Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1016/21-1-1991 Υποβολή στοιχείων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Δ.Ο.Υ. από Τράπεζες

Αρ. Πρωτ.: 1007521/21.1.1991

ΠΟΛ.1016/21.1.1991: Υποβολή στοιχείων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Δ.Ο.Υ. από Τράπεζες

Προσοχή: Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει για τα στοιχεία των ετών 2021 και επομένων σύμφωνα με την απόφαση Α. 1090/2022.

Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ Α 43 τ.Α') "Περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη διασταύρωσης στοιχείων των πραγματοποιούμενων εισαγωγών από επιτηδευματίες, τον έλεγχο των επιδοτήσεων και οικονομικών ενισχύσεων καθώς και τον έλεγχο των τιμολογίων που εκδίδονται για την αγορά πωλήσεως επενδυτικών αγαθών.

Αποφασίζουμε

1. Οι Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) τα παρακάτω στοιχεία:

α) Μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε επιτηδευματία αντίγραφα των αδειών εκτελωνισμού βάσει των οποίων πραγματοποίησε εισαγωγές αγαθών κατά το προηγούμενο έτος.

β) Φωτοτυπία κάθε τιμολογίου αξίας πάνω από 500.000 δραχμές που προσκομίζει για την χορήγηση δανείου ο επιτηδευματίας για αγορά επενδυτικών αγαθών στην αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ. του επιτηδευματία. Η αποστολή φωτοτυπίας του τιμολογίου θα γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παράδοσή του στην Τράπεζα.

γ) Στοιχεία οικονομικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν με δική τους αρμοδιότητα και πρωτοβουλία σε κάθε φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που φορολογείται.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.1991.

3. Η υπ' αριθμ. 1049668/4108/009 Α'/24.7.1990 απόφαση καταργείται.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!