Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2075/2022 Κοινοποίηση του άρθρου 48 του ν. 4975/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Φλώρου
Τηλέφωνο : 210 6987411
E-Mail : finexcis@aade.gr
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΛΚΟΟΛΗΣ &
ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521 , Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΛΙΟ46ΜΠ3Ζ-ΠΨΖ

Αθήνα , 17 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2075

ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 48 του ν. 4975/2022 (Α'187) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού CοVΙD-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.».

Σχετ.: α) Η υπό στοιχεία Ε.2039/24-03-2020 (ΑΔΑ: Ω7Τ746ΜΠ3Ζ-ΘΦΤ) εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α’ 68)»

β) Οι υπό στοιχεία Ε.2135/12-08-2020, Ε.2088/28-04-2021, Ε.2147/13-07-2021 και Ε. 2063/12-08-2022 εγκύκλιες Διοικητή ΑΑΔΕ

γ) Η υπό στοιχεία Ε.2087/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΡΝ46ΜΠ3Ζ-59Τ) εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 των λοιπών διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α’ 104) σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 48 του ν. 4975/2022 (Α' 187), σύμφωνα με το οποίο η δυνατότητα: α) εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και β) δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4975/2022 (Α'187). Ειδικότερα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του εν λόγω άρθρου :

α) η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 ,

β) η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (A’ 104), περί της δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση αιθυλικής αλκοόλης καθώς και τις Tελωνειακές αρχές και Χημικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης καθώς και των αρμόδιων Τελωνειακών αρχών και Χημικών Υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 48 του ν. 4975/2022 (Α' 187).

Ειδικότερα σε συνέχεια των, ως άνω α', β' και γ' σχετικών εγκύκλιων διαταγών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 48 του ν. 4975/2022 (Α' 187):

α) η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω α’ σχετική εγκύκλιο διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ

β) η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (A’ 104), ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Ομοίως για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ως άνω γ' σχετική εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!