Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 157593 ΕΞ 2022 Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων ΟΠΑΠ μέσω διαδικτύου

Αριθμ. 157593 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 5571/31.10.2022

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α'180), ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 (Α'167) και του άρθρου 184 του ν. 4972/ 2022 (Α' 181),

β) του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α’ 219),

γ) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),

δ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) της Υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α' 107),

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119),

ζ) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α'139),

η) των άρθρων 13, 18 και 19 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),

θ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

ια) των άρθρων 17 και 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιβ) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α'151),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 70330 οικ./30.6.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών» (Β'1421).

3. Την υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β'2910).

4. Την υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (ΥΟΔΔ 1089) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (ΥΟΔΔ 428), 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (ΥΟΔΔ 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (ΥΟΔΔ 20) όμοιες αποφάσεις, περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π.

5. Την υπό στοιχεία 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων» (Β'3260).

6. Την υπό στοιχεία 79300 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ)» (Β'3261).

7. Την υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β' 4441), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/27.4.2022 (Β'2185) και 67663 ΕΞ 2022/ 20.05.2022 (Β'2483) όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β' 3266), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 58876 ΕΞ 2022/4.5.2022 (Β' 2232) όμοια απόφαση.

9. Την υπό στοιχεία 125944 ΕΞ 2020/4.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων» (Β'4884).

10. Την υπ’ αρ. 554/5/15.04.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α'180)» (Β'1633).

11. Την υπό στοιχεία 100379 ΕΞ 2021/16.8.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός Παιγνίων - Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» (Β’ 3838).

12. Την υπό στοιχεία 56580 ΕΞ 2022/27.04.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 79305/27.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων” (Β’ 3262 Διόρθωση σφαλμάτων Β’4441)» (Β'2166).

13. Την υπ’ αρ. 609/2/12.11.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Β' 3404)» (Β' 5536).

14. Την από 15.12.2000 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Φορέα Εκμετάλλευσης, όπως τροποποιήθηκε με την από 4.11.2011 πράξη, επεκτάθηκε με την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη που τροποποιήθηκε με την από 29.04.2013 πράξη και ισχύει.

15. Το υπό στοιχεία OPGP22027884/28.09.2022 έγγραφο της Ο.Π.ΑΠ. Α.Ε. προς την Ε.Ε.Ε.Π., το οποίο κοινοποιήθηκε στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. «Υποβολή πρότασης έκδοσης Κανονισμού Παιγνίων «Κανονισμός Διεξαγωγής και Διοργάνωσης των τυχερών παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου».

16. Το υπ’ αρ. 1940/04.10.2022 έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. προς την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. που κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π., με το οποίο η εν λόγω Επιτροπή δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση σε σχέση με το προτεινόμενο περιεχόμενο του εν λόγω Κανονισμού.

17. Την υπ’ αρ. 51/1/06.10.2022 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), με τίτλο «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Κανονισμός για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου».

18. Την ανάγκη θέσπισης Κανονισμού Παιγνίων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α' 180), για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου, εναρμονισμένου με τις υπό στοιχεία 56580 ΕΞ 2022/27.04.2022 (Β'2166), 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β'3260) και 125944 ΕΞ 2020/4.11.2020 (Β'4884) αποφάσεις περί θέσπισης κανονισμών παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

1. Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Άδεια Καταλληλότητας (ΑΚ) είναι η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Αποκλειόμενος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τον Φορέα Εκμετάλλευσης που διοργανώνει ή/και διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Γενικός Κανονισμός είναι η απόφαση Υπουργού Οικονομικών υπό στοιχεία 100379 ΕΞ 2021 περί θέσπισης Κανονισμού Παιγνίων «Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. ΑΕ» (Β’ 3838).

Γνωστοποίηση είναι η έγγραφη ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. για την πρόθεση του Φορέα Εκμετάλλευσης να μεταβάλει στοιχεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Η μεταβολή που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περ. ιθ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (A’ 180). Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης.

Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περ. ιη’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (A’ 180). Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής.

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ειδικός Κανονισμός είναι η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), με την οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα Διοργάνωσης και Διεξαγωγής κάθε Τυχερού Παιγνίου του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή προβολής και προώθησης της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Παιγνίων ή της εικόνας του Φορέα Εκμετάλλευσης. Στην έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσσονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα προγράμματα πιστότητας (Loyalty Programs).

Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου είναι το πληροφοριακό σύστημα που διασφαλίζει την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται και διαθέτει Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture), Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing), καθώς και Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe).

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) είναι ο μοναδικός λογαριασμός που τηρείται για κάθε Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, προκειμένου ο Παίκτης να μπορεί να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου.

Ιστότοπος είναι ο διαδικτυακός τόπος με κατάληξη «.gr», στον οποίο ο Παίκτης μπορεί να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια του Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου. Ο Ιστότοπος ανήκει στον Φορέα Εκμετάλλευσης ο οποίος τον διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση.

Κανονισμός Διαχείρισης Αλλαγών είναι η υπό στοιχεία 79300 ΕΞ 2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί διαχείρισης αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ)» (Β’ 3261).

Κανονισμός Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων είναι η απόφαση Υπουργού Οικονομικών 125944 ΕΞ 2020 «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων» (Β'4884).

Κανονισμός Εμπορικής Επικοινωνίας είναι η απόφαση Υπουργού Οικονομικών 79292 ΕΞ 2020 «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων» (Β'3260).

Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι o Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων απόφαση Ε.Ε.Ε.Π. 554/5/15.4.2021 (Β'1633).

Κανονισμός Καταλληλότητας είναι η απόφαση Υπουργού Οικονομικών 79305 ΕΞ 2020 «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β’ 3262 Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441).

Καταλληλότητα είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης Άδειας Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταλληλότητας.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και αναρτά στον ιστότοπό της.

Οδηγός Παιγνίου ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που εκδίδει ο Φορέας Εκμετάλλευσης στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος αναρτάται στον Ιστότοπο και περιλαμβάνει ανά Τυχερό Παίγνιο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών σε κάθε Τυχερό Παίγνιο του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού.

Οδηγίες είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων. Οι οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των σχέσεων της Αρχής με τους διοικουμένους.

Οργανισμός Πιστοποίησης είναι οργανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. ή οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταλληλότητας.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου.

Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των συναλλαγών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Φορέα Εκμετάλλευσης για κάθε συγκεκριμένο Παίκτη και συνδέονται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που τηρεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης.

Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν. Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πιστοποίηση είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. της συνδρομής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προϋποθέσεων και της τήρησης των προδιαγραφών των Τεχνικών Μέσων και Υλικών και η εγγραφή αυτών στα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συγκροτείται, να λειτουργεί και να ελέγχεται η διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων.

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 30 του ν. 4002/2011 (A’ 180).

Σύμβαση Παραχώρησης είναι η από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Φορέα Εκμετάλλευσης, όπως τροποποιήθηκε με την από 4.11.2011 πράξη, επεκτάθηκε με την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη και ισχύει, μετά την τροποποίησή της με την από 29.4.2013 πράξη για την παραχώρηση στον Φορέα Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των σε αυτή αναφερόμενων Τυχερών Παιγνίων.

Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και ενός φυσικού προσώπου, προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των προβλέψεων του Παίκτη για τις κληρώσεις/διαγωνισμούς των Τυχερών Παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Σύστημα Διανομής Κερδών είναι η περιγραφή της κατανομής του συνόλου των αποδιδόμενων κερδών μίας κλήρωσης/ενός διαγωνισμού ή περισσότερων κληρώσεων/διαγωνισμών, κατανεμημένου σε κατηγορίες κερδών για κάθε Τυχερό Παίγνιο και για κάθε Τύπο Παιγνίου, το οποίο ανακοινώνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε κατηγορία κερδών προσδιορίζεται το είδος και η αξία των κερδών που αυτή περιλαμβάνει, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των νικητήριων Στηλών για κάθε κέρδος ή κατηγορία κέρδους. Το Σύστημα Διανομής Κερδών κάθε Τυχερού Παιγνίου περιέχεται στον Οδηγό κάθε Τυχερού Παιγνίου.

Στήλη είναι η βασική μονάδα Συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο Παίκτης για τη συμμετοχή του σε αυτά.

Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ΤΜΚΥ και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές που τίθενται με τον Κανονισμό Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου (Β' 3266/2020), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως.

Τεχνικό Μέσο και Υλικό (ΤΜΚΥ) σημαίνει οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται Πιστοποίηση, μέσο/ υλικό/μηχάνημα ηλεκτρονικό/μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό - SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται για τη Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Τυχερών Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων. Στην έννοια του Τεχνικού Μέσου και Υλικού περιλαμβάνεται και το ΚΠΣ.

Τυχερά Παίγνια είναι τα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει στην ελληνική επικράτεια ο Φορέας Εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) και της Σύμβασης Παραχώρησης.

Τύπος Παιγνίου είναι η κάθε διακριτή μορφή του Παιγνίου την οποία δύναται να επιλέξει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του σε ένα Τυχερό Παίγνιο που ο Φορέας Εκμετάλλευσης προσφέρει. Οι Τύποι και οι κατηγορίες κερδών ανά Τύπο ορίζονται με το Σύστημα Διανομής Κερδών και περιέχονται στον Οδηγό.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gaming) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και των Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα “Τυχερά Παίγνια”.

Φορέας Εκμετάλλευσης είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.».

Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής - Γενικές Αρχές

2.1. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου βάσει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219) και της Σύμβασης Παραχώρησης.

2.2. Ο παρών Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο Διαδικτυακό Στοίχημα και στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια του άρθρου 45 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).

2.3. Ο Κανονισμός Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, στα Τυχερά Παίγνια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.

2.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου, διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης, είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και ότι, κατά τη Διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών και προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

2.5. Η ανάπτυξη και λειτουργία πλήρους και ολοκληρωμένης τεχνικής υποδομής Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου συνιστούν συνεχή υποχρέωση και υλοποιούνται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τον Γενικό Κανονισμό.

2.6. Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να προβαίνει σε Πιστοποίηση των Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που παράγονται ή/ και πωλούνται νόμιμα σε άλλες χώρες, εφόσον πιστοποιούνται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την Πιστοποίηση. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., ορίζονται οι δικαιοδοσίες που εμπίπτουν στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

2.7. Η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και του παρόντος Κανονισμού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού και του Ειδικού Κανονισμού κάθε Τυχερού Παιγνίου.

2.8. Πρόσβαση στην Παικτική Δραστηριότητα έχουν αποκλειστικά ο Παίκτης, η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς επίσης και το ειδικά ορισμένο και εκπαιδευμένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό του Φορέα Εκμετάλλευσης, το οποίο Γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).

2.9. Δεν επιτρέπεται στον Φορέα Εκμετάλλευσης η με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεση ή/και ο συσχετισμός της Παικτικής Δραστηριότητας με τα προσωπικά στοιχεία των Παικτών, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο όπως, ιδίως, ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα Τυχερά Παίγνια ατόμων ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών, η αντιστοίχιση των Παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η χορήγηση στοιχείων στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη και η έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης κερδών. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής.

β. Για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας.

2.10. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι το ΚΠΣ και κάθε σύστημά του βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή, σε συνεχή επικοινωνία με το ΠΣΕΕ και είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου Παιγνίων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως:

α. Η πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφοριακά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος.

β. Η ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο ΠΣΕΕ.

2.11. Η ανάπτυξη και λειτουργία πλήρους και ολοκληρωμένης τεχνικής υποδομής Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, που συνδέονται μέσω του ΚΠΣ με το ΠΣΕΕ, συνιστούν συνεχή υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης και υλοποιούνται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του ΠΣΕΕ από την Ε.Ε.Ε.Π. ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης, πλήρους πρόσβασης στο ΚΠΣ.

2.12. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που η Αρχή ορίζει.

2.13. Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα και το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου διαθέτουν πιστοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η πιστοποίηση συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί απρόσκοπτης λειτουργίας, διαθεσιμότητας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων για το σύνολο της λύσης. Ειδικότερα σε σχέση με τη διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων (Safe), το αργότερο κάθε έξι (6) μήνες ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. αναφορά Οργανισμού Πιστοποίησης με την οποία επιβεβαιώνεται η πλήρης αντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήματος (ΚΠΣ) και εκείνων που είναι αποθηκευμένα στη Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe).

2.14. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία, έγγραφα και δεδομένα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση αυτών και σε μορφή και κατά τρόπο ώστε να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Η πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. στα τηρούμενα στοιχεία, έγγραφα και δεδομένα πραγματοποιείται μέσω της διασύνδεσης των Πληροφοριακών της Συστημάτων με τα πληροφοριακά συστήματα του Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και με άλλον τρόπο, κατά τον χρόνο, με την περιοδικότητα και την ανάλυση που η Αρχή ορίζει.

Άρθρο 3

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα

3.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαθέτει Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η Διεξαγωγή των Παιγνίων σε κεντρικό επίπεδο, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αξιόπιστη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων.

3.2. Η Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ΚΠΣ.

3.3. Το ΚΠΣ συγκροτείται από επιμέρους (υπο)συστήματα, όπως ιδίως τα (υπο)συστήματα Διαχείρισης Παικτών (Player Services System), Διεξαγωγής Παιγνίων (Gaming Platform), συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού των Τυχερών Παιγνίων, όπου απαιτείται, Διαχείρισης Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming). Λοιπά περιφερειακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη Διεξαγωγή, όπως συστήματα πληρωμών (Payment Systems), συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), συστήματα αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων (Backup and Recovery Systems) κ.ά., απαιτείται να λειτουργούν με τρόπο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση του ΚΠΣ με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

3.4. Το ΚΠΣ εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

3.5. Το ΚΠΣ διαθέτει λογική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως:

α. Ο έλεγχος πρόσβασης στα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία και δεδομένα του και σε όλες τις λειτουργικότητές του.

β. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του.

γ. Η ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των αποθηκευμένων στοιχείων και δεδομένων.

3.6. Το ΚΠΣ πρέπει να διαχειρίζεται στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κάτωθι:

α. Τις προβλέψεις των Παικτών που φέρουν τα Δελτία αναλυτικά και συγκεντρωτικά, καθώς και τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν από αυτά.

β. Καταθέσεις, αναλήψεις, τα σχετικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των κερδών του Φορέα Εκμετάλλευσης, τα κέρδη που αποδόθηκαν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση και τους φόρους επί των κερδών των Παικτών, συγκεντρωτικά και αναλυτικά, ανά Δελτίο.

γ. Συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους του εξοπλισμού.

δ. Απόπειρες πρόσβασης (εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες), καθώς επίσης και τα στοιχεία όσων είχαν πρόσβαση σε κάθε ένα από τα μέρη του εξοπλισμού.

ε. Βλάβες και εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε κάθε ένα από τα μέρη του εξοπλισμού.

στ. Εργασίες που έγιναν στο λογισμικό του κάθε μέρους του εξοπλισμού.

3.7. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες φυλάσσονται στο ΚΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, σε επεξεργάσιμη μορφή.

3.8. Το ΚΠΣ πρέπει να φιλοξενείται σε υποδομή (Data Center) εντός της ελληνικής επικράτειας, η οποία διαθέτει αξιόπιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας, ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών, την ασφάλεια και αντοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών/γεγονότων και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της υποδομής φιλοξενίας περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

3.9. Η φυσική έδρα των αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων του ΚΠΣ βρίσκεται σε υποδομή εντός της ελληνικής επικράτειας ή της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη φυσική τοποθεσία εγκατάστασης του ΚΠΣ.

3.10. Το ΚΠΣ διαθέτει πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, τα οποία έχουν εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο Οργανισμός Πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το ΚΠΣ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.13.

3.11. Προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΚΠΣ υλοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαχείρισης Αλλαγών.

3.12. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. απομακρυσμένη ή/και επιτόπια πρόσβαση στο ΚΠΣ και τα επιμέρους (υπο)συστήματά του, καθώς και στα δεδομένα και τις πληροφορίες που τηρούνται σε αυτά, κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

3.13. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία του ΚΠΣ περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

3.14. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης αναλαμβάνει κάθε κόστος που απαιτείται για τη διασύνδεση του ΚΠΣ με το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου και την καλή λειτουργία της διασύνδεσης αυτής.

Άρθρο 4

Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου

4.1. Για τη Διεξαγωγή των Παιγνίων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υλοποιήσει το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου (ΕΣΕ).

4.2. Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου αποτελείται από τα παρακάτω (υπο)συστήματα:

α. Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture), το οποίο επιτελεί τις λειτουργίες εξαγωγής, συλλογής και μετασχηματισμού των δεδομένων του ΚΠΣ.

β. Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing), το οποίο, επιτελεί τις λειτουργίες δημιουργίας πακέτων δεδομένων (batching), χρονοσήμανσης (timestamp), κρυπτογράφησης (encryption) και μεταφοράς (transfer) των δεδομένων.

γ. Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), η οποία επιτελεί τη λειτουργία της οριστικής αποθήκευσης των δεδομένων και καθιστά δυνατή την πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. στα δομημένα σύνολα δεδομένων (Data Models), κατά τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει.

4.3. Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου διασφαλίζει την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται.

4.4. Τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται στη Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), πρέπει να ακολουθούν τα μοντέλα δεδομένων και τις καθορισμένες πρότυπες αναφορές που έχουν οριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τον Κανονισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Οδηγίες που αυτή εκδίδει.

4.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διοχετεύει στο ΕΣΕ όλη τη διαδικτυακή κίνηση των Παικτών, που αφορά στη Διεξαγωγή των Παιγνίων και πραγματοποιείται μεταξύ Παίκτη, Φορέα Εκμετάλλευσης και Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

4.6. Το Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture) και το Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing), φιλοξενούνται σε υποδομή (Data Center) εντός της ελληνικής επικράτειας, η οποία διαθέτει αξιόπιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας, ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών, την ασφάλεια και αντοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών/γεγονότων και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της υποδομής φιλοξενίας περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

4.7 Η Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe) φιλοξενείται σε υποδομή (Data Center) εντός της ελληνικής επικράτειας, η οποία διαθέτει αξιόπιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας, ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών, την ασφάλεια και αντοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της υποδομής φιλοξενίας περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

4.8. Ο εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης της κύριας Διάταξης Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), φιλοξενείται σε υποδομή (Data Center), εντός της ελληνικής επικράτειας, σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων από την κύρια Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe) και συγχρονίζεται με αυτήν το αργότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά, με ασφαλή σύνδεση αφιερωμένη αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτόν. Η εγκατάσταση του εναλλακτικού χώρου αποθήκευσης της κύριας Διάταξης Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2.13.

4.9. Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

4.10. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. απομακρυσμένη ή/και επιτόπια πρόσβαση στο Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου, καθώς και στα δεδομένα και τις πληροφορίες που τηρούνται σε αυτό, κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

4.11. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

4.12. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου.

Άρθρο 5

Άδειες Καταλληλότητας

5.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί Τεχνικά Μέσα και Υλικά που διατίθενται σε αυτόν από πρόσωπα που έχουν λάβει την απαιτούμενη Άδεια Καταλληλότητας και έχουν εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταλληλότητας.

5.2. Κάθε Τεχνικός προκειμένου να προβαίνει νόμιμα στην επισκευή και συντήρηση ΤΜΚΥ, υποχρεούται να έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας Τεχνικού και να έχει εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταλληλότητας.

Άρθρο 6

Πιστοποίηση Συμμόρφωσης

6.1. Τα ΤΜΚΥ, που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη Διεξαγωγή και Διοργάνωση των Τυχερών Παιγνίων, διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης και υποβάλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π.

6.2. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται, κατά την κρίση της, να ζητά τη συμπλήρωση των υποβληθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης.

6.3. Αλλαγές στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα Εκμετάλλευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διαχείρισης Αλλαγών.

Άρθρο 7

Εμπορική Επικοινωνία

7.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού Εμπορικής Επικοινωνίας.

7.2. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, χωρίς τη συγκατάθεση του Παίκτη κατά τα διαλαμβανόμενα στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7.3. Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας σε Αποκλεισμένους Παίκτες σύμφωνα με το άρθρο 12. Η απαγόρευση αυτή ξεκινά με την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη θέση του Παίκτη σε αποκλεισμό.

7.4. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό Εμπορικής Επικοινωνίας.

7.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να διενεργεί Εμπορική Επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρεί, αναπτύσσει και δημιουργεί ο ίδιος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρέχει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού κανονιστικές διατάξεις καθώς και στις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 8

Δικαίωμα Συμμετοχής

8.1. Δικαίωμα Συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια του Φορέα Εκμετάλλευσης έχουν μόνον τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και επιχειρούν πρόσβαση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε συσκευή που παρέχει τέτοια πρόσβαση από την Ελληνική Επικράτεια.

8.2. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.

Άρθρο 9

Οδηγός Παιγνίου

9.1 Για κάθε Τυχερό Παίγνιο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκδίδει στην ελληνική γλώσσα Οδηγό Συμμετοχής στο Παίγνιο μέσω του διαδικτύου, που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού.

9.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον Οδηγό και κάθε τροποποίηση αυτού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού.

Άρθρο 10

Σύμβαση Προσχώρησης

10.1. Για τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Προσχώρησης.

10.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μεριμνά ώστε οι όροι της Σύμβασης Προσχώρησης να είναι σαφείς και κατανοητοί στον Παίκτη και σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία.

10.3. Η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται άπαξ με την αποδοχή του Παίκτη και σε κάθε περίπτωση με τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Η Σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις της γίνονται αποδεκτές από τον Παίκτη ηλεκτρονικά, μέσω του Ιστοτόπου.

10.4. Η Σύμβαση Προσχώρησης είναι διαρκώς διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης.

10.5. Η σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης συνεπάγεται την εκ μέρους του Παίκτη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της.

10.6. Η Σύμβαση Προσχώρησης περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον:

α. Την επωνυμία, την έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Εκμετάλλευσης.

β. Τους όρους και προϋποθέσεις Συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια.

γ. Τον τρόπο απόδοσης των κερδών.

δ. Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους ανά Παίγνιο.

ε. Τη μέθοδο φορολόγησης των κερδών.

στ. Την κατά περίπτωση προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών ή αιτημάτων των Παικτών.

ζ. Τα χρηματικά και χρονικά όρια που εφαρμόζονται για την αποδοχή των Συμμετοχών.

η. Τους γενικούς και ειδικούς όρους που αφορούν στην κατάσταση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και την αναστολή ή λήξη, μονομερώς ή μη, της συμβατικής σχέσης.

θ. Τους λόγους καταγγελίας της Σύμβασης Προσχώρησης από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

ι. Τους όρους και τις προϋποθέσεις αποκλεισμού, καθώς και πληροφορίες για την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming).

ια. Τον τρόπο επίλυσης/διευθέτησης των διαφορών.

ιβ. Την τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση για την εξυπηρέτηση πελατών και την υποβολή καταγγελιών.

ιγ. Τους ιστοτόπους υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς και τον τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς χρέωση, για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

ιδ. Την πληροφορία ότι ο παρών Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π..

ιε. Την πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης εποπτεύεται και ελέγχεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

ιστ. Τις υποχρεώσεις που υπέχει ο Φορέας Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων που αυτός έχει ορίσει.

10.7. Με τη Σύμβαση Προσχώρησης ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο Μητρώο Αποκλεισμένων Προσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12, και δηλώνει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των συνεπειών που έχει η εγγραφή του στο Μητρώο αυτό.

10.8. Η Σύμβαση Προσχώρησης, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π. Στην περίπτωση που διατυπωθούν παρατηρήσεις, ως προς το περιεχόμενο της Σύμβασης Προσχώρησης από την Ε.Ε.Ε.Π., ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν προβαίνει στην ανάρτηση της Σύμβασης Προσχώρησης στον Ιστότοπό του. Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Αρχή την ημερομηνία ανάρτησης.

10.9. Ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 11

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

11.1. Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να πιστοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητα του Παίκτη. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται, τα μέσα με τα οποία επαληθεύονται οι πληροφορίες αυτές, καθώς επίσης και ο χρόνος και η διαδικασία επαλήθευσης προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

11.2. Κάθε Παίκτης έχει έναν μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια αποκλειστικά με τον Λογαριασμό αυτόν.

11.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στον Παίκτη, μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, των καταθέσεων, των αναλήψεων και των λοιπών σχετικών συναλλαγών.

11.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οφείλει, μετά από αίτηση του Παίκτη, να παρέχει κατάσταση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Εφόσον ο Παίκτης αιτείται να λάβει την κατάσταση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του στην καταχωρισμένη σε αυτόν ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση, η κατάσταση αποστέλλεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός.

11.5. Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Προσχώρησης. Η είσοδος στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη προϋποθέτει τη χρήση μοναδικού ονόματος χρήστη (username) ανά Παίκτη και ασφαλούς κωδικού πρόσβασης (password).

11.6. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Παίκτη πιστώνονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αμέσως μετά την είσπραξή τους.

11.7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εγκαθιστά και λειτουργεί ειδικά συστήματα επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, αναγνώρισης των μέσων και συσκευών τις οποίες χρησιμοποιούν για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο Παίκτης δεν δημιουργεί και διατηρεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς και δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.

11.8. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διατηρεί τα στοιχεία του άρθρου αυτού, σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή τους από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Άρθρο 12

Αποκλεισμός Παικτών

12.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει, μέσω του Ιστοτόπου, στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια. Εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια μετά τη θέση αυτού σε αποκλεισμό. O Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται να επιτρέπει στον Παίκτη να εξαιρέσει από τον, κατά τα ανωτέρω πραγματοποιούμενο, προσωρινό αποκλεισμό του, τη Συμμετοχή του σε Παίγνια, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που λαμβάνεται υπό τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 8.11 του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, κατόπιν σχετικής αίτησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την οποία τεκμηριώνεται ο χαμηλός κίνδυνος των ως άνω Παιγνίων, τόσο από την άποψη της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων όσο και από αυτήν της ανάπτυξης προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς.

12.2. Ο αόριστης διάρκειας αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά τον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τερματίσει τη συμβατική σχέση. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου κατόπιν αίτησης του Παίκτη, αφού παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον αποκλεισμό και αφού συναφθεί εκ νέου Σύμβαση Προσχώρησης και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του άρθρου 11.

12.3. Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη και ισχύει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έως δώδεκα (12) μηνών. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να θέσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής», σύμφωνα με το άρθρο 15 και να τον διατηρεί στην κατάσταση αυτή για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού.

12.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Εφόσον ο Παίκτης επιλέξει την προσωρινή αποχή, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να θέσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και να τον διατηρεί στην κατάσταση αυτή για την περίοδο προσωρινής αποχής.

12.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει τον Παίκτη που αποκλείστηκε σύμφωνα με τις παρ. 12.2 και 12.3 καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών κατά την παρ. 12.4, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από κέντρο απεξάρτησης.

12.6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης κοινοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π., κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει, πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα που αποκλείστηκαν σύμφωνα με τις παρ. 12.2 και 12.3.

12.7. Τα πρόσωπα που αποκλείστηκαν σύμφωνα με τις παρ. 12.2 και 12.3 εγγράφονται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..

12.8. Πριν από τη δημιουργία κάθε Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ανατρέχει υποχρεωτικά στο Μητρώο Αποκλεισμένων, προκειμένου να διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που επιθυμεί τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, η δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη απορρίπτεται.

12.9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι Παίκτης που εγγράφηκε στο Μητρώο Αποκλεισμένων δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Συμμετοχή για όσο χρονικό διάστημα παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό.

12.10. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν δέχεται κατάθεση σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πριν προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Λογαριασμός αυτός με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 13

Κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

13.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και τερματίζει τη συμβατική σχέση:

α. Αμέσως μόλις υποβληθεί αίτηση του Παίκτη για κλείσιμο του Λογαριασμού του.

β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία που έχει προσκομίσει ο Παίκτης δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

γ. Αμέσως μόλις υποβληθεί αίτηση του Παίκτη για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Τυχερά Παίγνια.

δ. Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για το άνοιγμα του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.

ε. Για κάθε άλλον λόγο που προβλέπεται ειδικώς στους όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.

13.2. Εφόσον σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 13.1, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης καταβάλλει το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

13.3. Σε κάθε περίπτωση που κατά το Κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη δεν τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται σχετικά στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

13.4. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου ενεργοποίηση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο αυτού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περ. β’ της παρ. 13.1, για την οποία εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η περ. δ’ της ίδιας παραγράφου.

Άρθρο 14

Ανενεργοί Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί

14.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός» στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

14.2. Όσο ο Λογαριασμός παραμένει στην κατάσταση «Ανενεργός» δεν επιτρέπονται συναλλαγές μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Παίκτη.

14.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται να προβλέπει στη Σύμβαση Προσχώρησης τέλη διατήρησης σε Λογαριασμούς που παραμένουν στην κατάσταση «Ανενεργός», εφόσον υπάρχει θετικό υπόλοιπο.

14.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός», ενημερώνει τον Παίκτη ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, τον λόγο για τον οποίο αυτό πρόκειται να συμβεί, τα τυχόν τέλη διατήρησης που πρόκειται να επιβληθούν, τις συνέπειες που συνεπάγεται η θέση του Λογαριασμού του στην κατάσταση αυτή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο δύναται να αποφευχθεί η θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση αυτή, τη δυνατότητα να αποσύρει τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού του και να ζητήσει το κλείσιμο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στη Σύμβαση Προσχώρησης.

14.5. Αφού παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού στην Κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο είτε δεν ενεργοποιήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είτε ενεργοποιήθηκε αλλά δεν υπήρξαν Συμμετοχές, ο Φορέας Εκμετάλλευσης κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 13.

Άρθρο 15

Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού

15.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θέτει έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής»:

α. Στην περίπτωση προσωρινού αποκλεισμού ή προσωρινής αποχής του από τα Τυχερά Παίγνια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 12.3 και 12.4.

β. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

γ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση του, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι έχουν παραβιαστεί όροι της Σύμβασης Προσχώρησης, που προβλέπουν την κατάσταση «Φραγής».

δ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον από τα στοιχεία που η Αρχή διαθέτει, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.

15.2. Σε κάθε περίπτωση θέσης ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής», ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα το πρόσωπο που τον κατέχει για τις συνέπειες της «Φραγής».

15.3. Όσο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη παραμένει σε κατάσταση «Φραγής» δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια και η κατάθεση ποσών (deposit) στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό. Ειδικότερα θέματα διαχείρισης τυχόν εκκρεμών Συμμετοχών, απόδοσης κερδών και αιτημάτων ανάληψης ποσών από Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής», ρυθμίζονται με τη Σύμβαση Προσχώρησης, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

15.4. Δεν επιτρέπεται η επιβολή τελών σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».

15.5. Η «Φραγή» αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της.

15.6. Εφόσον η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, ο Φορέας Εκμετάλλευσης κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, τερματίζει τη συμβατική σχέση και εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 13.

Άρθρο 16

Μεταφορές Χρημάτων

16.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό Παικτών σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών.

16.2. Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στον λογαριασμό Παικτών πρέπει τουλάχιστον να ισούνται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί των Παικτών. Σε περίπτωση που το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στον λογαριασμό Παικτών υπολείπεται του συνολικού ποσού με το οποίο είναι πιστωμένοι οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί των Παικτών, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα εντός τριών (3) ημερών.

16.3. Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετοχή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, πραγματοποιούνται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέσα πληρωμής, τα οποία ανήκουν στον Παίκτη:

α. Έμβασμα

β. Μεταφορά πίστωσης

γ. Χρεωστική κάρτα

δ. Πιστωτική κάρτα

ε. Προπληρωμένη κάρτα

στ. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet).

16.4. Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετοχή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μεταξύ του Παίκτη και του Φορέα Εκμετάλλευσης, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των αναφερόμενων στην παρ. 16.1 του παρόντος άρθρου Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων διαπιστωθεί χρήση μέσων πληρωμής που ανήκουν σε τρίτους, απαγορεύεται τέτοια χρήση των μέσων αυτών, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί επιστρέφεται στον δικαιούχο του μέσου πληρωμής και δεν αποδίδονται τυχόν κέρδη που προέκυψαν από την χρήση των μέσων αυτών πληρωμής.

Άρθρο 17

Κέρδη Παικτών - Βεβαίωση κερδών

17.1. Τυχόν κέρδη πιστώνονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

17.2. Κατά την πίστωση κερδών στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη παρακρατείται άμεσα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ο τυχόν φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, πιστώνονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

17.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί, κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, βεβαίωση κέρδους προ φόρων, για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση και για το σύνολο των καθαρών κερδών που προέκυψαν με βάση το σύνολο της Παικτικής του Δραστηριότητας κατά την οικονομική χρήση αναφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 18

Μέτρα προστασίας του κοινού - Περιεχόμενο Ιστοτόπου

18.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει στον Ιστότοπο, ευχερώς και ευδιάκριτα για το κοινό:

α. Την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν σε Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου.

β. Πληροφορίες και διευθύνσεις επικοινωνίας ελληνικών κέντρων απεξάρτησης.

γ. Στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Εκμετάλλευσης, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των πελατών και την υποβολή καταγγελιών.

δ. Το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π. με υπερσύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα αυτής, καθώς και την πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης εποπτεύεται και ελέγχεται από την Ε.Ε.Ε.Π.

18.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει στον Ιστότοπο υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν:

α. Στη Σύμβαση Προσχώρησης, με την επισήμανση ότι αυτή συνάπτεται με τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

β. Στον Οδηγό Παιγνίων που περιλαμβάνει την περιγραφή, τις διαδικασίες και τους ειδικότερους κανόνες διεξαγωγής και το σύστημα διανομής των κερδών ανά Τυχερό Παίγνιο.

γ. Στις Πληροφορίες σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρουν τα Τυχερά Παίγνια.

δ. Σε τεστ αυτοαξιολόγησης για εθισμό στα Τυχερά Παίγνια, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 19

Καταγγελίες

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εφαρμόζει αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα διαχείρισης καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού.

Άρθρο 20

Μέτρα προστασίας των Παικτών - Πληροφόρηση Παικτών

20.1 Η Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling). Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στους Παίκτες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το πού μπορούν να απευθυνθούν οι Παίκτες για να λάβουν βοήθεια σε περίπτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται υποχρεωτικά από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στον Ιστότοπό του, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

20.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει πληροφορίες στον Παίκτη σχετικά με:

α. Τη Συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια, με τρόπο ώστε να παίρνει αποφάσεις, έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων στα οποία επιλέγει να συμμετέχει.

β. Τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει από την υπερβολική έκθεσή του στα Τυχερά Παίγνια, όπως η απώλεια χρημάτων και ο εθισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων, πρέπει να προβάλλονται στην οθόνη μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming), με τέτοιον τρόπο και για τόσο χρόνο, ώστε να γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και επαρκώς κατανοητά από τον Παίκτη.

γ. Τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους.

Άρθρο 21

Όρια Παικτικής Δραστηριότητας

21.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι o Παίκτης, κατά την έναρξη της πρώτης Παικτικής Συνεδρίας, ορίζει για ορισμένο χρόνο, υποχρεωτικά, τα παρακάτω όρια:

α. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό κατάθεσης (deposit limit),

β. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit) και

γ. χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit).

21.2. Τα όρια ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.

21.3. Ως χρόνος Συμμετοχής προσμετράται αυτός της ενεργούς Συμμετοχής στις κληρώσεις των Τυχερών Παιγνίων που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών κληρωτίδων. Ειδικά για την περίπτωση του ορίου του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), προσμετρώνται και οι Συμμετοχές η διακύβευση των οποίων έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου που έχει τεθεί.

21.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, με μήνυμα που προβάλλεται στον Ιστότοπο, ειδοποιεί τον Παίκτη, κατά περίπτωση, για τα εξής:

α. Μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, είτε των χρηματικών ορίων που έχει θέσει, είτε του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit), είτε τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέγιστης διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας.

β. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρηματικού ορίου, ότι δεν θα του επιτρέπεται να συμμετέχει στα παίγνια καθ' υπέρβαση του ορίου αυτού.

γ. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρονικού ορίου, ότι θα διακοπεί υποχρεωτικά η Συμμετοχή του στο Τυχερό Παίγνιο.

δ. Στην περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής (time limit), ότι δεν επιτρέπεται να Συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.

ε. Στην περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή του, θα υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), ότι επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή του υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβεί, δεν θα υπερβεί το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει τεθεί.

21.5. Το μήνυμα πρέπει να προβάλλεται με τέτοιον τρόπο και για τόσο χρόνο ώστε να γίνεται αντιληπτό ως παρεμβολή στη Διεξαγωγή του Τυχερού Παιγνίου και επαρκώς κατανοητό από τον Παίκτη. Η διάρκεια προβολής του μηνύματος δεν μπορεί να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων.

21.6. Ο Παίκτης δύναται να τροποποιεί τα όρια που θέτει σύμφωνα με την παρ. 21.1, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν. Εξαιρετικά, τροποποίηση υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο εφαρμόζεται άμεσα.

Άρθρο 22

Εκπαίδευση Προσωπικού

22.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει το προσωπικό που εμπλέκεται με τη Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων για τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό και μεριμνά για τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στο σχετικό αντικείμενο.

22.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ορίζει υπεύθυνο εκπαίδευσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ενδεικτικά αριθμός και στοιχεία εκπαιδευομένων, χρόνος, τόπος και διάρκεια εκπαίδευσης, φορείς εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές δομές, στοιχεία αξιολόγησης των προγραμμάτων κ.λπ.).

Άρθρο 23

Τήρηση Αρχείων

23.1 Εκτός από τα αρχεία και μητρώα που αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί επιπλέον τα παρακάτω αρχεία και μητρώα:

α. Παίκτες (αριθμός εγγεγραμμένων παικτών, αριθμός νέων παικτών, αριθμός και δεδομένα Αποκλειόμενων Παικτών, προσπάθειες παραβίασης Αποκλειόμενων, άρσεις αποκλεισμών, αριθμός Παικτών που ζήτησαν υποστήριξη, αριθμός Παικτών σε προγράμματα πιστότητας κ.λπ.).

β. Γνωστοποιήσεις και εγκρίσεις (εγκατάσταση, έναρξη, διακοπή, βλάβη, κατάργηση, συντήρηση ΤΜΚΥ κ.λπ.).

23.2 Για τον τρόπο τήρησης και παροχής οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας, στοιχείου, δεδομένου στην Ε.Ε.Ε.Π., εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό.

Άρθρο 24

Έλεγχοι Συμμόρφωσης - Διοικητικά Μέτρα και Κυρώσεις

24.1. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης του Φορέα Εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

24.2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, λαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά μέτρα και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων, καθώς και στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 25

Λοιπές Διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό και στον Κανονισμό Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

Άρθρο 26

Μεταβατικές διατάξεις

26.1. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του ΠΣΕΕ ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματα και στα υποσυστήματά του, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.

26.2. Η ισχύς των διατάξεων των παρ. 12.9, 12.10 και 12.11 ξεκινά από την επομένη της έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Μέχρι την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων ο Φορέας Εκμετάλλευσης εφαρμόζει τα μέτρα των παρ. 12.2, 12.3 και 12.6 με βάση το μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί ο ίδιος. Εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Αποκλεισμένων της Ε.Ε.Ε.Π., ο Φορέας Εκμετάλλευσης προβαίνει στην εφαρμογή των μέτρων των παρ. 12.2, 12.3 και 12.6 για όλους τους Παίκτες που τηρούν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.

26.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να θέσει σε παραγωγική λειτουργία το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές εντός δώδεκα (12) μηνών από την οριστικοποίηση της αποδοχής των μοντέλων δεδομένων από την Ε.Ε.Ε.Π. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει πρόταση στην Ε.Ε.Ε.Π., σχετικά με τις προδιαγραφές των οικείων με τα Παίγνια που ρυθμίζονται με την παρούσα, μοντέλων δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται στη Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (SAFE).

26.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εκδώσει τις Πιστοποιήσεις του άρθρου 3 εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

26.5. Μέχρι την έκδοση των Ειδικών Κανονισμών, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι ειδικοί κανονισμοί για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης.

26.6. Για την έναρξη Διεξαγωγής των Παιγνίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και για όσα σχετικά με την έναρξη αυτή ζητήματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα, εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, οι διατάξεις της παρ. 6.1 της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/27.4.2022 (Β' 2185) και 67663 ΕΞ 2022/18.5.2022 (Β' 2483) όμοιες αποφάσεις και ισχύει. Η πλήρωση των προϋποθέσεων για την έναρξη Διεξαγωγής των Παιγνίων, βεβαιώνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική αναφορά πλήρωσης των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί και από τα στοιχεία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των κατά περίπτωση απαιτούμενων ενεργειών.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!