Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1035/1-2-2012 Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΑΔΑ: Β0ΖΦΗ-Β9Ε

ΠΟΛ. 1035/1-2-2012

ΘΕΜΑ: «Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)»

Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1229/8.11.2011 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22.7.2011(ΦΕΚ1778/Β/5.8.2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Α.Φ.Μ., διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Διαδικασία καταγώρισης Α.Φ.Μ. από τη Δ.Ο.Υ. ως ανενεργού και ενεργοποίηση του

Στις περιπτώσεις που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι, ο Α.Φ.Μ. επιχείρησης εμπίπτει σε ένα από τα κριτήρια της περ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1160/2011, αποστέλλεται πρόσκληση στην επιχείρηση, με την οποία καλείται εντός μηνός, να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον η επιχείρηση δεν ανταποκρίθηκε, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται, καθορίζεται ως ημερομηνία καταχώρισης του Α.Φ.Μ., ως ανενεργού, στο υποσύστημα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., η τρέχουσα.

Για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., συντάσσεται επίσης έκθεση ελέγχου, από την οποία προκύπτει, η ημερομηνία κατά την οποία εξέλειπαν οι λόγοι, για τους οποίους είχε καταστεί ανενεργός.

Με την ημερομηνία αυτή ενεργοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης από το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ..

2. Απενερνοποίηση Α.Φ.Μ. από το Ηλεκτρονικό σύστημα VIES (Ενδοκοινοτικές συναλλαγές)

Η απενεργοποίηση από το σύστημα VIES του Α.Φ.Μ. επιχείρησης, που δεν υπέβαλε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και δηλώσεις Φ.Π.Α. για ένα έτος, γίνεται από τη Γ.Γ.Π.Σ., με την εκπνοή ενός μηνός από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης προς την επιχείρηση και εφόσον δεν υποβληθούν κατά το διάστημα αυτό δηλώσεις ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.

Ημερομηνία απενεργοποίησης στην περίπτωση αυτή, είναι η επόμενη ημέρα, μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ΦΠΑ και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, που δεν υποβλήθηκε.

Η ημερομηνία ανάκτησης στο σύστημα VIES του Α.Φ.Μ. που απενεργοποιήθηκε για τον ανωτέρω λόγο, ανατρέχει στο χρόνο απενεργοποίησής του με την προϋπόθεση, ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων).

Η ανάκτηση του Α.Φ.Μ. γίνεται από το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου, με την οποία ενημερώνεται αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα VIES. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής αρχειοθετείται στο τμήμα Μητρώου .

Στις περιπτώσεις που από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σύμφωνα με τις οδηγίες της 4/1/2012 ( αρ. εγγρ. ΔΕΛ ΓΊ0001222 ΕΞ 2012) της δ/νσης Ελέγχων, διαπιστώνεται ότι, συντρέχουν οι περ. 3 και 4 του άρθρου 2 της ΠΟΑ 1160/2011 Α.Υ.Ο., η καταχώριση του Α.Φ.Μ. ως ανενεργού και η ανάκτησή του αντίστοιχα, γίνεται από το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην περ. 1 της παρούσας με την οποία ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα VIES.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!