Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ο ΔΕΦΚΦ Α 1110316 ΕΞ 2022 Οδηγίες για τη διακίνηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ.Κοράκης, Μ.Παπαδοπούλου
Σ.Φλώρου, Α.Παναγή
Τηλέφωνο : 2106987420, 422, 411, 428
Ηλ.Ταχυδρομείο : finexcis@aade.gr
Ιστότοπος (Url) : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1110316 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες αναφορικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις για την διακίνηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση»

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και προκειμένου για την ομοιόμορφη εφαρμογή, από τις τελωνειακές αρχές, της διαδικασίας παρακολούθησης της διακίνησης προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, που έχουν τεθεί σε ανάλωση στην χώρα μας και διακινούνται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο Κ-Μ υπό την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) του Καν. (ΕΟΚ) 3649/1992 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με το απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος και τα οποία έχουν διατεθεί στην κατανάλωση στο κράτος μέλος αποστολής (ΕΕ L 369 της 18.12.1992), σας ενημερώνουμε ως ακολούθως:

1. Τήρηση αναγκαίων διατυπώσεων αναφορικά με την αποστολή φορολογημένων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης

Οι διαδικασίες αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) φορολογημένων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2960/2001 (Α'265) καθώς και από την υπό στοιχεία Τ.8612/2439/30-12-1992 ΑΥΟ (Β'778).

Ειδικότερα, με την παρ. 7 του άρθρου 1 της σχετικής ΑΥΟ προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να αποστείλει σε άλλο κράτος μέλος προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας οφείλει πριν την αποστολή των προϊόντων να εξασφαλίζει ότι ο παραλήπτης των προϊόντων έχει προβεί σε σχετικές διατυπώσεις στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 της εν λόγω ΑΥΟ ορίζεται ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται στο πρόσωπο που τον έχει καταβάλει. Για τον σκοπό αυτό πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης επιστροφής συνοδευόμενης με αντίγραφο της Δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης με την οποία έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί ο ΕΦΚ και του αποδεικτικού είσπραξης.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων παραστατικών με τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει καταβληθεί παρά μόνο στην περίπτωση που ο αποστολέας των προϊόντων αιτηθεί την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Ωστόσο, σε περίπτωση αποστολής φορολογημένων προϊόντων χωρίς να ζητείται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κρίνεται σκόπιμη η προσκόμιση αντιγράφων των τιμολογίων πώλησης σε άλλο Κ-Μ των εν λόγω προϊόντων προκειμένου να γίνεται εκ των υστέρων διασταυρωτικός έλεγχος με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

2. Προσκόμιση δήλωσης πρόθεσης παραλαβής στις αρμόδιες αρχές του Κ-Μ προορισμού

Όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης, πριν την αποστολή των προϊόντων, θεωρημένου αντιγράφου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους προορισμού της δήλωσης (βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου) του παραλήπτη για την πρόθεση της παραλαβής, σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 5015203 ΕΞ 2015/16-7-2015 εγκύκλιο της υπηρεσία μας η οποία επισυνάπτεται προς διευκόλυνσή σας.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι οι Τελωνειακές Αρχές της Ιταλίας, όταν πρόκειται για παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ στα οποία επιβάλλεται μηδενικός συντελεστής ΕΦΚ στην Ιταλία, δεν απαιτούν κατάθεση εγγύησης για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τα πρόσωπα του άρθρου 34 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ (άρθρο 57 του ν.2960/2001) πριν την αποστολή των προϊόντων από τη χώρα μας.

3. Έκδοση Απόφασης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Τ.8612/2439/30-12-1992 ΑΥΟ σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές σχετική απόφαση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προσαρτάται στην παρούσα Παράρτημα με υπόδειγμα Απόφασης Επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις τελωνειακές αρχές

Tέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στο παρόν, έχουν εφαρμογή έως 13 Φεβρουαρίου 2023, ήτοι έως τη θέση σε ισχύ των διατάξεων που αφορούν στην διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ που έχουν τεθεί σε ανάλωση και διακινούνται σε άλλο Κ-Μ για εμπορικούς σκοπούς μέσω του EMCS (ηλεκτρονικό ΑΣΔΕ) κατ'εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.4955/2022 (Α’ 139) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις», για την εφαρμογή των οποίων οδηγίες θα σας δοθούν με σχετική εγκύκλιο.

Συνημμένα : Η υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 5015203 ΕΞ 2015/16-7-2015 εγκύκλιος διαταγή

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Κ.ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!