Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 93651/2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88970/10-11-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β’ 5347).

Αριθμ. 93651

ΦΕΚ B’ 5226/07.10.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88970/10-11-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β’ 5347).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

3. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

8. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

9. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40.

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 11. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184).

13. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (OJ ΕΕ L 352/24-12-2013).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Ο.J. EE L 187/1 της 26.6.2014) και ιδίως το άρθρο 22, τα κεφάλαια Ι και ΙΙ και το παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής (L187).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

18. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 19. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

20. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

22. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

23. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

24. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

25. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

26. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

27. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

28. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

29. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

30. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

31. Την υπό στοιχεία 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

32. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

33. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

34. Την υπό στοιχεία C (2014)/10128 final/17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

35. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217(1)/8-12-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

36. Την υπ’ αρ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ορισμού του «Ο.Α.Ε.Δ. » ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Β’ 3048).

37. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/ 31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»” (Β’ 5968).

38. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

39. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

40. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ. «Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 1708).

41. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ. «Ορισμός μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 883).

42. Την υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ. , με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το Οργανόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

43. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

44. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ100/23-01-2018 εγκύκλιο με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 20142020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).

45. Το υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Ε.Σ.Π.Α. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εφαρμογή Κλίμακας Μοναδιαίου Κόστους για την αποζημίωση δαπανών της δράσης "Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης", προσαρμοσμένο στο άρθρο 48 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).

46. Το υπ’ αρ. 15738/05-02-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Ε.Σ.Π.Α. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης “Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης"».

47. Το εγκεκριμένο έγγραφο εξειδίκευσης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41/16-7-2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (ΑΔΑ: 9ΧΩΚ46ΜΤΛΡ-544).

48. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως εγκρίθηκαν με τη 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (26-10-2016).

49. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

50. Την υπ’ αρ. 63701/8-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ2Σ746ΜΤΛΡ-8ΓΑ).

51. Την υπό στοιχεία ΓΝ 108/2021 Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

52. Το από 16-9-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περί παροχής σύμφωνης γνώμης.

53. Την υπ’ αρ. 27295/435/4-3-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

54. Το υπ’ αρ. 2050/21-05-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ σχετικά με την δυνατότητα ένταξης της δράσης στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ με βάση την παράγραφο 5,12 της εγκυκλίου ΠΔΕ 2021 (έργα προς ένταξη σε προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων 2014-2020 και 2021-2027 με προσθήκη ειδικού όρου).

55. Την υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη δράσης «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου»»»(Β’ 5347), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 27302/22-3-2022 (Β’ 1390) όμοιά της.

56. Την υπ’ αρ. 15/2021 Δημόσια Πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου».

57. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων.» (Β’ 1137).

58. Το υπ’ αρ. 79789/09-08-2022 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

59. Τις υπ’ αρ. 3343/61/15-6-2021 και 4193/82/28-7-2021, 5016/13-9-2022 αποφάσεις του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.

60. Την υπ’ αρ. 837235/22-09-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α..

61. Τις υπ’ αρ. 807/21-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΤΕ4691Ω25Θ9), υπ’ αρ. 1623/21-09-2022 (ΑΔΑ: 61Ω04691Ω2Φ6Μ), υπ’ αρ. 1223/21-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΕΦ4691Ω2ΕΕΞ), υπ’ αρ. 125/1501-2022 (ΑΔΑ: ΡΚΘΤ4691Ω2-51Φ), υπ’ αρ. 318/07-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΠ94691Ω2-ΛΔΚ), υπ’ αρ. 563/09-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΔΧ4691Ω2-Ω7Ρ), υπ’ αρ. 74/ 11-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΤΩ4691Ω2-Ζ6Β), υπ’ αρ. 152/ 18-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ω2Ζ4691Ω2-Ε5Ι) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α..

62. Την υπ’ αρ. 88530/23-9-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

63. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας τροποποιείται η πηγή χρηματοδότησης και η προκαλούμενη δαπάνη της δράσης στον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ε3341). Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη, ύψους σαράντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (48.000.000€), που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού που τίθενται στο ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και ανακατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: -Για το έτος 2022: 9.000.000,00 ευρώ -Για το έτος 2023: 39.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση τηςυπ’ αρ. 88970/10-11-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”, ως εξής:

Άρθρο 1

Ταυτότητα της δράσης

1. Σκοπός της δράσης είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

2. Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 3.400 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α..

Οι 3.400 θέσεις της δράσης κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:

i. 2.600 θέσεις για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και

ii. 800 θέσεις για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.400 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων (εφόσον οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί) θέσεων εργασίας, έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και προκηρύσσονται με δελτίο τύπου. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών ισχύει μέχρι 31-12-2023.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa. gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Π.Α. (www.espa.gr).

4. Στοιχεία της δράσης

Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Δ.ΥΠ.Α._09/Α.Α.: 6291
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Τίτλος και περιγραφή δράσης «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου»
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίηση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant)
Καθεστώς ενίσχυσης Κανονισμός de minimis 1407/2013 ή Κανονισμός 651/2014
Ταμείο  ΕΚΤ
Ενδιάμεσος Φορέας Δ.ΥΠ.Α.
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη  48.000.000 €

Άρθρο 2

Πλαίσιο Ένταξης - Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες περιοχές

1. Η δράση «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

2. Η Δράση εμπίπτει:

α) Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού».

β) Στον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων».

γ) Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8i «Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού».

δ) Στον Ειδικό στόχο Ι «Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».

3. Η εκτιμώμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 48.000.000,00 ευρώ και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως εξής:

-Για το έτος 2022:9.000.000,00 ευρώ

-Για το έτος 2023: 39.000.000,00 ευρώ

Στο πλαίσιο της παρούσας θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται οι περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4. Για την παρακολούθηση της πράξης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες:

Α. Δείκτες εκροών:

-CΟ01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, με τιμή στόχο​ 3.400 άτομα (εκ των οποίων 1.360 άνδρες και 2.040 γυναίκες)

-CΟ02: μακροχρόνια άνεργοι, με τιμή στόχο 2.040 άτομα (εκ των οποίων 816 άνδρες και 1.224 γυναίκες)

-Τ4850: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών, με τιμή στόχο 1.360 άτομα -Τ4854: άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τιμή στόχο 2.040 άτομα.

-11309: ωφελούμενοι του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε δράσεις εργασιακής και κοινωνικής (επαν)ένταξης, με τιμή στόχο 272 άτομα.

Β. Δείκτες Αποτελέσματος -

CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.

-11308: Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.

5. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στην παρούσα δράση, χορηγούνται είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis) είτε βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής. Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, από τον δυνητικά δικαιούχο στο πεδίο του πίνακα δαπανών. Η επιχείρηση για κάθε κύκλο ξεχωριστά επιλέγει στην αίτηση χρηματοδότησης το ίδιο καθεστώς ενίσχυσης για όλες τις κατηγορίες δαπανών.

Α) Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).

Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στον εν λόγω Κανονισμό θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενίσχυση με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού, οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του εν λόγω Κανονισμού. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (παρ. 1 του άρθρου​ 1) και δραστηριοποιείται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, η υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού (παρ. 2 του άρθρο 1), εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση».

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση δυνάμει του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρχείου της Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ 2).

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013), καθώς και ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013).

Β) Για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να ενταχθούν βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, οι ενισχύσεις που χορηγούνται αφορούν σε οιεσδήποτε επιχειρήσεις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης·

β) δεν έχουν ακόμη προβεί σε διανομή κερδών·

γ) δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης.

Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα είτε καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την οικονομική της δραστηριότητα.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας μίας επιχείρησης για τα στοιχεία α) και γ) γίνεται μέσω του καταστατικού της επιχείρησης και του στοιχείου β) από τα φορολογικά έντυπα. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου του στοιχείου​ γ), οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού: «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα». Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια της παρ. 2 ή 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι καθώς και του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία νεοσύστατη επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 800.000€ τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ιδίως των προϋποθέσεων σώρευσης της παρ. 3γ αυτού.

Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, μπορούν να σωρευθούν με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, μέχρι το υψηλότερο σχετικό όριο συνολικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης από τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 ή άλλο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Κανονισμού. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού 651/2014. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3

Φορέας υλοποίησης της δράσης

1. Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου», υλοποιείται από τα ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ. .

Άρθρο 4

Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1. Δικαιούχοι

1. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικούείναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

3. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση,

γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

ε. η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα,

στ. η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στη δράση πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα που έπεται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δύναται να ενταχθεί στη δράση εφόσον καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία της αξιολόγησης της πρότασης.

4. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της πρότασης, ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι υπάρχει μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

α. Έλεγχος στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε πρόσληψη προσωπικού για την υποχρέωση κάλυψης της μείωσης προσωπικού.

β. Ενημέρωση του δικαιούχου σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πρόσληψη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και προσκόμισης αντίστοιχων δικαιολογητικών, ορίζοντας σχετική προθεσμία.

5. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού όταν συντελείται κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:

α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση,

ε. η φυλάκιση και ο θάνατος,

στ. η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων. Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 κατά την αξιολόγηση.

4.2. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων

1. Δεν εντάσσονται στη δράση:

α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4488/2017.

γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της “Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων”. Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

δ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ε. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς δεν είναι επιλέξιμες:

αα. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000 του Συμβουλίου,

ββ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γγ. ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

στ. Επιχειρήσεις για ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου.

ζ. Επιχειρήσεις για ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

η. Επιχειρήσεις για ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η υποχρέωση ή η κατά προτίμηση χρήση εγχώριων αγαθών ή υπηρεσιών έναντι των εισαγόμενων.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς αα. έως και γγ. της περίπτωσης

ε) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που δεν είναι επιλέξιμοι δεν τυγχάνουν ενίσχυσης και εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

θ. Τα νυχτερινά κέντρα.

ι. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

ια. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό.

ιβ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιγ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

ιδ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ιε. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα. ιστ. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη (ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι), οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ιζ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

ιη. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.

ιθ. Οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει να ενταχθούν οι χορηγηθείσες ενισχύσεις στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 22 αυτού.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

4.3. Ωφελούμενοι - Άνεργοι

1. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:

α) Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις και

β) να είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και μετά:

i. στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΗ). Πρώην έκτακτο προσωπικό ΔΕΗ ή πρώην απασχολούμενοι σε εργολάβους ΔΕΗ,

ii. στον τομέα των μεταφορών και χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη, iii. σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης και στον τομέα του τουρισμού, καθώς και

iv. σε λοιπές επιχειρήσεις.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες ανέργων κατά την υπόδειξή τους πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης,

β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

2. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις:

α. Άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπόδειξής τους στην επιχείρηση:

αα. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

ββ. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

γγ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και

δδ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση.

β. Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου) και

δ. Άτομα τα οποία:

αα. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελώνεργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),

ββ. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων (ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά),

γγ. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), και

δδ. δε θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

ε. Άτομα τα οποία:

αα. έχουν απασχοληθεί στις επιχειρήσεις της παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου από την 17η/11/2021, ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μετά.

ββ. που δεν έχουν απασχοληθεί καθόλου στις επιχειρήσεις της παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου.

3. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.3 του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες δαπάνες - Προϋπολογισμός πράξεων

5.1. Επιλέξιμες δαπάνες

1. Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, δεκαπέντε (15) μηνών και δεκαοκτώ (18) μηνών ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου που προσλαμβάνεται, όπως περιγράφεται στην παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου.

2. Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης“Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)”», βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των 933 ευρώ μηνιαίως και 11.196 ευρώ σε 12μηνη βάση.

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για την εκάστοτε διάρκεια της δράσης σύμφωνα με την παρ.​ 5.2 του παρόντος άρθρου (για 12, 15, 18 μήνες πλήρους απασχόλησης), συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

4. Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 75% έως 100% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους. Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:

α. για τους ανέργους που απασχολούνταν στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΗ), πρώην έκτακτο προσωπικό ΔΕΗ ή πρώην απασχολούμενοι σε εργολάβους ΔΕΗ, καθώς και στον τομέα των μεταφορών και των χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του μοναδιαίου κόστους,

β. για τους άνεργους που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού καθώς και σε λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του μοναδιαίου κόστους. Αν οι άνεργοι της εν λόγω β κατηγορίας είναι:

i) ηλικίας 30-49 ετών, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του μοναδιαίου κόστους.

ii) ηλικίας 50 ετών και άνω, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του μοναδιαίου κόστους iii) μακροχρόνια άνεργοι, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του μοναδιαίου κόστους

iv) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 50 ετών και άνω, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του μοναδιαίου κόστους

v) γυναίκες, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του μοναδιαίου κόστους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνεται και το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ως εξής:

Κατηγορία ανέργου Ποσοστό επιχορήγησης Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης σε ευρώ
α. Άνεργοι προερχόμενοι από τον τομέα της ενέργειας (ΔΕΗ), μεταφορών και των χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη 100% 933,00
β. Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις (πλην των παρακάτω περιπτώσεων): 75% 699,75
β. i. Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις τουχονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις 30-49 ετών 80% 746,40
β. ii Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις 50 ετών και άνω  90% 839,70
β. iii. Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις 90% 839,70
β.​ iv. Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις 50 ετών και άνω 100%  933,00
β. ​v. Άνεργες γυναίκες προερχόμενες από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις 100% 933,00

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

5.2. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια υλοποίησης

1. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται:

α) για τους ωφελούμενους των κατηγοριών i και ii της περ. β της υποπαρ. 1 της παρ. 4.3 του άρθρου 4 σε δεκαοκτώ (18) μήνες,

β) για τους ωφελούμενους της κατηγορίας iii της περ. β της υποπαρ. 1 της παρ. 4.3 του άρθρου 4 σε δεκαπέντε (15) μήνες,

γ) για τους ωφελούμενους της κατηγορίας iv της περ. β της υποπαραγράφου 1 της παρ. 4.3 του άρθρου 4 δώδεκα (12) μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ (€)

Α Άνεργοι προερχόμενοι από τον τομέα της ενέργειας, μεταφορών και των χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη 16.794,00 = 18 ΜΗΝΕΣ Χ 933,00 (100%)

Β Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού (πλην των παρακάτω περιπτώσεων): 10.496,25 = 15 ΜΗΝΕΣ Χ 699,75 (75%)

Β i. Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού, ηλικίας 30-49 ετών 11.196,00 = 15 ΜΗΝΕΣ Χ 746,40 (80%)

β ii Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού, 50 ετών κι άνω 12.595,50 = 15 ΜΗΝΕΣ Χ 839,70 (90%)

β iiI Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού 12.595,50 = 15 ΜΗΝΕΣ Χ 839,70 (90%)

β Iv Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού, 50 ετών και άνω 13.995,00 = 15 ΜΗΝΕΣ Χ 933,00 (100%)

β v Άνεργες γυναίκες προερχόμενες επιχειρήσεις του χονδρικού-λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού 13.995,00 = 15 ΜΗΝΕΣ Χ 933,00 (100%)

Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές επιχειρήσεις (πλην των παρακάτω περιπτώσεων): 8.397,00 = 12 ΜΗΝΕΣ Χ 699,75 (75%)

Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές επιχειρήσεις, ηλικίας 30-49 ετών 8.956,80 = 12 ΜΗΝΕΣ Χ 746,40 (80%)

Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από λοιπές επιχειρήσεις 10.076,40 = 12 ΜΗΝΕΣ Χ 839,70 (90%)

Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές επιχειρήσεις, 50 ετών κι άνω 10.076,40 = 12 ΜΗΝΕΣ Χ 839,70 (90%)

Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από λοιπές επιχειρήσεις, 50 ετών και άνω 11.196,00 = 12 ΜΗΝΕΣ Χ 933,00 (100%)

Άνεργες γυναίκες προερχόμενες από λοιπές επιχειρήσεις 11.196,00 = 12 ΜΗΝΕΣ Χ 933,00 (100%)

2. α) Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 € (ή των 100.000 € όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

β) Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία νεοσύστατη επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 800.000€ τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ιδίως των προϋποθέσεων σώρευσης της παρ. 3γ αυτού.

Άρθρο 6

Διαδικασία Υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

2. Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στη Δ.ΥΠ.Α. όσο και στο ΠΣΚΕ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο προγράμματος.

Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση και σε επόμενους κύκλους ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει.

3. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής:

α. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ. κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης ή δελτίου τύπου.

β. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., να διαθέτει Αριθμό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. γίνεται με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής). Σε περίπτωση ανάγκης επικαιροποίησης των στοιχείων τους, επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πριν την υποβολή της αίτησης.

Στην ανωτέρω περίπτωση, ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με e-mail στο αρμόδιο ΚΠΑ

2. Στην περίπτωση αποστολής e-mail, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/ polites-kai-kathemeri noteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese/ ekdoseupeuthunes-deloses.

Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

δ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Δ.ΥΠ.Α., ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - Δ.ΥΠ.Α.e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών ή για ομογενείς).

ε. Τροποποιήσεις/διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Σχέδιο/Draft» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Ηλεκτρονική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.

στ. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης), οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), καθώς επίσης και την κατηγορία του ανέργου.

ζ. Επισυναπτόμενα έγγραφα: Επιπρόσθετα οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά

α) είτε

i. με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙa), είτε

ii. με τη σώρευση ενισχύσεων με βάση την παρ. 3γ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIb) και

β) με τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη κάθε φορά ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

4. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α..

5. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

6. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

7. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

8. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Άρθρο 7

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης - Έγκριση πράξεων

7.1. Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης

Το Γραφείο ή Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας ή σε περίπτωση ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση το αντίστοιχο του αρμόδιου ΚΠΑ2 ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στην ανωτέρω δράση. Αντίστοιχα, αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ​ 2) ή ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

7.2. Κριτήρια αξιολόγησης - Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση. Η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης/ οριστικοποίησης υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

2. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με την «Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Τεκμηρίωση Επιλογής Άμεσης Αξιολόγησης για το «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» (Παράρτημα ΙV), και περιλαμβάνει δύο (2) στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης,

ΣΤΑΔΙΟ Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ​ 2) σε υπαλλήλους του Γραφείου ή Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης - αξιολογητές, οι οποίοι εξετάζουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ο οποίος γίνεται εντός του κράτους μέλους και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, έλεγχος τυχόν εκκρεμών ανακτήσεων) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ-Δ.ΥΠ.Α.), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - Δ.ΥΠ.Α.e-ΕΦΚΑ), της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

3. Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης όπως και σε δραστηριότητες που αφορούν σε μετέπειτα στάδια επαλήθευσης και πληρωμών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι - αξιολογητές δεν διενεργούν κατά την υλοποίηση της δράσης επιτόπιες ή και διοικητικές επαληθεύσεις σε πράξεις που έχουν αξιολογήσει προκειμένου να διασφαλίζεται η διακριτότητα των ρόλων και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο ΠΣΚΕ όλα τα στοιχεία της αίτησης τα οποία καταχωρήθηκαν από τον δυνητικά δικαιούχο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Όλα τα πεδία της ενέργειας αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο δυνητικά δικαιούχος.

5. Η αξιολόγηση των σταδίων Α “Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης” και Β “Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων” (Παράρτημα ΙV) γίνεται σε τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης, του οποίου οι ερωτήσεις έχουν ενσωματωθεί στο ΠΣΚΕ. Ο αξιολογητής καλείται να συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις, αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου και εισάγει τη σχετική τιμή του κάθε κριτηρίου (ναι/όχι/δεν απαιτείται).

6. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης επιπλέον αξιολογείται και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των δυνητικά δικαιούχων της ενίσχυσης σχετικά είτε

i. με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος ΙΙα της παρούσας, για τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού σε εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών είτε

ii. με τη σώρευση ενισχύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 αντίστοιχα (Παράρτημα ΙΙβ) και για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Σε περίπτωση που στην υπεύθυνη δήλωση η επιχείρηση δηλώσει εκκρεμότητα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται από τον αξιολογητή και η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, δεδομένου ότι τα τυχόν προς ανάκτηση ποσά που έχουν βεβαιωθεί ταμειακώς στις αρμόδιες ΔΟΥ και δεν έχουν καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω οφειλές είναι άμεσα απαιτητές και δεν δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση [άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)].

8. Στη συνέχεια ο αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

9. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης από τον αξιολογητή ακολουθεί η αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

10. Ο Προϊστάμενος αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο αξιολόγησης, ο οποίος εξετάζει και οριστικοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης. Έχοντας την τελική ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης μπορεί, όπου κρίνει σκόπιμο, να αλλάξει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και να διαφοροποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης με κατάλληλη τεκμηρίωση.

11. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικά δικαιούχους με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης, ορίζοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

12. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), εκδίδεται η σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική).

13. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2.

14. Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αρμόδια για την αξιολόγηση είναι το αντίστοιχο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή του αρμόδιου ΚΠΑ2 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των ΚΠΑ 2 αντίστοιχα.

15. Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ή Γραφείο Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης. 16. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει μεθοδολογίας και εγκεκριμένων κριτηρίων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» σύμφωνα με την απόφαση Νο 11/30-9-2016, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

7.3. Έγκριση

1. Στην εγκριτική απόφαση της πράξης προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, το ποσό της επιχορήγησης ανά κατηγορία ωφελούμενου και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, είτε

α) λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει μέσα στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, δηλαδή για το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη, και έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), είτε

β) τα ποσά που έχει λάβει βάσει του καθεστώτος ενίσχυσης της παρ. 3γ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

2. Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ

2), μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α. την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και

β. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

γ. κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της παρούσας.

Για τη διαπίστωση της κατηγορίας του ανέργου ο εργασιακός σύμβουλος προβαίνει επιπλέον και σε έρευνα σε τρίτα πληροφορικά συστήματα όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και του e-ΕΦΚΑ. Όπου απαιτείται ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά από τον προς υπόδειξη ωφελούμενο άνεργο επιπλέον δικαιολογητικά.

Η υπόδειξη γίνεται από το ΚΠΑ 2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα στο οποίο θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.

3. Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ 2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και την κατηγορία ανέργου. Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων, πραγματοποιείται κατά την κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία του εργασιακού συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, την συνάφεια του προφίλ του ανέργου με την θέση, την ειδικότητα του, τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική του εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη.

4. Είναι δυνατή η αλλαγή της κατηγορίας και της ειδικότητας στην αρχική τοποθέτηση, μετά την γνωμοδοτική ένταξης, εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση ανέργου και κατόπιν υποβολής αιτήματος τροποποίησης. Προϋπόθεση για την αλλαγή αυτή είναι ο προϋπολογισμός της κατηγορίας της νέας θέσης να μην υπερβαίνει τον αρχικά εγκριθέντα προϋπολογισμό της γνωμοδοτικής ένταξης.

5. Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

6. Είναι δυνατή η επιμήκυνση, της ως άνω προθεσμίας για την υπόδειξη και την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Η αίτηση του εργοδότη για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του 90 ήμερου (60 και 30 ημέρες επιμήκυνση).

7. Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) την οποία δήλωσαν κατά την αίτησή τους.

8. Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος που συμμετέχει στη δράση, με ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, πρέπει να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ το απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

9. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (σημείο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται. Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και τη λήξη ή την αποχώρησή τους από τη δράση (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως).

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

10. Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται μέσω του ΠΣΚΕ. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη του δικαιούχου. Αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του τελευταίου διμήνου απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης, αντίστοιχα.

11. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από τη λήξη της δράσης, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση ή απόλυσή του, προκειμένου να καταβληθεί στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα απασχόλησής του. 12. Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας της δράσης (follow-up).

7.4. Διαδικασία ενστάσεων/αντιρρήσεων

1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708)].

2. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οι αντιρρήσεις κατά απόρριψης καταβολής ενίσχυσης, απένταξης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ 2, πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 126829/ ΕΥΘΥ1217/08.12.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης έχει εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (όπως αριθμό εργαζομένων που δικαιούται η επιχείρηση).

3. Όλες οι ενστάσεις/αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ 2 του δικαιούχου όπου απασχολείται ο ωφελούμενος, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων/αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης/αντίρρησης του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ 2 ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης/αντίρρησης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.

Άρθρο 8

Διαδικασία υλοποίησης - Παρακολούθηση πράξεων

8.1. Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης

Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης

Εντός 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για καταβολή της ενίσχυσης με τα σχετικά δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο ή Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών του αρμόδιου ΚΠΑ 2, όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.

Β) Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό με άλλο πρόσφορο μέσο (όπως κατάθεση στην Υπηρεσία ή μέσω e-mail) είναι τα εξής:

I. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε δώρα εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και επιδόματος αδείας.

II. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. και δεν απαιτείται να υποβληθούν από τον δικαιούχο.

III. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης - εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της ενίσχυσης).

IV. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι τηρεί τους όρους της δράσης και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία καθώς και τον Κανονισμό 1407/2013 ή τον Κανονισμό 651/2014 αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα που αιτείται να ενισχυθεί. Οι αρχικές και οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, καθότι δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της ενίσχυσης.

Γ) Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και ειδικά στην ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή των τελικών πληρωμών των δικαιούχων, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση:

i) Υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι έχει καταβάλει τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει ή ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης.

ii) Φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.

Δ) Οι τελικές πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού καταβολής της ενίσχυσης, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει ο όρος της παρακράτησης στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζει στην Υπηρεσία ο δικαιούχος.

8.2. Παρακολούθηση πράξεων - Επαληθεύσεις - Πιστοποιήσεις

1. Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ, όλων των στοιχείων που αφορούν τη δράση όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

2. Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

3. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης - πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 8.1. του παρόντος άρθρου.

4. Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 487). Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π (ΣΔΕ), στην υπ’ αρ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του ν. 4314/2013 και των παρ. 4,5,6 του άρθρου 125 και του άρθρου 71 του Κανονισμού 1303/2013.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4144/2013: “i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους”».

6. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στην Δ.ΥΠ.Α. ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

7. Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της εκδίδεται σχετική απόφαση (ενδεικτικά για ανάκληση, απόρριψη καταβολής επιχορήγησης) από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2.

8. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οι αντιρρήσεις κατά της απόρριψης καταβολής ενίσχυσης, απένταξης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ2.

9. Εάν κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ενίσχυσης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την επιτόπια και τη διοικητική επαλήθευση, μετά την παραλαβή -εκ μέρους του δικαιούχουτης έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

8.2.1. Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

1. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

2. Συνιστάται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του προς επιχορήγηση υπαλλήλου και πριν το πρώτο αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα και η δεύτερη πριν τη λήξη του προγράμματος.

3. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις πέραν των δύο, δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατά την κρίση του Προϊσταμένου.

4. Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.

5. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

6. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της Πράξης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της Έκθεσης. Το έντυπο της Έκθεσης Επιτόπιας επαλήθευσης θα αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο στην Διοικητική επαλήθευση για την καταβολή ενίσχυσης του διμήνου που θα έπεται χρονικά και θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

7. Ειδικότερα, κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:

i. Η λειτουργία της επιχείρησης.

ii. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού. iii. Αν έχει αναρτηθεί η επίσημη αφίσα του συγχρηματοδοτούμενου έργου σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

8.2.2. Διοικητική Επαλήθευση - Πιστοποίηση

1. Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης το Γραφείο ή Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης καταχωρείται στο ΠΣΚΕ. Ειδικότερα κατά τη διοικητική επαλήθευση ελέγχονται τα εξής:

α. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα).

β. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α..

γ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης - εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της ενίσχυσης).

δ. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι τηρεί τους όρους της δράσης και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία καθώς και τον Καν. 1407/2013 και τον Καν. 651/2014 αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα που αιτείται να ενισχυθεί.

2. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της επιχορήγησης.

3. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και ειδικά στην ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή των τελικών πληρωμών των δικαιούχων ελέγχονται τα κάτωθι:

α. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι έχει καταβάλει τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει ή ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης,

β. Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν.4314/2014».

γ. Η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου - εξόδου στο ΠΣΚΕ.

8.3. Καταβολή ενίσχυσης

1. Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης ή εξαιτίας της υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α..

3. Η καταβολή του πρώτου και του τελευταίου διμήνου συνδέεται με την συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου-εξόδου των επιχορηγουμένων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 7.3. του άρθρου 7 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης θα έπεται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις δράσης

9.1 Διαδικασία Τροποποιήσεων

1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων

Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2). Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παρούσα και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράμματος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τροποποιήσεις αφορούν στα παρακάτω:

i. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

ii. Αλλαγή νομικής μορφής. iii. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.

iv. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.

v. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.

vi. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης φόρμας στο ΠΣΚΕ, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α., η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.

9.2. Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης

1. Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, χωρίς αύξηση στο ποσό επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση:

α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου,

β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου. Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) Δ.ΥΠ.Α..

2. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας) είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του εργοδότη μέσω του ΠΣΚΕ, που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση της δράσης και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ 2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

9.3. Τροποποίηση/επικαιροποίηση απόφασης ένταξης

Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων τροποποιείται στις εξής περιπτώσεις: - όταν υπάρχει αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού - όταν ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων μειώνεται σε ποσοστό άνω του 20%.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που δεν επιφέρουν τις παραπάνω αλλαγές (όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης, αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου: νομικής μορφής, επωνυμίας επιχείρησης), η απόφαση Ένταξης επικαιροποιείται.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση της δράσης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις προϋποθέσεις της δράσης σύμφωνα με την παρ. 4.3 του άρθρου 4 της παρούσας. Επίσης, ελέγχεται ότι έχει συμπληρωθεί το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου του εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε στο ΠΣΚΕ. Ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και να υποδεικνύεται από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο της κατηγορίας με την ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου είναι δυνατή η αντικατάσταση είτε

α) με άνεργο της ίδιας κατηγορίας με άλλη ειδικότητα είτε

β) με άνεργο άλλης κατηγορίας με την ίδια ή άλλη ειδικότητα.

4. Το ποσό επιχορήγησης μεταβάλλεται ανάλογα σε περίπτωση αντικατάστασης με άνεργο άλλης κατηγορίας.

5. Σχετικά με τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

6. Στις περιπτώσεις:

α. Μη αντικατάστασης του προσωπικού, η δράση διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν.

β. Αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της.

γ. Μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

δ. Στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίαςλοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

7. Εάν υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της δράσης η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη της να προβεί σε αντικατάσταση.

8. Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης, πλην της περίπτωσης που η πρόσληψη καλύπτει την αντικατάσταση δεσμευόμενου προσωπικού.

9. Τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας ισχύουν και στην περίπτωση κενής θέσης δεσμευόμενου ή και επιχορηγούμενου προσωπικού, η οποία δεν θεωρείται μείωση προσωπικού.

10. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

11. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχορηγούμενων ατόμων ταυτόχρονα και σε άλλα προγράμματα ή επενδυτικά σχέδια, στα οποία επιχορηγείται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

12. Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της δράσης οι επιχορηγούμενοι να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Άρθρο 11

Διακοπή - Δημοσιονομική διόρθωση

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), για την απόδοση στην Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα:

«7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον Ο.Α.Ε.Δ. και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και​ μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.​

8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. . Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/ τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού.». Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν.δ. 356/1974 και των άρθρων 98 και 136 του ν. 4270/2014.

2. Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β’ 2784) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 11319/9.9.2016 (Β’ 3048) υπουργικής απόφασης. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει, και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06).

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση πράξεων

1. Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση συντάσσεται η τελική διοικητική επαλήθευση η οποία περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο της πράξης και έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης μέσω του ΠΣΚΕ.

2. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη βεβαίωση ολοκλήρωσης πράξης στο δικαιούχο. Με τη Βεβαίωση αυτή:

i. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (τα παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της Πράξης).

ii. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος. iii. Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς.

iv. Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης.

v. Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας προσβασιμότητας ΑΜΕΑ εφόσον απαιτείται και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων (όπως απογραφικά δελτία εισόδουεξόδου ωφελουμένων).

vi. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από ΕΥΔ/ΕΦ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.).

3. Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο ηλεκτρονικά. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις δικαιούχων που απορρέουν από τους Κανονισμούς ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία)

Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.

2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣΚΕ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.

3. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.

5. Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII του Καν. 1303/2013 και ειδικότερα:

α. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου στην υλοποίηση του έργου.

β. Να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχουν λάβει από το ΕΚΤ παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ. Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην πράξη σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του Ε.Π. Η εν λόγω ενημέρωση αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

δ. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί ο ΕΦ, στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

6. Να τηρούν και να ενημερώνουν τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης.

7. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την λήξη του καθεστώτος ενίσχυσης.

Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων).

Άρθρο 14

Πληροφόρηση

1. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www. ependyseis.gr/mis). Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων του α’ κύκλου ορίστηκε στην υπ’ αρ. 15/2021 Δημόσια Πρόσκληση, από 19-112021 έως 14-9-2022.

2. Η έναρξη και λήξη κάθε επόμενου κύκλου δημοσιεύεται με σχετικό δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και του Ε.Σ.Π.Α. (www.espa.gr).

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται και στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες.

3. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

4. Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

5. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Καν. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), του ν. 4624/2019, καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και Καν.1304/2013.

6. Η Δ.ΥΠ.Α. αποστέλλει στην ΕΥΚΕ προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., συνοπτικές πληροφορίες υπό την τυποποιημένη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Με βάση το άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού, προκύπτει η υποχρέωση αποστολής περιληπτικής πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου.

7. Η Δ.ΥΠ.Α. για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, αποστέλλει στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 εντός 6 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Οι αναρτημένες στον σχετικό ιστότοπο πληροφορίες, πρέπει να είναι διαθέσιμες για 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Άρθρο 15

Τελικές Διατάξεις

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός  Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!