περικλείεται δυτικά της οδού Πατησίων) Δημοτικό Διαμέρισμα.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γλυφάδας-Δάφνης, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου, ΔάφνηςΥμηττού, Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης, Βύρωνα.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλλιθέας, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νέας Ιωνίας με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής, Νέας Ιωνίας, Γαλατσίου, Νέας Φιλαδέλφειας-ΝέαςΧαλκηδόνας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, ΛυκόβρυσηςΠεύκης.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αγίας Παρασκευής, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Πεντέλης.

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς και Δυτικής Αττικής.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων πλην του Δήμου Κυθήρων), Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς και Δυτικής Αττικής, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιώς, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Πειραιά, Σπετσών, Αίγινας, Ύδρας, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Πόρου, Αγκιστρίου.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Κορυδαλλού.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιώς, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας και στην παραλιακή ζώνη Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ελευσίνας, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Περιστερίου, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Πετρούπολης, Ιλίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου πλην παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά).

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνω Λιοσίων, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Φυλής, Ασπροπύργου.

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Αττικής

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στις νήσους Κέα και Κύθνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Αττικής, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης, με τοπική αρμοδιότητα στους δήμους Κρωπίας, Παιανίας, Παλλήνης, Σπάτων-Αρτέμιδος, ΡαφήναςΠικερμίου.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λαυρεωτικής, με τοπική αρμοδιότητα στους δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, καθώς και στις νήσους Κέα και Κύθνο.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνοιξης, με τοπική αρμοδιότητα στους δήμους Αχαρνών, Μαραθώνος, Διόνυσου, Ωρωπού.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Βοιωτίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Εύβοιας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

4. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πλην των νήσων Κύθνου και Κέας).

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σύρου - Μήλου, με τοπική αρμοδιότητα στις νήσους Σύρο, Μύκονο, Μήλο, Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο, Πάρο, Αντίπαρο.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νάξου, με τοπική αρμοδιότητα στις νήσους Νάξο, Αμοργό, Ηρακλειά, Κουφονήσια, Δονούσα, Σχοινούσα, Θήρα, Ιο, Σίκινο, Ανάφη, Θηρασιά, Φολέγανδρο.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ρόδου, με τοπική αρμοδιότητα στις νήσους Ρόδο, Σύμη, Κάρπαθο, Κάσο, Χάλκη, Τήλο, Μεγίστη.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κω-Καλύμνου, με τοπική αρμοδιότητα στις νήσους Κω, Νίσυρο, Κάλυμνο, Πάτμο, Αστυπάλαια, Λέρο, Λειψοί, Ψέριμο.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνδρου, με τοπική αρμοδιότητα στις νήσους Άνδρο, Τήνο.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λέσβου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

η) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χίου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

θ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σάμου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Αγαθονήσι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

5. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης και στο Τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από τις Δ, Ε Δημοτικές Κοινότητες και στη δημοτική ενότητα Τριανδρίας.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με τοπική αρμοδιότητα στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, στις δημοτικές ενότητες Πολίχνης και Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά και στο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από τις Α’ και Γ’ Δημοτικές Κοινότητες.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Δέλτα, Χαλκηδόνος, Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά και στο Τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από τη Β’ Δημοτική Κοινότητα.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κιλκίς, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πέλλας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

η) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πιερίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

θ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ι) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πρέβεζας - Λευκάδας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κέρκυρας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζάνης, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φλώρινας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άρτας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

η) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ιωαννίνων, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

θ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θεσπρωτίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

ι) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

7. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λάρισας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μαγνησίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Τρικάλων, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καρδίτσας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φθιώτιδας - Ευρυτανίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

8. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ακαρνανίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Δήμων Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ακτίου-Βόνιτσας

πλην του Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαίρου) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιτωλίας, στα όρια των Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου και του Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηλείας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ζακύνθου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεφαλληνίας - Ιθάκης, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

η) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φωκίδας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

9. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πελοποννήσου.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στα όρια του Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πελοποννήσου, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αρκαδίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αργολίδας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κορινθίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λακωνίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και στα όρια του Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μεσσηνίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

10. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λασιθίου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ρεθύμνης, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χανίων, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

11. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Έβρου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ξάνθης, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Β. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Τμημάτων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών - Ανατολικής ΑττικήςΚρήτης.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών πλην της Ζώνης Σκαραμαγκά), Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών - Ανατολικής Αττικής-Κρήτης, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α Τομέα Αθηνών, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Αθηναίων εκτός του 2ου και του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος), Γαλατσίου, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, Νέας Ιωνίας, Μεταμορφώσεως, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Βριλησσίων, Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης-Ψυχικού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β Τομέα Αθηνών, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Αθηναίων μόνο στο 2ο και στο 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα), Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Δάφνης-Υμηττού, Βύρωνα, Ζωγράφου, Καισαριανής, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου πλην της Ζώνης Σκαραμαγκά), Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α Τομέα Ανατολικής Αττικής, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Μαραθώνος, Ωρωπού, Διονύσου, Αχαρνών, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β Τομέα Ανατολικής Αττικής, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Παλλήνης, Παιανίας, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ηρακλείου Κρήτης, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Χανίων Κρήτης, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης.

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΠειραιώςΔυτικής Αττικής-Αιγαίου.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά, που αποτελεί τμήμα του Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών και στα όρια των Περιφερειών Νοτίου και Βόρειου Αιγαίου. Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς - Δυτικής ΑττικήςΑιγαίου, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Πειραιώς, ΚερατσινίουΔραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Κυθήρων και στον τέως Νομό Δωδεκανήσου.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α Τομέα Δυτικής Αττικής, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β Τομέα Δυτικής Αττικής, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Ασπροπύργου, Φυλής και στην παραλιακή ζώνη Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σύρου, με τοπική αρμοδιότητα στον τέως Νομό Κυκλάδων, εκτός των νήσων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Άνδρου.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Άνδρου, με τοπική αρμοδιότητα στις νήσους Άνδρο, Τήνο, Μύκονο.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κορινθίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

η) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Χίου-Λέσβου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Χίου, Σάμου, Λέσβου, Λήμνου, Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας - Θράκης. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας - Θράκης, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Α Τομέα Θεσσαλονίκης, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Θεσσαλονίκης εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Β και Γ), Λαγκαδά, Βόλβης, Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Καλαμαριάς, καθώς και στον Δήμο Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β Τομέα Θεσσαλονίκης - Πέλλας, με τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους Χαλκηδόνος, Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Κορδελιού-Εύοσμου, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Παύλου Μελά, Νεάπολης-Συκεών, στις Δημοτικές Κοινότητες Β και Γ του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Καβάλας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Δράμας-Ξάνθης, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Ξάνθης.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ροδόπης-Έβρου, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Ροδόπης.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κοζάνης-Γρεβενών, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών.

η) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Καστοριάς, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας.

θ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σερρών, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

ι) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πιερίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

ια) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ημαθίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

ιβ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Χαλκιδικής, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

4. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων.

Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Πελοποννήσου πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας) - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης και Λευκάδας.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ηλείας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αρκαδίας - Αργολίδας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας και Αργολίδας.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μεσσηνίας - Λακωνίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας και Λακωνίας.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αιτωλοακαρνανίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ιωαννίνων, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.

η) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Άρτας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Πρέβεζας.

5. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα:

α) Του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τοπικών Τμημάτων της.

β) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Λάρισας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λαρίσης.

γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μαγνησίας με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.

δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τρικάλων-Καρδίτσας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας.

ε) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Βοιωτίας - Φωκίδας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας, εκτός του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

στ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ευβοίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και στον Δήμο Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ζ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Φθιώτιδας - Ευρυτανίας, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 23

Θέσεις προσωπικού

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Αρχής ανέρχονται σε εννιακόσιες ενενήντα πέντε (995).

Άρθρο 24

Οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή

1. Οι οργανικές θέσεις των δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Αρχή ανέρχονται σε τρεις (3) και κατανέμονται ως ακολούθως: (α) Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας (β) Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή

2. Τον Νομικό Σύμβουλο διορίζει με απόφασή του ο Διοικητής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208).

3. Με απόφαση του Διοικητή ορίζεται ο αναπληρωτής του Νομικού Συμβούλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

4. Η πρόσληψη των δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό πραγματοποιείται σύμφωνα με την ειδική διοικητική διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208).

Άρθρο 25

Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε εννιακόσιες εννέα (909) και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   Τετρακόσιες είκοσι έξι (426)
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   Εκατόν τριάντα (130)
Πολιτικών Τριάντα μία (31)  
Αρχιτεκτόνων Εννέα (9)  
Μηχανολόγων Είκοσι εννέα (29)  
Ηλεκτρολόγων Είκοσι τέσσερις (24)  
Χημικών Είκοσι τέσσερις (24)  
Μεταλλειολόγων Έξι (6)  
Ναυπηγών Πέντε (5)  
Παραγωγής Δύο (2)  
Γ. ΙΑΤΡΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Είκοσι δύο (22)
Δ. ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   Τριάντα εννέα (39)
Χημικών Εννέα (9)  
Φυσικών Εννέα (9)  
Βιολόγων Επτά (7)  
Βιοχημικών Έξι (6)  
Υγειοφυσικών Μία (1)  
Στατιστικών Έξι (6)  
Μαθηματικών Μία (1)  
Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   Οκτώ (8)
ΣΤ. ΝΟΜΙΚΩΝ   Μία (1)
Ζ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ   Μία (1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   Τριάντα έξι (36)
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   Ογδόντα πέντε (85)
Μηχανολογίας Είκοσι εννέα (29)  
Ηλεκτρολογίας Εννέα (9)  
Ηλεκτρονικής Πέντε (5)  
Πολιτικών - Δομικών Έργων Είκοσι δύο (22)  
Τοπογράφων Τέσσερις (4)  
Ναυπηγικής Έντεκα (11)  
Ενεργειακής Τεχνικής Μία (1)  
Τεχνολογίας Πετρελαίου Τρεις (3)  
Κλωστοϋφαντουργών Μία (1)  
Γ. ΥΓΕΙΑΣ   Τριάντα πέντε (35)
Επισκεπτών Υγείας Οκτώ (8)  
Δημόσιας Υγιεινής Εννέα (9)  
Κοινωνικής Εργασίας Έξι (6)  
Νοσηλευτικής Δώδεκα (12)  
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   Πέντε (5)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   Ογδόντα τρεις (83)
Β. ΤΕΧΝΙΚΩΝ   Έντεκα (11)
Γ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ   Είκοσι επτά (27)

Άρθρο 26

Κατανομή θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1. Οι θέσεις των υπαλλήλων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ανέρχονται σε ογδόντα τρεις (83) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Είκοσι μία (21)
ΤΕ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τέσσερις (4)
  Β. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τρεις (3)
ΔΕ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Σαράντα επτά (47)
  Β. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Τρεις (3)
  Γ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Τέσσερις (4)
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Μία (1)

2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης της ειδικότητας Διοικητικού -Οικονομικού της εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, Διοικητικού-Λογιστικού και Μηχανικών της εκπαιδευτικής βαθμίδας TE, ΔιοικητικούΛογιστικού, Τεχνικών - Οδηγών της εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 27

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Κατηγορίες - Κλάδοι - Ειδικότητες

Στις οργανικές μονάδες της Αρχής προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των εξής κατηγοριών/κλάδου και εκπαιδευτικής βαθμίδας/ειδικότητας:

Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
I. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ΠΕ όλων των κλάδων
  α) Τμήμα Ελέγχου Υπηρεσιών ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων
  β) Τμήμα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων
2. Διεύθυνση Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής
  α) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών
  β) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής
  γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3. Αυτοτελές Τμήμα για την Παρακολούθηση της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Νομικών
4. Νομική Υπηρεσία (Νομικός Σύμβουλος) Διορίζεται με απόφαση Διοικητή Δικηγόρος με έμμισθη εντολή που πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Να είναι διορισμένος δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στο πεδίο του Εργατικού ή του Δημοσίου Δικαίου
Να είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου Νομικού Τμήματος
Να έχει άριστη γνώση της αγγλικής και καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕ όλων των κλάδων
1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού
  α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει ΠΕ Μηχανικών
  β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού και εν ελλείψει ΠΕ Μηχανικών
  γ) Τμήμα Γραμματείας ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
  δ) Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού
  ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Υποδομών ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ όλων των κλάδων
  α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ όλων των κλάδων
  β) Τμήμα Εκτέλεσης ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
 
Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών
  γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
  δ) Τμήμα Πληρωμής Δαπανών ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής
  α) Τμήμα Διαχείρισης Εφαρμογών και Αξιοποίησης Δεδομένων ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής
  β) Τμήμα Διαχείρισης Υποδομών και Ασφάλειας Δεδομένων ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής
III. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕ όλων των κλάδων
1. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
  α) Προϊστάμενοι Διεύθυνσης Οι θέσεις των Προϊσταμένων Διεύθυνσης στελεχώνονται ως εξής: Των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων από υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, από υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας
  β) Προϊστάμενοι Τμήματος Οι θέσεις των Προϊσταμένων Τμήματος στελεχώνονται ως εξής: Των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων από υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, από υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας
2. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διαχείρισης Καταγγελιών ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων
3. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
  α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
  β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρήσεων Εργασιακών Σχέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής
4. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας
  α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας
  β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρήσεων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας ή ΤΕ Πληροφορικής
5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
  α) Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού
  β) Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού
6. Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας
  α) Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας ή ΔΕ Τεχνικών
  β) Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Υγείας ή ΔΕ Τεχνικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άρθρο 28

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

3. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών ορίζονται το ομώνυμο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

4. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο TE Υγείας ορίζονται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 29

Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Ως Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι ΠΕ. Ειδικότερα ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων επιλέγεται εκ των Επιθεωρητών της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά παρέκκλιση της περ. (γ) της παρ. 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 30

Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:

α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή της Αρχής.

β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στον Διοικητή, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας της Αρχής.

δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Αρχής και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.

στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.

ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής Π.Θ.Ε.) των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθηση της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

3. Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης αντικείμενο ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), η τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε θέση ευθύνης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου ή σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Τεχνικών έργων, Προμηθειών, Πληροφορικής, Διαχείρισης και Ανάπτυξης Προσωπικού και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.

4. Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων είναι η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης αντικείμενο ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), η τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε θέση ευθύνης σε θέματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Προσωπικού και με αντικείμενο ελεγκτικό έργο συναφές με τα καθήκοντα της Επιθεώρησης Εργασίας και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.

Άρθρο 31

Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:

α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης ή της υπερκείμενης Αρχής στην οποία υπάγεται.

β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων.

γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης.

ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

στ) Η έγκριση των Π.Θ.Ε. των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων.

ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.

ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 32

Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω:

α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης ή της υπερκείμενης Αρχής στην οποία υπάγεται.

β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος.

δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου του Τμήματος στους υπαλλήλους που υπηρετούν σ’ αυτό.

ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της Αρχής και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης.

στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.

ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή της υπερκείμενης Αρχής για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Π.Θ.Ε. του Τμήματος.

η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 33

Μεταβατικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 30 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των υπαγομένων σε αυτήν μονάδων, η λειτουργία των οποίων άρχεται την 1η/2/2023 ή κατά την καθοριζόμενη με την υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4954/2022 (Α’136) ημερομηνία, με ταυτόχρονη κατάργηση της υπαγόμενης απευθείας στον Διοικητή Διεύθυνσης Υποστήριξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής

Επιθεώρηση Εργασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!