Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 99520/2022 Σύσταση και Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» και κατάργηση των υπό στοιχεία 58994/ΕΥΘΥ/18.6.2019 (Β’ 2343), 88239/ΕΥΘΥ812/31.8.2016 (Β’ 2733), 83071/ΕΥΘΥ781/25.8.2016 (Β’ 2643) και υπ’ αρ. 237/ 2020 (Β’ 1610) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Αριθμ. 99520

ΦΕΚ B' 5417/19.10.2022

Σύσταση και Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» και κατάργηση των υπό στοιχεία 58994/ΕΥΘΥ/18.6.2019 (Β’ 2343), 88239/ΕΥΘΥ812/31.8.2016 (Β’ 2733), 83071/ΕΥΘΥ781/25.8.2016 (Β’ 2643) και υπ’ αρ. 237/ 2020 (Β’ 1610) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ειδικότερα την παρ. 6 του άρθρου 13, τα άρθρα 22 και 23, την παρ. 2 του άρθρου 63, την παρ. 13 του άρθρου 65 και την παρ. 1 του άρθρου 66.

3. Την παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4921/2022 «Δουλειές ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4940/2022.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

5. Την υπό στοιχεία. C (2021) 5617 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την έγκριση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία.

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α’ 168).

8. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων (άρθρο 2)» (Α’ 17).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

12. Την υπ’ αρ. 3046/09.02.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 88).

13. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

14. Την υπ’ αρ. 58994/18.6.2019 (Β’ 2343) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί αντικατάστασης της υπό στοιχεία 11315/ΕΥΘΥ97/30.1.2018 (Β’ 220) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 112806/ΕΥΘΥ1047/26.10.2016 (Β’ 3595) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών: ‘Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας“Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας” και αντικατάσταση των α) υπ’ αρ. 107900/16.3.2001 (Β’ 599), β) υπ’ αρ. 25255/2236/7.4.2008 (Β’ 604), γ) υπ’ αρ. οικ. 180691/7.2.2001 (Β’ 148) και δ) υπ’ αρ. 2.10691/οικ.3.1008 (Β’ 1462/2012) κοινών υπουργικών αποφάσεων».

15. Την υπό στοιχεία 88239/ΕΥΘΥ 812/31.8.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών: «Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β’ 2733).

16. Την υπό στοιχεία 83071/ΕΥΘΥ 781/25.8.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών: «Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β’ 2643).

17. Την με υπ’ αρ. 37863/11-04-2022 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ «Υποβολή προτάσεων για τη διάρθρωση των Επιτελικών Δομών 2021-2027 του άρθρου 23 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)»

18. Την από 31.08.2022 πρόταση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Την υπ’αρ. 98735/14.10.2022 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Τη σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (εφεξής ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ) με τη συγχώνευση των τριών (3) υφισταμένων Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφεξής Υπουργείου) με τις επωνυμίες: «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας», «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και τον καθορισμό της αποστολής, της διάρθρωσης, του οργανωτικού επιπέδου και των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Αποστολή

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ:

1. Έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027, με τα έργα ευθύνης του Υπουργείου που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε, άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής ΕΟΧ).

2. Υποστηρίζει, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Πολιτικές Απασχόλησης, τους «πυλώνες» του Συστήματος Διακυβέρνησης Πολιτικών Απασχόλησης του Υπουργείου και τους εμπλεκόμενους φορείς στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους συναφείς τομείς πολιτικής, καθώς και στην ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα της Περιόδου 2021-2027.

3. Eξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως αυτές ισχύουν για κάθε μία από τις τρεις (3) καταργηθείσες Υπηρεσίες, καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.Υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων πράξεων Τεχνικής Βοήθειας και δύναται σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων, να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους.

4. Ορίζεται δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων/Έργων/Ενεργειών/Δράσεων στο πλαίσιο των Ταμείων/Χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών, του ΧΜ ΕΟΧ, του ΕΤΠ, των ΕΔΕΤ, ή/και στο πλαίσιο άλλων Διακρατικών Προγραμμάτων της Ε.Ε.

5. Ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας για να ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, και περιλαμβάνονται στα Τομεακά ή και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

6. Ορίζεται από τις ελληνικές αρχές ως Διαχειριστής Προγραμμάτων άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε., άλλων Διεθνών Οργανισμών ή/και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της υλοποίησης θεματικών ενοτήτων, αρμοδιότητάς της.

7. Έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4314/2014 και περιόδου 2021-2027.

8. Υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 2

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και μία (1) οριζόντια Μονάδα Γ, ως εξής:

 • Υποδιεύθυνση Ι: Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας: Αρμόδια δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, καθώς και δράσεων Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του EΟΧ και του ALMA.
 • Υποδιεύθυνση ΙΙ: Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων: Αρμόδια δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, καθώς και δράσεων Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (Ε.Τ.Π.) και του E.Ο.Χ.
 • Υποδιεύθυνση ΙΙΙ: Συντονισμού, Ωρίμανσης, Υλοποίησης και Υποστήριξης της Υλοποίησης Έργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ): Αρμόδια για συντονισμό, τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υποστήριξη της υλοποίησης των σχετικών δράσεων και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).
 • Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης, τεχνικής βοήθειας, πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Στις Υποδιευθύνσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ υπάγονται συνολικά οκτώ (8) Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, όπως αποτυπώνονται κατωτέρω: Υποδιεύθυνση Ι: Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας

α) Μονάδα Ι.Α: Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και συστημικών παρεμβάσεων των τομέων απασχόλησης, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικής καινοτομίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών ασφαλίσεων, Διακρατικών Προγραμμάτων ΕΚΤ+ και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε./Αξιολόγησης και Ένταξης Πράξεων σε περίπτωση Ενδιάμεσου Φορέα.

β) Μονάδα Ι.B1: Εφαρμογής, υλοποίησης και Παρακολούθησης Δράσεων και Συστημικών Παρεμβάσεων των τομέων απασχόλησης, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικής καινοτομίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών ασφαλίσεων, Διακρατικών Προγραμμάτων ΕΚΤ+ και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. καθώς και Υποστήριξης άλλων Δικαιούχων.

γ) Μονάδα Ι.Β2: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης δράσεων και Συστημικών Παρεμβάσεων του τομέα απασχόλησης, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικής καινοτομίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών ασφαλίσεων, Διακρατικών Προγραμμάτων ΕΚΤ+ και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε./Παρακολούθηση και Διαχειριστικές Επαληθεύσεις.

Υποδιεύθυνση ΙΙ: Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων

α) Μονάδα ΙΙ.Α: Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και συστημικών Παρεμβάσεων του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων/Αξιολόγησης και Ένταξης Πράξεων σε περίπτωση Ενδιάμεσου Φορέα.

β) Μονάδα ΙΙ.B1: Εφαρμογής, υλοποίησης και Παρακολούθησης Δράσεων και Συστημικών Παρεμβάσεων του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, καθώς και Υποστήριξης άλλων Δικαιούχων.

γ) Μονάδα ΙΙ.Β2: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων/Παρακολούθηση και Διαχειριστικές Επαληθεύσεις.

Υποδιεύθυνση ΙIΙ: Συντονισμού, Ωρίμανσης Υλοποίησης και Υποστήριξης της Υλοποίησης Έργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

α) Μονάδα ΙΙΙ.Α: Συντονισμού και σχεδιασμού των σχετικών δράσεων και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

β) Μονάδα ΙΙΙ.B: Παρακολούθησης, Υλοποίησης και Υποστήριξης της υλοποίησης και της ωρίμανσης των σχετικών δράσεων και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η Υποδιεύθυνση ΙΙΙ υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ

Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων και των Μονάδων της ως εξής:

Υποδιεύθυνση Ι: Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας

Μονάδα Ι.Α: Σχεδιασμού, προγραμματισμού και εξειδίκευσης δράσεων και συστημικών παρεμβάσεων των τομέων απασχόλησης, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικής καινοτομίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών ασφαλίσεων, Διακρατικών Προγραμμάτων ΕΚΤ+ και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε./Αξιολόγησης και Ένταξης Πράξεων σε περίπτωση Ενδιάμεσου Φορέα

1. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, τις Περιφέρειες και την ΚΕΔΕ, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών τους, με την προοπτική διαμόρφωσης των σχετικών με τον τομέα πολιτικής του υπουργείου στρατηγικών των Προγραμμάτων και στη συνέχεια της εξειδίκευσης αυτών στην προοπτική υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων/έργων.

2. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Προγραμμάτων 2021-2027 και επικοινωνεί με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιοτήτων της.

3. Συντονίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου κατά τον προγραμματισμό των έργων/ δράσεων των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιοτήτων της, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων.

4. Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμάτων για την εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιοτήτων της μέσω αντίστοιχων δράσεων/προσκλήσεων, καθώς και στην ενδεχόμενη τροποποίηση αυτών. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

5. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

6. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε Θεματικά Δίκτυα και τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ε.Ε., όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

7. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων πράξεων του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητάς της, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

8. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση των συστημικών παρεμβάσεων αρμοδιότητάς της. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με τη Μονάδα Ι.Β1 και με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς προκειμένου να συνδράμει στην πρόοδο υλοποίησής τους και στις θεσμικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή τους. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των παραπάνω Πράξεων/Δράσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες Ι.Β1 και Ι.Β2. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα ΙΙ.Α, σε περιπτώσεις που ένας Άξονας Προτεραιότητας ή ειδικός στόχος ή κατηγορία Δράσης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 της μίας Υποδιεύθυνσης αντιστοιχεί σε δέσμη τομέων πολιτικής, η πλειοψηφία των οποίων είναι ευθύνης της άλλης Υποδιεύθυνσης, προκειμένου να επιτευχθεί σύνθεση των τελικών ενιαίων προτάσεων εξειδίκευσης, τροποποίησης ή αναθεώρησής τους.

10. Προβαίνει σε αποτίμηση των δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής αρμοδιότητάς της.

11. Συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

12. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα, συναντήσεις, επιτροπές, ομάδες εργασίας, επί τόπου επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο αρμοδιότητάς της.

13. Συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης των Προγραμμάτων. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα πορίσματα και τους δείκτες επιδόσεων και εισηγείται προτάσεις αναδιαμόρφωσης των πολιτικών αρμοδιότητάς της.

14. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΚΥΠ, κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων/πράξεων/δράσεων που εναρμονίζονται με τις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς αρμοδιότητάς της σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των πράξεων/δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους τομείς αρμοδιότητάς της. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των πράξεων/δράσεων.

15. Ενημερώνει τις αρμόδιες Μονάδες σχετικά με τα υλοποιούμενα προγράμματα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) με σκοπό, αφενός την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση του οφέλους των παρεμβάσεων άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών αρμοδιότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.

16. Συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού των επόμενων προγραμματικών περιόδων.

17. Σε περίπτωση έργων, για τα οποία η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ έχει τις αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα, η Μονάδα Ι.Α αναλαμβάνει καθήκοντα σχεδιασμού, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων για τον Τομέα Απασχόλησης και συγκεκριμένα:

i. Εξειδικεύει τις Πράξεις/Δράσεις που διαχειρίζεται, όπου απαιτείται, και προβαίνει στην κατάρτιση του χρονοπρογραμματισμού των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τις δράσεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ). Παρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και χρονοπρογραμματισμού των προσκλήσεων στη ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην εξειδίκευση της εφαρμογής του Προγράμματος και στον χρονοπρογραμματισμό των προσκλήσεων του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4914/2022.

ii. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές του τομέα αρμοδιότητάς της που ζητούνται από τη ΔΑ του αντίστοιχου Προγράμματος, για την υποβολή της ενδιάμεσης επανεξέτασης και τη διαμόρφωση πρότασης για τη διάθεση του ποσού ευελιξίας, της τελικής έκθεσης επιδόσεων, την προετοιμασία των συνεδριάσεων επανεξέτασης του Προγράμματος που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.

iii. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχουν σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

iv. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων/Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τις πράξεις/δράσεις, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.

v. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για τη διενέργεια των αξιολογήσεων του Προγράμματος του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων, σε συνεργασία με τη ΔΑ.

vi. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΔΑ του Προγράμματος και την ΕΑΣ.

vii. Συνεργάζεται με τη ΔΑ για τον καθορισμό της μεθοδολογίας και των κριτήρια αξιολόγησης των Δράσεων/ Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

viii. Προετοιμάζει και εκδίδει τις προσκλήσεις των Δράσεων/Πράξεων που διαχειρίζεται και τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής (εφόσον απαιτείται) για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους.

ix. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

x. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στις Προτεραιότητας του Προγράμματος και, μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.

xi. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του Προγράμματος για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

xii. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ή αντίστοιχα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων.

xiii. Συνεργάζεται με τη ΔΑ παρέχοντας κάθε ζητούμενη πληροφορία κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων από τη ΔΑ στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητά της να ασκεί τα καθήκοντα του Ενδιάμεσου Φορέα, σύμφωνα με το ΣΔΕ.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω και ειδικά:

α) Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

1. Μεριμνά κατόπιν συνεργασίας με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου και άλλους φορείς, για τον προγραμματισμό, τη διερεύνηση, την αξιολόγηση και την εξειδίκευση εξατομικευμένων υπηρεσιών για την υποβολή τυχόν προτάσεων δράσεων/έργου του δικαιούχου Κράτους Μέλους προς χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

2. Υποβάλλει προς έγκριση, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αίτηση κάθε πρότασης έργου για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ, καθώς και πρόσθετων στοιχείων, εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η αίτηση.

3. Μεριμνά για την προετοιμασία της υλοποίησης των έργων:

α) μέσω της μονάδας Ι.Β1 με την ιδιότητά της ως δικαιούχου

β) μέσω ενδιάμεσων φορέων, κατόπιν πρόσκλησης προς φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Ένωση Φορέων, στον οποίο εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης,

γ) μέσω φορέων υλοποίησης, κατόπιν πρόσκλησης που απευθύνει η Αρχή Διαχείρισης ή ο Ενδιάμεσος Φορέας, προς Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή Ένωση Φορέων ή συμμετεχόντων επί μέρους φορέων υπό τη συνολική ευθύνη του φορέα υλοποίησης, για την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου των ενεργειών του έργου,

δ) μέσω της οριζόντιας Μονάδας Γ με την ιδιότητά της ως δικαιούχου Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας/κόστους διαχείρισης.

4. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

5. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διενέργεια ενδιάμεσης και εκ των υστέρων αξιολόγησης των παρεμβάσεων ΕΤΠ και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίησή τους.

6. Εκπροσωπεί την χώρα στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

7. Συντάσσει επαρκώς αιτιολογημένες προτάσεις τροποποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων, τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

8. Προετοιμάζει, συντάσσει και εκδίδει το σύνολο των προβλεπόμενων από το οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου των ενεργειών των εγκεκριμένων έργων προς τους δυνητικούς Ενδιάμεσους Φορείς διαχείρισης ή/και φορείς υλοποίησης ή/και δικαιούχους αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται.
 • Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης της εκάστοτε πράξης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης.
 • Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα της ΔΑ.

9. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ ΕΤΠ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το ΣΔΕ.

10. Συντάσσει και υποβάλλει την τελική έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

11. Έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων που έχουν καθορισθεί από την χώρα.

12. Μεριμνά για την παροχή πληροφόρησης και δημοσιότητας για τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

β) Για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ

1. Συμμετέχει σε επιτροπές, ετήσιες συναντήσεις, τεχνικές συναντήσεις, ενημερωτικά σεμινάρια, σχετικά με τα Προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ, και συνεργάζεται τόσο με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, όσο και με τις Αρχές του Γραφείου ΧΜ ΕΟΧ και τον Εταίρο-Διεθνή Οργανισμό.

2. Αναπτύσσει, συντάσσει και υποβάλλει στο Εθνικό Σημείο Επαφής προς έγκριση από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ «Σημείωμα Αντίληψης» («Concept Note») για το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

3. Εκπονεί επιμέρους Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

4. Μεριμνά για τη σύνταξη και την υπογραφή με το Εθνικό Σημείο Επαφής Συμφωνίας για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος.

5. Υποβάλλει αιτιολογημένα αιτήματα τροποποίησης προς το Εθνικό Σημείο Επαφής για έγκριση από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ όταν κρίνεται απαραίτητο.

6. Μεριμνά για την υποβολή στην Αρχή Πιστοποίησης των προβλέψεων των πιθανών αιτήσεων πληρωμών.

7. Μεριμνά για τη σύνταξη και την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Προγράμματος προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ και το Εθνικό Σημείο Επαφής.

8. Μεριμνά για τη σύνταξη και την υποβολή στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ μέσω της Αρχής Πιστοποίησης της Τελικής Έκθεσης Προγράμματος.

9. Δύναται να οργανώνει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έργων ή δυνητικών φορέων υλοποίησης εφόσον υφίστανται στη Συμφωνία Προγράμματος και είναι αρμόδια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής τους.

10. Για κάθε εγκεκριμένο έργο μεριμνά για τη συλλογή των αιτήσεων, την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, την σύνταξη και υπογραφή των συμφώνων ή συμβάσεων για κάθε πράξη.

11. Εισηγείται τη σύσταση Επιτροπής Συνεργασίας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Αρχής Διαχείρισης του Προγράμματος, εκπροσώπους των εταίρων του προγράμματος, από τις Δότριες χώρες και/ή του IPO, στην οποία και συμμετέχει.

12. Συντάσσει το Σχέδιο Επικοινωνίας του Διαχειριστή Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ και υποβάλλει το ως άνω προς έγκριση από το Γραφείο ΧΜ ως παράρτημα στο Σημείωμα Αντίληψης (Concept Note).

13. Συμμετέχει στις Ετήσιες Συναντήσεις που διοργανώνει το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΧΜ ΕΟΧ.

14. Προγραμματίζει, σχεδιάζει και υποβάλλει αίτημα προς το Εθνικό Σημείο Επαφής και το Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ για χρήση πόρων για διμερείς σχέσεις.

Μονάδα Ι.B1: Εφαρμογής, υλοποίησης και Παρακολούθησης Δράσεων και Συστημικών Παρεμβάσεων των τομέων απασχόλησης, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικής καινοτομίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών ασφαλίσεων, Διακρατικών Προγραμμάτων ΕΚΤ+ και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., καθώς και Υποστήριξης άλλων Δικαιούχων

1. Υποστηρίζει τον σχεδιασμό Πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα και συνεισφέρει στην κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμανση και την ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση.

2. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των Πράξεων/Δράσεων αρμοδιότητάς της, την προτυποποίηση τευχών προσκλήσεων, καθώς και για την έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου ή και τους εποπτευόμενους φορείς του.

3. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔ θα είναι δικαιούχος.

4. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων τους, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του δικαιούχου.

5. Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων μέσω Προγραμμάτων 2021-2027, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/ Δράσεων στα Προγράμματα. Η μονάδα αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης.

6. Υλοποιεί, ως δικαιούχος, Πράξεις, καθώς και συστημικές παρεμβάσεις αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ν. 4914/2022 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

7. Είναι αρμόδια για την διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στα έργα που παρακολουθεί και υλοποιεί.

8. Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις/Δράσεις Προγραμμάτων 2021-2027, η ΕΔ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να αναλαμβάνει το ρόλο αυτό η Μονάδα, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις δικαιούχου.

9. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που υλοποιούν ως δικαιούχοι στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης.

10. Ασκεί όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω και ειδικά:

α) Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Ορίζεται ως φορέας υλοποίησης ή/και δικαιούχος για την υλοποίηση έργων ή/και δράσεων στο πλαίσιο του ΕΤΠ. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ισχύον ΣΔΕ υποχρεώσεις.

β) Για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ

Ορίζεται ως φορέας υλοποίησης ή/και δικαιούχος για την υλοποίηση έργων ή/και δράσεων στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τον ισχύοντα Κανονισμό/ισχύον ΣΔΕ υποχρεώσεις.

γ) Για Προγράμματα άλλων Ταμείων της Ε.Ε., άλλων Διεθνών Οργανισμών, Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΚΤ +

Ορίζεται ως φορέας υλοποίησης ή/και δικαιούχος για την υλοποίηση έργων ή/και δράσεων στο πλαίσιο Προγραμμάτων άλλων Ταμείων της Ε.Ε., άλλων Διεθνών Οργανισμών, Διακρατικών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΚΤ +. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τον εκάστοτε Κανονισμό/ΣΔΕ/ Απόφαση Χρηματοδότησης/Συμφωνία Συνεργασίας υποχρεώσεις.

Μονάδα Ι.Β2: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης δράσεων και Συστημικών Παρεμβάσεων του τομέα απασχόλησης, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών ασφαλίσεων, Διακρατικών Προγραμμάτων ΕΚΤ+ και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. - Παρακολούθηση και Διαχειριστικές Επαληθεύσεις

1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στη βάση των όρων της απόφασης ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και των υποέργων τους, την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί καθώς και την επίτευξη των δεικτών σε επίπεδο πράξης.

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.

γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και τάσσει περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου, αν η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή από το χρονικό προγραμματισμό της εκτέλεσής τη, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΣΔΕ,

δ) Εισηγείται στην Μονάδα Ι.Α την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης.

ε) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

στ) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ. Τα στοιχεία του φακέλου της πράξης δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

2. Διενεργεί διαχειριστικές επαληθεύσεις στις πράξεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων. Αποτυπώνει γραπτώς τα αποτελέσματα των διαχειριστικών επαληθεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

3. Καταρτίζει πρόγραμμα διαχειριστικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου και διασφαλίζει ότι θα ολοκληρώνονται πριν από την υποβολή των λογαριασμών.

4. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

5. Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας απόφασης ένταξης και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

6. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

7. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη ΔΑ, στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ΣΔΕ.

8. Προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση παρατυπιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του ν. 4914/2022 και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στην εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα επαλήθευσης ή ελέγχου σε πράξη. Για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης και καταχωρεί τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ.

9. Εξασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων, χωρίς την παρακράτηση ή κατάσχεση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση.

10. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ.

11. Συνεπικουρεί τη ΔΑ για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης σε σχέση με τις Πράξεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

12. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

13. Συνεπικουρεί τη ΔΑ ή άλλη αρμόδια εθνική/ευρωπαϊκή αρχή στην εξέταση των καταγγελιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

14. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ή αντίστοιχα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων.

15. Συντάσσει κάθε αναγκαία αναφορά που ζητείται από τη ΔΑ σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ.

Επιπλέον των ανωτέρω, η Μονάδα Ι.Β2 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ 2014-2020 καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις ή/και Οδηγούς εφαρμογής προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

2. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

3. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

4. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

5. Εισηγείται στον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής τις απαντήσεις σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και κατά περίπτωση, σε συνεργασία με την ΕΑΣ και την Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα σχετικά με τους ελέγχους θέματα.

6. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.

7. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

8. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθορισθούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013.

9. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του.

10. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το ΣΔΕ.

11. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

12. Συντάσσει κάθε αναγκαία αναφορά που ζητείται από τη ΔΑ σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ.

13. Συνεργάζεται με τη ΔΑ παρέχοντας κάθε ζητούμενη πληροφορία κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων από τη ΔΑ στην Επιτελική Δομή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητά της να ασκεί τα καθήκοντα του Ενδιάμεσου Φορέα, σύμφωνα με το ΣΔΕ, που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας.

14. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα, συναντήσεις, επιτροπές, ομάδες εργασίας, fora, study visits, σεμινάρια, συνέδρια που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο αρμοδιότητάς της.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και ειδικά:

Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ

1. Παρακολουθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης ως Αρχή Διαχείρισης/Διαχειριστής Προγράμματος/Δικαιούχος/Φορέας Υλοποίησης την εκτέλεση του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών, έργων και πράξεων Διακρατικών Προγραμμάτων ΕΚΤ + και Προγραμμάτων Άλλων Ταμείων/Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών, του ΕΤΠ και του ΕΟΧ σύμφωνα με τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, όπως έχουν οριστεί στις Προγραμματικές Συμφωνίες, Αποφάσεις Χρηματοδότησης έργων, προγραμμάτων και πράξεων.

2. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των ενδιάμεσων φορέων/δικαιούχων/Φορέων Υλοποίησης με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών, έργων και πράξεων. Συντάσσει και καταχωρεί στο οικείο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των ενεργειών. Εφόσον απαιτείται λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.

3. Εισηγείται στη Μονάδα Ι.Α την τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων ή συμφωνίας έργων ή την ανάκληση αυτών, εφόσον απαιτείται.

4. Εντοπίζει τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ενεργειών, πράξεων ή έργων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους.

5. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των ενδιάμεσων φορέων/δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης ως προς τις συστάσεις που έχουν δεχθεί και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με βάση τους αντίστοιχους Κανονισμούς/αντίστοιχα ΣΔΕ αλλά και τις αποφάσεις συγχρηματοδότησης των ενεργειών.

6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες των σχετικών Κανονισμών/ΣΔΕ/Αποφάσεων Χρηματοδότησης/Συμφώνων Συνεργασίας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι ενδιάμεσοι φορείς, δικαιούχοι και οι φορείς υλοποίησης, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας καθώς και η συμμόρφωσή τους προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

7. Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ενεργειών δύναται ο επιτόπιος έλεγχος να διενεργείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, βάσει τεκμηριωμένης μεθόδου δειγματοληψίας. Τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση ενέργειες, πράξεις και έργα ή οι ελεγχόμενες δαπάνες τους.

8. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή ενωσιακού δικαίου και στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες των αντίστοιχων Κανονισμών/ΣΔΕ ή στις αποφάσεις συγχρηματοδότησης των ενεργειών.

9. Έχει την ευθύνη τήρησης των αρχείων που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται και ηλεκτρονικά στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα.

10. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στα οικεία πληροφοριακά συστήματα των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφορικά συστήματα.

11. Παρακολουθεί την υλοποίηση των πράξεων, ενεργειών και έργων και ειδικότερα, την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται προτάσεις αναθεώρησής τους.

12. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι φορείς υλοποίησης λαμβάνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Κανονισμούς/αντίστοιχα ΣΔΕ ή στις αποφάσεις χορήγησης χρηματοδότησης, τα αναλογούντα ποσά της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης.

13. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης, της ενέργειας ή του έργου. Καταχωρεί τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο οικείο ΟΠΣ, στο GRACE ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα κριθεί αναγκαίο και διαβιβάζει τα στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς/αντίστοιχα ΣΔΕ ή τις αποφάσεις χορήγησης χρηματοδότησης.

14. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων, αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

15. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης προγράμματος, πράξης, ενεργειών και έργων και της απόφασης ολοκλήρωσης αυτών.

16. Παρακολουθεί, την τήρηση των υποχρεώσεων των ενδιάμεσων φορέων, δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών, πράξεων και έργων με βάση τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες προσκλήσεις, αποφάσεις χορηγήσεων χρηματοδότησης και όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς και τα ΣΔΕ.

17. Παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε άλλο Διεθνή Οργανισμό, Γραφείο ΧΜ και στην Αρχή Πιστοποίησης, κ.λπ. όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται για κάθε δαπάνη των ενεργειών, πράξεων και έργων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

18. Παρέχει στην αρμόδια Μονάδα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων των Διακρατικών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, των Προγραμμάτων Ταμείων και Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., άλλων Διεθνών Οργανισμών, του ΕΤΠ και του ΧΜ ΕΟΧ καθώς και για τις κατανομές της χρηματοδότησης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες των αντίστοιχων ΣΔΕ ή τις αποφάσεις χορήγησης χρηματοδότησης.

19. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις και ορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες, τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου και αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας και σύμφωνα με τους κανόνες των αντίστοιχων ΣΔΕ και των αποφάσεων χορήγησης χρηματοδότησης.

20. Παρέχει στην Μονάδα Ι.Α τα αναγκαία δεδομένα για τη σύνταξη των αναφορών και την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων των προγραμμάτων/έργων/ παρεμβάσεων/δράσεων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων ΣΔΕ και των αποφάσεων χορήγησης χρηματοδότησης.

21. Παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες στους ενδιάμεσους φορείς, δικαιούχους και στους φορείς υλοποίησης για την εκτέλεση των πράξεων, ενεργειών και έργων τους. Αναπτύσσει υποστηρικτικό υλικό για την υποβοήθηση των δικαιούχων στην ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση των παρεμβάσεών τους.

22. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Ι.Α για τη διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων που αφορούν την υλοποίηση με τους αρμόδιους φορείς (Ε.Ε., Γραφείο ΧΜ, Εθνικό Σημείο Επαφής, κ.λπ.) τους δικαιούχους και φορείς υλοποίησης.

23. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ, ως Δικαιούχο Τεχνικής Βοήθειας/κόστους διαχείρισης, ώστε να εκτελεστούν οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας/κόστους διαχείρισης των προγραμμάτων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Ι.

24. Παρέχει σε κάθε ελεγκτικό όργανο τα απαραίτητα δεδομένα και έγγραφα για διευκόλυνση κάθε ελέγχου με την προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου ζητηθεί αναφορικά με τις αρμοδιότητές της.

25. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται και αφορά στις διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης και επαλήθευσης των έργων αρμοδιότητάς της.

26. Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισμένους κινδύνους.

27. Προετοιμάζει και υποβάλλει αρμοδίως, όσον αφορά στο ΕΤΠ τα Προγράμματα ΧΜ ΕΟΧ κ.ά., την αναφορά περί τυχόν παρατυπιών που επηρεάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ή από τον ΧΜ ΕΟΧ, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών.

Ειδικότερα ως προς τον ΧΜ ΕΟΧ έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συμμετέχει στην Επιτροπή Συνεργασίας του Διαχειριστή Προγράμματος του ΧΜ ΕΟΧ.

2. Είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και υποβολή των ενδιάμεσων οικονομικών εκθέσεων, καθώς και των εκθέσεων σχετικά με τα ποσά των τόκων που εισπράχθηκαν. Παρέχει στοιχεία στη Μονάδα Ι.Α για την σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων του Προγράμματος, καθώς και της τελικής έκθεσης αυτού.

3. Συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις, ενημερωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Εθνικό Σημείο Επαφής, το Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΧΜ ΕΟΧ.

4. Υλοποιεί/Παρακολουθεί τις εγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση των διμερών σχέσεων στο επίπεδο προγράμματος.

5. Οργανώνει ετήσια παρακολούθηση ενός δείγματος έργων, που επιλέγεται βάσει αξιολόγησης κινδύνου και συμπεριλαμβάνει τυχαία δειγματοληψία.

6. Δημιουργεί με την επιφύλαξη διατάξεων περί του αντιθέτου στην εθνική έννομη τάξη και τηρεί ξεχωριστό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά για πόρους που προορίζονται ή εξοικονομούνται για ανακατανομή.

Υποδιεύθυνση ΙΙ: Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων:

Μονάδα ΙΙ.Α: Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και συστημικών Παρεμβάσεων του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων/Αξιολόγησης και Ένταξης Πράξεων σε περίπτωση Ενδιάμεσου Φορέα.

Ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Μονάδας Ι.Α, εκτός των (α), για τους τομείς αρμοδιότητάς της, ήτοι στους τομείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Μονάδα ΙΙ.B1: Εφαρμογής, υλοποίησης και Παρακολούθησης Δράσεων και Συστημικών Παρεμβάσεων του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, καθώς και Υποστήριξης άλλων Δικαιούχων.

Ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Μονάδας Ι.B1, εκτός του (α), για τους τομείς αρμοδιότητάς της, ήτοι στους τομείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Μονάδα ΙΙ.Β2: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων/Παρακολούθηση και Διαχειριστικές επαληθεύσεις.

1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στη βάση των όρων της απόφασης ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και των υποέργων τους, την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί καθώς και την επίτευξη των δεικτών σε επίπεδο πράξης.
 • Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.
 • Καθορίζει διορθωτικά μέτρα και τάσσει περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου, αν η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή από το χρονικό προγραμματισμό της εκτέλεσής τη, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΣΔΕ,
 • Προβαίνει στην έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής.
 • Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

2. Διενεργεί διαχειριστικές επαληθεύσεις στις πράξεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων. Αποτυπώνει γραπτώς τα αποτελέσματα των διαχειριστικών επαληθεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

3. Καταρτίζει πρόγραμμα διαχειριστικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου και διασφαλίζει ότι θα ολοκληρώνονται πριν από την υποβολή των λογαριασμών.

4. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

5. Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας απόφασης ένταξης και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

6. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

7. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη ΔΑ, στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ΣΔΕ.

8. Προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση παρατυπιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του ν. 4914/2022 και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στην εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα επαλήθευσης ή ελέγχου σε πράξη. Για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης και καταχωρεί τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ.

9. Εξασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων, χωρίς την παρακράτηση ή κατάσχεση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση.

10. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ.

11. Συνεπικουρεί τη ΔΑ για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης σε σχέση με τις Πράξεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

12. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

13. Συνεπικουρεί τη ΔΑ στην εξέταση των καταγγελιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

14. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ή αντίστοιχα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων.

15. Συντάσσει κάθε αναγκαία αναφορά που ζητείται από τη ΔΑ σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ.

Υποδιεύθυνση ΙIΙ: Συντονισμού, Ωρίμανσης, Υλοποίησης και Υποστήριξης της Υλοποίησης Έργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

Μονάδα ΙΙΙ.Α: Συντονισμού και σχεδιασμού των σχετικών δράσεων και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

1. Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου για τον συντονισμό, τον σχεδιασμό και την ωρίμανση των σχετικών δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, καθώς και με φορείς άλλων Υπουργείων σε συναρμοδιότητες έργων του ΤΑΑ.

3. Ελέγχει και εξασφαλίζει την συνέργεια και την συμπληρωματικότητα των έργων ΤΑΑ με έργα του ΕΣΠΑ ή/ και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών προς αποφυγή επικαλύψεων και κινδύνου διπλής χρηματοδότησης.

Μονάδα ΙΙΙ.B: Παρακολούθησης, Υλοποίησης και Υποστήριξης της υλοποίησης και της ωρίμανσης των σχετικών δράσεων και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

1. Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου για την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Ασκεί τον ρόλο φορέα υλοποίησης δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής ΥΑ ΣΔΕ).

3. Υποστηρίζει τους εποπτευόμενους φορείς υλοποίησης, κατά την ωρίμανση και υλοποίηση δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικής Βοήθειας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

1. Υποστηρίζει οργανωτικά και διοικητικά τις επιμέρους Υποδιευθύνσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

2. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, και ειδικότερα τα θέματα οργάνωσης και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, κατόπιν διαπίστωσης σχετικών αναγκών και αιτημάτων κατάρτισης του προσωπικού των Μονάδων, τα οποία εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τηρεί αρχείο προσωπικού με τα απαραίτητα έγγραφα.

3. Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.

4. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της ΕΔ.

5. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία, εντός της ΕΔ, του ΟΠΣ και άλλων πληροφοριακών συστημάτων και υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΔ για τη χρήση τους.

6. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΔ, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Υποδιευθύνσεων, των Μονάδων και του προσωπικού τους.

7. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.

8. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.

9. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία.

10. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο της σχετικής προτεραιότητας ενός Προγράμματος, καθώς και στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό:

 • συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση των πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
 • υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις του δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης
 • έχει την ευθύνη για την καταχώριση στο ΟΠΣ των δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που υλοποιεί ως δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών
 • πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς τους αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

11. Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσίες (εμπειρογνωμόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και προμηθευτών (αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

12. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, 2021-2027 και εκτελεί τις σχετικές πληρωμές μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

13. Ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες οργάνωσης και υποστήριξης καθώς και υλοποίησης έργων Τεχνικής Βοήθειας για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020, καθώς και την περίοδο 2021-2027.

14. Σε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, διενεργεί τις πληρωμές στους δικαιούχους πράξεων κρατικών ενισχύσεων (άμεση πληρωμή) σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4914/2022.

15. Διενεργεί τις μεταφορές ποσών έργων του ΠΔΕ σε δικαιούχους, όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα, κ.λπ. (έμμεση πληρωμή - επιχορήγηση) και σε Ειδικό Λογαριασμό (έμμεση πληρωμή - ειδικός λογαριασμός), σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4914/2022.

16. Είναι αρμόδια για διαδικασίες ποιότητας, πιστοποίησης κατά ISO.

17. Είναι αρμόδια για θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

18. Είναι αρμόδια για τη δημοσιότητα των έργων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της υπηρεσίας. Σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες δύναται να λειτουργεί helpdesk για την ενημέρωση ωφελούμενων - δυνητικών δικαιούχων.

Άρθρο 4

Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου και των Υποδιευθυντών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων, τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), πενταετής (5ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, των Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων και των Προϊσταμένων των Μονάδων της συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ, κ.λπ.).

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, των Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ε.Ε. Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας, τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης και για τον Προϊστάμενο Μονάδας, ως πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), μονοετής (1ετής) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση τουλάχιστον μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα απολυτήριος τίτλος Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ε.Ε.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 5

Στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ

Το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ανέρχεται σε ενενήντα (90) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), ογδόντα (80) άτομα

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δέκα (10) άτομα.

Άρθρο 6

Άλλες Διατάξεις

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Όλες οι ενεργές συμβάσεις των υπό συγχώνευση υφισταμένων δομών μεταφέρονται στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί τις υπό στοιχεία 58994/ΕΥΘΥ/18.6.2019 (Β’ 2343), 88239/ ΕΥΘΥ812/31.8.2016 (Β’ 2733) και 83071/ΕΥΘΥ781/ 25.8.2016 (Β’ 2643) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την τοποθέτηση προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!