Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1095166 ΕΞ 2022 Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ ́- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3222516
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1095166 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’
και ΣΤ’ του Πίνακα Διανομής

Θέμα: Έκδοση του «Εγχειριδίου Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών διοικητικών διαδικασιών (Ηλεκτρονικά Έγγραφα - Κατάργηση της Υποχρέωσης Υποβολής ΕπικυρωμένωνΑντιγράφων- Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)», Οκτωβρίου 2022.

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, πληροφοριακού χαρακτήρα, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων, για τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτό και επισημαίνουμε ότι:

α) Στο εν λόγω Εγχειρίδιο αναλύονται με τρόπο απλό και κατανοητό, υπό μορφήερώτησης και απάντησης, θέματα που αφορούν τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα, καθώς και τηνυπενθύμιση των διατάξεων για την Κατάργηση της Υποχρέωσης Υποβολής Επικυρωμένων Αντιγράφων σε υπηρεσίες και φορείς και τη Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής, σύμφωναμε τις επελθούσες μεταβολές της νομοθεσίας. Η εν λόγω έκδοση συμπληρώνει ως προς τηθεματολογία το Εγχειρίδιο, που είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2021 και αφορούσε τηνπρόσβαση σε έγγραφα, τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων και την εκπροσώπηση τωνπολιτών στις διοικητικές αρχές, το οποίο σας είχε αποσταλεί με το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ2021/1.10.2021 έγγραφό μας.

β) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλη αρμόδιαΔιεύθυνση Οργάνωσης.

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών παρακαλούνται, όπως, με μέριμνά τους, προωθήσουν τοηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων τωνυπαλλήλων αυτών, προς ενημέρωση και χρήση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!