Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 5115/2022 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Αριθμ. 5115

ΦΕΚ B' 4922/21.09.2022

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τo άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

7. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156) και ειδικότερα το άρθρο 3.

8. Την υπ’ αρ. 87051/12.09.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της με αριθ. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 (Β’ 1248) υπουργικής απόφασης» (Β’ 4855).

9. Την υπ’ αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

10. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ιδίως του άρθρου 29, της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 8, της παρ. 7 του άρθρου 35, της παρ. 1 του άρθρου 36 και της παρ. 12 του άρθρου 63 αυτού.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΕΕΕΕ L 231) και ιδίως τα άρθρα 38 - 40 αυτού.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (ΕΕΕΕ L 231).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1296/2013 (ΕΕΕΕ L 231).

14. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΕΕΕ L 74).

15. Την υπό τα στοιχεία C (2022) 3826 final Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.06.2022 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.

16. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

17. Το γεγονός ότι οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των ενταγμένων σε αυτό έργων τεχνικής βοήθειας με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

I. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος.

II. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 με δικαίωμα ψήφου είναι:

Α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

2. O Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

3. Ο Γενικός Διευθυντής Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

4. O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Μονάδας Α1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».

Β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών υπουργείων και της ΜΟΔ Α.Ε.

6. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή εκπρόσωπός του.

7. Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή εκπρόσωπός του.

8. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή εκπρόσωπός του.

9. Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού ή εκπρόσωπός του.

10. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εκπρόσωπός του.

11. Ο Γενικός Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εκπρόσωπός του.

12. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή εκπρόσωπός του.

13. Ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

14. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εκπρόσωπός του.

15. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

16. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού.

18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

20. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

21. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

22. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ).

23. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών.

24. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ Α.Ε.)

25. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.

Γ) Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

26. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

27. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Δ) Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

28. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

29. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

30. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE).

31. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

32. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

33. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ).

34. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

35. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

36. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ).

37. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

38. Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

39. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος

40. Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

41. Εκπρόσωπος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

42. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει μία ψήφο.

III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 20212027, συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

2. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

3. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Εκπρόσωπος της Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ - ΕΣΕΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece).

6. Εκπρόσωποι των Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

8. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

9. Εκπρόσωπος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ).

10. Εκπρόσωποι των έξι Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΣΑΕ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣΠεΠ, ΕΥΘΥΠΣ, ΕΥΚΕ, και ΕΥΔ ΤεΒο).

11. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

12. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ).

13. Εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

14. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF).

15. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για το «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027»

16. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

17. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

18. Οι Προϊστάμενοι των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

IV. Κάθε φορέας που συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή αυτού, καθώς και κάθε αντικατάστασή τους.

Σε περίπτωση απουσίας του εκπροσώπου ενός φορέα ή κωλύματος να συμμετάσχει στις εργασίες της Επιτροπής, συμμετέχει ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση αδυναμίας και του αναπληρωτή, για την συμμετοχή σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται να ορίζεται από τον φορέα άλλο πρόσωπο ως εκπρόσωπός του, ειδικά εξουσιοδοτημένο για συμμετοχή στην συγκεκριμένη συνεδρίαση.

V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκαλούνται από τον Πρόεδρό της εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα. Επίσης δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη Υπουργείων και λοιπών φορέων.

Άρθρο 2

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 20212027 και να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ (ΚΚΔ).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:

α) την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του.

Ειδικότερα, σε κάθε συνεδρίασή της η Επιτροπή ενημερώνεται από την Διαχειριστική Αρχή για την εξέλιξη του προγραμματισμού των προσκλήσεων και τον βαθμό επίτευξης της εφαρμογής του.

β) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων.

γ) τη συμβολή του Προγράμματος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές για την χώρα συστάσεις, οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση του Προγράμματος.

δ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τα Χρηματοδοτικά Μέσα, στα οποία συνεισφέρει το Πρόγραμμα, καθώς και για τα προβλεπόμενα στο Έγγραφο Στρατηγικής της παρ. 1 του άρθρου 59 του Καν. 2021/1060, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση.

ε) την πρόοδο της εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολογήσεων του Προγράμματος και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων τους από την Διαχειριστική.

στ) την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος

ζ) την πρόοδο της υλοποίησης των πράξεων στρατηγικής σημασίας.

η) την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου.

θ) την πρόοδο στη ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων δημόσιων οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων.

ι) πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση ενδεχόμενης συνεισφοράς του Προγράμματος στο Πρόγραμμα InvestEU.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:

α) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων και την ένταξη τους στους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών,

β) την Τελική Έκθεση Επιδόσεων του Προγράμματος, που συντάσσεται από την Διαχειριστική Αρχή, πριν την διαβίβασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

γ) το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος και κάθε τροποποίησή του,

δ) κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής για την τροποποίηση Προγράμματος, πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

ε) την εξαίρεση από την απαίτηση εφαρμογής επιλογών απλοποιημένου κόστους για ορισμένες πράξεις μη κρατικής ενίσχυσης του τομέα έρευνας και καινοτομίας με συνολικές δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ, με την οποία συμφωνεί και εισηγείται η Διαχειριστική Αρχή.

ΙΙ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή ή/και την ΕΑΣ, μεταξύ άλλων σχετικά με μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων.

ΙΙΙ. Για την άσκηση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Προγράμματος. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 3

Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

I. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, με τον οποίο ρυθμίζεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του.

Οι αποφάσεις είναι δυνατόν να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας, που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ».

II. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027:

α) Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης με κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, την ενημερώνει για την εξέλιξη διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που αφορούν σε πράξεις του Προγράμματος και διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της.

β) Μεριμνά για την δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και των πληροφοριών και των δεδομένων που ανταλλάσσονται με την Επιτροπή Παρακολούθησης στον ιστότοπο του Προγράμματος.

III. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

O Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!