Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 93655 ΕΞ 2020 Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.).

Αριθμ. 93655 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 3761/07.09.2020

Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 37).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

4. Την υπ’ αρ. 338/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Ζαββό» (Β' 3051).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

6. Την υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/22.06.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (Β' 2048), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατόπιν της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0001491 ΕΞ 2017/Χ.Π.1687/06.10.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.)» (Β' 3633).

7. Την υπ’ αρ. 589/11.03.2020 εισήγηση του Τ.Ε.Κ.Ε περί τροποποίησης και κωδικοποίησης της υπουργικής απόφασης για τη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε.

8. Την υπ΄αρ. 363/2/29.06.2020 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. βάσει της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4370/2016. Η σύμφωνη γνώμη είναι επί της πρότασης τροποποίησης και κωδικοποίησης της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/22.6.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την επανεξέταση της μεθοδολογίας σε τριετή βάση και την ετήσια αναθεώρηση των κλάσεων των δεικτών κινδύνου.

9. Τις υπό στοιχεία EBA/GL/2015/10/22.09.2015 κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

10. Την ανάγκη (α) αντικατάστασης του Δείκτη Αποτελεσματικότητας με τον Ποιοτικό Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης, (β) αναπροσαρμογής των συντελεστών στάθμισης ορισμένων δεικτών κινδύνου και (γ) μεταβολής του εύρους κλάσεων του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών, του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και του Δείκτη μη βεβαρημένων στοιχείων Ενεργητικού.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Αρχές Ανάπτυξης της Μεθοδολογίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4370/2016 (Α' 37) με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) οι εισφορές των πιστωτικών δρυμάτων προς το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) βασίζονται στο ύψος των εγγυημένων καταθέσεων και στο βαθμό κινδύνου που αναλαμβάνει το αντίστοιχο μέλος.

2. Αποδέκτες της μεθοδολογίας είναι τα συμμετέχοντα στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα.

3. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δεικτών προσδιορίζονται από το ΤΕΚΕ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα στο ΤΕΚΕ, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Με σκοπό τη συγκρισιμότητα των δεικτών και τον περιορισμό της επιβάρυνσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, χρησιμοποιούνται στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στις αναφορές FINRep και CORep, οι οποίες συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα για εποπτικούς σκοπούς. Το ΤΕΚΕ ενημερώνει τα πιστωτικά ιδρύματα για τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό κάθε δείκτη.

4. Τα στοιχεία αποστέλλονται μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουλίου κάθε έτους και υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο.

5. Τα στοιχεία για τον ποιοτικό δείκτη εταιρικής διακυβέρνησης (internal governance assessment) θα αποστέλλονται στο ΤΕΚΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 2

Προσδιορισμός Ετήσιου Ποσοστού Εισφοράς - Συνολικού Επιπέδου Ετήσιας Εισφοράς

1. Σε ετήσια βάση το ποσοστό εισφοράς (Contribution Rate - CR) ορίζεται ως το επίπεδο - στόχος επιμεριζόμενο ισομερώς στην διάρκεια των ετών και εν συνεχεία προσαρμοζόμενο βάσει της προκυκλικότητας του τραπεζικού τομέα.

2. Το ποσοστό εισφοράς είναι ίδιο για όλα τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και προσδιορίζεται κάθε χρόνο ως το πηλίκο του επίπεδου-στόχου προς το άθροισμα των εγγυημένων καταθέσεων όλων των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων.

3. Με βάση το ποσοστό αυτό και το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων (Covered Deposits - CD), υπολογίζεται το συνολικό επίπεδο ετήσιας εισφοράς (CR x CD).

Άρθρο 3

Ορισμός Ετήσιας Εισφοράς Πιστωτικού Ιδρύματος

Οι σταθμισμένες με βάση τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο εισφορές κάθε πιστωτικού ιδρύματος υπολογίζονται με την ακόλουθη εξίσωση:

Ci = CR x ARWi x CDi x μ (1), όπου

Ci = ετήσια εισφορά του πιστωτικού ιδρύματος «i»

CR = ποσοστό εισφοράς επί των εγγυημένων καταθέσεων για κάθε έτος

ARWi = συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου για το πιστωτικό ίδρυμα «i»

CDi = εγγυημένες καταθέσεις για το πιστωτικό ίδρυμα «i»

μ = συντελεστής προσαρμογής

Άρθρο 4

Συνολικός Συντελεστής Στάθμισης Κινδύνου

Για τον συνολικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου (Aggregate Risk Weight - ARW), λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες κινδύνου που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1: «Δείκτες Κινδύνου», οι οποίοι υπολογίζονται με βάση στοιχεία που λαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και αφορούν στην 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 1: Δείκτες Κινδύνου

α/α Δείκτης Τύπος Ratio
Α. Κεφαλαιακή Επάρκεια
1 Δείκτης Μόχλευσης (Leverage ratio) Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 /Σύνολο Ενεργητικού Tier 1 Capital / Total Assets
2 Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (CET1 ratio) Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 / Στοιχεία Ενεργητικού σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο Common Equity Tier 1 Capital / Risk Weighted Assets
3 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy ratio) Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 και κεφάλαιο της κατηγορίας 2 / Στοιχεία Ενεργητικού σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο Tier 1 and Tier 2 Capital / Risk Weighted Assets
Β. Ρευστότητα και Χρηματοδότηση
4 Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage ratio) Απόθεμα υψηλής ποιότητας ρευστών διαθεσίμων / Συνολικές ταμειακές εκροές για τις επόμενες 30 ημερολογιακές ημέρες Stock of HQLA / Total net cash outflows over the next 30 calendar days
5 Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio - NSFR) Διαθέσιμο ποσό σταθερής χρηματοδότησης / Απαιτούμενο ποσό σταθερής χρηματοδότησης Available amount of stable funding / Required amount of stable funding
Γ. Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού
6 Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPL ratio) Μη εξυπηρετούμενα δάνεια / Σύνολο δανείων και χρεωστικών τίτλων Non - performing loans / Total loans and Debt Instruments
7 Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από Προβλέψεις Συνολικές Προβλέψεις / Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Total Provisions / Non - performing loans
Δ. Επιχειρηματικό και Διοικητικό Μοντέλο
8 Δείκτης Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού Στοιχεία Ενεργητικού σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο / Σύνολο Ενεργητικού Risk Weighted / Assets Total Assets
9 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (Return on Assets) Καθαρό Εισόδημα / Σύνολο Ενεργητικού Net Income Total / Assets
10 Ποιοτικός Δείκτης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Internal Governance Assessment) Λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία της δεύτερης περιοχής της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) που αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων  
Ε. Πιθανές Ζημιές για το ΣΕΚ  
11 Δείκτης Μη Βεβαρημένων Στοιχείων Ενεργητικού (Unencumbered assets/ covered deposits) Σύνολο Ενεργητικού -Βεβαρημένα στοιχεία Ενεργητικού / Εγγυημένες Καταθέσεις Total Assets -Encumbered Assets / Covered Deposits

Η δικαιολογητική βάση των ανωτέρω δεικτών δίδεται στο ΠαράρτημαΙ: «Δικαιολογητική Βάση Επιλογής Δεικτών Κινδύνου».

Άρθρο 5

Καθορισμός Συντελεστή Στάθμισης Δείκτη

Ορίζεται συντελεστής στάθμισης δείκτη (Indicator Weight - IW) που αποδίδεται σε κάθε δείκτη κινδύνου βάσει της ιδιότητας του. Ο συνολικός συντελεστής στάθμισης για κάθε κατηγορία κινδύνου είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της EAT ενώ το άθροισμα των συντελεστών στάθμισης που έχει αποδοθεί σε όλους τους δείκτες κινδύνου πρέπει να ισούται με 100%. Στον Πίνακα 2: «Συντελεστές Στάθμισης Δείκτη», παρουσιάζονται οι συντελεστές στάθμισης κάθε δείκτη κινδύνου.

Πίνακας 2: Συντελεστές Στάθμισης Δείκτη

α/α Δείκτης Ελάχιστος Συντελεστής Στάθμισης Ευέλικτος Συντελεστής Στάθμισης Τελικός Συντελεστής Στάθμισης Δείκτη (IW)
Α. Κεφαλαιακή Επάρκεια     22%
1 Δείκτης Μόχλευσης (Leverage ratio) 9% 0% 9%
2 Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (CET1 ratio) 9% 0% 9%
3 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy ratio) 0% 4% 4%
Β. Ρευστότητα και Χρηματοδότηση 18%
4 Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage ratio) 9% 0% 9%
5 Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding ratio - NSFR) 9% 0% 9%
Γ. Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού 19%
6 Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPL ratio) 13%   13%
7 Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από Προβλέψεις 0% 6% 6%
Δ. Επίχειρηματικό και Διοικητικό Μοντέλο 25%
8 Δείκτης Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού 6,50%   6,50%
9 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (Return on Assets) 6,50%   6,50%
10 Ποιοτικός Δείκτης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Internal Governance Assessment) 0% 12% 12%
Ε. Πιθανές Ζημιές για το ΣΕΚ 16%
11 Δείκτης Μη Βεβαρημένων Στοιχείων Ενεργητικού (Unencumbered assets/ covered deposits) 13% 3% 16%

Άρθρο 6

Καθορισμός Κλάσεων Κινδύνου

1. Καθορίζονται κλάσεις κινδύνου για κάθε δείκτη κινδύνου, κατ' εφαρμογή της μεθόδου ταξινόμησης σε κλάσεις. Ο αριθμός κλάσεων κινδύνου καθορίζεται σε τέσσερις (4). Οι κλάσεις αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή Πολύ Υψηλός, Υψηλός, Μεσαίος, Χαμηλός όπως αυτά αξιολογούνται με βάση τους δείκτες. Τα όρια των κλάσεων προσδιορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής και ουσιαστική διαφοροποίηση των συμμετεχόντων ιδρυμάτων και να αποφεύγεται η ταξινόμηση στην ίδια κλάση πιστωτικών ιδρυμάτων με σημαντικές διαφορές στους δείκτες κινδύνου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

2. Οι κλάσεις κινδύνου κατ' αντιστοιχία στον κάθε δείκτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 «Συντελεστές στάθμισης, κλάσεις και επιμέρους βαθμολογίες κινδύνου ανά δείκτη».

3. Η δικαιολογητική βάση της επιλογής της μεθόδου αυτής παρουσιάζεται στο Παράρτημα II: «Δικαιολογητική Βάση της Επιλογής της Μεθόδου Ταξινόμησης σε Κλάσεις».

Άρθρο 7

Καθορισμός Επιμέρους Βαθμολογίας Κινδύνου

Καθορίζεται η επιμέρους βαθμολογία κινδύνου (Individual Risk Score - IRS) για κάθε κλάση κινδύνου. Οι επιμέρους βαθμολογίες κινδύνου (IRS), κατ' αντιστοιχία των κλάσεων κινδύνου, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Οι τιμές των επιμέρους βαθμολογιών κινδύνου (ΙRS) κυμαίνονται από 0 έως 100 όπου η τιμή 0 υποδεικνύει τον χαμηλότερο κίνδυνο, η τιμή 33 τον μεσαίο, η τιμή 66 τον υψηλό και η τιμή 100 τον υψηλότερο, αντικατοπτρίζοντας αναλογικά το ύψος του κινδύνου.

Πίνακας 3: Συντελεστές στάθμισης, κλάσεις και επιμέρους βαθμολογίες κινδύνου ανά δείκτη

Δείκτης Κινδύνου Συντελεστής στάθμισης Δείκτη (IW) Κλάσεις Επιμέρους Βαθμολογίες Κινδύνου (IRS)
Κεφαλαιακή Επάρκεια 22%    
Δείκτης Μόχλευσης Α1 9% 0%<Α1<3% IRSA1100
3%<Β1<8,5% IRSB166
8,5%<Γ1<14,5% IRSn33
Δ>14,5% IRS 0
Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Α2 9% 0%<Α2<9,5% IRSA2100
9,5%<Β2<12% IRSb266
12%<Γ2<18% IRSF233
Δ2>18% IR^20
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Α3 4% 0%<Α3<13% IRSA3100
13%<Β3<15,5% IRSB366
15,5%<Γ3<21,5% IRSF333
Δ3>21,5% IRS 0
Ρευστότητα και Χρηματοδότηση 18%    
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας Α4 9% 0%<Α4<80% IRSA4100
80%<Β4<100% IRSB466
100%<Γ4<120% IRSm33
Δ4>120% IR^40
Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης Α5 9% 0%<Α5<90% IRSA5100
90%<Β5<100% IRSB566
100%<Γ5<120% IRSF533
Δ5>120% IR^50
Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού 19%    
Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Α6 13% 0%<Α6<4,5% IRSA60
4,5%<Β69% IRSb633
9%<R<19% IRSre66
Δ >19% IRS.J00
Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από Προβλέψεις Α7 6% 0%<Α7<30% IRSA7100
30%<Β7<45% IRSB766
45%<Γ7<55% IRSF733
Δ7>55% IRS 0
Επιχειρηματικό και Διοικητικό Μοντέλο 25%    
Δείκτης Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού Α8 6,50% 0%<Α8<40% IRSA80
40%<Β8<60% IRSbs33
60%<Γ8<100% IRSre66
Δ8>100% ^100
Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού Α9 6,50% α9<0% IRSa9100
0%<Β9<0,5% IRSb966
0,5%<Γ9<1,5% IRSre33
Δ9>1,5% IR^90
Ποιοτικός Δείκτης Εταιρικής Διακυβέρνησης Α10 12% 1 IRSA10O
2 IRSB1033
3 IRSn066
4 IRS^100
Πιθανές Ζημιές για το ΣΕΚ 16%    
Δείκτης Μη Βεβαρημένων Στοιχείων Ενεργητικού Α11 16% 0%<Α11<130% IRSA11100
130%<Β11<185% IRSb„66
185%<Γ11<230% IRSm33
Δ11>230% IRSah0

Άρθρο 8

Υπολογισμός Συνολικής Βαθμολογίας Κινδύνου

Κάθε επιμέρους βαθμολογία κινδύνου (IRS) που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη κλάση για κάθε πιστωτικό ίδρυμα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή στάθμισης δείκτη (IW) που έχει αποδοθεί σε κάθε συγκεκριμένο δείκτη κινδύνου.

Για κάθε πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία κινδύνου (Aggregate Risk Score - ARS) ως το άθροισμα των γινομένων των συντελεστών στάθμισης (IW) επί των επιμέρους βαθμολογιών κινδύνου (IRS).

ARSi = Σ n j = 1 = IWj * IRSj(2)

όπου j είναι ο δείκτης κινδύνου και i το πιστωτικό ίδρυμα

Σ n j = 1 = IWj * IRSj = 100% και

IRSj = IRSXj ., για ορισμένα Χ στο {Α, Β,..., Μ}

Συνεπώς, μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής έχει υπολογιστεί η συγκεκριμένη συνολική βαθμολογία κινδύνου (ARS) για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, η οποία λαμβάνει τιμές από 0-100.

Άρθρο 9

Συνολικός Συντελεστής Στάθμισης Κινδύνου

1. Προκειμένου να προσδιοριστεί ο συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου (Aggregate Risk Weight - ARW) ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Καθορισμός Κατηγοριών Συνολικής Βαθμολογίας Κινδύνου:

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία και με βάση τη συνολική βαθμολογία κινδύνου (ARS), τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταταχθούν σε κατηγορίες κινδύνου. Συγκεκριμένα, καθορίζονται πέντε (5) κατηγορίες συνολικής βαθμολογίας κινδύνου (ARS) στις οποίες κατατάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση την αντίστοιχη βαθμολογία κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Για κάθε κατηγορία τα όρια της συνολικής βαθμολογίας κινδύνου (ARS) ορίζονται με τρόπο τέτοιο που να αντιστοιχούν στο βαθμό του κινδύνου, δηλαδή η πρώτη κατηγορία αντιστοιχεί στο χαμηλότερο και η τελευταία στον υψηλότερο κίνδυνο.

Στον Πίνακα 4 «Κατηγορίες Κινδύνου και Συνολικοί Συντελεστές Στάθμισης ανά Κατηγορία», παρουσιάζονται οι πέντε (5) κατηγορίες συνολικής βαθμολογίας κινδύνου.

β) Καθορισμός Συνολικού Συντελεστή Στάθμισης Κινδύνου:

Ο συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου (Aggregate Risk Weight - ARW) για κάθε κατηγορία κινδύνου ορίζεται έτσι ώστε στην χαμηλή κατηγορία να αντιστοιχεί χαμηλός συνολικός συντελεστής ο οποίος θα κλιμακώνεται αυξητικά για κάθε κατηγορία κινδύνου. Ο συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου (ARW) παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

Η επιλογή του ύψους των συνολικών συντελεστών στάθμισης (ARW) αντικατοπτρίζει την αντιστοιχία της επιβάρυνσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με την αντίστοιχη πιθανότητα περιέλευσης τους σε αδυναμία και ενεργοποίησης του συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Ειδικότερα, για τις πέντε κατηγορίες κινδύνου ορίστηκαν συντελεστές 75%, 100%, 125%, 150% και 175% αντίστοιχα.

Πίνακας 4: Κατηγορίες Κινδύνου και Συνολικοί Συντελεστές Στάθμισης ανά Κατηγορία

Κατηγορία συνολικής βαθμολογίας κινδύνου Όρια συνολικής βαθμολογίας κινδύνου (ARS) Συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου (ARW)
1 (ΧΑΜΗΛΟΣ) ARS<30 75%
2 (ΜΕΣΑΙΟΣ) 30<ARS<50 100%
3 (ΥΨΗΛΟΣ) 50<ARS<65 125%
4 (ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ) 65<ARS<75 150%
5 (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ) ARS>75 175%

2. Κατ' εξαίρεση της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει δημοσιεύσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία, το εν λόγω ίδρυμα θα κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων.

3. Περαιτέρω, τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών θα κατατάσσονται πάντα στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου λόγω ελλιπών στοιχείων αναφοράς ή/και μη ισοδύναμου με το ευρωπαϊκό εποπτικού πλαισίου στη χώρα προέλευσης.

4. Επιπλέον, σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα δεν αποστείλει στο ΤΕΚΕ στοιχεία για συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου, το πιστωτικό ίδρυμα θα κατατάσσεται στην υψηλότερη κλάση για τους εν λόγω δείκτες.

Άρθρο 10

Συντελεστής Προσαρμογής

1. Υπολογίζονται οι σταθμισμένες για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο εισφορές (Pi) για κάθε πιστωτικό ίδρυμα με βάση τις τιμές των μεταβλητών CR, CD και ARW.

Pi = CR x ARWi x CDi(3)

Με βάση τις τρεις πρώτες μεταβλητές της εξίσωσης (1) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης μπορούμε να υπολογίσουμε τις σταθμισμένες με βάση τον κίνδυνο εισφορές. Ωστόσο, επειδή το συνολικό επίπεδο ετήσιας εισφοράς που προκύπτει από τους υπολογισμούς ενδέχεται να διαφέρει από το προκαθορισμένο συνολικό ετήσιο επίπεδο εισφορών βάσει στόχου, χρησιμοποιείται ο συντελεστής προσαρμογής.

2. Υπολογίζεται ο συντελεστής προσαρμογής (μ), ως εξής:

μ = καθορισμένο συνολικό ετήσιο επίπεδο εισφορών βάσει στόχου / προκύπτον συνολικό επίπεδο εισφορών σταθμισμένων βάσει κινδύνου

Ο συντελεστής προσαρμογής χρησιμοποιείται προκειμένου να αναπροσαρμοστεί το προκύπτον αριθμητικό αποτέλεσμα των ετήσιων εισφορών με το ετήσιο ποσό εισφορών όπως αυτό έχει αρχικά καθοριστεί.

Άρθρο 11

Υπολογισμός Τελικών Προς Καταβολή Εισφορών ανά Π.Ι.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπολογιστεί όλες οι επιμέρους μεταβλητές, υπολογίζεται η εισφορά κάθε πιστωτικού ιδρύματος με βάση την αρχική εξίσωση (1) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 12

Διαχρονικές Προσαρμογές

Η μεθοδολογία θα επανεξετάζεται σε τριετή βάση, εκτός από τα εποπτικά όρια των δεικτών που θα επαναξιολογούνται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς.

Άρθρο 13

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα Ι, II και III αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/22.06.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (Β' 2048) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0001491 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1687/06.10.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 3633).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κατηγορία Α: Κεφαλαιακή Επάρκεια

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
α/α Δείκτης Τύπος Κατευθυντήριες Γραμμές EAT
Α.1 Δείκτης Μόχλευσης (Leverage ratio) Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 Σύνολο Ενεργητικού Περιλαμβάνεται στον πίνακα των Βασικών Δεικτών της EAT
Α.2 Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (CET1 ratio) Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 Στοιχεία Ενεργητικού σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο Περιλαμβάνεται στον πίνακα των Βασικών Δεικτών της EAT
Α.3 Δείκτης Κεφαλαιακής
Επάρκειας
(Capital Adequacy ratio)
Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 και κεφάλαιο της κατηγορίας 2 Στοιχεία Ενεργητικού σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο Δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες των Βασικών Δεικτών της EAT ωστόσο η χρήση του είναι αποδεκτή και συνεπής με τις κατευθυντήριες γραμμές

Στην κατηγορία αυτή υιοθετούνται δύο βασικοί δείκτες Α.1 και Α.2 από τον πίνακα βασικών δεικτών των Κατευθυντήριων γραμμών της EAT. Σημειώνεται ότι η EAT προτείνει τη χρήση είτε του δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (Α.2) είτε του Δείκτη κεφαλαιακής κάλυψης Πραγματικά ίδια κεφάλαια/Απαιτούμενα ίδια κεφάλαια (Capital Coverage Ratio). Ο δείκτης Κάλυψης Κεφαλαίου απεικονίζει το βαθμό κάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις της Βασιλείας III από τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος. Αποτελεί ένα στατικό δείκτη ο οποίος αφενός δεν απεικονίζει το βαθμό κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος, αφετέρου λαμβάνει υπόψη μόνο τα κεφάλαια κατηγορίας Tier 1, τα οποία περιλαμβάνονται και στους άλλους δύο δείκτες της κατηγορίας αυτής. Συνεπώς απορρίφθηκε η χρήση του δείκτη Κάλυψης Κεφαλαίου και έναντι αυτού, προκρίθηκε η υιοθέτηση του δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών.

Πέραν των δύο δεικτών (Α.1 και Α.2), υιοθετείται ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Α.3), διότι λαμβάνει υπόψη τα εποπτικά κεφάλαια των κατηγοριών 1 και 2 (Tier 1, Tier 2) προς τα σταθμισμένα με τον κίνδυνο στοιχεία του Ενεργητικού (RWA) και συνεπώς αξιολογεί την ικανότητα του πιστωτικού ιδρύματος να απορροφά ζημίες χωρίς να διαταράσσονται οι κύριες λειτουργίες του. Επιπλέον, αποτυπώνει την κεφαλαιακή επάρκεια του πιστωτικού ιδρύματος και την ικανότητα της τράπεζας να διαχειριστεί τις ζημίες της και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της EAT, η προσθήκη δείκτη ο οποίος δεν περιγράφεται στους πίνακες βασικών και πρόσθετων δεικτών, όπως ο προαναφερθείς δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Α.3), είναι αποδεκτή. Ειδικότερα, «πέραν των βασικών δεικτών κινδύνου, τα ΣΕΚ μπορούν επιπλέον να συμπεριλάβουν πρόσθετους δείκτες κινδύνου που είναι συναφείς με τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου των συμμετεχόντων ιδρυμάτων» (παρ. 52 Κατευθυντήριων Γραμμών), ενώ επισημαίνεται ότι ο πίνακας του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών που περιγράφει πρόσθετους δείκτες είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός (παρ. 54 Κατευθυντήριων Γραμμών).

Κατηγορία Β: Ρευστότητα και Χρηματοδότηση

Δείκτες Ρευστότητας και Χρηματοδότησης
α/α Δείκτης Τύπος Κατευθυντήριες Γραμμές EAT
Β.1 Δείκτης Κάλυψης
Ρευστότητας
(Liquidity Coverage ratio)
Απόθεμα υψηλής ποιότητας ρευστών διαθέσιμων Συνολικές ταμειακές εκροές για τις επόμενες 30 ημερολογιακές ημέρες Περιλαμβάνεται στον πίνακα των Βασικών Δεικτών της EAT
Β.2 Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding ratio -NSFR) Διαθέσιμο ποσό σταθερής χρηματοδότησης Απαιτούμενο ποσό σταθερής χρηματοδότησης Περιλαμβάνεται στον πίνακα των Βασικών Δεικτών της EAT

Στην κατηγορία αυτή υιοθετούνται πλήρως οι δείκτες που περιλαμβάνονται στον πίνακα των βασικών δεικτών της EAT δεδομένου ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού 575/2013 αναφορικά με τον ορισμό του δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (Β.1) και του δείκτη Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Β.2).

Κατηγορία Γ: Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού

Δείκτες Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού
α/α Δείκτης Τύπος Κατευθυντήριες Γραμμές EAT
Γ.1 Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPL ratio) Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Σύνολο δανείων και χρεωστικών τίτλων Περιλαμβάνεται στον πίνακα των Βασικών Δεικτών της EAT
Γ. 2 Δείκτης Κάλυψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από Προβλέψεις Συνολικές προβλέψεις Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες των Βασικών Δεικτών της EAT ωστόσο η χρήση του είναι αποδεκτή και συνεπής με τις κατευθυντήριες γραμμές.

Στην κατηγορία αυτή από τον πίνακα των βασικών δεικτών της EAT υιοθετείται η χρήση του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (Γ.1) προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ποιότητα των στοιχείων του Ενεργητικού στην αξιολόγηση του κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Περαιτέρω προκειμένου για τη διεύρυνση της αξιολόγησης υιοθετείται η χρήση και του Δείκτη Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από Προβλέψεις (Γ.2).

Οι ανωτέρω δείκτες παρέχουν μία εναρμονισμένη εικόνα για την ποιότητα των στοιχείων του Ενεργητικού.

Επισημαίνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της EAT, η προσθήκη δείκτη ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες βασικών και πρόσθετων δεικτών είναι αποδεκτή.

Κατηγορία Δ: Επιχειρηματικό και Διοικητικό Μοντέλο

Δείκτες Επιχειρηματικού και Διοικητικού Μοντέλου
α/α Δείκτης Τύπος Κατευθυντήριες Γραμμές EAT
Δ.1 Δείκτης Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού Στοιχεία Ενεργητικού σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο Σύνολο Ενεργητικού Περιλαμβάνεται στον πίνακα των Βασικών Δεικτών της EAT
Δ.2 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (Return on Assets) Καθαρό Εισόδημα Σύνολο Ενεργητικού Περιλαμβάνεται στον πίνακα των Βασικών Δεικτών της EAT
Δ.3 Ποιοτικός Δείκτης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Internal Governance) Λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία της δεύτερης περιοχής της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process-SREP) που αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων Δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες των Βασικών Δεικτών της EAT ωστόσο η χρήση του είναι αποδεκτή και συνεπής με τις κατευθυντήριες γραμμές

Στη κατηγορία αυτή υιοθετούνται οι δείκτες Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού (Δ.1) και Απόδοσης Ενεργητικού (Δ.2) που περιλαμβάνονται στον πίνακα βασικών δεικτών της EAT.

Πέραν των προτεινόμενων δεικτών αυτών υιοθετείται και η χρήση Ποιοτικού Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης (Δ.3), που απεικονίζει την αξιολόγηση του επόπτη αναφορικά με το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης κάθε πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο της Εποπτικής Διαδικασίας Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ).

Κατηγορία Ε: Πιθανές Ζημιές για το ΣΕΚ

Δείκτες Πιθανών Ζημιών για το ΣΕΚ
α/α Δείκτης Τύπος Κατευθυντήριες Γραμμές EAT
Ε.1 Δείκτης Μη Βεβαρημένων Στοιχείων Ενεργητικού (Unencumbered assets/ Covered deposits) Σύνολο Ενεργητικού -Βεβαρημένα στοιχεία Ενεργητικού Εγγυημένες Καταθέσεις Περιλαμβάνεται στον πίνακα των Βασικών Δεικτών της EAT

Στην κατηγορία αυτή υιοθετείται η χρήση του δείκτη Κάλυψης των Εγγυημένων Καταθέσεων από τα Μη Βεβαρημένα Στοιχεία Ενεργητικού (Ε.1) που περιλαμβάνεται στους πίνακες βασικών δεικτών της EAT. Ο δείκτης αυτός αποτιμά επαρκώς τον κίνδυνο μη ανάκτησης των καταβαλλόμενων από το ΣΕΚ αποζημιώσεων, από το προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ

Oι Κατευθυντήριες Γραμμές της EAT παρουσιάζουν δύο μεθόδους ταξινόμησης, τη διακριτή κλίμακα και τη συνεχή. Η μέθοδος της διακριτής κλίμακας υιοθετήθηκε καθότι η βαθμονόμηση κινδύνου, χρησιμοποιώντας αυτήν και όχι τη συνεχή, ταιριάζει καλύτερα σε έναν τραπεζικό τομέα που απαρτίζεται από μικρό αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων και χαρακτηρίζεται από μικρή ετερογένεια, όπως είναι ο ελληνικός. Επιπλέον, η ταξινόμηση σε διακριτές κλάσεις καθιστά ευχερέστερους τους υπολογισμούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Τα βήματα για τον υπολογισμό των εισφορών με βάση τον κίνδυνο έχουν ως εξής:

ΒΗΜΑ1

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της EAT, προκειμένου να υπολογιστούν οι σταθμισμένες εισφορές με βάση τον κίνδυνο, καθορίζονται δείκτες κινδύνου που αφορούν στις εξής κατηγορίες:

  • Κεφαλαιακή Επάρκεια
  • Ρευστότητα και Χρηματοδότηση
  • Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού
  • Επιχειρηματικό και Διοικητικό Μοντέλο και
  • Πιθανές Ζημιές για το ΣΕΚ.

Οι ανωτέρω κατηγορίες καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες κινδύνου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (παράγραφος 1, άρθρο 4 της παρούσας απόφασης). Για κάθε δείκτη κινδύνου των ανωτέρω κατηγοριών καθορίζεται ένας συντελεστής στάθμισης (Indicator Weight - IW).

Ενδεικτικά:

  • Για την κατηγορία της κεφαλαιακής επάρκειας ο συντελεστής στάθμισης του δείκτη μόχλευσης ορίζεται σε 9% και του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε 4%, ενώ του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών ορίζεται σε 9%. Άρα, ο συντελεστής στάθμισης δείκτη (IW) όλης της κατηγορίας της κεφαλαιακής επάρκειας που υπολογίζεται ως το άθροισμα των συντελεστών στάθμισης των τριών δεικτών κινδύνου της κατηγορίας αυτής είναι 22% και απεικονίζεται στον Πίνακα 2 (άρθρο 5 της παρούσας απόφασης).

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις υπόλοιπες κατηγορίες κινδύνου καθώς και για τους δείκτες που τις απαρτίζουν.

Εφαρμόζοντας την μέθοδο ταξινόμησης σε κλάσεις καθορίζονται κλάσεις κινδύνου για κάθε δείκτη κινδύνου και για κάθε κλάση καθορίζονται όρια. Για όλους τους δείκτες κινδύνου ορίστηκαν τέσσερις κλάσεις. Ο καθορισμός των ορίων των κλάσεων βασίζεται σε στοιχεία που στέλνουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα όρια των κλάσεων, όπως περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές της EAT, προσδιορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η επαρκής και ουσιαστική διαφοροποίηση των συμμετεχόντων ιδρυμάτων και να αποφευχθεί η ταξινόμηση στην ίδια κλάση πιστωτικών ιδρυμάτων με σημαντικές διαφορές στους δείκτες κινδύνου.

Ενδεικτικά, για τον δείκτη μόχλευσης η πρώτη κλάση έχει κατώτατο όριο ίσο με 0 και ανώτατο μικρότερο του 3%, η δεύτερη μεγαλύτερο ή ίσο του 3% και μικρότερο του 8,5%, η τρίτη μεγαλύτερο ή ίσο του 8,5% και μικρότερο του 14,5% και η τέταρτη από 14,5% και άνω.

Oι τιμές των επιμέρους βαθμολογιών κινδύνου (IRS) κυμαίνονται από 0 έως 100, όπου η τιμή 0 υποδεικνύει τον χαμηλότερο κίνδυνο, η τιμή 33 τον μεσαίο, η τιμή 66 τον υψηλό και η τιμή 100 τον υψηλότερο, αντικατοπτρίζοντας αναλογικά το ύψος του κινδύνου. Ενδεικτικά για τον δείκτη μόχλευσης, στην πρώτη κλάση η επιμέρους βαθμολογία κινδύνου που αντιστοιχεί είναι 100, στη δεύτερη 66, στην τρίτη 33 και στην τέταρτη 0. Για τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επιμέρους βαθμολογία κινδύνου που αντιστοιχεί στην πρώτη κλάση είναι 0, στην δεύτερη 33, στην τρίτη 66, και στην τέταρτη 100. Αντίστοιχα συμβαίνει και για τους υπόλοιπους δείκτες ανά κατηγορία δεικτών.

Οι κλάσεις και οι τιμές επιμέρους βαθμολογίας κινδύνου (IRS) παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

ΒΗΜΑ 2

Υπολογίζεται η επιμέρους βαθμολογία κινδύνου ανά πιστωτικό ίδρυμα (Indicator Risk Score-IRS) για κάθε δείκτη κινδύνου ως το γινόμενο της τιμής επιμέρους βαθμολογίας κινδύνου του δείκτη που έχει αποδοθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επί τον συντελεστή στάθμισης του αντίστοιχου δείκτη (Indicator Weight-IW).

Η συνολική βαθμολογία κινδύνου (Aggregate Risk Score - ARS) για κάθε πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών κινδύνου ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Καθορίζονται κατηγορίες συνολικής βαθμολογίας κινδύνου (Χαμηλός, Μεσαίος, Υψηλός, Πολύ Υψηλός, Πάρα Πολύ Υψηλός) με αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης (75%, 100%, 125%, 150%, 175%) βάσει της συνολικής βαθμολογίας κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος (Πίνακας 4-παρ. 1, άρθρο 9 της παρούσας απόφασης). Ειδικότερα, ο συνολικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου (Aggregate Risk Weight - ARW) για κάθε κατηγορία κινδύνου, ορίζεται έτσι ώστε στην χαμηλή κατηγορία να αντιστοιχεί χαμηλός συνολικός συντελεστής, ο οποίος θα αυξάνεται κατά 25 μονάδες βάσης για κάθε κατηγορία κινδύνου. Ειδικότερα, για κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες κινδύνου ορίστηκαν συντελεστές 75%, 100%, 125%, 150% και 175% αντίστοιχα.

Με βάση τη συνολική βαθμολογία κινδύνου (ARS) κάθε πιστωτικό ίδρυμα κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου, όπου και του αποδίδεται ο αντίστοιχος συντελεστής στάθμισης κινδύνου (Aggregate Risk Weight - ARW).

Άρθρο 15

Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!