Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 110/280797/2022 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 110/280797

ΦΕΚ B' 5034/27.09.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 356/63548/10.03.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)» (Β’ 1388).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

3. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

4. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α’ 113).

5. Τον ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).

6. Τα άρθρα 66, 67 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τα άρθρα 13 - 29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1 - 8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α’ 135).

8. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).

9. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α’ 1205).

10. Το σημείο 2.4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 282966/ 09-07-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β’ 684).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45, 28.06.2014).

12. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας(-ΠΣΣΕ-ΗΣ)» (Β’ 2417).

13. Την ανάγκη στήριξης των Οστρακοκαλλιεργητών (φυσικών ή νομικών προσώπων) της Επικράτειας οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους κατά το έτος 2020.

14. Το από 09.06.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

15. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ σύμφωνα με το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014.

16. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

17. Την υπ’ αρ. 3672/44010/18.02.2022 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 2.754.126 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 20073 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. (ΑΔΑ Ω30Ζ4653ΠΓ-ΔΝ4).

18. Την υπ’ αρ. 134/2021 (ηλεκτρονικό μήνυμα της 27/12/2021) γνωμοδότηση της Κ.Ε.Μ.Κ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

19. Την υπ’ αρ. 888/160862/09.06.2022 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. της περ. ε’ παρ. 5 του άρθρου 24, του ν. 4270/ 2014, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 356/63548/10.03.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1388),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 356/63548/10.03.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1388).

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 356/63548/10.03.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 καταργούνται.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!