Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 38731/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/2022 Παράταση προθεσμιών για την επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Αριθμ. 38731/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321

ΦΕΚ B' 703/16.02.2022

Παράταση προθεσμιών για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 5 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 867/1979 (Α’ 24).

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203).

3. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

4. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015.

7. Του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α’ 196).

8. Του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 (Α’ 201).

9. Του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α’ 138) που κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α’ 196), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).

10. Του άρθρου 78 του ν. 4607/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 65).

11. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325/3.8.2018 (Β’ 3255) κοινή υπουργική απόφαση.

12. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)».

13. Του άρθρου 2γ του ν. 4626/2019 Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις» (Α’ 141).

14. Του άρθρου 137 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

15. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” (Α’ 151)» (Α’ 119).

16. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

17. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

18. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

19. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

20. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-06-2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

21. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 01-07-2014, p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

22. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-122014, p.3763) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).

23. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Β’ 3019).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 03.08.2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3255, ΑΔΑ:ΩΖ9Μ465ΧΘΞΩ0Ψ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β’ 5984, ΑΔΑ:Ω310465ΧΘΞ-Ρ2Φ), και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./3247/Α325/13.05.2019 (Β’ 1692, ΑΔΑ: ΩΡΥΑ465ΧΘΞΙΘ8) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./12088/ Α325/29.05.2020 (Β’ 2178, ΑΔΑ:ΨΟ11465ΧΘΞ-6ΨΣ), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6296/Α325/02.09.2020 (Β’ 3885 ΑΔΑ: 9ΟΘ9465ΧΘΞ-ΣΗΚ), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.9050/Α325/ 11.05.2021 (Β’ 1898, ΑΔΑ: 66Υ1465ΧΘΞ-7ΩΒ) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./20064/Α325/11.11.2021 (Β’ 5276, ΑΔΑ: ΨΔΨΚ465ΧΘΞ-Ν4Ι) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.14531/Α321/ 07.12.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 5588, ΑΔΑ: 7ZMΣ465ΧΘΞ-6Γ9 και η διόρθωση σφάλματος Β’ 5820/2018).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4534/Α321/ 18.06.2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.14531/Α321/ 7-12-2018 (Β’ 5588, διόρθωση σφάλματος Β’ 5820/2018) υπουργικής απόφασης σχετικά με τις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 2584, ΑΔΑ: ΩΔ1Β465ΧΘΞ-ΤΟ8).

4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9465/Α321/08.10.2020 υπουργική απόφαση «Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 4527).

5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.29055/Α321/ 7.12.2020 υπουργική απόφαση «Παράταση προθεσμιών για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 5477).

6. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 18668/Α321/ 22.10.2021 υπουργική απόφαση «Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 4916).

Και επειδή

  • διαπιστώθηκαν δυσκολίες τόσο στο έργο της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων, όσο και στην ανεύρεση έτοιμων κτιρίων για αυτοστέγαση, που είχαν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαδικασίας, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2022 για υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

i) για έκδοση έγκρισης χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου κτιρίου), στην περίπτωση που έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει μέχρι 30.12.2022 η προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της βεβαίωσης καθορισμού Σ.Σ. για αυτοστέγαση που αναφέρεται στην περ. (β) της παρ. II.1 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» του κεφαλαίου Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./οικ.14531/Α321/07.12.2018 (Β’ 5588, διόρθωση σφάλματος Β’ 5820/2018) υπουργικής απόφασης,

ii) για αλλαγή της βεβαίωσης καθορισμού Σ.Σ. ανακατασκευής, αυτοστέγασης, αποπεράτωσης, στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει μέχρι 30.12.2022, η προθεσμία του ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης καθορισμού Σ.Σ. που αναφέρεται στην παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ.14531/Α321/07.12.2018 (Β’ 5588, διόρθωση σφάλματος Β’ 5820/2018) υπουργικής απόφασης.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.

Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.), κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις ισχύουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρ. 3.7γ της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!