Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

Ε. 2080/2022 Παροχή οδηγιών για τον επιμερισμό του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ: ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3375079,149
E-Mail deaf.c@aade.gr
ΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Δ.Α.Φ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση : ΠΕΙΡΑΙΩΣ 72 & ΠΥΡΓΟΥ
Ταχ. Κώδικας :
183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο :
213-1356639
E-Mail : gdegov@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΒΟΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΣΙ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ: Ε. 2080

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τον επιμερισμό του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής, που εξετάζεται ανά διετία, στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4607/2019 (Α'65), καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξή του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στον επιμερισμό του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής το οποίο εξετάζεται ανά διετία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4607/2019 (Α'65), και στην βεβαίωση και είσπραξή του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4916/2022 (Α'65).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι ο προσδιορισμός του τρόπου επιμερισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ανά πλοίο και συνολικά ανά υπόχρεο νομικό πρόσωπο για κάθε διετία και με πρώτη διετία εφαρμογής τα έτη 2019-2020 (φορολογικά έτη 2018-2019), ο τρόπος προσδιορισμού του ποσού του φόρου πλοίων στο επόμενο της διετίας έτος, οι ημερομηνίες προσδιορισμού του συνολικού ελλείμματος και του ποσού του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α'77), οι διαδικασίες των εμπλεκομένων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης του ελλείμματος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά στα νομικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι, καθώς και σε εκείνα που προσχώρησαν σε αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο της κύρωσης του Νέου Συνυποσχετικού με το ν. 4607/2019.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Α.1073/2022 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ για τον τύπο και περιεχόμενο της πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Εισαγωγή

1. Με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 κυρώθηκε το από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο εν λόγω Συνυποσχετικό τα συμβαλλόμενα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας συμφωνούν στην καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής. Η συμβατική διάρκειά του ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

2. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή αναφέρεται στα εισοδήματα από εισαγόμενα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών φορολογικών κατοίκων Ελλάδας και προσδιορίζεται κάθε έτος με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) με πρώτο έτος εφαρμογής το 2019 για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο έτος 2018 (κωδικοί 299-300). Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 10% (δέκα τοις εκατό) χωρίς να επιδέχονται καμία μείωση κατά την εκκαθάριση της δήλωσης (άρθρα 3 και 4 του Συνυποσχετικού).

Τα ποσά αυτά αποτελούν τη Νέα Οικειοθελή Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας και εξεταζόμενα ανά διετία δεν μπορεί να είναι μικρότερα του ποσού των 80.000.000 ευρώ δηλαδή 40.000.000 ευρώ ανά έτος αυτής (άρθρο 7 του Συνυποσχετικού).

3. Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν ποσό της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξεταζόμενο ανά διετία είναι μικρότερο του ποσού των 80.000.000 ευρώ (έλλειμμα), το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται υποχρεωτικά από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα – μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι, καθώς και αυτών που προσχώρησαν σε αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο (άρθρο.6 παρ.2 και άρθρο 7 του Συνυποσχετικού).

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 Α του ν. 4607/2019 ορίζεται ότι για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, το οποίο κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με το άρθρο 56 του ίδιου νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 5, 30, 32 παρ. 2 και 3, 37, 42, 45 και 63Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170).

Β. Τρόπος επιμερισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4607/2019 ανά διετία στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα.

4. Ο επιμερισμός του συνολικού ελλείμματος του Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, σε κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο – μέλος της ναυτιλιακής κοινότητας γίνεται με βάση το ποσό του φόρου πλοίων (προ μειώσεων) στο επόμενο της διετίας έτος επί του συνολικού ποσού του διαπιστωθέντος ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής στην εκάστοτε διετία προς το συνολικό ποσό του φόρου όλων των πλοίων (προ μειώσεων) στο επόμενο της διετίας έτος για όλα τα πλοία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 ελληνικής και ξένης σημαίας των υπόχρεων νομικών προσώπων που έχουν υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό του παραρτήματος Ι του Νέου Συνυποσχετικού.

Επομένως, κατά την πρώτη διετία εφαρμογής του Συνυποσχετικού (2019-2020) το ποσό ελλείμματος που αναλογεί σε κάθε πλοίο ισούται με το κλάσμα :

συνολικό έλλειμμα της διετίας 2019-2020(φορολογικών ετών 2018-2019) Χ φόρος πλοίου (προ μειώσεων) στο έτος 2021
συνολικό ποσό φόρου πλοίων (προ μειώσεων) στο έτος 2021 για όλα τα πλοία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 ελληνικής και ξένης σημαίας των υπόχρεων νομικών προσώπων που έχουν υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό του παραρτήματος Ι του Νέου Συνυποσχετικού

Κατά τον ίδιο τρόπο κατανέμεται το υπολειπόμενο ποσό και στις διετίες που ακολουθούν.

Γ. Ημερομηνία προσδιορισμού του συνολικού ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής.

5. Ο προσδιορισμός του συνολικού υπολειπόμενου ποσού της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κάθε διετίας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της διετίας έτους, καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 7ου άρθρου του Νέου Συνυποσχετικού το ποσό του ελλείμματος που αναλογεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται εντός του μηνός Ιανουαρίου που ακολουθεί το επόμενο της διετίας έτος (τέταρτο έτος) στην αρμόδια Αρχή για τη φορολογία των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. Συνεπώς, η ημερομηνία αυτή για την πρώτη διετία εφαρμογής του Συνυποσχετικού 2019-2020 είναι η 31.12.2021 και το ποσό του ελλείμματος είναι αυτό που προκύπτει από τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικών ετών 2018-2019 (έντυπο Ε1) που υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή και αφορούν στην εν λόγω διετία.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και στις διετίες που ακολουθούν.

Δ. Τρόπος προσδιορισμού του ποσού του φόρου πλοίων στο επόμενο της διετίας έτος (τρίτο έτος).

6. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4607/2019, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν α) από τις δηλώσεις φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975, β) από τις δηλώσεις φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού και με τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και γ) από τις δηλώσεις φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία που διαχειρίζονται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης βάσει του άρθρου13 του Ν.Δ. 2687/1953. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας του άρθρου 26α του ν. 27/1975 υπό σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής.

7. Συγκεκριμένα, ως ποσά φόρου πλοίων λαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από τις τελευταίες πιο πάνω υποβληθείσες δηλώσεις του επόμενου της κάθε διετίας έτους (τρίτο έτος) που αφορούν στον φόρο της περιόδου διαχείρισης/εκμετάλλευσης του πλοίου στο έτος αυτό πριν την αφαίρεση των μειώσεων.

Ε. Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α'77), που λαμβάνονται υπόψη.

8. Για τον προσδιορισμό του ποσού του φόρου πλοίων (προ μειώσεων) κάθε πλοίου, του ποσού του συνολικού φόρου πλοίων (προ μειώσεων) κάθε υπόχρεου, καθώς και για τα πλοία όλων των υπόχρεων νομικών προσώπων και για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται στην παράγραφο Γ λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική και ξένη σημαία του έτους που ακολουθεί τη διετία και υποβάλλονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

Για την πρώτη διετία λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας φορολογικού έτους 2021 που υποβλήθηκαν μέχρι και την 31.12.2021.

ΣΤ. Υπόχρεοι για την κάλυψη του ελλείμματος κάθε διετίας.

9. Υπόχρεα για την καταβολή του εν λόγω ελλείμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6ο και 7ο του Νέου Συνυποσχετικού είναι τα νομικά πρόσωπα-μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος I που διαχειρίζονται πλοία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική και ξένη σημαία στο όνομα και για λογαριασμό των πλοιοκτητριών εταιρειών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που προσχώρησαν σε αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο της ψήφισης του ν. 4607/2019 μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επομένου έτους της κάθε διετίας. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω για την πρώτη διετία (2019-2020) ισχύος του Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με την Ναυτιλιακή Κοινότητα, υπόχρεα νομικά πρόσωπα για την κάλυψη του ελλείμματος είναι όσα έχουν συνυπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι έως και την 31/12/2021.

Ομοίως για τις επόμενες διετίες υπόχρεα νομικά πρόσωπα για την κάλυψη τυχόν ελλείμματος είναι όσα έχουν συνυπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι έως και την 31/12 του έτους που ακολουθεί την κάθε διετία.

Ζ. Παράδειγμα υπολογισμού του ελλείμματος.

10. Έστω ότι από τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική και ξένη σημαία φορολογικού έτους 2021, τα οποία διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται νομικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό του παραρτήματος Ι του Νέου Συνυποσχετικού προκύπτει φόρος πλοίων (πριν τις τυχόν μειώσεις) συνολικού ποσού 73.000.000 ευρώ, με βάση τα στοιχεία της ΓΔΗΛΕΔ την 31/12/2021.

Επιπλέον, έστω ότι από τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), φορολογικού έτους 2018 προκύπτει ποσό 29.000.000 ευρώ, ενώ από τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 ποσό 27.000.000 ευρώ, με βάση τα στοιχεία της ΓΔΗΛΕΔ την 31/12/2021.

Συνεπώς, με βάση τις διατάξεις του 7ου Άρθρου του Νέου Συνυποσχετικού όπως κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 προκύπτει μικρότερο ποσό από το οριζόμενο, ήτοι στο φορολογικό έτος 2018 προκύπτει 11.000.000 ευρώ (40.000.000–29.000.000), ενώ στο φορολογικό έτος 2019 13.000.000 ευρώ (40.000.000 – 27.000.000). Άρα το συνολικό έλλειμμα της πρώτης διετίας εφαρμογής είναι 24.000.000 ευρώ.

Περαιτέρω, έστω ότι σε ένα πλοίο για το φορολογικό έτος 2021, αντιστοιχεί φόρος πλοίων προ μειώσεων 20.000 ευρώ με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου πλοίων μέχρι την 31.12.2021.

Με τα παραπάνω δεδομένα και με την εφαρμογή του τύπου της παραγράφου Β της παρούσας το έλλειμμα της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί στο πλοίο αυτό είναι 6.575,34 ευρώ, ήτοι 24.000.000 Χ 20.000 / 73.000.000.

11. Με τον ίδιο τρόπο θα επιμεριστεί το υπόλοιπο ποσό του συνολικού ελλείμματος, σε όλα τα νομικά πρόσωπα – μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος I και για όλα τα πλοία πρώτης κατηγορίας αυτών, ανάλογα με τον φόρο πλοίων (προ μειώσεων) που αναλογεί σε κάθε πλοίο που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται στο φορολογικό έτος 2021.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στις επόμενες διετίες εφαρμογής στις περιπτώσεις που προκύψει έλλειμμα της οικειοθελούς παροχής.

Η. Διαδικασίες για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ελλείμματος

12. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (ΔΕΑΦ) παρέχει εγκαίρως στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) για κάθε διετία επικαιροποιημένη κατάσταση με τα νομικά πρόσωπα – μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας που έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι, καθώς και αυτών που προσχώρησαν σε αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο, η οποία δίδεται από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Η ΓΔΗΛΕΔ, βάσει της ως άνω κατάστασης, ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων των υπόχρεων (ΑΦΜ και επωνυμία) και αφού την επεξεργαστεί συντάσσει δύο νέες καταστάσεις με στοιχεία από όλα τα πλοία της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική και ξένη σημαία των ως άνω υπόχρεων νομικών προσώπων ως ακολούθως:

Η πρώτη κατάσταση περιλαμβάνει τον ΑΦΜ και την επωνυμία κάθε υπόχρεου νομικού προσώπουμέλους της ναυτιλιακής κοινότητας, τα ονόματα των πλοίων των υπόχρεων (διαχειριζόμενα ή ιδιόκτητα) και τον ΙΜΟ αυτών, τον αριθμό της δήλωσης που υπέβαλε το νομικό πρόσωπο για κάθε πλοίο και το ποσό του φόρου πλοίων (προ μειώσεων) στο επόμενο της διετίας έτος (τρίτο έτος), καθώς και το αναλογούν ποσό του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής για κάθε πλοίο (Υπόδειγμα Ι).

Η δεύτερη κατάσταση περιλαμβάνει το συνολικό ποσό φόρου πλοίων (προ μειώσεων), το συνολικό έλλειμμα της Νέας Οικειοθελούς Παροχής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4607/2019, τα ΑΦΜ των νομικών προσώπων και το αναλογούν υπολειπόμενο ποσό προς έκδοση της πράξης της εν λόγω παροχής για κάθε υπόχρεο (Υπόδειγμα ΙΙ).

Στην συνέχεια, οι δύο αυτές καταστάσεις αποστέλλονται στην Δ.Ο.Υ Πλοίων Πειραιά εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το επόμενο της διετίας έτος (τέταρτο έτος), η οποία εκδίδει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού με το αναλογούν συνολικό ποσό της Νέας Οικειοθελούς Παροχής για κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο– μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας και η πράξη αυτή καταχωρίζεται σε χειρόγραφο βιβλίο μεταγραφών. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ποσού της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά με βάση τις ως άνω καταστάσεις που λαμβάνει από την ΓΔΗΛΕΔ, μετά την διαπίστωση του ελλείμματος από την τριμελή επιτροπή. Παράλληλα οι πράξεις που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω κοινοποιούνται ηλεκτρονικά, με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης α'της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013.

13. Επιπλέον, οι οφειλές που προκύπτουν από το έλλειμμα της Νέας Οικειοθελούς Παροχής δεν υπάγονται σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

14. Εξαιρετικά, για την πρώτη διετία εφαρμογής οι παραπάνω καταστάσεις αποστέλλονται εντός του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022.

15. Σε όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί οι πράξεις και διαπιστωθεί πρόδηλη έλλειψη υποχρέωσης ή αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος, αυτές ακυρώνονται και εκδίδονται νέες λαμβάνοντας υπόψη τα νέα αναλογούντα ποσά παροχής με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63Β του ν. 4174/2013.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συν/να:

Υπόδειγμα Ι

Υπόδειγμα ΙΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!