Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 358398/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/2022 Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης πυρόπληκτων σε περιοχές της Π. Αττικής και Πελοποννήσου

Αριθμ. 358398/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36

ΦΕΚ B' 5880/21.11.2022

Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 867/1979 «Περί Κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28-7-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας ’’Περί αποκαταστάσεως εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων’’» (Α’ 24).

2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).

3. Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

4. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80.

7. Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

10. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

11. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

12. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

13. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

14. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 ’’Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών’’ (Α’ 151)» (Α’ 119).

15. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

18. Tης υπ’ αρ. 312/20.09.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

19. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

20. Της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

21. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 03.08.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3255, ΑΔΑ: ΩΖ9Μ465ΧΘΞ-Ω0Ψ).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3654, ΑΔΑ: Ω1ΛΩ465ΧΘΞ-Ω9Ξ).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12195/Α36/ 22.10.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/ Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 4780, ΑΔΑ: 64ΓΣ465ΧΘΞ-0Γ5).

4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5226/Α36/27.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3220, (ΑΔΑ: 6ΟΨ9465ΧΘΞ-4ΞΤ).

5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/11489/Α36/30.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3575, ΑΔΑ: Ω3Β8465ΧΘΞ-Ζ0Ι).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδιασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 960.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε., η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους από την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 με ενάριθμο 2018ΣΕ06900010 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

7. Την υπ’ αρ. 313964/10.10.2022 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και,

Επειδή:

  • εκκρεμεί η οριστική ρύθμιση θεμάτων δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας ορισμένων πληγεισών περιοχών,
  • κάποιες πληγείσες περιοχές συμπεριλήφθηκαν στην πρόσφατη αναμόρφωση και ανάρτηση δασικών χαρτών,
  • δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων και λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού,

αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνουμε κατά έναν (1) χρόνο την προβλεπόμενη με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚΚΕ/11489/Α36/30.07.2021 (ΑΔΑ: Ω3Β8465ΧΘΞ-Ζ0Ι) (Β’ 3575) κοινή υπουργική απόφαση χορήγηση της επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες ή με δωρεάν παραχώρηση χρήστες κατοικιών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να του χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου του, μέχρι τη λήξη των σχετικών τασσομένων προθεσμιών, ή στην περίπτωση που προκύπτει ότι δεν δικαιούται στεγαστική συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.

Β. Απαιτείται, για κάθε νέο τρίμηνο της παράτασης πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 2 του ΚΕΦ. Δ3 και στο ΚΕΦ. Δ4 της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (ΑΔΑ:Ω1ΛΩ465ΧΘΞΩ9Ξ) (Β’ 3654) κοινής υπουργικής απόφασης, η υποβολή:

  • Εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτροδότησης του πυροπλήκτου ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων του λογαριασμού) ή βεβαίωσης κατανάλωσης ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του πυροπλήκτου κτηρίου που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα του αιτούμενου τριμήνου.

Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης όταν η πυρόπληκτη κατοικία, όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται.

  • Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) του φορολογικού έτους 2021 και επικαιροποιημένη εκτύπωση του Ε9 του/ της δικαιούχου επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
  • Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) του φορολογικού έτους 2021 και επικαιροποιημένη εκτύπωση του Ε9 του/ της φιλοξενούντα/ουσας το/τη δικαιούχο επιδότησης συγκατοίκησης.

Εάν η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!