Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1100/4-4-1995 Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ' αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας.

Αριθ. 1041614/324/0015

ΠΟΛ. 1100/4-4-1995 (Δεν ισχύει και έχει καταργηθεί από 1-1-2013 με την ισχύ του ΚΦΑΣ)

Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ' αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε' και γη' της περίπτωσης γ ’ καθώς και της περίπτωσης δ ’ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84Α).

2. Την υπ’ αριθ. 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργά Οικονομικών.

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των διενεργουμένων ελέγχων των διακινουμένων αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας, μετά την κατάργηση των τελωνειακών συνόρων από 1.1.1993.

4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ-καλέίται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Από 1 Ιουνίου 1995 καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης θεωρημένου διπλοτύπου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών (μεταφορικές, διαμεταφορικές κ.λπ.) από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας και τα εναποθέτουν αε χώρους που ανήκουν σ’ αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές.

2. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται με την άφιξη του μεταφορικού μέσου και όχι αργότερα από το πέρας της εκφόρτωσης:

α) Η ημερομηνία άφιξης ή εκφόρτωσης κατά περίπτωση,

β) Τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου,

γ) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του παραλήπτη (εισαγωγέα) και εντός 5 ημερών όχι όμως αργότερα από την έναρξη της διακίνησης, τη δ/νση, τον ΑΦΜ και την αρμόδια ΔΟΥ.

δ) Τα στοιχεία του αλλοδαπού - αποστολέα (οίκου) όπως προκύπτουν από οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο.

ε) ο τρόπος και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών.

στ) το είδος και η ποσότητα των αγαθών αναλυτικά. Επιτρέπεται η κατά γενική κατηγορία περιγραφή των ειδών, εφόσον, εντός πέντε (5) ημερών και όχι όμως αργότερα από την έναρξη της διακίνησης μπορούν να επιδει-χθούν οποιαδήποτε συνοδευτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ανάλυση των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφα των συνοδευτικών στοιχείων ή εγγράφων φυλάσσονται από τον υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 τουάρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και

ζ) ο αριθμός και ημερομηνία του παραστατικού εσόδου.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και σε μερίδες κατά παραλήπτη (εισαγωγέα).

3. Σε κάθε περίπτωση αποστολής των προσωρινά εναποτεθέντων αγαθών εκδίδονται δελτία αποστολής κατά τις κείμενες διατάξεις ως εξής:

α) Επί αποστολής στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη (εισαγωγέα) στα εκδιδό-μενα δελτία αποστολής αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού - αποστολέα, εφόσον τα παραστατικά αυτά ή αντίγραφα αυτών συνοδεύουν ταδιακινού-μενα αγαθά και προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας.

Eni τμηματικής αποστολής μπορεί να ακολουθείται η Ιδια διαδικασία της παρ. αυτής, εφάσον στα δελτία αποστολής σημειώνεται σχετική ένδειξη και οι αύξοντες αριθμοί, των εκδοθέντων δελτίων αποστολής για τις προηγούμενες τμηματικές αποστολές της Ιδιας ποσότητας.

β) Επί αποστολής σε οποιονδήποτε τρίτο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του παραλήπτη - εισαγωγέα, εκδίδεται δελτίο αποστολής με ανάλυση των ειδών και των ποσοτήτων, εφαρμοζομέναν αναλόγως όσων αναφέρονται στην εγκύκλιό μας Σ.384/17/ΠΟΛ. 31 /30.1.87,

4. Οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των δελτίων αποστολής που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, καταχωρούνται ανάλογα στο βιβλίο ή στην αντίστοιχη μερίδα του παραλήπτη (εισαγωγέα), εντός της μεθεπόμενης από την έκδοσή τους.

5. Για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης, από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού «εισαγωγέα») σε τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:

α) Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.

β) Το δελτίο αποστολή της μεταφορικής ή διαμεταφορι-κής επιχείρισης, το οποίο εκδίδεται, κατ' εντολή και για λογαριασμό του αρχικού «εισαγωγέα» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας Σ.384/17/ΠΟΛ. 31/30.1.87.

γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.), εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία του τελικού παραλήπτη - τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και δ/νση).

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο παραλήπτης - τρίτος, κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του Κ.Β.Σ., αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό «εισαγωγέα»).

Με βάση το δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α1 και βκαθώς και το εκδιδόμενο δελτίο ποσοτικής παραλαβής της περίπτωσης γ εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), από τον αρχικό «εισαγωγέα», στον πελάτη του (παραλήπτη - τρίτο), σ' ένα μήνα από την έκδοση των ως άνω στοιχείων (δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής).

6. Ο υπόχρεος στην τήρηση διπλοτύπου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών υποβάλλει το ένα αντίτυπο του βιβλίου ή των μερίδων των παραληπτών κατά περίπτωση ή αντί αυτών διπλότυπη κατάσταση στην οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι παραλήπτες (εισαγωγείς), και ο αριθμός των εισαγωγών, στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΚΕ-ΠΥΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ.

Ως έντυπο υποβολής μπορεί να χρησιμοποιείται τροποποιούμενο αναλόγως, το έντυπο υποβολής μερίδων του βιβλίου αποθήκευσης με κωδ. αριθμό Ν. 301.

7. Από την ισχύ της παρούσας, για τους υπόχρεους τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης, δεν έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι διατάξεις της περ. η' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!