Φορολογική αρθρογραφία

Η νομοθεσία για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. - Άρθρο 53 του ν. 4021/2011

Νόμος 4021/2011: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης -Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 53

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Δείτε εδώ τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, κωδικοποιημένες, όπως ισχύουν. Το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr Analysis.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ