Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 136832 ΕΞ 2022 Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 136832 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 5267/12.10.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 93655 ΕΞ 2020/ 27.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 3761).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 37),

β) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) και

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 93655 ΕΞ 2020/27.8.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 3761).

3. Την υπ’ αρ. 0592/8.4.2022 επιστολή του Τ.Ε.Κ.Ε. με την εισήγησή του περί τροποποίησης της υπουργικής απόφασης για τη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε.

4. Την υπ’ αρ. 423/3/25.5.2022 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία διατυπώνεται, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4370/2016, η σύμφωνη γνώμη της επί της πρότασης του Τ.Ε.Κ.Ε. για την τροποποίηση της υπό στοιχεία 93655 ΕΞ 2020/27.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3761).

5. Τις υπό στοιχεία EBA/GL/2015/10/22.09.2015 κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

6. Την ανάγκη αποστολής των στοιχείων για τον ποιοτικό Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης από τα πιστωτικά ιδρύματα και μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 93655 ΕΞ 2020/27.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3761) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα στοιχεία αποστέλλονται μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο.

5. Τα στοιχεία για τον ποιοτικό δείκτη εταιρικής διακυβέρνησης (internal governance assessment) θα αποστέλλονται στο ΤΕΚΕ από τα πιστωτικά ιδρύματα».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 93655 ΕΞ 2020/27.8.2020 απόφαση (Β’ 3761).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!