Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1236/24-11-2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

ΑΔΑ: 457ΞΗ-ΩΧΚ

ΠΟΛ. : 1236/24-11-2011

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α715-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτίκή διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο «Διαδικασία συνδιαλλαγής», άρθρ. 99 - 106, του πτωχευτικού κώδικα με νέο που φέρει τον τίτλο «Προπτωχευτίκή διαδικασία εξυγίανσης» , άρθρ. 99 - 106ια του πτωχευτικού κώδικα, όπως ισχύει.

Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται η διαδικασία εξυγίανσης, η οποία έχει επίσης χαρακτήρα προληπτικό της πτώχευσης. Η ρύθμιση της εξυγίανσης διαφέρει σημαντικά από εκείνη της συνδιαλλαγής τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς τις συνέπειες, με ειδοποιό διαφορά τη δέσμευση από τη συμφωνία εξυγίανσης (εφόσον επιτευχθεί η νόμιμη πλειοψηφία πιστωτών) του συνόλου των πιστωτών, συναινούντων και μη, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν πριν από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106 η, παρ. 1 του ν. 4013/2011 : «1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης», επομένως και του Δημοσίου, σε αντίθεση με τη συμφωνία συνδιαλλαγής, οι όροι της οποίας δεσμεύουν μόνο τους συμβληθέντες πιστωτές.

Οι εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες, ιδίως τα Τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου, απαιτείται, όταν λαμβάνουν γνώση αιτήσεων οφειλετών τους για άνοιγμα της ανωτέρω προπτωχευτικής διαδικασίας, να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα όλα τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οφειλών μεγάλου ύψους.

Περαιτέρω οδηγίες για την είσπραξη χρεών οφειλετών στους οποίους έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο μας.

Συνημμένα : 12 φύλλα

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!