Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α 77262/2022 Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Υ.Α 77262/2022

ΦΕΚ B’ 4688/06.09.2022

Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α' 70).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (Α' 45).

3. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιάρθρωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 75).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α' 258).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

6. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

7. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α' 205).

8. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α' 137) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40.

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

16. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

17. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

19. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

20. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α' 156).

21. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

22. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α' 17).

23. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΟΑΕΔ)» (Α' 25).

24. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

25. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

26. Την υπό στοιχεία C (2014)10128/17.12.2014 απόφαση της ΕΕ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως αναθεωρήθηκε με τις υπό στοιχεία C(2017) 8798/18.12.2017, C(2018) 8768/13.12.2018, C(2019) 9420/19.12.2019, C(2020) 5103/20.07.2020 και C(2020) 9115/10.12.2020 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

27. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β' 5968).

28. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών: «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β' 2417 και Β' 3968).

29. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217(1)/8.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784).

30. Την υπ’ αρ. 11319/9.9.2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ορισμού του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Β' 3048).

31. Την υπ’ αρ. 2149/25.7.2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

32. Την υπ’ αρ. 635/8.3.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β' 1708).

33. Την υπ’ αρ. 353/7.2.2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β' 883).

34. Την υπό στοιχεία Νο 43/24-02-2022 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΥΩΨ46ΜΤΛΡ-ΙΔ6).

35. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

36. Το έντυπο εξειδίκευσης, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020», όπως εγκρίθηκαν με την υπ'αρ. 17 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (23.6.2017).

37. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13.7.2016 εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

38. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23.1.2018 εγκύκλιο με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

39. Το υπ’ αρ. 5231/18.1.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙ- ΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 67, ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013) για τη δράση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- ΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕ- ΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ).

40. Την υπ’ αρ. 62936/20.6.2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

41. Την υπό στοιχεία 65759/ΕΥΚΕ 1091/28-6-2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

42. Την υπ’ αρ. 3813/5.7.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α..

43. Την υπ’ αρ. 672972/2.8.2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ.ΥΠ.Α..

44. Τις υπ’ αρ. 685/1.8.2022 (ΑΔΑ: 9Δ1Ζ4691Ω2-ΙΔΥ), 1456/1.8.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΙ84691Ω2-Ζ07), 1080/1.8.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΞΒ4691Ω2-0Ψ3), 1078/1.8.2022 (ΑΔΑ: 93ΘΨ4691Ω2-ΚΨ9), 637/2.8.2022 (ΑΔΑ: 649Η4691Ω2- ΓΒΨ), 463/2.8.2022 (ΑΔΑ: ΨΩ2Λ4691Ω2-Π0Θ), 464/ 2.8.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΣΕ4691Ω2-Υ1Ψ), 2076/2.8.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΘ34691Ω2-ΓΑΑ) και 618/1.8.2022 (ΑΔΑ: 61974691Ω2- 6ΚΗ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α..

45. Την υπ’ αρ. 74952/5.8.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

46. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00 €) στον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι εντός του προϋπολογισμού του τρέχοντος Μ.Π.Δ.Σ. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020» και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2022: 15.000.000,00 ευρώ

Για το έτος 2023: 30.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Ταυτότητα της δράσης

1. Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο / Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ). Ως βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 3.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στην ψηφιακή οικονομία.

Η μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα την πρώτη προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο τόσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, όσο και για την προσαρμογή στα νέα διεθνή δεδομένα, όπως διαμορφώθηκαν από την πανδημία.

Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους) όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» (Industry 4.0).

Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή κινητή διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ​ κ.λπ.), παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Πίνακας 1: Γενικά Στοιχεία της Δράσης

Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 07 / ΑΑ 4877

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Τίτλος της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Γεωγραφικές ενότητες υλοποίησης Όλες οι Περιφέρειες της χώρας

Τομείς Όλοι οι τομείς, εξαιρουμένων των μη επιλέξιμων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας

Κατηγορία ενίσχυσης Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant) / Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Καθεστώς ενίσχυσης Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de minimis 1407/2013 (O.J EE L351/1-24/12/2013)

Ταμείο ΠΑΝ/ ΕΚΤ

Ενδιάμεσος Φορέας Δ.ΥΠ.Α.

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 45.000.000,00 €

2. Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του α' κύκλου υπολείπονται του αριθμού των 3.000 και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της δράσης.

Ο κάθε επόμενος κύκλος θα αφορά στην προκήρυξη της δράσης εκ νέου για τον υπολειπόμενο αριθμό δικαιούχων και έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα προκηρύσσεται με δελτίο τύπου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των δικαιούχων του προηγούμενου κύκλου.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa. gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2023.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης

1. Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 και εμπίπτει στα κάτωθι:

α) Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»,

β) Θεματικός Στόχος 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»,

γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία»,

δ) Ειδικός στόχος i «Αύξηση της Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 18-29 ετών».

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ο Καν. ΕΕ 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση». Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Καν. 1407/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τη Δ.ΥΠ.Α. μέσω των σχετικών πεδίων που συμπληρώνει ο δυνητικός δικαιούχος στην αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο δυνητικός δικαιούχος στα σχετικά πεδία αναφέρει κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και βεβαιώνει ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή το ποσό των 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) (παρ. 1, 3 του άρθρου 6, του Κανονισμού 1407/2013). Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δε δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον καν. ΕΕ 1407/2013 συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια των παρ. 2 ή 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

3. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα Πρόσκληση αφορά όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται σε 45.000.000,00 ευρώ και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως εξής: - Για το έτος 2022: 15.000.000,00 ευρώ - Για το έτος 2023: 30.000.000,00 ευρώ

4. Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των δι- καιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Επίσης, εντάσσονται στη δράση και οι αιτήσεις χρηματοδότησης που εγκρίνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ενστάσεων όπως περιγράφεται στην παρ. 7.3 του άρθρου 7 και οι οποίες περιλαμβάνονται στους συμπληρωματικούς πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων.

5. Για την παρακολούθηση της πράξης θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος:

α) 10301: Συμμετέχοντες έως 29 ετών, με τιμή στόχο 3.000, εκ των οποίων 1.800 γυναίκες, 1.200 άντρες,

β) CR01: Άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ,

γ) CR03: Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους,

δ) CR12: Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.

6. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο (μετά την έκδοσης της τροποποιημένης Απόφασης Ένταξης και μέχρι την υποβολή του Αιτήματος Καταβολής για την πρώτη δόση) και την έξοδο από τη δράση (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία εξόδου) και οπωσδήποτε κατά την υποβολή του Αιτήματος Καταβολής για την τρίτη δόση.

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και συμπληρώνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας της δράσης (follow-up).

Άρθρο 3
Φορέας υλοποίησης της δράσης

1. Η δράση υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α., ως Ενδιάμεσο Φορέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11319/9.9.2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β' 3048).

2. Η υλοποίηση της δράσης γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, μέσω του ΠΣΚΕ γίνεται η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης / επιχειρηματικών σχεδίων, η αξιολόγησή τους από τους αρμόδιους αξιολογητές της Δ.ΥΠ.Α. και η παρακολούθηση των ενταγμένων πράξεων από τα ΚΠΑ2 (Τμήματα ή Γραφεία Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24.7.2018 και 2149/51/25.7.2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και το π.δ. 11/2022 (Α' 25).

3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στην Δ.ΥΠ.Α. ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε..

Άρθρο 4
Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. «Δυνητικοί δικαιούχοι» ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

2. «Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξης στη δράση.

3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο).

β. Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

γ. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

δ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δυνητικοί δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων διενεργείται μέσω ΠΣ ΔΥΠΑ ή/και υπεύθυνων δηλώσεων των δυνητικών δικαιούχων.

4. Όροι συμμετοχής: Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:

4.1. Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

4.2. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών πέραν του διαστήματος των 60 ημερών μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης επιμήκυνσης του δικαιούχου και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

4.3. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά, είτε ως μέλος νομικού προσώπου / νομικής οντότητας).

4.4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

i. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

ii. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) iii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

iv. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

v. Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε' του ν. 4430/2016 (Α' 32). Οι δυνητικά δικαιούχοι (που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης) των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α' 205).

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τη Δ.ΥΠ.Α..

4.5. Δεν εντάσσονται στη δράση:

i. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

ii. Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

iii. Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

iv. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

v. Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.

vi. Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.

vii. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.

viii. Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

ix. Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

Για τις περιπτώσεις vii έως ix ο δυνητικός δικαιούχος προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης.

x. Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

xi. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/coworkingspaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ο δικαιούχος απεντάσσεται από τη δράση.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστη- ριότητας (Κ.Α.Δ.) αναρτώνται την ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

4.6. Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.

4.7. Η απασχόληση των δυνητικών δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους, είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο απένταξής τους.

4.8. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις:

α) γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,

β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγε- νείς α' βαθμού με αναπηρία 80% και άνω Για τις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι απαιτείται - κατά το αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.5 του άρθρου 7 - να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς.

4.9. Η δημιουργία υποκαταστήματος κατά την διάρκεια της δράσης δεν παραβιάζει τους όρους υπαγωγής στη δράση.

4.10. Οι επιχειρήσεις / δικαιούχοι που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

4.11. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Ιδίως για την επιχορήγηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας επισημαίνονται τα εξής: για τη δημιουργία της πρώτης θέσης εργασίας στην επιχείρηση οι δικαιούχοι δεν δύναται να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα, δεδομένου ότι στο ποσό της παρούσας ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται δαπάνη για τη δημιουργία μιας θέσης εξαρτημένης εργασίας. για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας (πέραν της πρώτης) οι δικαιούχοι δύναται να επιχορηγηθούν από προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ).

4.12. Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας και στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας.

Άρθρο 5
Διάρκεια ποσό ενίσχυσης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

2. Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5231/ 18.1.2021 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού για τη δήλωση δαπανών της δράσης «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ. Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

- 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την παρ. 7.5 του άρθρου 7, της πρότασης (Ορόσημο Α)

- 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β)

- 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www. ependyseis.gr

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα εξής:

i. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

ii. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης, καθώς και ο ΑΜΚΑ του δυνητικού δικαιούχου.

iii. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικός δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

iv. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Ο δυνητικός δικαιούχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς την Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - Δ.ΥΠ.Α. e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών ή για ομογενείς).

v. Τροποποιήσεις / διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.

vi. Επισυναπτόμενα έγγραφα: Οι δυνητικοί δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρο- νική αίτηση:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι:

α) η επιχείρηση που θα δημιουργήσουν δεν θα έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ,

β) η επιχείρηση δε θα δημιουργηθεί μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και

γ) οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Καν. 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

γ. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους). Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται βεβαιωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

3. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του α' κύκλου ορίζεται η 12.9.2022 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 3.10.2022 και ώρα 15:00.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των δικαιούχων και εφόσον οι προκηρυχθείσες θέσεις δεν καλυφθούν, δύναται να προκηρυχθεί επόμενος κύκλος της δράσης μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31.12.2023.

5. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης για τους επόμενους κύκλους ανακοινώνονται με δελτίο τύπου το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

6. Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κύκλο.

7. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

8. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου / πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

9. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

10. Ο δυνητικός δικαιούχος, αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στο ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (Γενικά στοιχεία δικαιούχου) επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Ο δυνητικός δικαιούχος απαιτείται να ελέγχει και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

11. Σε όλα τα στάδια υλοποίησης της δράσης τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προ- σώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης - Έγκριση πράξεων

7.1 Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων

α. Για την Πρωτοβάθμια αξιολόγηση Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρη- ματοδότησης διενεργούνται από αξιολογητές (ένας (1) αξιολογητής ανά αίτηση) της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της παρούσας. Οι αξιολογητές δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συντάκτες προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας και θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη σύγκρουση συμφερόντων. Οι αξιολογητές ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. Οι αξιολογητές δε δύνανται να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ.​ 7.2 του παρόντος άρθρου και στο Παράρτημα ΙΙΙ.

β. Για τη Δευτεροβάθμια αξιολόγηση Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος άνεργος ο/η αιτών/ούσα, εξετάζει σε δεύτερο βαθμό, καταχωρεί και οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης των πράξεων είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2.

7.2 Διαδικασία αξιολόγησης Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της Δ.ΥΠ.Α.. Η Δ.ΥΠ.Α. αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ, εφόσον απαιτείται.

Η αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης / επιλογής πράξεων προς ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ Επιλογή και Έγκριση Πράξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατά την χρονική περίοδο που ορίζεται στην παρούσα ή στην προκήρυξη κάθε επόμενου κύκλου. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγονται αποτελέσματα κατάταξης μέσα από το ΠΣΚΕ, με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και πίνακας με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, με όριο την εξάντληση του προϋπολογισμού της παρούσας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν. Βάσει των ανωτέρω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση στην ψηφιακή οικονομία κατά ποσοστό 60% επί των εγκριθεισών αιτήσεων.

ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας. iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων διενεργείται σε 2 στάδια: Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Ο έλεγχος πληρότητας της πρότασης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας από τους αξιολογητές της πρωτοβάθμιας αξιολόγησης αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων καθεστώτος ανεργίας, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και ηλικίας (18-29 ετών) γίνεται για την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση μέσω του ΠΣΚΕ. Ό έλεγχος επιλεξιμότητας συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του Καν. 1407/2013. Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

Οι ομάδες κριτηρίων είναι οι κάτωθι: 1η Ομάδα κριτηρίων:

Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης. Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξι- ολογούνται:

Α.1 Η σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου με αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της πράξης

Α.2 Η τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής δικαιού- χου έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση πέραν των κριτηρίων του Σταδίου Α.

Α.3 Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης ως προς την περίοδο επιλεξιμότητας του προγράμματος και του χρονικού διαστήματος ισχύος του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων που έχει επιλεγεί κάθε φορά για την πράξη.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/όχι). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

Για το κριτήριο Α.2 η τιμή είναι πάντα ΝΑΙ διότι στην παρούσα πρόσκληση δεν προβλέπονται επιπλέον προϋποθέσεις πέραν αυτών που ελέγχονται στο Στάδιο Α. 2η Ομάδα Κριτηρίων:

Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θε- σμικού πλαισίου Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

Β.1 Η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,

Β.2 Η συμβατότητα προτεινόμενης πράξης με το “Σύστημα Εγγύηση για την Νεολαία” (ισχύει μόνο για NEETS 15-29 ετών),

Β.3 Η συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

Β.4 Η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης.

Β.5 Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι / όχι). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 3η Ομάδα Κριτηρίων:

Γ. Σκοπιμότητα πράξης (70%) Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξι- ολογούνται:

Γ.1 Η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης Γ.2 Η αποδοτικότητα πράξης Γ.3 Η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση Γ.4 Η καινοτομία

Γ.5 Η δικτύωση

Γ.6 Η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα της προ- τεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων.

Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα 0-10) και η αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 60 βαθμοί. Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 25. 4η Ομάδα Κριτηρίων:

Δ. Ωριμότητα Πράξης (30%)

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξι- ολογούνται:

Δ.1 Το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης

Δ.2 Ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενερ- γειών

Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα 0-10) και η αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥8. Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από τον βαθμό αξιολόγησης επί τον συντελεστή στάθμισης του. Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε ομάδας κριτηρίων επί τον συντελεστή στάθμισής της και πρέπει να τηρεί ελάχιστο συνολικό αποτέλεσμα.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ.

7.2.1 Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο Π.Σ.Κ.Ε. στην ενέρ- γεια «Αξιολόγηση» όλα τα πεδία τα οποία καταχωρήθηκαν από τον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης κατά το στάδιο της υποβολής. Όλα τα πεδία αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα στοιχεία της παρούσας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου που προσκόμισε ο δυνητικός δικαιούχος. Ο αξιολογητής σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας, τα δεδομένα της υποβολής, τα στοιχεία του φακέλου και τις οδηγίες βαθμολόγησης εκάστου κριτηρίου αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου και εισάγει τη σχετική βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου. Στην συνέχεια ο αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα αποτελέσματα του ελέγχου των σταδίων Α και Β καθώς και τη βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων και η συνολική βαθμολογία καταγράφεται μέσα στο ΠΣΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής διενεργεί πλήρως την αξιολόγηση και αξιολογεί και βαθμολογεί όλα τα κριτήρια ανεξάρτητα εάν στο στάδιο Α ή Β η πρόταση κρίνεται μη πλήρης ή/και μη παραδεκτή.

Κατά την αξιολόγηση, ο αξιολογητής κρίνει με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικού δικαιούχου αν το αντικείμενο εργασιών του εμπίπτει στο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας και συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στο ΠΣΚΕ.

Η εξέταση των προϋποθέσεων για την αξιολόγηση διενεργείται βάσει της ημερομηνίας αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου.

7.2.2 Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση Ο Προϊστάμενος οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και όπου κρίνει σκόπιμο την αναβαθμολόγηση και τη διαφοροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης μετά από σχετική τεκμηρίωση.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Προϊστάμενος διενεργεί την αξιολόγηση καθώς και τα πεδία, τα οποία αξιολογεί είναι ακριβώς ίδια με του πρωτοβάθμιου αξιολογητή.

Η εξέταση των προϋποθέσεων για την αξιολόγηση διενεργείται βάσει της ημερομηνίας αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παράγεται από το ΠΣΚΕ πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση στην ψηφιακή οικονομία κατά ποσοστό 60% επί των εγκριθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, όπως προκύπτει / τεκμηριώνεται από την επιλογή του σχετικού πεδίου κατά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση.

Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων

ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού πρόσκλησης iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω μη παρα- δεκτής αίτησης ή αρνητικής αξιολόγησης Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων με την τελευ- ταία προς ενίσχυση αίτηση προτείνονται για ένταξη όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Για κάθε έναν από τους ανωτέρω επιμέρους Πίνακες περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία:

i. Η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία.

ii. Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου iii. Ο επιχορηγούμενος Π/Υ. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται για το απο- τέλεσμα της αξιολόγησης από τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. πίνακες και μέσω ενημερωτικού e-mail στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης γίνεται αποδεκτή, δύνανται επίσης να ενημερώνονται για την έγκριση της πρότασής τους από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης δεν γίνεται αποδεκτή ενημερώνονται για την απόρριψη της πρότασής τους και για το δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης (ενδικοφανής προσφυγή), σύμφωνα με την παρ.

7.3 του παρόντος άρθρου, από τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail). Επιπροσθέτως και συμπληρωματικά δύναται επίσης να ενημερώνεται από τους αναρτημένους πίνακες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας καθώς και, από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

7.3 Διαδικασία Ενστάσεων Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγη- σης, παρέχεται το δικαίωμα στους δυνητικούς δικαιούχους να ασκήσουν ένσταση.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα πέντε ημερολογιακών (15) ημερών από την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «Αίτηση Ένστασης» του ΠΣΚΕ. Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης [υπ’ αρ. 635/8.3.2016 (Β' 1708) απόφαση Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ2 του δυνητικού δικαιούχου. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες και στο αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (https://www.dypa.gov.gr)

Είναι δυνατή η τμηματική έκδοση των συμπληρωματικών πινάκων. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των εγκριθεισών ενστάσεων χρηματοδοτείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2.

7.4 Ένταξη πράξεων και Δημοσιότητα των ενταγμένων έργων

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και την ανάρτηση τους σύμφωνα με την υποπαρ.​ 7.2.2. του άρθρου 7, ακολουθεί η ένταξη των εγκεκριμένων έργων στη δράση με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α..

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο, αναφέροντας τον κωδικό της πράξης, την κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και την Περιφέρεια εγκατάστασης. Τα στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων δεν δημοσιοποιούνται.

Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

7.5 Έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ενημέρωσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την απόφαση Ένταξης με την οποία εντάσσονται στη δράση και η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

Στη συνέχεια, και εντός της ίδιας προθεσμίας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησής τους για την καταχώριση του ΑΦΜ, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν καταχωρισθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.

Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης ελέγχεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Ελέγχεται επίσης η επιλεξιμότητα των Κ.Α.Δ. δραστηριοποίησης καθώς και η διατήρηση των Κ.Α.Δ. σύμφωνα με την αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου.

Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών μετά από αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 60 ημερών εκ μέρους του δυνητικού δικαιούχου και μετά από αίτηση του δικαιούχου και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Στη συνέχεια, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με τα συνοπτι- κά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο, αναφέροντας την κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, την επωνυμία του δικαιούχου, το είδος της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και την Περιφέρεια εγκατάστασης.

Άρθρο 8
Διαδικασία υλοποίησης - Παρακολούθηση πράξεων

8.1 Παρακολούθηση πράξεων Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ, όλων των στοιχείων που αφορούν τη δράση όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες και διοικητικές.

Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες της έκθεσης επαλήθευσης και έκθεσης πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου.

Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 487) κοινή υπουργική απόφαση.

Οι διοικητικές ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π (ΣΔΕ), στην υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» και σύμφωνα με τα άρθρα 21 του ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4, 5, 6 και 71 του Κανονισμού 1303/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.» του ν. 4144/2013:

«i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια / διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2.

Εάν κατά την επιτόπια ή/και διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ενίσχυσης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την επιτόπια και τη διοικητική επαλήθευση, μετά την παραλαβή -εκ μέρους του δικαιούχουτης έκθεσης πιστοποίησης, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

8.2 Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης

8.2.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της πρώτης δό- σης

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και ενημέρωσης του δικαιούχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της πρώτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της έδρας της επιχείρησής του.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).

ii. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, την οποία δύναται να διαθέτει ή ο ίδιος ο δικαιούχος ή ένας τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τη διαθέτει απασχολούμενος της επιχείρησης, επισυνάπτεται και το Έντυπο Ε4 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πίνακας προσωπικού). iii. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.

iv. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή βεβαίωση αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

v. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.

8.2.2 Υποβολή αίτησης για καταβολή της δεύτερης δόσης

Εντός 30 ημερών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ή εντός 30 ημερών από την εκταμίευση της πρώτης δόσης και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση των έξι μηνών από την έναρξη δραστηριότητας, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της δεύτερης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).

ii. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.

iii. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

iv. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

v. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (μέσω του ΠΣ e-ΕΦΚΑ).

vi. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.

8.2.3 Υποβολή αίτησης για καταβολή της τρίτης δόσης Εντός 30 ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μη- νών από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ή εντός 30 ημερών από την εκταμίευση της δεύτερης δόσης και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση των δώδεκα μηνών από την έναρξη δραστηριότητας, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της τρίτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).

ii. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης. iii. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

iv. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

v. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (μέσω του ΠΣ e-ΕΦΚΑ).

vi. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.

Οι τελικές πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού καταβολής της ενίσχυσης, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει ο όρος της παρακράτησης στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζει στην Υπηρεσία ο δικαιούχος.

Οι αρχικές και οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, καθότι δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της τρίτης δόσης είναι η επιχείρηση να μην έχει διακόψει τη λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4314/2014 η ενίσχυση καταβάλλεται εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης καταβολής.

8.3 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης Μετά από κάθε αίτηση για καταβολή της ενίσχυσης, διενεργείται επιτόπια επαλήθευση. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στον χώρο δραστηριοποίησης του δικαιούχου.

Θα διενεργηθούν τρεις (3) επιτόπιες επαληθεύσεις μετά την υποβολή των ως άνω αιτημάτων για καταβολή ενίσχυσης και πριν την καταβολή της κάθε δόσης.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ., όπως ισχύει.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται μεταξύ άλλων:

i. Η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης στην επιλέξιμη δραστηριότητα.

ii. Η λειτουργία της επιχείρησης σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο σύμφωνα με τα στοιχεία της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet), στον οποίο δεν συστεγάζεται άλλη επιχείρηση ούτε χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 4 της παρούσας. iii. Αν έχει αναρτηθεί η επίσημη αφίσα του συγχρηματοδοτούμενου έργου σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

iv. Αν υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης (κτιριακές ή άλλες ανάλογα τι απαιτείται) πρόσβασης ΑΜΕΑ.

Αναφορικά με τη διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ ισχύουν τα ακόλουθα:

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ ή η ενσωμάτωση λειτουργιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ΑμεΑ.

• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.

• Όταν διαπιστώνεται κατά την επιτόπια επαλήθευση ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει υποδομές για πρόσβαση ΑΜΕΑ, ζητείται από τους ελεγκτές να υποβληθεί από την επιχείρηση Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα τις δημιουργήσει μέχρι την τελευταία επιτόπια επαλήθευση που οδηγεί στην τελική πληρωμή του δικαιούχου.

• Καλύπτεται η υποχρέωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ μέσω ιστοσελίδας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και σε Κ.Α.Δ. σχετικό με την ηλεκτρονική πώληση (e-shop), την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών κ.ο.κ. Ο δικαιούχος προσκομίζει το link της ιστοσελίδας ή ό,τι άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο προς απόδειξη των ανωτέρω.

Κατά την 3η επαλήθευση πρέπει υποχρεωτικώς να επαληθεύεται η τήρηση του κριτηρίου προσβασιμότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εν λόγω κριτήριο δεν τηρείται όπως ορίζεται ανωτέρω, οι δικαιούχοι απεντάσσονται από τη δράση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση, επιδίδεται αντίγραφο του πορίσματος του ελέγχου στον δικαιούχο. Στη συνέχεια, καταχωρείται στο ΠΣΚΕ η Έκθεση Επαλήθευσης (Ελέγχου) από τους αρμόδιους ελεγκτές.

8.4 Διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, το Τμήμα ή το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση των στοιχείων που έχει επισυνάψει ο δικαιούχος στην αίτησή του για καταβολή ενίσχυσης και καταχωρείται η Έκθεση Πιστοποίησης στο ΠΣΚΕ. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης.

8.5 Καταβολή ενίσχυσης

Το Τμήμα ή το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης για κάθε δόση από τον δικαιούχο καθώς και την επιτόπια και διοικητική επαλήθευση, προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης της κάθε δόσης.

Σε περίπτωση που το αίτημα καταβολής ενίσχυσης υποβληθεί εκπρόθεσμα, πέραν των οριζόμενων προθεσμιών της παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει σε απόφαση απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας των 30 ημερών κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α.

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του αιτήματος καταβολής δόσης, οι δικαιούχοι δεν έχουν επισυνάψει κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.

8.2 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κατά τον διοικητικό έλεγχο (Έκθεση Πιστοποίησης), αναζητούν τα εν λόγω δικαιολογητικά από τους δικαιούχους, ορίζοντας προθεσμία για την προσκόμισή τους. Εφόσον προσκομισθούν στην προθεσμία που έχει θέσει η Υπηρεσία, επισυνάπτονται στην Έκθεση Πιστοποίησης.

Αν δεν προσκομισθούν, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει σε απόφαση απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού.

Η καταβολή της πρώτης δόσης συνδέεται με τη συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου μέσα στο ΠΣΚΕ. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της ενίσχυσης έπεται της τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, όπως προβλέπεται στην παρ. 7.5 του άρθρου 7 της παρούσας.

Η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης συνδέεται με τη συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου στο ΠΣΚΕ.

8.6 Υποβολή αντιρρήσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαι- ούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (υπ’ αρ. 635/8.3.2016 (Β' 1708) απόφαση Δ.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα ημερών (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ.

Όλες οι αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ2 του δικαιούχου, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκα- σης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των αντιρρήσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες και στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Άρθρο 9
Τροποποιήσεις

9.1 Διαδικασία Τροποποιήσεων Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δι- καιούχους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημα του. Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της Απόφασης χρηματοδότησης είναι δυνατή, μετά από υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου δεν επηρεάζουν την αρχική αξιολόγηση ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αξιολογεί το αίτημα και προβαίνει σε έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

Όλοι οι δικαιούχοι, μετά την ανάρτηση της αρχικής απόφασης ένταξης τους στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και μετά την έναρξη δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ, υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης για την καταχώριση του ΑΦΜ, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν καταχωρισθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας όπως ορίζεται την παρ. 7.6 του άρθρου 7 της παρούσας.

9.2 Τροποποιήσεις πράξεων Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, επιτρέπο- νται τροποποιήσεις από τους δικαιούχους αναφορικά με:

i. Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης (σε κάθε περίπτωση, η παράταση πρέπει να βρίσκεται εντός του χρονικού ορίου επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας).

ii. Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (αλλαγή υπεύθυνου έργου, μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης, αλλαγή έδρας ή/και τόπου εγκατάστασης). iii. Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη ώστε οι ως άνω τροποποιήσεις να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας και της απόφασης ένταξης.

Άρθρο 10
Ολοκλήρωση πράξεων

Μετά τη σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της πράξης, και με βάση τα αποτελέσματά της και τη σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, ο Προϊστάμενος προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο δικαιούχο.

Με τη βεβαίωση αυτή:

i. βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυ- σικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης (όπως επιβεβαιώνεται από το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος,

ii. ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς, iii. καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης,

iv. διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα αυτές περί δημοσιότητας, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων,

v. διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων / επιθεωρήσεων / ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη.

Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Δικαιούχων

α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα.

β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

γ) Κατά τη διάρκεια της δράσης, ο δικαιούχος δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Ιδίως για την επιχορήγηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ισχύουν τα εξής: για τη δημιουργία της πρώτης θέσης εργασίας στην επιχείρηση ο δικαιούχος δεν δύναται να ενισχυθεί από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα, δεδομένου ότι στο ποσό της παρούσας ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται δαπάνη για τη δημιουργία μιας θέσης εξαρτημένης εργασίας. για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας (πέραν της πρώτης) ο δικαιούχος δύναται να επιχορηγηθεί από προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ).

δ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησής του και να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

ε) Ο δικαιούχος οφείλει να μην μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.

στ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

ζ) Επίσης ο δικαιούχος των ενίσχυσης πρέπει:

i. Να πραγματοποιεί το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣΚΕ.

ii. Να τηρεί και να ενημερώνει τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη χορήγηση της τελευταίας ενίσχυσης. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων). iii. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και ειδικότερα: - Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου στην υλοποίηση του έργου. - Να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από το ΕΚΤ παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. - Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί ο ΕΦ, στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Άρθρο 12
Διακοπή - Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στην Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα:

«7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από την Δ.ΥΠ.Α. και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.

8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων της Δ.ΥΠ.Α. από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν.δ. 356/1974 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του ν. 4270/2014.

Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β' 2784). Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Άρθρο 13
Πληροφόρηση

1. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www. ependyseis.gr/mis) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής του α' κύκλου ορίζεται στην παρούσα.

Η έναρξη και λήξη κάθε επόμενου κύκλου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., του ΕΣΠΑ και στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr/mis.

Συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από τη λήξη του καθεστώτος ενίσχυσης.

Άρθρο 14
Τελικές Διατάξεις

1. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

2. Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. μπορεί με απόφασή του να τροποποιήσει την ημερομηνία λήξης υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Andrew6
Andrew6
07/09/2022 11:00:47

Πέρσι είχε ανακοινωθεί ότι το πρόγραμμα αφορούσε άτομα από 18 έως 45 ετών για 4000 θέσεις. 3000 θέσεις από 18 έως 29 και οι υπόλοιπες 1000 για 30 έως 45. Επίσης έπρεπε να προηγηθεί συμμετοχή σε μαθήματα καταρτισης της GOOGLE-OAED για πιστοποίηση ώστε να μπορέσει κάποιος να κάνει αίτηση για το πρόγραμμα. Έχετε κάποια ενημέρωση αν όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους και τι γίνεται με τις ηλικίες 30 έως 45 έτων

Ευχαριστώ