Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Α. 1121/2022 Επίσπευση επιστροφής Φ.Π.Α. με χρήση μεθόδου ανάλυσης κίνδυνου σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από υποκείμενους στο φόρο με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος.

Αριθμ. Α. 1121

ΦΕΚ B’ 4642/02.09.2022

Επίσπευση επιστροφής Φ.Π.Α. με χρήση μεθόδου ανάλυσης κίνδυνου σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από υποκείμενους στο φόρο με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - Α’170),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) των παρ. 2 έως 6 και 9 του άρθρου 34 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (ν. 2859/2000, Α’248),

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1003/15.01.2010 (Β’ 99) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)»,

ε) των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86), με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ ΕΕ του Συμβουλίου περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα,

στ) του υπ'αρ. 904/2010 Κανονισμού (ΕΕ) του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α.,

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31.7.2014 απόφαση «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β’2153).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α. που διενεργείται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος για δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, με σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφών με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στις εν λόγω επιχειρήσεις και τη μείωση του διοικητικού κόστους της Φορολογικής Διοίκησης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία για αυτοματοποιημένη αξιολόγηση, με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, των αιτήσεων επιστροφής, του Φ.Π.Α. δαπανών που πραγματοποιούν στην Ελλάδα, επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος βάσει των παρ. 2 έως 6 και 9 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) καθώς και της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1003/2010 (Β’ 99) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 2

ΕΝΝΟΙΕΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται περαιτέρω οι κάτωθι έννοιες:

α) «περαιωμένη αίτηση» νοείται οποιαδήποτε αίτηση για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής εν όλω ή εν μέρει ή απόφαση απόρριψης,

β) «εκκρεμής αίτηση» νοείται οποιαδήποτε αίτηση η οποία έχει παραληφθεί από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Επιστροφές Φ.Π.Α. σε μη Εγκατεστημένους (VAT Refunds)» της ΑΑΔΕ, πριν ανατεθεί για επεξεργασία σε αρμόδιο υπάλληλο,

γ) «μερική εξέταση των παραστατικών αίτησης» νοείται η εξέταση μέρους των παραστατικών της αίτησης, για την οποία πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης αυτής, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

Άρθρο 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1. Πεδίο εφαρμογής

Για τις αιτήσεις που εμφανίζονται ως εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και εξής, διενεργείται αυτόματη αξιολόγηση αυτών, με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (σύστημα “Risk Analysis”). Τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, που εφαρμόζονται, ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και δεν δημοσιοποιούνται.

2. Αξιολόγηση αιτήσεων επιστροφής.

Η διαδικασία της αυτοματοποιημένης αξιολόγησης των αιτήσεων διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Επιστροφές Φ.Π.Α. σε μη Εγκατεστημένους (VAT Refunds)» αυτόματα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν παραληφθεί μέχρι την ημέρα αυτή. Εξαιρετικά, στην περίπτωση τεχνικής αδυναμίας του συστήματος η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εκκινεί μετά την αποκατάσταση της τεχνικής αδυναμίας του συστήματος και περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν παραληφθεί μέχρι την ημέρα αυτή.

3. Διαχείριση των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν.

Κατά την αξιολόγηση οι αιτήσεις ταξινομούνται αυτοματοποιημένα στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση».

Β. «Αιτήσεις για μερική εξέταση»

Γ. «Αιτήσεις για πλήρη εξέταση».

Α. «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση».

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση», δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος με τον αριθμό αναφοράς κάθε αίτησης και τα εγκριθέντα προς επιστροφή ποσά και εν συνεχεία εκδίδεται μία συγκεντρωτική απόφαση επιστροφής.

Β. «Αιτήσεις για μερική εξέταση».

Για τις αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για μερική εξέταση» διενεργείται εξέταση μέρους εκ του συνόλου των παραστατικών που αφορούν την αίτηση όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και εν συνεχεία εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/2010 (Β’ 99) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. «Αιτήσεις για πλήρη εξέταση».

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για πλήρη εξέταση» διενεργείται πλήρης εξέταση των παραστατικών που αφορούν την αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/2010 (Β’ 99) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1. Επιλογή δείγματος.

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις με αυτόματη έγκριση», θα εξάγεται δείγμα ποσοστού 2% επί των αιτήσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και θα διενεργείται πλήρης εξέταση αυτών.

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη «Αιτήσεις για μερική εξέταση» θα εξάγεται δείγμα ποσοστού 5% επί των αιτήσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και θα διενεργείται πλήρης εξέταση αυτών.

Τα παραπάνω αναφερόμενα δείγματα εξάγονται σε ετήσια βάση, κατά τον χρόνο που καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Η διαδικασία για την επιλογή του δείγματος της κάθε κατηγορίας καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

Στην περίπτωση που κατά την επανεξέταση διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 15 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/2010 (Β’ 99) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή επί της αιτήσεως και επιπλέον η επόμενη εκκρεμής αίτηση της ίδιας επιχείρησης εξαιρείται από την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση.

2. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου

Με εισήγηση της αρμόδιας αρχής τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που εφαρμόζονται με την ως άνω διαδικασία, δύναται να επαναξιολογούνται και να τροποποιούνται, οπότε και θα επικαιροποιείται αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

3. Διασφάλιση αξιοπιστίας του συστήματος.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α. με «αυτόματη έγκριση» για έναν αριθμό αιτήσεων που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, διενεργείται πλήρης εξέταση επόμενων αιτήσεων -ο ακριβής αριθμός των οποίων ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας-.

Άρθρο 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ  ΠΟΣΩΝ Φ.Π.Α.

Για τη διεκπεραίωση των συγκεντρωτικών αποφάσεων επιστροφής της κατηγορίας Α, της παρ. 3, του άρθρου 3 της παρούσας και την καταβολή των εγκριθέντων ποσών, εφαρμόζεται η διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 15 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/15.1.2010 (Β’ 99) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 6

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή πλην του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!