Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/003/000/3214/2022 Αποστολή κανονισμών που τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Πληροφορίες: Θ. Μαρκίδης
Τηλέφωνο: 2106479240
E-mail: dat.gcsl@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΔ7Μ46ΜΠ3Ζ-ΧΝΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 02/09/2022

Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/3214

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Αποστολή κανονισμών που τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έγγραφο που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων των κανονισμών (ΕΕ):

 • 2021/1317 της Επιτροπής, της 9^ς Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L 286/10.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας τηςΕ.Ε,
 • 2021/1323 της Επιτροπής, της 10^ς Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων καδμίου σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L 288/11.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.,
 • 2021/1399 της Επιτροπής, της 24^ς Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L301/25.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.,
 • 2021/1408 της Επιτροπής, της 27^ς Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L304/30.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. και
 • 2021/2142 της Επιτροπής, της 3^ς Δεκεμβρίου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών του οπίου σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L433/06.12.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.
 • 2022/617 της Επιτροπής, της 12^ς Απριλίου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδραργύρου στα ψάρια και το αλάτι», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L115/13.04.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.
 • 2022/1364 της Επιτροπής, της 4^ς Αυγούστου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L205/05.08.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.
 • 2022/1370 της Επιτροπής, της 5^ς Αυγούστου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ωχρατοξίνης Α σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L206/08.08.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μετο παρόν έγγραφο, κοινοποιούνται οι ανωτέρω κανονισμοί μετους οποίουςτροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς τα υποτμήματα 3.1 (μόλυβδος), 3.2 (κάδμιο), 2.9 (σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας), 8.2 (αλκαλοειδή τροπανίου), 8.5 (αλκαλοειδή του οπίου), 3.3 (υδράργυρος), 8.3 (υδροκυανικό οξύ) και 2.2 (ωχρατοξίνη Α) και στους οποίους καθορίζονται νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα των εν λόγω παραμέτρων σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το έγγραφο αφορά τις επιχειρήσεις τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές επισήμου ελέγχου τροφίμων σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά και τις Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους που πραγματοποιούν τις σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις.

Σκοπός της έκδοσης του παρόντος εγγράφου είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων τροφίμων, των αρμόδιων αρχών επισήμου ελέγχου τροφίμων, των ΧημικώνΥπηρεσιώντου Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών για την έκδοση των κανονισμών (ΕΕ) 2021/1317, 2021/1323, 2021/1399, 2021/1408, 2021/2142, 2022/617, 2022/1364 και 2022/1370 της Επιτροπής και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των εν λόγω κανονισμών.

Αναλυτικότερα:

Α) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1317 της Επιτροπής, της 9 Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L 286/11.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 3.1 που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων μολύβδου σε κάποια τρόφιμα που πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή του Codex Alimetarius (CAC) και συνεκτιμώντας τα πιο πρόσφατα αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα μολύβδου στα τρόφιμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διατροφική έκθεση του πληθυσμού στον μόλυβδο θα πρέπει να μειωθεί εντός τηςΈνωσης. Ως εκ τούτου, με το νέο κανονισμό:

 • Μειώνονται τα υφιστάμενα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ή καθορίζονται πρόσθετα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, για τρόφιμα στα οποία μπορούν εύλογα να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα μολύβδου και συγκεκριμένα για τα εντόσθια, για ορισμένα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, για το αλάτι και για τα άγρια μανιτάρια.
 • Μειώνονται τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου στους οίνους, όσον αφορά στα προϊόντα που θα παραχθούν από μελλοντικές συγκομιδές.
 • Καθορίζεται μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο μολύβδου για τους οίνους λικέρ, όσον αφορά στα προϊόντα που θα παραχθούν από μελλοντικές συγκομιδές.
 • Καθορίζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου για τα μπαχαρικά, για λόγους (επιπλέον των ανωτέρω) αντιμετώπισης δόλιων πρακτικών, όπως είναι η προσθήκη χρωμικού μολύβδου στον κουρκουμά (κατηγορία 3.1.26 / «Αποξηραμένα μπαχαρικά» / «Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά» / όριο 1,50mg/kg).

Σημειώνεται ότι, στο παράρτηματου κοινοποιούμενου κανονισμού εξειδικεύονται περαιτέρω τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου ανά υποκατηγορία τροφίμου εντός κάποιων εκ των ανωτέρω κατηγοριών.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2021/1317 ισχύει από την 30η Αυγούστου 2021, ενώ προβλέφθηκαν μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία, τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία διατέθηκαν νομίμως στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του, μπορούσαν να παραμείνουν στην αγορά έως την 28ΐ Φεβρουάριου 2022. Τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα έχουν ήδη εκπνεύσει.

Β) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1323 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μεγίστων επιτρεπτών επιπέδωνκαδμίου σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L 288/11.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 3.2 που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα καδμίου σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Η εν λόγω τροποποίηση προέκυψε σε συνέχεια της αποτίμησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής της σύστασης (ΕΕ) 2014/193 της Επιτροπής για την εφαρμογή (από τους αγρότες και τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων) μέτρων μείωσης της παρουσίας καδμίου στα τρόφιμα, ιδίως στα δημητριακά, τα λαχανικά και τις πατάτες. Η Επιτροπή, κατόπιν αξιολόγησης των πιο πρόσφατων αναλυτικών δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα καδμίου στα τρόφιμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μείωση της παρουσίας καδμίου είναι πλέον εφικτή σε πολλά τρόφιμα και συνεπώς, είναι σκόπιμο να μειωθούν τα υφιστάμενα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για το κάδμιο ή να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σε άλλες κατηγορίες τροφίμων.

Γενικότερα, μετο νέο κανονισμό:

 • Μειώνονται τα υφιστάμενα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για το κάδμιο σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων.
 • Εξειδικεύονται περαιτέρω κάποιες κατηγορίες τροφίμων, με διαφοροποίηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων καδμίου σε αυτές.
 • Θεσπίζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα καδμίου σε άλλες κατηγορίες τροφίμων.

Σημειώνεται ότι, στο παράρτηματου κοινοποιούμενου κανονισμού εξειδικεύονται περαιτέρω τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα καδμίου ανά υποκατηγορία τροφίμου εντός κάποιων εκ των ανωτέρω κατηγοριών.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2021/1323 ισχύει από την 31η Αυγούστου 2021, ενώ προβλέφθηκαν μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία, τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία διατέθηκαν νομίμως στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του, μπορούσαν να παραμείνουν στην αγορά έως την 28ΐ Φεβρουάριου 2022. Τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα έχουν ήδη εκπνεύσει.

Γ) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1399 της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L301/25.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., τροποποιούνται:

 • το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά την παροχή στοιχείων προς την Επιτροπή και δεδομένων προς την EFSA σχετικά με τις εν λόγω παραμέτρους σε σίκαλη, σε προϊόντα άλεσης σίκαλης, σε προϊόντα άλεσης από σπόρους κριθαριού, σίτου, σίτου σπέλτα και βρώμης,
 • το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 2.9 που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τελευταίας επιστημονικής έκθεσης της EFSA σχετικά με την έκθεση των ανθρώπων και των ζώων σε αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας μέσω της διατροφής [EFSA Journal 2017; 15(7):4902], κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να μειωθεί το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας και να θεσπιστούν μέγιστα επίπεδα για τα αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας στα τρόφιμα που έχουν βρεθεί να περιέχουν σημαντικά επίπεδα τέτοιων αλκαλοειδών και που συμβάλλουν σημαντικά στην έκθεση του ανθρώπου ή/και που έχουν σημασία για την έκθεση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Με το νέο κανονισμό:

 • Μειώνονται τα υφιστάμενα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τα σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας στις περισσότερες κατηγορίες δημητριακών, δεδομένου ότι χαμηλότερα επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας μπορούν να επιτευχθούν στα περισσότερα δημητριακά με την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών και με την εφαρμογή τεχνικών διαλογής και καθαρισμού. Εξαίρεση αποτελεί η μη μεταποιημένη σίκαλη, η οποία αποτελεί δημητριακά με υψηλότερο κίνδυνο επιμόλυνσης από σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας και για την οποία το νέο (μικρότερο) νομοθετικό όριο ισχύει από την 01.07.2024.
 • Θεσπίζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για 12 αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων που έχουν βρεθεί να περιέχουν σημαντικά επίπεδα τέτοιων αλκαλοειδών.

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας ανά υποκατηγορία τροφίμου εξειδικεύονται περαιτέρω στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2021/1399 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουάριου 2022, ενώ προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα μετά οποίατατρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία διατέθηκαν νομίμως στην αγορά πριν από την 1η Ιανουάριου 2022, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Δ) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1408 της Επιτροπής, της 27πς Αυγούστου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L304/30.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 8.2 που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Η εν λόγω τροποποίηση προέκυψε σε συνέχεια των συμπερασμάτων που διατυπώθηκαν στην επιστημονική έκθεση της EFSA σχετικά με την εκτίμηση της οξείας διατροφικής έκθεσης του πληθυσμού τηςΈνωσης σε αλκαλοειδή τροπανίου [EFSA Journal 2018; 16(2); 5160], σύμφωνα με την οποία σε αρκετές πληθυσμιακές ομάδες διαπιστώθηκε υπέρβαση της Δόσης Αναφοράς ΟξείαςΈκθεσης (ΔΑΟΕ) και ως εκ τούτου η παρουσία αλκαλοειδών τροπανίου, ιδίως ατροπίνης και σκοπολαμίνης, συνιστά πηγή ανησυχίας για την υγεία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Με το νέο κανονισμό:

 • Θεσπίζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου σε τρόφιμα που έχουν βρεθεί να περιέχουν υψηλή συγκέντρωση τέτοιων αλκαλοειδών και που συνεισφέρουν σημαντικά στην έκθεση του πληθυσμού σε αυτά τα αλκαλοειδή, ήτοι ορισμένα δημητριακά, προϊόντα που παράγονται από δημητριακά, καθώς και αφεψήματα βοτάνων.
 • Επεκτείνονται τα υφιστάμενα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου στις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και στις παιδικές τροφές που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, οι οποίες περιέχουν αραβόσιτο ή παράγωγα προϊόντα αραβόσιτου, καθώς αυτά τα τρόφιμα μπορούν επίσης να εμφανίζουν επιμόλυνση από αλκαλοειδή τροπανίου.

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου ανά υποκατηγορία τροφίμου εξειδικεύονται περαιτέρω στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2021/1408 ισχύει από την 19η Σεπτεμβρίου 2021, ενώ ειδικά για τις νέες υποκατηγορίες τροφίμων (8.2.2 ως και 8.2.9) τα νομοθετικά όρια ισχύουν απάτην 1 Σεπτεμβρίου 2022. Επιπλέον, προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία:

 • Οι μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και οι παιδικές τροφές που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, οι οποίες περιέχουν αραβόσιτο ή παράγωγα προϊόντα αυτού και διατέθηκαν νομίμως στην αγορά πριν από την 19η Σεπτεμβρίου 2021, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.
 • Τα τρόφιμα που εμπίπτουν στις νέες υποκατηγορίες (ήτοι 8.2.2 ως και 8.2.9) του παραρτήματος και τα οποία διατέθηκαν νομίμως στην αγορά πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Ε) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2142 της Επιτροπής, της 3πς Δεκεμβρίου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών του οπίου σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L433/06.12.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 καθώς προστίθεται νέο υποτμήμα (8.5) που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών του οπίου σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της επικαιροποιημένης επιστημονικής γνωμοδότησης της EFSA σχετικά με τα αλκαλοειδή του οπίου στους σπόρους παπαρούνας [EFSA Journal 2018; 16(5); 5243] και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η επεξεργασία τροφίμων μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητα των ακατέργαστων σπόρων παπαρούνας σε αλκαλοειδή κατά 25-100% στο τελικό προϊόν, κατέληξε στη θέσπιση μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων αλκαλοειδών του οπίου (ήτοι για τη μορφίνη και την κωδεΐνη, εκφρασμένων σε ισοδύναμα μορφίνης με χρήση κατάλληλου συντελεστή) για:

 • Τους σπόρους παπαρούνας που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή και
 • Τα προϊόντα αρτοποιίας που περιέχουν σπόρους παπαρούνας ή παράγωγα προϊόντα αυτών.

Επιπλέον, στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού γίνεται αναφορά στην ειδική υποχρέωση που έχει πλέον ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων που προμηθεύει τους σπόρους παπαρούνας στον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων που παρασκευάζει τα προϊόντα αρτοποιίας, ως προς την παροχή πληροφοριών που είναι απαραίτητες στον παρασκευαστή των προϊόντων αρτοποιίας προκειμένου να είναι εφικτή η παρασκευή τελικών προϊόντων συμμορφούμενων με τις διατάξεις του κανονισμού.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2021/2142 εφαρμόζεται από την 1ι Ιουλίου 2022, ενώ προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία, τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία διατέθηκαν νομίμως στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2022, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Στ) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/617 της Επιτροπής, της 12πς Απριλίου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδραργύρου στα ψάρια και το αλάτι», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L115/13.04.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε, τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 3.3 που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδραργύρου σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των τελευταίων επιστημονικών μελετών της EFSA σχετικά μετά οφέλη γιατην υγεία από την κατανάλωση ψαριών/θαλασσινών σε σύγκριση με τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την έκθεση στον μεθυλυδράργυρο [EFSA Journal 2014; 12(7); 3761 και 2015; 13(1); 3982] και συνεκτιμώντας τα πιο πρόσφατα αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα μολύβδου στα τρόφιμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδραργύρου πρέπει να αναθεωρηθούν, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η διατροφική έκθεση του πληθυσμού στον υδράργυρο. Επιπλέον, για σκοπούς ευθυγράμμισης με το μέγιστο επίπεδο που ορίζει ο Codex Alimentarius για τον υδράργυρο στο αλάτι, η Επιτροπή προχώρησε σε θέσπιση (του ίδιου) μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου.

Με το νέο κανονισμό:

 • Αναθεωρούνται τα είδη ιχθυηρών για τα οποία εφαρμόζεται το (αυξημένο και συνεπώς λιγότερο αυστηρό) όριο 1,0 mg/kg.
 • Εισάγεται νέα κατηγορία (3.3.2) για την οποία εφαρμόζεται όριο 0,30 mg/kg και στην οποία περιλαμβάνονται, εκτός λοιπών ειδών ιχθυηρών, τα κεφαλόποδα και τα θαλάσσια γαστερόποδα.
 • Θεσπίζεται μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο (0,10 mg/kg) για τον υδράργυρο στο αλάτι.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2022/617 εφαρμόζεται από την 3 η Μαΐου 2022, ενώ προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία, τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία διατέθηκαν νομίμως στην αγορά πριν από την 3 η Μαΐου 2022, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του αλατιού, για το οποίο δεν απαιτείται η αναγραφή της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας [σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 1 του Παραρτήματος X του καν. (ΕΕ) 1169/2011], το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο υδραργύρου ισχύει για το αλάτι που διατέθηκε στην αγορά μετά τις 03.05.2022 (σηυ.: στην περίπτωση εισαγωγής από τρίτες χώρες, ημερομηνία διάθεσης στην αγορά είναι η ημερομηνία εισαγωγής).

Ζ) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/1364 της Επιτροπής, της 4πς Αυγούστου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L205/05.08.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε, τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 8.3 που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδροκυανικού οξέος σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Η εν λόγω τροποποίηση προέκυψε σε συνέχεια των συμπερασμάτων που διατυπώθηκαν στην επικαιροποιημένη επιστημονική έκθεση της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με την παρουσία κυανογόνων γλυκοζιτών σε τρόφιμα άλλα από τους ακατέργαστους πυρήνες βερίκοκων [EFSA Journal 2019; 17(4); 5662], σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να υπάρχει υπέρβαση της Δόσης Αναφοράς ΟξείαςΈκθεσης (ΔΑΟΕ) σε περιπτώσεις κατανάλωσης τροφίμων με υψηλά επίπεδα κυανογόνων γλυκοζιτών, όπως είναι ο λιναρόσπορος, τα αμύγδαλα και η μανιόκα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδροκυανικού οξέος στις εν λόγω κατηγορίες τροφίμων.

Επιπλέον, με το νέο κανονισμό, καθορίζεται αυστηρότερο νομοθετικό όριο υδροκυανικού οξέος σε μη μεταποιημένο ολόκληρο, τριμμένο, αλεσμένο, σπασμένο ή τεμαχισμένο λιναρόσπορο που διατίθεται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή (δηλ. σε λιναρόσπορο που ενδέχεται να καταναλωθεί ωμός ή/και να αλεσθεί από τον καταναλωτή), ενώ διατηρείται το νομοθετικό όριο για τους πυρήνες βερίκοκων (20 mg/kg).

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2022/1364 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουάριου 2023, ενώ προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία, τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία έχουν διατεθεί νομίμως στην αγορά πριν από την 1 Ιανουάριου 2023, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Η) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/1370 της Επιτροπής, της 5πς Αυγούστου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ωχρατοξίνης Α σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. L206/08.08.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε, τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ως προς το υποτμήμα 2.2 που αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ωχρατοξίνης Α σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τελευταίας επιστημονικής μελέτης της EFSA σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου από την παρουσία ωχρατοξίνης Α στα τρόφιμα [EFSA Journal 2020; 18(5); 6113] και συνεκτιμώντας τα πιο πρόσφατα αναλυτικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η ωχρατοξίνη Α ευρέθη να περιέχεται σε τρόφιμα για τα οποία δεν είχαν θεσπιστεί ανώτατα επιτρεπτά όρια και τα οποία συνεισφέρουν στη συνολική διατροφική έκθεση σε ωχρατοξίνη Α, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ωχρατοξίνης Α πρέπει να αναθεωρηθούν.

Με το νέο κανονισμό:

 • Θεσπίζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σε νέες κατηγορίες τροφίμων, όπως (εν γένει) αποξηραμένα φρούτα (και όχι μόνο σε σταφίδες), συγκεκριμένα προϊόντα γλυκύρριζας (προϊόντα ζαχαροπλαστικής που περιέχουν γλυκύρριζα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής που περιέχουν πάνω από 97% εκχύλισμα γλυκύρριζας), αποξηραμένα βότανα, συγκεκριμένα προϊόντα (ρίζες ζιγγίβερης, ρίζες δενδρομολόχας, ρίζες πικραλίδας, άνθη πορτοκαλιού) για χρήση σε αφεψήματα βοτάνων ή σε υποκατάστατα καφέ, συγκεκριμένοι σπόροι [ηλίανθου, κολοκύθας, πεπονιού (καρπουζιού), κάνναβης, σόγιας], φιστίκια, σκόνη κακάο, σιρόπι χουρμάδων και μη αλκοολούχα ποτά βύνης.
 • Μειώνονται τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων, όπως είναι τα αρτοσκευάσματα, τα σνακ δημητριακών, τα δημητριακά για πρωινό, οι σταφίδες (κορινθιακή, ξανθή και σουλτανίνα), ο φρυγμένος καφές, ο διαλυτός καφές.
 • Διευρύνονται τα ανώτατα όρια που ισχύουν για συγκεκριμένα καρυκεύματα, ώστε να περιλαμβάνονται όλα τα καρυκεύματα.

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ωχρατοξίνης Α ανά υποκατηγορία τροφίμου εξειδικεύονται περαιτέρω στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2022/1370 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουάριου 2023, ενώ προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία, τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία έχουν διατεθεί νομίμως στην αγορά πριν από την 1 Ιανουάριου 2023, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες>/<Υπηρεσίες Χημείου>/<Τρόφιμα - Υλικά σε επαφή με τρόφιμα>/<Ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα>.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Διονυσία Στεφανίτση

Συνημμένα:

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1317

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1323

Κανονισμόο (ΕΕ) 2021/1399

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1408

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2142

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/617

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1364

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1370

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!